Organizačný poriadok SAB

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SAB
                                                              H L A V A   I.
                                                  Úvodné ustanovenie
                                                               Článok 1
1.Výkonný výbor Slovenskej asociácie boccie (ďalej len VV SAB) v súlade so Stanovami SAB vydáva organizačný poriadok, ktorým určuje:
a) pôsobnosť a právomoc VV SAB,
b) pôsobnosť a právomoc predsedu SAB, podpredsedov  a  sekretariátu SAB,
c) pôsobnosť, organizačnú štruktúru a hlavné úlohy sekretariátu SAB.
2. Organizačný poriadok vychádza z platných Stanov SAB.

                                                              H L A V A   II.
                                            Pôsobnosť a právomoc VV SAB
                                                               Článok 2
1.VV SAB plní úlohy uvedené v  Stanovách SAB. Okrem toho:
a) schvaľuje plán činnosti VV SAB, plán ich finančného zabezpečenia a prejednáva správy o      ich plnení,
b) schvaľuje kalendárny plán športových akcií SAB,
c) schvaľuje materiály predkladané na Konferenciu SAB,
d) rozhoduje o zriadení odborných komisií a menuje ich predsedov,
e) na základe Stanov SAB zabezpečuje implementáciu zákona 440/2015 o športe v podmienkach  SAB 
f) ukladá úlohy orgánom SAB alebo osobám a kontroluje ich plnenie,
g) schvaľuje personálne obsadenie sekretariátu SAB,
h) schvaľuje komisie,  materiály a smernice dôležité pre činnosť zväzu,
i) na návrh  komisií schvaľuje zloženie komisií,
j) schvaľuje Pravidlá boccie Raffa  a Boule lyonnaise,  zmeny a doplnky pravidiel ,
k) spracováva správy o plnení rozpočtu SAB,
l) spracováva správy o hospodárskej činnosti SAB,
m) schvaľuje prerozdelenie pridelených finančných prostriedkov,
n) rozhoduje o potrebe odborníkov na zabezpečenie plnenia úloh SAB,
o) navrhuje použitie prostriedkov SAB na investície (schvaľuje Konferencia),
p) schvaľuje menovanie reprezentačných trénerov a zloženie reprezentačných družstiev,
q) schvaľuje nomináciu na najvýznamnejšie  podujatia ( MS, ME,  MEJ,MSJ, WG) reprezentantov, funkcionárov SAB, ich zloženie, počet účastníkov, vrátane trénerov a ostatných členov výpravy a ich finančné zabezpečenie,
r) schvaľuje prihlášky na medzinárodné podujatia,
s) schvaľuje nominačné kritériá pre  reprezentáciu,
t) schvaľuje vytvorenie štábu vrcholového športu SAB,
u) schvaľuje útvary talentovanej mládeže SAB,
v) schvaľuje organizačné a finančné zabezpečenie medzinárodných a republikových podujatí, organizovaných SAB,
w) schvaľuje a riadi systém čo najširšieho zapojenia občanov do športovej činnosti v boccii Raffa a Boule lyonnaise,
x) schvaľuje koncepcie činnosti SAB a jeho komisií, základné materiály a smernice dôležité pre činnosť zväzu,
y) zvoláva  Konferenciu v súlade so zákonom 440/2015 a Stanovami  SAB,
z) riadi  komisiu  na riešenie sporov a disciplinárnych priestupkov  za porušovanie stanov, znevažovanie dobrého mena SAB a porušenie antidopingových pravidiel
2. VV SAB zasadá najmenej 4-krát v kalendárnom roku. Zasadnutie zvoláva spravidla predseda  SAB.  Predseda SAB je povinný do 20 kalendárnych dní zvolať zasadnutie VV SAB, ak o to požiada najmenej 1/3 (tretina) jeho členov alebo Kontrolná komisia SAB.
3.  VV SAB môže delegovať niektoré svoje právomoci  orgánom v štruktúre riadenia SAB.
4.  Povinnosti  člena VV SAB  pri výkone jeho funkcie sú najmä:
a) bezodkladne písomne upozorniť VV SAB a Sekretariát SAB na zistené nedostatky v činnosti SAB, alebo ktoré mu boli oznámené,
b) napomáhať pri realizácií a dodržiavaní organizačných a riadiacich noriem vydaných orgánmi SAB,
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach VV SAB,
d) plniť úlohy uložené VV SAB v plnom rozsahu a stanovenom čase.

                                                               Článok 3
1. Predseda  SAB je najvyšším predstaviteľom a štatutárnym zástupcom SAB  a plní tieto úlohy:
a) zvoláva zasadnutia VV SAB,
b) riadi, kontroluje a usmerňuje organizačno-právnu a hospodársku činnosť SAB,
c) riadi ekonomickú činnosť SAB,
d) rozhoduje o nákupoch materiálu a finančných úhradách,
e) v otázkach rozvoja všetkých odvetví boccie a ich finančného a materiálneho zabezpečenia , rokuje a udržiava kontakty s príslušnými štátnymi orgánmi a inými organizáciami v SR a zahraničí,
f) rozhoduje  v právnych otázkach  členov SAB,
g) schvaľuje služobné cesty,
h) schvaľuje organizačné a finančné zabezpečenie medzinárodných a republikových podujatí organizovaných SAB,
i) plní ďalšie úlohy, ktoré mu uloží Konferencia SAB a VV SAB.
2. Za plnenie úloh zodpovedá Konferencii SAB.
3. V jeho neprítomnosti tieto úlohy plní ním poverený člen VV SAB,   
4. Predseda  SAB  môže delegovať niektoré svoje právomoci na podpredsedov  SAB.

                                                                                 Článok 4
1. podpredseda SAB a predseda  pre šport boccia Raffa plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť jemu podriadených komisií,
b) zabezpečuje a zodpovedá za prípravu materiálov  na rokovanie Konferenciu SAB a VV SAB,
c) zabezpečuje a riadi reprezentáciu boccie Raffa,
d) prekladá návrh na menovanie zodpovedných trénerov reprezentačných družstiev na rokovanie      VV SAB,
e) oboznamuje členov reprezentačných tímov o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov medzi športovcami, trénermi a ďalším personálom  SAB,
f) predkladá nominačné kritériá pre  športovú reprezentáciu,
g) zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce s reprezentáciou  v boccii Raffa na cykly a mezocykly  pre úspešnú reprezentáciu na MS, ME a WG,
h) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov, týkajúcich sa riadenia a práce s reprezentáciou, ako aj prehľady výkonnosti v jednotlivých disciplínach a kategóriách,
i) zabezpečuje koordináciu prípravy, zabezpečenie domácej prípravy a výjazdov reprezentácie spolupracuje  s trénermi  v záujme reprezentácie SAB,
j) spracováva návrh na nákup gulí, merítok a ostatného materiálu pre potreby reprezentácie a jeho prideľovanie,
k)  VV SAB predkladá návrhy na vymenovanie a odvolanie z funkcie jemu podliehajúcich predsedov odborných komisií,
l)  plní ďalšie úlohy, ktoré mu uložilo VV SAB alebo predseda  SAB,
m)  zabezpečuje metodickú činnosť v rámci reprezentácie boccie Raffa,
n)  pred začiatkom každej  sezóny pripravuje návrh  prípravy športovcov v súlade s osobitnými predpismi a predkladá ich na schválenie VV SAB/predsedovi SAB.
o) predkladá sťažnosti a odvolania  komisii pre riešenie sporov a disciplinárnych previnení
2. podpredseda SAB pre šport boccie Raffa môže niektoré svoje právomoci delegovať ŠTK, TMK a predsedom odborných komisií.

                                                       Článok 5
1. podpredseda SAB  a predseda  športu Boule lyonnaise plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť  odborných komisií,
b) zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
c) spolupracuje s klubmi SAB v súvislosti s infraštruktúrou a úpravou areálov ,
d) koordinuje spoluprácu organizátorov podujatí s VV SAB pri medzinárodných a národných súťažiach ,
e) zabezpečuje metodickú, športovú a organizačnú činnosť v rámci SAB, (športový kalendár, smernice, rebríček, a pod.),
f) spracováva návrhy zmien a doplnkov Pravidiel  Boule lyonnaise,
g) eviduje a schvaľuje reprezentačné výbery a testy výkonnosti
h) riadi a zabezpečuje prípravu  rozhodcov, trénerov a ostatných funkcionárov.
2. Za plnenie úloh bezprostredne zodpovedá Konferencii SAB a VV SAB.
3.predseda Boule lyonnaise môže niektoré svoje právomoci delegovať na odborné komisie
a) zabezpečuje a zodpovedá za prípravu materiálov z tejto oblasti na rokovanie VV SAB,
b) zhromažďuje pripomienky a návrhy k rozvoju Boule lyonnaise od aktívnych športovcov SAB,
c) sprostredkováva vzájomnú komunikáciu medzi aktívnymi športovcami a VV SAB,
d) tlmočí požiadavky aktívnych športovcov VV SAB,
e) zabezpečuje informovanosť členov o pravidlách svetového antidopingového programu,
f) sleduje trendy a navrhuje ich implementáciu pre rozvoj Boule lyonnaise,
h) plní ďalšie úlohy, ktoré mu uložil VV SAB alebo predseda SAB.

                                                       Článok 6
1. predseda Centra talentovanej mládeže a predseda Komisie pre mládež plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, kontroluje a usmerňuje činnosť jemu podriadených  útvarov mládeže,
b) zodpovedá za činnosť v daných odvetviach zväzovej problematiky,
c) zabezpečuje vypracovanie koncepcie práce mládežníckeho športu, zodpovedá za realizáciu a rozvoj,
d) zabezpečuje metodickú činnosť  mládeže SAB a pripravuje metodické materiály pre vzdelávanie trénerov SAB,
e) na základe návrhu komisia mládeže navrhuje a predkladá  VV SAB zaradenie talentovaných športovcov do Centra  talentovanej  mládeže,
f) predkladá  VV SAB  návrh na nákup a rozdelenie športového  materiálu   určeného pre rozvoj mládeže,
g) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa rozvoja športového rastu  všetkých členov Centra mládeže.
2. Za plnenie úloh bezprostredne zodpovedá  predsedovi  SAB  a VV SAB .
3. predseda  Centra mládeže SAB  je zároveň aj predsedom Centra talentovanej mládeže a riadi všetky zložky  a vekové kategórie jemu podriadenej odbornej skupiny mládežníckych útvarov.

Zabezpečuje a zodpovedá za prípravu  materiálov  na rokovania Konferencie SAB , VV SAB a plní aj nasledovné úlohy :
a) podieľa sa na príprave zväzových smerníc a iných základných dokumentov a zabezpečuje ich prerokovanie VV SAB,
b) podieľa sa na ďalších športových a propagačných aktivitách a plní si povinnosti s tým súvisiace,
c) spracováva návrhy pre činnosť tréningových procesov a prípravných kempov,
d) zhromažďuje pripomienky z činnosti  mládežníckych kategórií  v kluboch SAB a predkladá ich na riešenie VV SAB,
e) zabezpečuje informovanie klubov o  aktuálnych záležitostiach prostredníctvom  web stránky,
f) plní ďalšie úlohy, ktoré mu uložil VV SAB alebo predseda SAB,

Článok 7.
Sekretariát  SAB je najvyšším výkonným  útvarom   administratívnych činností SAB .                       Vedúci sekretariátu SAB plní najmä tieto úlohy:
a) riadi, zabezpečuje a zodpovedá za včasné a kvalitné plnenie úloh sekretariátom SAB,
b) navrhuje personálne obsadenie sekretariátu SAB,
c) kontroluje vyúčtovanie služobnej cesty  členov SAB,
d) navrhuje nákupy materiálov pre chod SAB,
e) podieľa sa na zabezpečení pretekov organizovaných SAB – preteky Slovenskej Ligy družstiev, Ligy jednotlivcov, Majstrovstvá SR a medzinárodné preteky organizované v SR,
f) sleduje možnosti Euro fondov, závery a uznesenia vlády týkajúce sa športu, MŠVVaŠ SR, CBI, F.I.B., CER, FEB, CMSB  a podľa toho usmerňuje činnosť zväzu a klubov boccie Raffa a Boule lyonnaise,
g) plní ďalšie úlohy  Konferencie SAB, VV SAB a predsedu  SAB
h) zodpovedá za prípravu materiálov na zasadnutia Konferencie SAB a VV SAB.
2. Za plnenie úloh bezprostredne zodpovedá  Konferencii a predsedovi SAB.
3. Sekretariát  SAB má na starosti web stránku SAB

Článok 8.
1. Odborné komisie sú orgánmi VV SAB. O ich zriadení alebo zrušení rozhoduje VV SAB, ktoré vymenováva alebo odvoláva ich predsedu,
a) členov odborných komisií navrhuje ich predseda,
b) členom odbornej komisie môže byť aj nečlen SAB ako odborný poradca, určený na presne vymedzené úkony.
2. VV SAB spravidla zriaďuje tieto odborné komisie:
a) trénersko-metodickú komisiu ,
b) športovo-technickú komisiu,
c) komisiu mládeže,
d) disciplinárnu komisiu,
e) matričnú a licenčnú komisiu,
f) iné komisie podľa potreby SAB.
3. Odborné komisie pre oblasť činnosti, pre ktoré boli zriadené, plnia najmä tieto úlohy:
a) podieľajú sa na vypracovaní koncepcie rozvoja a zabezpečenia činností SAB,
b) vypracovávajú návrhy zásad, smerníc a iných záväzných pokynov v oblasti svojej činnosti,
c) vypracovávajú podklady pre zostavovanie plánu činnosti, rozpočtu a kalendára športových akcií SAB,
d) v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými smernicami zabezpečujú výchovu a vzdelávanie rozhodcov, trénerov, technických delegátov,
e) metodicky usmerňujú odbornú prácu klubov,
f) navrhujú zmeny a úpravy v Stanovách SAB.
 4. Odborné komisie podliehajú:
      podpredsedom SAB- predsedom pre bocciu Raffa a Boule lyonnaise:
a)  trénersko-metodická komisia,
b)  športovo-technická komisia,
c)   komisia  rozhodcov,
d)   komisia mládeže,
e)   komisia pre riešenie sporov a disciplinárnych konaní,
f)   licenčná komisia,
g)  iné komisie zriadené SAB.
5. VV SAB môže jednotlivým odborným komisiám uložiť aj ďalšie úlohy, ktoré sa týkajú ich odbornosti.
6. predsedovia odborných komisií za plnenie úloh zodpovedajú VV SAB.
7. Novovzniknuté komisie, podľa aktuálnych potrieb SAB a VV SAB  predložia VV SAB návrh náplne svojej činnosti a návrh doplnku do „Organizačného poriadku SAB.“
8. Jednotlivé odborné komisie okrem toho plnia aj nasledovné úlohy:

TRÉNERSKO-METODICKÁ KOMISIA
a) schvaľuje krátkodobé i dlhodobé plány športovej prípravy pre jednotlivé cykly (WG,MS,ME) a ich vyhodnotenia (vypracovávajú a predkladajú tréneri ),
b) spracováva nominačné kritéria pre účasť reprezentantov na medzinárodných podujatiach,
c) spracováva návrh reprezentácie SR na jednotlivé obdobia a zloženie reprezentácie na jednotlivé podujatia vrátane realizačných tímov,
d) spracováva návrh finančného zabezpečenia štátnej športovej reprezentácie,
e) navrhuje menovanie zodpovedných trénerov pre jednotlivé reprezentačné družstvá,
f) spolupracuje so športovo-technickou komisiou pri  tvorbe systému súťaží v nadväznosti  na potreby reprezentácie,
g) spolupracuje s komisiou mládeže pri zabezpečovaní nadväznosti mládežníckych kategórií  na prechod do vyšších vekových kategórií,
h) udeľuje v spolupráci s licenčnou komisiou trénerské licencie SAB na základe „Smernice pre udeľovanie trénerských licencií“,
i) v spolupráci s licenčnou komisiou a sekretariátom SAB zabezpečuje školenia a periodické preškolenia trénerov I. až III. kvalifikačného stupňa,
j) sleduje domáci, zahraničný výskum v oblasti športovej prípravy a koordinuje vedeckú činnosť v rámci pôsobnosti SAB.

ŠPORTOVO-TECHNICKÁ KOMISIA
a) v spolupráci s ostatnými odbornými komisiami spracováva návrhy smerníc pre súťaže,
b) schvaľuje propozície súťaží organizovaných SAB, resp. ligových súťaží a turnajov organizovaných inými organizáciami,
c) na súťaže republikového a medzinárodného významu určuje technického delegáta,                           d) zabezpečuje spracovanie zoznamu reprezentantov, rozhoduje o prestupoch a hosťovaní športovcov v zmysle platných smerníc,
e) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa rozvoja a skvalitňovania ligových súťaží a turnajov,
f) eviduje výkonnosť športovcov na domácich a zahraničných podujatiach, zostavuje a schvaľuje rebríčky Slovenského pohára a po každej sezóne ich zverejňuje,
g) predkladá návrhy na udelenie odmien za športovú výkonnosť,
h) spracováva návrhy zmien a doplnkov Pravidiel boccie Raffa a Boule lyonnaise, predkladá ich na pripomienkovanie ostatným odborným komisiám SAB a na schvaľovanie VV SAB,
h) schvaľuje postaršenie pretekárov,

KOMISIA ROZHODCOV
a)  odporúča ŠTK rozhodcov,
b)  navrhuje  rozhodcov na podujatia konaných SAB,
c)  kontroluje menný zoznam rozhodcov 1-krát ročne,
d)  kontroluje evidenciu rozhodcov 1-krát ročne,                                                                                                         e) zabezpečenie školenia rozhodcov v spolupráci s licenčnou komisiou,
f)  dozerá na prácu rozhodcov na podujatiach,
g)  tlmočí požiadavky rozhodcov prezídiu SAB,
h)  navrhuje nových rozhodcov,
i)  zabezpečuje periodické preškolenia rozhodcov I., II.,III. kvalifikačného stupňa v spolupráci s licenčnou komisiou,
j)  vypracováva návrh kandidátov na získanie licencie medzinárodného rozhodcu CBI a F.I.B
k)  zabezpečuje včasnú informáciu o zmenách a doplnkoch pravidiel boccie Raffa a Boule lyonnaise
 l)  na medzinárodné, republikové, postupové a majstrovské súťaže deleguje rozhodcov do hlavných funkcií,
m)  schvaľuje používanie pomôcok pre rozhodcovskú činnosť, zásady odievania, funkčného a   kvalifikačného označenia rozhodcov pri súťažiach,
n)  navrhuje udelenie vyznamenaní a ocenení zaslúžilým rozhodcom,
o)  v spolupráci so sekretariátom zabezpečuje evidenciu medzinárodných rozhodcov, technických delegátov a rozhodcov I., II., III. kvalifikačnej triedy.

KOMISIA MLÁDEŽE
a) sleduje a usmerňuje bocciu v mládežníckych kategóriách.
b) spracuje koncepciu rozvoja a práce mládežníckeho športu a jej interpretáciu v rámci štruktúr SAB,
c) zabezpečuje vypracovanie smerníc a ostatných materiálov týkajúcich sa rozvoja boccie Raffa a Boule lyonnaise,
d) organizuje a zabezpečuje pravidelné sledovanie a testovanie mládeže,
e) vedie evidenciu športovcov zaradených do CTM a spracováva hodnotenie ich výkonnosti,
f) na základe smernice pre mládež navrhuje a prehodnocuje zaradenie talentovaných športovcov do útvarov talentovanej mládeže v jednoročnom cykle a navrhuje zmeny,
g) spracováva návrh požiadaviek na nákup gulí, výstroja a ostatného materiálu pre talentovanú mládež,
h) predkladá VV SAB návrh na rozdelenie materiálu  určených pre rozvoj mládeže,
i) spracováva podklady pre odborné komisie SAB v oblasti organizačného a materiálno-technického zabezpečenia mládeže,
j) spolupracuje s TMK pri určovaní rozvoja športových disciplín,
k) spolupracuje s ŠTK pri zostavovaní ročného kalendára športových akcií,
l) spolupracuje s ostanými odbornými komisiami pri  vytváraní nového formátu súťaží v zmysle hesla „šport pre všetkých“.

KOMISIA PRE RIEŠENIE SPOROV A DISCIPLINÁRNYCH KONANÍ
a) rieši spory a podnety pre disciplinárne konanie,
b) navrhuje tresty a prejednáva ich na VV SAB.

MATRIČNÁ  A  LICENČNÁ KOMISIA
a) ako autonómna komisia spadá pod VV SAB,
b) upravuje licencie pre trénerov a rozhodcov,
c) spracováva smernicu pre udeľovanie licencií                                                                                                          d) zaoberá sa požiadavkami fyzických osôb na licenciu pre trénerov a rozhodcov,
e) TMK, ŠTK podáva návrhy kritérií na prideľovanie licencií, a prejednáva ich na VV SAB,
f) poskytuje sekretariátu podklady pre evidenciu trénerov I. až III. kvalifikačného stupňa,
g) kontroluje evidenciu trénerov I. až III. kvalifikačného stupňa a predlžuje platnosť ich licencie v súlade so „Smernicou pre udeľovanie trénerských licencií“,
h) predlžuje licencie po skončení platnosti (4 roky),
i) odoberá licencie na základe disciplinárneho konania,
j) na základe smernice o udeľovaní licencií rozhoduje spoločne s VV SAB o ich udelení.

                                                        H L A V A  III.
                                                    Sekretariát SAB
                                                          Článok 9
1. Sekretariát plní najmä tieto úlohy:
a) zabezpečuje administratívnu a účtovnú činnosť zväzu,
b) spracováva návrh ročných plánov práce a finančných plánov,
2. Podklady, pre vypracovanie plánov sekretariátu, v stanovených termínoch, predkladajú predsedovia odborných komisií a zodpovední tréneri jednotlivých reprezentačných družstiev.
Sekretariát plní aj ďalšie úlohy :                                                                                                                           a) spolupracuje s orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami v SR v záujme realizácie a rozvoja boccie Raffa a Boule lyonnaise,
b) zabezpečuje úlohy vyplývajúce z medzinárodných stykov a spolupracuje so zahraničnými organizáciami v oblasti boccie Raffa a Boule lyonnaise, najmä s CBI a F.I.B.
c) zabezpečuje úlohy a činnosti zväzových orgánov a klubov,
d) organizačne zabezpečuje činnosť športovej reprezentácie a CTM v oblasti prípravy, MTZ a účasti na pretekoch,
e) po organizačnej a materiálovej stránke zabezpečuje rokovania Konferencie SAB, VV SAB , Kontrolnej komisie SAB,  odborných komisií SAB a výchovu kádrov,
f) organizačne a materiálne zabezpečuje realizáciu uznesení Konferencie SAB, VV SAB, Kontrolnej komisie SAB a odborných komisií SAB,
g) plní úlohy, ktoré pre SAB vyplývajú zo všeobecne platných právnych predpisov, interných noriem SAB, uzatvorených dohôd a zmlúv,  plánov činnosti a požiadaviek operatívneho riadenia,
h) vedie evidenciu členov, klubov , držiteľov trénerských a rozhodcovských licencií  a vykonáva administratívnu agendu s tým spojenú,
i) zabezpečuje a vedie personálnu agendu SAB,
j) podieľa sa na výkone kontrolnej činnosti,
k) pripravuje materiály pre plány činnosti a rozpočet SAB pre rokovania VV SAB,
l) zabezpečuje informovanie klubov , podieľa sa na ich metodickom riadení činnosti,
m) sústreďuje pripomienky a požiadavky klubov a prenáša ich na odborné komisie a VV SAB,
3. Na základe rozhodnutia VV SAB môže sekretariát odborné činnosti v oblasti ekonomiky a personalistiky preniesť na tretiu osobu, s ktorou SAB podpíše zmluvu,
4. Členovia sekretariátu SAB za plnenie úloh zodpovedajú predsedovi sekretariátu SAB.

                                                           Článok 10
Organizácia riadenia sekretariátu SAB
1. Základom riadenia a práce sekretariátu SAB sú najmä:
a) uznesenia Konferencie SAB, Kontrolnej komisie SAB, VV SAB a odborných komisií SAB,
b) príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, noriem a interných smerníc SAB,
2. vedúci sekretariátu SAB podľa potreby zvoláva a riadi porady členov sekretariátu  SAB
    obsahom ktorých sú najmä:
a) oboznámenie pracovníkov sekretariátu s obsahom, uzneseniami a závermi rokovania Konferencie,   Kontrolnej komisie SAB, VV SAB a odborných komisií SAB,
b) rozdelenie, kontrola a hodnotenie plnenia  úloh,
c) prerokovanie zabezpečenia plnenia úloh na ďalšie obdobie,
d) prerokovanie aktuálnych otázok.
e) predkladá návrh na vzor a farebnú kombináciu  oblečenia  reprezentačných výberov,
f) predkladá návrh na sortiment oblečenia, potrebného k športovej činnosti,
g) predkladá sťažnosti a návrhy pre vylepšenie  činnosti zväzu voči aktívnemu športovcovi,
h) predkladá návrh pre zmeny a vylepšenia v oblasti logistiky a ubytovania na zahraničných podujatiach,
 i) predkladá návrhy k zneniu zmluvy o zabezpečení športovej reprezentácie a k jej zmenám

                                                              Článok 11
Služobné cesty
1. Služobné cesty funkcionárov a členov SAB sa uskutočňujú v záujme plnenia úloh vtedy, keď okolnosti vyžadujú osobné prerokovanie príslušných otázok, alebo osobnú účasť na rokovaní alebo inom podujatí. Pri tom je nutné dbať na maximálnu hospodárnosť. Služobné cesty SAB schvaľuje predseda  SAB a vedúci sekretariátu SAB v rámci svojich právomocí.
2. Pred každou služobnou cestou musí byť vystavený cestovný príkaz, podpísaný osobou oprávnenou na povolenie služobnej cesty.
3. Po ukončení služobnej cesty, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní musí ten, kto absolvoval služobnú cestu podať správu o jej výsledkoch tomu, kto ju povolil.

                                                                Článok 12
Vypracovanie písomných materiálov
1. Písomné materiály predkladané na rokovanie VV SAB musia obsahovať:
a) dôvod spracovania materiálu,
b) vlastný predkladaný materiál (obsah),
c) návrh uznesenia,
d) rozsah platnosti, nadobudnutia účinnosti a informáciu o tom, ktoré predpisy alebo vlastné rozhodnutia, normy sa tým menia, dopĺňajú, alebo rušia (ak tieto okolnosti nie sú uvedené priamo v obsahu materiálu),
e) predpokladané finančné náklady, ak ide o materiál týkajúci sa organizovania akcie, alebo iného postupu, ktoré si vyžaduje finančné krytie z prostriedkov SAB,
f) meno spracovateľa  a predkladateľa materiálu.
2. Administratívne práce spojené s opisom, rozmnožovaním a doručením týchto materiálov zabezpečuje sekretariát SAB.
3. Členom VV SAB, Kontrolnej komisie SAB a prípadne ďalším prizvaným na rokovanie, sa písomný materiál doručuje minimálne jeden deň pred zasadnutím.

                                                       H L A V A  IV.
Vypracovanie, schvaľovanie a vydávanie smerníc, zásad a iných záväzných pokynov SAB

                                                        Článok 13
1. Návrh zásad, smerníc a iných záväzných pokynov (ďalej iba interných smerníc) vypracovávajú za oblasť svojej pôsobnosti odborné komisie a sekretariát SAB (ďalej iba spracovatelia).
2. Ak sa návrh interných smerníc obsahovo dotýka alebo zasahuje do pôsobnosti viacerých odborností, tieto vypracujú návrh spoločne.
3. Návrh interných smerníc spracovatelia predložia na pripomienkové konanie ostatným odborným komisiám s uvedením lehoty na odovzdanie pripomienok. Po obdržaní pripomienok rozhodnú, či ich zapracujú do návrhu. Dôvod neakceptovania pripomienok oznámia tomu, kto ich podal. Potom nimi navrhované znenie predložia spracovatelia na prerokovanie VV SAB. Súčasne oznámia kedy a komu návrh doručili na pripomienkové konanie a od koho v stanovenej lehote pripomienky obdržali.
4. Interné smernice schvaľuje VV SAB.
5. Spracovateľ po ich schválení je povinný zabezpečiť konečnú obsahovú a gramatickú úpravu. Opísanie, rozmnoženie a doručenie určeným adresátom zabezpečí sekretariát SAB.
6. Interné smernice musia obsahovať (spravidla na prvej strane):
a) názov orgánu, ktorý ich vydal,
b) názov smerníc a iných záväzných pokynov,
c) poradové (alebo spisové) číslo,
d) dátum ich schválenia príslušným orgánom,
e) dátum ich účinnosti.
7. Interné normy sa doručujú:
a) členom VV SAB,
b) členom Kontrolnej komisie SAB,
c) predsedom odborných komisií SAB,
d) všetkým klubom  boccie Raffa a Boule lyonnaise  v SR,
e) ďalším osobám určeným na ich zabezpečenie alebo ktorých záujmov sa dotýkajú.
8. Sekretariát SAB vedie evidenciu vydaných interných smerníc a vydáva ich prehľad.

                                                          H L A V A   V.
                                          Podpisovanie písomností
                                                       Článok 14
1. Predseda SAB podpisuje:
a) písomnosti adresované CBI, CER, F.I.B., FEB, CMSB, zahraničným organizáciám,  štátnym orgánom SR a ostatným republikovým orgánom a organizáciám,
b) zmluvy a dohody uzatvorené medzi  SAB a orgánmi štátnej správy a ostatnými republikovými orgánmi a organizáciami ,                                                                                                                                              f) bankové doklady a vyúčtovania z ciest ,                                                                                                                 g) príkazy na služobné cesty  podpredsedov SAB a vedúcemu sekretariátu SAB                                                                                                                                           h) ostatné písomnosti, ktoré si na podpis vyhradí.
i)  predseda SAB môže svoje právo podpisu niektorých písomností delegovať podpredsedom  SAB
2. Podpredsedovia SAB podpisujú najmä:
a) všetky písomnosti majúce priamy vzťah k činnosti, ktorú bezprostredne riadia a ktoré nepatria do práva podpisu prezidentovi SAB, alebo predsedom odborných komisií SAB,
b) písomnosti, na podpis ktorých ich zmocnil prezident SAB,
c) podpredsedovia  SAB  svoje právo podpisu niektorých dokumentov môžu delegovať predsedom odborných komisií SAB.
3. Vedúci sekretariátu SAB podpisuje najmä:
a) všetky ostatné písomnosti, ktoré nie sú vyhradené na podpis predsedovi SAB, podpredsedom SAB,  odborným komisiám SAB, a ktoré mu vyplývajú z uznesenia VV SAB,
b) všetky písomnosti, na ktoré ho zmocnil prezident SAB,
c) vedúci sekretariátu SAB svoje právo podpisu niektorých písomností môže delegovať  členom sekretariátu SAB.
4. Predsedovia odborných komisií SAB podpisujú najmä:
a) pozvánky na zasadnutia komisie,
b) uznesenia odbornej komisie,
c) delegovanie za oblasť svojej činnosti na športové podujatie podľa schválených zásad
d) pozvánky na semináre a školenia organizované ich odbornou komisiou,
e) predsedovia komisií môžu svoje právo podpisu delegovať členom sekretariátu, ktorí písomnú agendu komisie spracovávajú.

                                                           H L A V A   VI.
                                                       Kontrolná činnosť
                                                              Článok 15
Kontrolná a revízna komisia
1. KRK SAB sa riadi vo svojej činnosti vlastným štatútom, schváleným  Konferenciou SAB
2. KRK SAB plní ďalšie úlohy, o splnenie ktorých ju požiada VV SAB.
3. Kontrolná činnosť funkcionárov a pracovníkov SAB nenahradzuje kontrolnú činnosť KRK SAB.

                                                          H L A V A  VII.
Záverečné ustanovenia
Organizačný poriadok Slovenskej asociácie boccie bol schválený ..........................

Organizačný poriadok nadobúda účinnosť uznesením  ....................................

0 comments:

Zverejnenie komentára