Rokovací poriadok VV SAB

Rokovací poriadok Výkonného výboru SAB

Článok 1Zasadnutia Výkonného výboru

1  Zasadnutia VV SAB sa konajú v zmysle Stanov SAB podľa potreby, spravidla raz za 2 mesiace.

2. Zasadnutie VV SAB zvoláva a ich priebeh riadi predseda alebo nim poverený člen VV SAB.
V prípade potreby, alebo ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Výkonného výboru, je predseda povinný zvolať mimoriadne zasadnutie. Ak má byť zvolané mimoriadne zasadnutie, musí tak urobiť do 7 dní od doručenia žiadosti.

3.  Na zasadnutí sa zúčastňujú členovia Výkonného výboru .Vedúci Sekretariátu alebo ním poverená osoba sa na zasadnutiach zúčastňuje dobrovoľne ale bez hlasovacieho práva..Predsedovia odborných komisií,   sú pozvaní pri prejednávaní vecí s nimi súvisiacimi .Na zasadnutí Výkonného výboru sa zúčastňuje zapisovateľ, ktorého navrhuje VV SAB.  Zúčastniť sa môže predseda Kontrolnej komisie.

4. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhoduje hlas predsedu, alebo v jeho neprítomnosti  ním povereného predsedu zasadnutia.

5. Na rokovanie VV SAB  je  možné  prizvať predsedov ( zástupcov klubov).

6.  Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia VV SAB môže navrhnúť každý člen VV SAB, prípadne i Kontrolór. Navrhované body do programu zasadnutia VV SAB členovia VV SAB predkladajú predsedovi spravidla najmenej 10 dní pred konaním zasadnutia.

7. Program zasadnutia VV SAB zostavuje predseda v spolupráci so Sekretariátom SAB.
    Program  zasadnutia VV SAB sa zasiela členom VV SAB spolu s pozvánkou a materiálmi na rokovanie spravidla najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia.

8. Zasadnutia VV SAB sú neverejné, iba ak VV SAB rozhodne inak.

9. Hlasovanie člena VV SAB prostredníctvom zástupcu alebo na základe plnej moci nie je povolené.

10. Pripúšťa sa hlasovanie „per rollam


                                                                        Článok 2
Rokovanie Výkonného výboru

1.        O priebehu zasadnutia a rozhodnutia VV SAB sa vyhotovuje zápisnica. Obsahom zápisnice je predovšetkým:
a)        schválený program zasadnutia,
b)        prezenčná listina.
c)        zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d)        dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e)        rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiadal,
f)          prípadné stanoviská hlavného kontrolóra SAB a odborných orgánov SAB k bodu rokovania, a ak sa od ich stanoviska VV SAB odchýlil, aj zdôvodnenie rozhodnutia VV SAB,
              meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

2. O spôsobe hlasovania rozhodnú členovia VV SAB; uznesenie, prípadne návrh je schválený, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

3. Zápisnica zo zasadnutia VV SAB vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zasiela všetkým členom VV SAB najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia a súčasne sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle.

Článok 3
Organizácia a priebeh zasadnutí

1. Za obsahovú a organizačnú prípravu rokovaní  VV  SAB sú zodpovední  predsedajúci  zasadnutia a zapisovateľ. Sú povinní doručiť pozvánku a písomné materiály. Ak je niektorý bod programu vo forme ústnej informácie, musí to byť v pozvánke výslovne uvedené. V prípade, že niektorý bod programu súvisí s činnosťou odbornej komisie, zúčastňuje sa rokovania aj jej predseda. .

2. Ak majú byť prerokovávané písomné materiály, musia byť členom  Výkonného výboru doručené minimálne 10 dní pred termínom zasadnutia.

3. Zaradiť návrhy, ktoré nie sú v programe rokovania je možné len vtedy, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných členov VV SAB.4. Diskutovať o predložených písomných návrhoch, resp. ústnych informáciách môžu všetci prítomní, avšak len jeden krát. Predkladateľ písomného materiálu, resp. návrhu môže hovoriť aj viackrát v súvislosti s jeho odôvodnením. Diskusný príspevok musí byť vecný, dotýkať sa prerokovávanej problematiky. Ak predsedajúci uzná za nutné, je oprávnený diskutujúcemu odobrať slovo.

5.. Rozhodnutia prijaté VV SAB nadobúdajú okamžitú účinnosť, pokiaľ VV SAB nerozhodne inak. Proti rozhodnutiu VV SAB nie je prípustný opravný prostriedok, ak predpis SAB neustanovuje inak. Rozhodnutie VV SAB môže zrušiť alebo zmeniť Konferencia alebo sám VV SAB z vlastnej iniciatívy alebo na podnet kontrolóra. 

6. Rokovací poriadok nadobúda platnosť 1.3.2017


  Lučenci  22.2.2017                                          podpredsedníčka  a zastupujúci predseda SAB
                                                                                      Veronika Obročníková
0 comments:

Zverejnenie komentára