nedeľa 14. januára 2024

Volebná konferencia 2024 - výzva na navrhovanie kandidátovVolebná konferencia SAB 2024

 

V zmysle Zákona o športe § 19 - Orgány národného športového zväzu 

f) Najvyšší  orgán volí členov najvyšších výkonných orgániov , predsedov, a podpredsedov disciplinárnych orgánov , orgánov na riešenie sporov , licenčných orgánov a kontrolných orgánov, ak nie sú volení členmi národného športového zväzu priamo

g) Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho príslušnosťou, riešia orgány na riešenie sporov

 

Stanovy  SAB v jednotlivých článkoch pojednávajú o zložení najvyššieho výkonného orgánu SAB a ďalších orgánoch , ktoré volí najvyšší orgán SAB – volebná konferencia .

 

V zmysle Stanov SAB  Čl. 21 - Funkčné obdobie volených orgánov SAB  sa 
ku dňu 7.2.2024 končí štvorročné volebné obdobie .

 

Stanovy SAB   ČL. 30 bod 14 a 15 určujú kto môže navrhovať kandidáta a kto môže byť navrhnutým kandidátom .

Na základe vyššie uvedených skutočností  prípravný výbor volebnej konferencie vyzýva na delegovanie/ navrhovanie  kandidátov na nasledovné funkcie:

 •            Prezident SAB
 •           Predseda boccia raffa
 •          Predseda lyonnaise volo
 •          Predseda disciplinárnej komisie
 •          Podpredseda disciplinárnej komisie
 •           Predseda komisie na riešenie sporov
 •          Predseda  licenčnej a matričnej komisie 


Písomný návrh kandidáta musí obsahovať

 •          kto podáva návrh
 •          meno a priezvisko navrhovaného kandidáta + kontaktné údaje
 •         súhlas o kandidatúre navrhovaným kandidátom
 •         u kandidátov nečlenov SAB preukázať bezúhonnosť
 •        životopis / predstavenie kandidáta na danú funkciu

 

Volebná komisia sa skladá z 3 členov, ktorú volí konferencia.

Týmto  vyzývame na nominovanie členov volebnej komisie .

Termín na doručenie návrhov kandidátov :  24. február 2024

e-mail:                                 slovenska.asociacia.boccie@gmail.com 

 a  kontrolór SAB               jankotorok@gmail.com

Termín konania volebnej komisie:    2. marec 2024

 

Lučenec, 14. január 2024                                             Prípravný výbor volebnej konferencie

 


0 comments:

Zverejnenie komentára