Kontakty

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA BOCCIE
Adresa: Vajanského 874/46, 984 01 Lučenec
Kontakt:
Ing. Ján Macko, prezident Slovenskej asociácie boccie
+421 919 188 236, prezidente.sab@gmail.com
Mgr. Ján Brezňan, predseda boccia raffa
+421 908 022 485  breznan.jan@gmail.com
Ladislav Mészáros, predseda boule lyonnaise
+421 907 822 034   meszarl@gmail.com
Ján Török - kontrolór SAB
+421 907 887 776, sab.kontrolor@gmail.com

FB: Slovenská asociácia boccie
IČO: 00631655
DIČ: 202 293 80 27
Bankové spojenie: 
BOCCIA                           SK92 8330 0000 0026 0113 7730
BOULE LYONNAISE     SK89 8330 0000 0028 0113 7719
TOP TEAM SLOVAKIA   SK14 8330 0000 0026 0213 7070
Zväzový účet                    SK02 8330 0000 0021 0113 7718
Banka: FIO banka

Slovenská asociácia boccie je zaregistrovaná na MV SR, číslo spisu VVS/1-900/90-3119 zo dňa 5.4.1993