Majstrovstvá sveta družstiev, RAFFA

PASSO FUNDO (BRAZÍLIA) 2009

Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov

3. miesto Radovan Murgaš, Marcel Sarvaš, Pescara (Taliansko) 2008

Majstrovstvá sveta mužov, Lyonnaise/Volo

BAHÍA BLANCA (ARGENTÍNA) 2013

Majstrovstvá sveta družstiev žien, Raffa

6. miesto, Kaihua (Čína) 2014

Dunajská liga družstiev, Raffa

Boľkovce (Slovensko) 2010

Majstrovstvá Európy jednotlivcov do 18 rokov

Tomáš Štolc 3. miesto a 4. miesto Slovensko (Tomáš Štolc, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo), Zurich (Švajčiarsko) 2015

streda, 22. marca 2017

Konferencia SAB sa bude konať 22. apríla 2017

Predbežný termín Konferencie SAB bol ohlásený na 22.4.2017. O ďalších informáciách a mieste a čase konanie budeme priebežne informovať.

Aktualizované stanovy Slovenskej asociácie boccie

Na odkaze sú dostupné nové, aktualizované stanovy SAB, ktoré sa budú schvaľovať na najbližšej Konferencii SAB.

https://drive.google.com/file/d/0Bz5PLX00UnaRQmZyWndpSVV0aGs/view?usp=sharing

pondelok, 20. marca 2017

Halovými majstrami SR v raffe Garaj/Štolc

HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ-SR BOCCIA RAFFA, Muži-dvojice

18.3.2017 v Lučenci 
Miesto: Krytý bocciodrom pod MsÚ 

Majstrovstiev SR sa zúčastnilo celkovo 6 dvojíc, zo 4 športových klubov v rámci Slovenskej Asociácii Boccie.


Skupina A:

Obrocnik/Pavco - Sacher/Domok 5:12

Obrocnik/Pavco - Torok/Meszaros 12:1

Sacher/Domok - Torok/Meszaros 12:0


Poradie v A. skupine:

1. Sacher/Domok 2 body

2. Obrocnik/Pavco 1 b.

3. Torok/Meszaros 0 b.


Skupina B:

Stieranka/Roza - Garaj/Stolc 9:12

Stieranka/Roza - Kostal/Macko 11:12

Garaj/Stolc - Kostal/Macko 12:3


Poradie v B. skupine:

1. Garaj/Stolc 2 body

2. Kostal.Macko 1 b.

3. Stieranka/Roza 0 b.


Semifinálové zápasy:

Sacher/Domok – Kostal/Macko 12:2

Garaj/Stolc - Obrocnik/Pavco 12:3


O 3.miesto:

Obrocnik/Pavco - Kostal.Macko 12:3


Finále:

Garaj/Stolc - Sacher/Domok 12:5


Poradie na 1. halových Majstrovstvách SR mužov-dvojíc za r.2017:

1. Garaj/Stolc (BK Lucenec)

2. Sacher/Domok (SK Boules Novohrad)

3. Obrocnik.Pavco (BK Fortino Lucenec)

4. Kostal/Macko (BK Lucenec)

5. Stieranka/Roza (BK Lucenec)

6. Torok/Meszaros (SK Novoker)


Na prvých troch miestach športové dvojice boli odmenené plaketami s venovaním


Halové Majstrovstvá SR mužov-dvojíc na r. 2017 v športe Boccia boli zastrešené a podporované prostredníctvom SAB ( Slovenskej Asociácie Boccie) a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Za overenie a správnosť výsledkov zodpovedná ŠTK SAB.

Spracoval dňa: 20.3.2017

Ing. Peter Domok

sobota, 25. februára 2017

Zápisnica zo schôdze VV SAB konanej dňa 22.2.2017

Zápisnica

 zo schôdze VV SAB dňa 22.2.2017 od 16:00 hod. do 20:00 hod.

miesto konania :
 Lučenec, bocciodrom, kancelária, SAB Novohradská 1        

Evidenčné číslo zápisnice 2/2017

Prítomní: Veronika Obročníková viceprezident, zastupujúci prezident SAB, Ján Török, Richard Sacher
Prizvaní: Iveta Vilhanová, Peter Domok, Ján Macko

Program:
1. Otvorenie, schvaľovanie programu
2. Voľba zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze VV SAB
4. Správa o stave kontroly Stanov SAB.                                                                                     
5. Správa o kontrole  čerpania finančných prostriedkov
6. Schválenie predkladaných dokumentov na Volebnú konferenciu 2017
7. Prerokovanie termínu Volebnej konferencie 2017
8. Správa o výsledkoch jednania zo stretnutia na MŠVVaŠ SR.
9. Návrh systému súťaží, nominačných návrhov reprezentačných výberov
10. Schválenie  plánu činnosti pre nasledujúce obdobie
11. Schvaľovanie výšky príspevkov na činnosť podľa žiadostí o príspevok na základe pokynov vyplývajúcich zo zmluvy s MŠVVaŠ
12. Schvaľovanie účasti a nominácie na Junior day 17-20.5. Matera(Taliansko)
13. Schvaľovanie účasti v Európskom pohári klubov
14. Rozprava
15. Správa návrhovej komisie – prijatie uznesenia
  16. Záver

K bodu č. 1
Schôdzu výkonného výboru SAB otvorila a viedla Veronika Obročníková.
Program bol jednohlasne schválený

K bodu č. 2
Zapisovateľom bola zvolená Iveta Vilhanová, overovateľ Ján Török a Richard Sacher.

K bodu č. 3
Kontrola uznesenia: pôvodne plánovaný termín(25.3.) Volebnej Konferencie bol zmenený na 22.4.2017
Zdôvodnenie: v pôvodnom termíne nás reprezentuje BK Lučenec na medzinárodnom turnaji vo Francúzsku, zatiaľ neukončené konzultácie s MŠVVaŠ ohľadne implementácie súladu so zákonom o športe č.440/2015 (Stanovy, čerpanie a rozdelenie dotácií na rok 2017) 
Hlasovanie: za 5                                                                                      
Zverejnenie Správy o činnosti za rok 2016 ostáva v platnosti. Nový termín 31.3.2017, bod 3 splnený, body 4,5,6,7,8, 9 ostávajú v platnosti – nový termín 31.3.2017. Bod 10 ostáva v platnosti a rozširuje sa úlohu vyhotovovania členských preukazov - termín 15.3.2017. Bod 11 vyžaduje prísne dodržiavanie zákonom 440/2015 stanovených podmienok a Zmluvy o dotácii s MŠVVaŠ – úloha ostáva v platnosti. Termín: 31.3.2017. Bod  12 ostáva v platnosti a rozširuje sa o tréningy reprezentácie mužov (kontrola výkonnosti).

K bodu č. 4
Stanovy SAB boli prepracované podľa pokynov hlavnej kontrolórky SAB a odoslané na MŠVVaŠ na vyhodnotenie. Na obhajobu a odsúhlasenie budeme prizvaní podľa harmonogramu ministerstva.

K bodu č. 5
Ján Macko podrobne informoval o výsledkoch jednania na MŠVVaŠ, predložil dokumentáciu čerpania dotačného príspevku na činnosť a vysvetlil nutnosť prísneho dodržiavania všetkých pravidiel pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov do jednotlivých sfér plánu práce v roku 2017.

K bodu č. 6
Dokumenty, ktoré bude schvaľovať Volebná Konferencia budú zverejnené na web stránke SAB v návrhovej podobe do 28.2, pripomienky sa zapracujú do 31.3, konečnú podobu odsúhlasí VV SAB na svojom zasadnutí 12.4.2017.

K bodu č. 7
Je obsiahnutý v bode 3. Volebná Konferencia je stanovená na 22.4.2017

K bodu č. 8
Je obsiahnutý v bodoch 4 a 5. Implementácia nariadení a pokynov bude zapracovaná do Organizačného poriadku SAB v súlade so Stanovami SAB. Termín: 31.3.2017

K bodu č. 9
Halové súťaže, ligové súťaže, turnaje a majstrovstvá SR budú prebiehať podľa zverejneného Plánu činnosti na rok 2017 a Súťažného poriadku. Časový harmonogram a propozície budú postupne zverejňované s dostatočným predstihom podľa počtu prihlásených, kapacitných možností, počasia a pripomienok klubov.
Nominačné návrhy reprezentačných výberov predložia predsedovia klubov. Každý člen SAB má právo reprezentovať. Predsedovia klubov nahlásia mená členov, ktorí chcú reprezentovať a majú výkonnostný predpoklad pre zaradenie do širšieho reprezentačného výberu. Termín: 15.3.2017.

K bodu č. 10
Plán činnosti bol odsúhlasený s možnosťou doplňovania klubových aktivít do 15.3.2017.

K bodu č. 11
Schvaľovanie výšky príspevkov na činnosť podlieha spracovaniu podrobného rozpisu finančného rozpočtu na rok 2017. Termín: 15.3.2017

K bodu č. 12
Schválená účasť Junior day v Matera 17-20.5.2017   Hlasovanie: za 5

K bodu č. 13
Schválená účasť na Európsky pohár klubov apríl – máj 2017

K bodu č. 14
Predsedom klubov sa ukladá urýchlene zvolať členskú schôdzu, na ktorej sa formou zápisnice uvedú delegáti a ich náhradníci na Volebnú Konferenciu SAB, návrh (nominanta) na post prezidenta SAB, zástupcu športovcov, zástupcu trénerov, zástupcu rozhodcov a mená nominantov do reprezentačných výberov. Zápisnicu doručiť písomne poštou, alebo elektronicky na SAB, Moyzesova 57, 98401 Lučenec. Termín: 15.3.2017

Uznesenie zo schôdze konanej dňa 22. februára 2017


A/ VV SAB berie na vedomie :
- zmenu termínu konania Volebnej Konferencie
- správu o kontrole súladu prepracovaných Stanov SAB so zákonom o športe 440/2015
- správu o dodržaní finančnej disciplíny pri čerpaní dotácie poskytnutej MŠVVaŠ

B/ VV SAB Schvaľuje :
- účasť BK Novohrad na Európskom pohári klubov v apríli 2017  Hlasovanie: za 3
- účasť ZCTM na Junior day v Matera 17-20.máj2017                   Hlasovanie: za 3
- prerobenie web stránky SAB podľa zákona o športe 440/2015 o povinnosti zverejňovania údajov a oznamov podľa Stanov SAB                                                          Hlasovanie: za 3                   
- zmenu výrobcu a dodávateľa nových preukazov SAB                   Hlasovanie: za 3
- nákup nových súťažných dresov so štátnym znakom pre členov CTM
                                                                                                         Hlasovanie: za 3
- nákup videoprojektor(videokamera, prezentačný projektor         Hlasovanie: za 3
- halové majstrovstvá SR dvojíc  mužov a dvojíc žien                    Hlasovanie: za 3

C/ Úlohy :
1. Zaslať prihlášku na F.I.B pre 6-členné družstvo Novohrad Lučenec k Európskemu poháru klubov.                                                                                             
Termín: 28.2.2017
Zodpovedný: Obročníková 
                               
2. Zaslať prihlášku k účasti na Junior day Matera 17-20.2017.        
Termín: 28.2.2017
Zodpovedný: Obročníková

3. Zabezpečiť výrobcu a dodávateľa preukazov SAB                       
Termín: 15.3. 2017
Zodpovedný: Obročníková

4. Zabezpečiť dodávateľa - nákup reprezentač. dresov pre talentovanú mládež v počte 10ks.
Termín: 31.3.2017
Zodpovedný: Obročníková

5. Upraviť a zaktualizovať web stránku SAB                                   
Termín: 28.2. 2017
Zodpovední: Török, Košťál

6. Urobiť prieskum a pripraviť návrh na zakúpenie video projekčného zariadenia                 
Termín: 31.3.2017
Zodpovední:  Macko, Košťál a zástupcovia TM
                                                                                                                                                     
7. Doplnenie a úprava Plánu činnosti 2017 podľa požiadaviek  klubov
Termín: 15.3. 2017
Zodpovední:  predsedovia klubov

8. Doplnenie a podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017, prerozdelenie dotačných príspevkov podľa pokynov MŠVVaŠ na kluby, mládež, reprezentáciu, a iné, rozpísané pre uznané športy boccia a Boule lyonnaise  
Termín: 15.3. 2017
 Zodpovedný: Macko      
    
9. Prihlášky na Halové majstrovstvá SR dvojíc mužov a dvojíc žien zasielať na e-mail : slovenska.asociacia.bocce@gmail.com                                             
Termín: 08.3. 2017
Zodpovední:  predsedovia klubov

10. Zverejniť propozície a časový harmonogram, ktorý bude rešpektovať účasť BK Lučenec na medzinárodnom turnaji vo Francúzsku                                        
Termín: 10.3. 2017    
Zodpovedný: Török

11. Kluby sú povinné doručiť  VV SAB  písomne formou zápisnice e-mailom, poštou, alebo osobne na adresu Š. Moyzea 57, 98401 Lučenec                                                                       
a/ zvolených delegátov na Volebnú Konferenciu a ich náhradníkov
b/ návrh kandidáta na predsedu (prezidenta) SAB
c/ návrh na 1 zástupcu športovcov, 1 zástupcu trénerov, 1 zástupcu rozhodcov
d/ návrh kandidátov do funkcií :   predseda sekcie boccia Raffa
                                                           predseda sekcie Boule lyonnaise
                                                           predseda Športovej a technickej komisie ŠTK
e/ návrh na predsedov :  Kontrolnej komisie
                                          Disciplinárnej komisie (nečlen SAB)
E-mail : slovenska.asociacia.bocce@gmail.com                              
Termín: 15.3.2017
Zodpovední:  predsedovia klubov

12. Zverejniť na web stránke:
Prepracované Stanovy SAB (podľa nich sa bude riadiť Volebná Konferencia)
Rokovací a Volebný poriadok, Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok, Ekonomické smernice, Sadzobník SAB, Štatút reprezentanta, Registračný poriadok, Plán činnosti 2017, Rozpočet na rok 2017, kalendár F.I.B, pozvánky na súťaže. Dokumenty a smernice budú zverejnené na pripomienkovanie.
Termín: 15.3.2017
Zodpovední: Obročníková, Török, Košťál  

                                                                       .