Kontakty

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOCCIE
Adresa: Vajanského 874/46, 984 01 Lučenec
Kontakt:
Ing. Ján Macko, prezident Slovenskej asociácie boccie
+421 919 188 236, prezidente.sab@gmail.com
Lukáš Bolla     predseda boccia raffa 
+421 949 021 806   raffaslovakia@gmail.com
Richard Čonka    predseda boule lyonnaise
+421 908 369 243   volo.slovakia@gmail.com
Ján Török - kontrolór SAB
+421 907 887 776   sab.kontrolor@gmail.com

FB: Slovenská asociácia boccie
IČO: 00631655
DIČ: 202 293 80 27
Bankové spojenie: 
BOCCIA                           SK92 8330 0000 0026 0113 7730
BOULE LYONNAISE     SK89 8330 0000 0028 0113 7719
TOP TEAM SLOVAKIA  SK14 8330 0000 0026 0213 7070
Zväzový účet                     SK02 8330 0000 0021 0113 7718
Banka: FIO banka

Slovenská asociácia boccie je zaregistrovaná na MV SR, číslo spisu VVS/1-900/90-3119 zo dňa 5.4.1993