štvrtok 17. novembra 2022

RIADNA KONFERENCIA SAB 17.12.2022

 

Delegátom Konferencie  SAB,

členom VV SAB, predsedom komisií SAB

Kontrolór SAB

 

VEC:  P O Z V Á N K A

 

Pozývame Vás na zasadnutie riadnej Konferencie SAB, ktoré sa uskutoční v sobotu   17. decembra 2022 /sobota/ o 9:00 h. v priestoroch reštaurácie P7, J. Kármána 13/22, 984 01 Lučenec.

 

 PROGRAM  ZASADNUTIA

 1. Prezentácia od 8:45 h.

2. Otvorenie, oboznámenie s programom Konferencie SAB

3. Schválenie návrhovej, mandátovej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov.

4. Správa mandátovej komisie

5. Zhodnotenie účasti delegátov a naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie a podmienok uznášania schopnosti

6. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu

7. Schválenie rokovacieho programu Konferencie SAB

8. Schvaľovanie správy o činnosti a hospodárení  SAB za rok 2021, účtovná závierka

9. Správa CTM a Komisie mládeže za rok 2021

10.Správa za šport boccia raffa za rok 2021

11.Správa za šport lyonnaise volo za rok 2021

12. Kontrolór SAB 

13. Informácia prezidenta o činnosti SAB v roku 2022 a informácie týkajúce sa roka 2023

14. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2022 - dodatok

15. Prestávka

16. Diskusia  /diskusné príspevky najlepšie písomnou formou/

17. Schválenie uznesení

18. Rôzne

19. Záver

Prípravný výbor SAB 

0 comments:

Zverejnenie komentára