Kontakty

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOCCIE
Adresa: Vajanského 874/46, 984 01 Lučenec
Kontakt:
Ing. Ján Macko, prezident Slovenskej asociácie boccie
+421 919 188 236, prezidente.sab@gmail.com
Mgr. Ján Brezňan, predseda boccia raffa
+421 908 022 485
Ladislav Mészáros, predseda boule lyonnaise
+421 907 822 034
Ján Török - kontrolór SAB
+421 907 887 776, sab.kontrolor@gmail.com

FB: Slovenská asociácia boccie
IČO: 00631655
DIČ: 202 293 80 27
Bankové spojenie: 
BOCCIA SK9283300000002601137730
BOULE LYONNAISE SK8983300000002801137719
Banka: FIO banka

Slovenská asociácia boccie je zaregistrovaná na MV SR, číslo spisu VVS/1-900/90-3119 zo dňa 5.4.1993