Majstrovstvá sveta družstiev, RAFFA

PASSO FUNDO (BRAZÍLIA) 2009

Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov

3. miesto Radovan Murgaš, Marcel Sarvaš, Pescara (Taliansko) 2008

Majstrovstvá sveta mužov, Lyonnaise/Volo

BAHÍA BLANCA (ARGENTÍNA) 2013

Majstrovstvá sveta družstiev žien, Raffa

6. miesto, Kaihua (Čína) 2014

Dunajská liga družstiev, Raffa

Boľkovce (Slovensko) 2010

Majstrovstvá Európy jednotlivcov do 18 rokov

Tomáš Štolc 3. miesto a 4. miesto Slovensko (Tomáš Štolc, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo), Zurich (Švajčiarsko) 2015

nedeľa 10. januára 2021

VV SAB per rollam hlasovanie 30.12.2020

Podnet na VV SAB - prezident SAB  

zmysle č.33 pod 1. písm a) navrhujem aby VV SAB navrhol zvolať Mimoriadnu konferenciu SAB   za účelom Zmena rozpočtu SAB pre rok 2020   ( príloha )       Na vykonanie mimoriadnej konferencie SAB uplatniť patričné články Stanov SAB  - prijať rozhodnutia s hlasovaním „per rollam“  


Cieľom je aby SAB použila všetky financie pre rok 2020 v zmysle uzatvorených zmlúv o príspevku na šport s Ministerstvom ŠVVaŠ SR . Jedná sa o 1919 Eur, ktoré BKGŠ Bratislava odmietol použiť v zmysle súčasného rozpočtu SAB ( zdôvodnila/navrhla neprijateľné v rámci SAB ) 

Následne po prijatí upraveného rozpočtu SAB bude použitie financií plne v zmysle Zákona č. 148/2020 Z.z. a tým splnené podmienky vyplývajúce zo zmlúv a ich dodatkov s  s Ministerstvom ŠVVaŠ SR.
Vlastne len sa zamení č.II písm. b) za čl. IV písm. h) s rovnakým textom " športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie" .

Mimoriadnu konferenciu bude monitorovať kontrolór SAB - Ing. Ivan Borovský


  Ján Macko - prezident SAB štvrtok 17. decembra 2020

RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB 2020 program , zmena spôsobu konania

 RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB - program . zmena spôsobu konania 

Delegátom Konferencie  SAB,

členom VV SAB

 

 VEC:  P O Z V Á N K A – PROGRAM - zmena spôsobu konannia.

 

            Pozývame Vás na riadnu Konferenciu SAB spojenú s voľbou predsedov komisií. Prípravný výbor na základe pandemického vývoja Covid-19 a z dôvodu zamedzenia nelegálneho nahrávania Konferencie bez súhlasu druhej strany a následného zverejnenia na sociálnych sieťach rozhodol zmeniť pôvodný spôsob konania konferencie - Microsoft Teams Meeting na spôsob v zmysle Smernice SAB Per rollam.

 

 

1.                  Oboznámenie s programom Konferencie SAB

2.                  Schválenie mandátovej komisie, volebnej komisie , zapisovateľa a dvoch overovateľov

3.                  Výročná správa o činnosti a hospodárení  SAB za rok 2019, účtovná závierka

4.                  Správa CTM za rok 2019

5.                  Správa kontrolnej komisie za rok 2019

6.                  Správa rozhodcovskej komisie za rok 2019

7.                  Rozpočet  na rok 2020

8.                  Voľba kontrolóra SAB

9.                  Voľba predsedu disciplinárnej komisie SAB

10.              Voľba predsedu komisie na riešenie sporov SAB

11.              Informácia prezidenta SAB o dianí v SAB od jeho zvolenia

  

                                  Ing, . Ján Macko  prezident SAB

 

Materiály konferencie: 
https://sport.iedu.sk/Company/Company/11223

Povinne zverejňované informácie


RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB 2020

 

1.                  Oboznámenie s programom Konferencie SAB 

Vážení delegáti  Riadnej a volebnej konferencie SAB

     dňa 7.marca 2020 na mimoriadnej volebnej konferencii SAB bol zvolený nový VV SAB . Týmto termínom sa začalo v zmysle Stanov SAB jeho funkčné 4-ročné obdobie. Podľa nových stanov do práv Konferencie SAB patrí aj voľba kontrolóra SAB, predsedu disciplinárnej komisie a Predsedu komisie na riešenie sporov.

     V dôsledku Covid-19 sa hľadal termín uskutočnenie Riadnej konferencie SAB. VV SAB sa nakoniec rozhodol usporiadať v mesiaci december. Pôvodne sa uvažovalo s uskutočnením v prietoroch Fy Priestor Coworking Lučenec za splnenia pandemických opatrení. Nepriaznivý vývoj pandémie spôsobil hľadanie iného spôsobu konania konferencie a 4.decembra 2020 bol zverejnený termín a spôsob Microsoft Teams Meeting.

    Počas roka VV SAB riešil kontrolu Hlavnou kontrolórkou športu MŠVVaŠ SR a zverejňovaníe dezinformácií o SAB na sociálnych sieťach ( podrobnejšie v bode 11. Konferencii  informácii prezidenta SAB ). VV SAB prehodnotil ako  predísť zamedzeniu nelegálneho nahrávania konferencie bez súhlasu druhej strany a následného zverejnenia na sociálnych sieťach a rozhodol zmeniť pôvodný spôsob konania konferencie - Microsoft Teams Meeting na spôsob v zmysle Smernice SAB Per rollam.  

    Program konferencie je zostavený z najdôležitejších bodov, ktoré je v rámci SAB bezodkladne potrebné prebrať a prijať k nim uznesenia. Ďalšia Riadna konferencia sa plánuje v prvom štvrťroku 2021 ihneď po spracovaní účtovníctva a vyúčtovania príspevku na ministerstvo ŠVVaŠ SR za rok 2020, ktorá by mala byť už uskutočnená tradičným spôsobom.

    Ku každému bodu konferencie je priložená dokumentácia. Pri hlasovaní delegát má právo okrem hlasovania aj  v prípade svojho rozhodnutia písomne sa vyjadriť ( názor/dôvod k obsahu daného bodu ), ktorý bude súčasťou zápisnice z konferencie.

 

Prípravný výbor konferencie

piatok 11. decembra 2020

OCENENIE ŠPORTOVCOV

 VV SAB v zmysle Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 príloha  čl.IV bod 11. ocenenie a odmeny športovej reprezentácie rozhodol oceniť športovcov Martina Grexová, Magdaléna Strehovská, Hugo Bagó a Miroslav Dováľ za dosiahnuté výsledky na ME U18 boccia/raffa.

Pôvodne sa plánovalo slávnostné odovzdanie na športovej akcii " ŠPORTFESTIVAL 2020 " , ktorá bola v dôsledku Covidu zrušená. 

Vecné ceny - darčekové poukážky  odovzdal Mgr. Ján Brezňan - predseda boccia raffa SAB za účasti prezidenta SAB .
 Výška odmeny bola určená podľa Výzvy F2020-DOT01 Účel 04 - Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019
piatok 4. decembra 2020

Stanovy SAB aktuálne ( V 07033020 )


https://sport.iedu.sk/Sport/MandatoryDisclosure/Detail/530?PageReference=CompanyDetail

RIADNA KONFERENCIA SAB sa bude konať 19.12.2020

V zmysle stanov Výkonný výbor Slovenskej asociácie boccie organizuje riadnu konferenciu 

Termín : 19.december 2020   09:30 - 12:00

Spôsob:  Microsoft Teams Meeting

  O ďalších informáciách budeme priebežne informovať !!!

sobota 1. augusta 2020

MIMORIADNA KONFERENCIA 06. júna 2019

Zápisnica

 

 

 

Zúčastnení:

Delegáti Konferencie SAB Členovia VV SAB

Predsedníčka kontrolnej komisie Predseda disciplinárnej komisie

 

Program:

1.      Prezentácia od 18:00

2.      Otvorenie, oboznámenie s programom Mimoriadnej Konferencie SAB

3.      Schválenie návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov

4.      Správa mandátovej komisie

5.      Zhodnotenie     účasti delegátov  a  naplnenie  podmienok  pre  zvolanie  konferencie  a podmienok uznášaniaschopnosti

6.      Schválenie rokovacie programu Mimoriadnej Konferencie SAB

7.      Plán činnosti SAB na rok 2019

8.      Diskusia

9.      Schválenie uznesenia

10.  Rôzne

11.  Záver.

 

 AD 1. Prezentácia zúčastnených                                                                                            

Prezentácia od 18:00.

 

 AD 2. Otvorenie, oboznámenie s programom Mimoriadnej Konferencie SAB                 

V. Obročníková:

-   privítala všetkých zúčastnených na Mimoriadnej Konferencii;

-   ospravedlnila neúčasť predsedníčky SAB zo zdravotných dôvodov.

 

AD 3. Schválenie návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov

V. Obročníková:

-   výkonný výbor predkladá návrh na schválenie členov mandátovej komisie: RNDr. Ervin Mészáros – predseda, Veronika Kelemenová, Veronika Marková Zapisovateľ: Daniel Obročník

Overovatelia zápisnice: Iveta Vilhanová, Ing. Ján Macko.


 

 

Uznesenie č. 1

Mimoriadna Konferencie SAB schvaľuje

mandátovú     komisiu     v    zložení:     Veroniku    Kelemenovú,    Veroniku    Markovú, RNDr. Ervina Mészárosa za predsedu komisie;

Zapisovateľa: Daniela Obročníka

Overovateľov zápisnice: Ivetu Vilhanovú, Ing. Jána Macka

Hlasovanie č. 1:                   Za:            100 % hlasov (30)

Proti:         0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov

 

 AD 4. Správa mandátovej komisie

V. Obročníková:

-      poprosila predsedu mandátovej komisie, aby predniesol správu mandátovej komisie     o uznášania schopnosti dnešnej Mimoriadnej Konferencie;

E. Mészáros:

-      prítomní sú všetci nominovaní delegáti, to znamená, že je 30 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina a Mimoriadna Konferencia je uznášania schopná.

 

AD   5.   Zhodnotenie    účasti    delegátov   a   naplnenie    podmienok   pre    zvolanie Mimoriadnej Konferencie a podmienok uznášaniaschopnosti

E. Mészáros:

-      všetci delegáti sú pripravení.

V. Obročníková:

-      skonštatovala, že Mimoriadna Konferencia je unášania schopná a naplnila podmienky pre zvolanie Mimoriadnej Konferencie.

 

 AD 6. Schválenie rokovacieho programu Mimoriadnej Konferencie SAB Uznesenie č. 2

Konferencie SAB schvaľuje Rokovací program Mimoriadnej Konferencie SAB

Hlasovanie č. 2:                  Za:        100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov

 

 AD 7. Plán činnosti SAB na rok 2019

 

V. Obročníková:

ŠTK predložila VV SAB plán činnosti SAB na rok 2019, ktorý výbor aj odsúhlasil. Ak hovorím niečo nejasne, alebo nezrozumiteľne, tak ma hneď upozornite, aby sa táto vec raz a navždy uzavrela. Najväčší spor nastal k vôli termínom M SR ženy a M SR mužov. Na VV SAB bol odsúhlasený plán, kde budú M SR žien 29.6.2019 a M SR mužov 22.6.2019. Tento plán sa potom predkladal Konferencii na odsúhlasenie. Medzičasom mi telefonoval Peter Domok, či je možné zmeniť termín M SR mužov z 22.6.2019 na iný termín. „Je to tak Peťo volal si mi?“

P. Domok: Áno.


 

 

V. Obročníková:

Ja  som  mu  povedala,  že v podstate    nemám    proti tomu námietky, ale plán činnosti odsúhlasuje Konferencia. Na stránke SAB sa zverejnil pôvodný plán činnosti na rok 2019, ktorý odsúhlasil VV SAB a aj dodnes je tento plán zverejnený. Následne došlo k tomu, a nechcem riešiť akou formou došlo k tej výmene ,že sú vymenené termíny majstrovstiev Slovenska mužov a majstrovstiev Slovenska žien. Ale na Konferencií sa objavil zhodou okolnosti aj plán, ktorý navrhol Peter Domok. Tým došlo k tomu že na stránke www.sab boli zverejnené dva plány činnosti. Neviem síce ako k tomu došlo, ale na Konferencií  sme otvorili bod schvaľovania plánu činnosti a každý si myslel svoje. Otvorila sa tam diskusia k tomuto bodu, či je možné zmeniť termín M SR mužov a M SR žien. Dobre viete ako tá diskusia prebiehala ,nebudem ju opakovať znovu ,ale ja som ju otvorila nejakým takým spôsobom, že je tu stále návrh od Petra Domoka, aby sa zmenili termíny majstrovstiev Slovenska. Na to začala diskusia. Tá diskusia bola dosť dlhá a uzniesli sme sa, že termíny vážnejších súťaži, ako sú majstrovstvá Slovenska, by sa nemali meniť, ale len dopĺňať. Záverečnú vec, ktorú som dala na odsúhlasenie bola, že schvaľujeme plán činnosti „tento farebný“, ale neviem prečo niektorí útočíte na to, že som povedala že

„farebný“ ? Stále existuje iba ten jeden „farebný“. Iný plán činnosti nie je. Aj plány činnosti zverejnené na www.sab stránke totožné, je v nich len ten rozdiel, že v druhom pláne je zahrnutý ten návrh Petra Domoka, ktorý sa v diskusií neodsúhlasil. A keď ste mali pocit, že je to nejako ináč, mali ste to hneď upresniť. Po Konferencií som písala členom VV SAB, že pokiaľ sú nejaké nejasnosti, treba zvolať Mimoriadnu Konferenciu. Všetci členovia VV SAB dostali tento e mail. Ja si myslím, že zvolať Mimoriadnu Konferenciu nie je prehrešok, ale je to dôležitá vec pre našu diskusiu, aby sme veci riešili vecne a nie v kuloároch písaním urážlivých e mailov. Jednoducho táto cesta, urážlivo četovať e mailom, nie je prípustná. Vždy treba brať na vedomie, že ak sú nejaké nejasnosti, treba využívať zákonné možnosti aby sa nejasnosti vyriešili, a nie robiť vojnu medzi ľuďmi a ubližovať si, alebo sa urážať. Takže, ak som nejasne vysvetlila tento postup, tak sa ma opýtajte a ja vám to vysvetlím znovu. Musím riešiť mnoho vecí. Deň  čo deň prichádzam do styku s rôznymi ľuďmi a ich problémami a popri tom musím zabezpečovať každodenný chod nášho športového zväzu. Tí, ktorí to berú len tak sporadicky,   podliehajú   možno   nejakým   iným   informáciám   a   potom   dochádza    k zavádzaniu a rôznym fámam.

R. Sacher:

Ja som ani jeden e mail neposlal. Ja som dostal plno e-mailov ale ani jeden som neotvoril. Tak prečo sa mám ja vyjadriť? Na hlúpe e-maily neodpovedám.

V. Obročníková:

Ja sa len pýtam či má niekto nejaké nejasnosti.

J. Macko:

Jednu vec poviem, že diskusia by mala byť tak, že sa prihlasujete.

V. Obročníková:

Je zaujímavé, že keď sme hovorili v Innsbrucku, že Slovensko sa chce zúčastniť turnaja tak nám povedali, že včera Peter Domok telefonoval a zrušil účasť Slovenska, a oni ho ponúkli Maďarom a miesto Slovenska sa na tomto turnaji zúčastnilo Maďarsko. Čiže toto je odpoveď k turnaju, na ktorý bola dlhodobo pozvaná Slovenská asociácia.


 

 

Takže ak mňa chcete z niečoho obviňovať, takýmto postojom, je spolupráca medzi nami na zamyslenie.

P. Domok:

Riaditeľka súťaže Majstrovstiev Slovenska mužov vydala propozície na 22. júna. Tým je všetko dané a my sme tu dnes nemuseli vôbec byť. To je všetko čo som chcel povedať. Neviem či ste ma pochopili, či všetci viete slovensky. Riaditeľka súťaže vydala propozície na 22. júna 2019 mužov a 29-teho propozície ženy ešte neboli zverejnené ani vydané čo už dávno malo byť.

V. Obročníková:

Vtedy ešte nebol odsúhlasený termín.

P. Domok:

Bol odsúhlasený. Veď Jano Török sa vyjadril že plán sa nebude meniť, tak sme boli v tom, že sa nebude meniť, a že MS mužov budú 22. júna 2019 a MS ženy 29. júna 2019. To  sme sa dohodli na Konferencií.

V. Obročníková:

Tak prečo ste vydali zápisnicu ŠTK kde je termín 29-teho, tak už nechápem z koho si robíte srandu. Prišla mi zápisnica kde termín mužov je 29. Tak ako ? Prečo robíte takéto zavádzajúce veci.

P. Domok:

Zápisnica bola zrušená, zápisnica neexistuje.

R. Sacher:

Neviem. Ja len to poviem, že poctivo sa deťom a tréningom venujem len ja, na tom vole. Ak ste si to neuvedomili je to aj príprava na raffu. Každý piatok, každú sobotu som tam s deťmi.

V. Obročníková:

Uzavriem tému Innsbruck. Turnaj žien Innsbruck bol v kalendári SAB, kde boli prihlásené tri ženy. Erika, pýtala sa Ťa Dagmar Luptáková či ideš do Innsbrucku?

E. Kamenická:

Nie. My sme sa o tom rozprávali dva mesiace pred tým, ale nepýtala sa ma na tvoj podnet

V. Obročníková:

Pýtala sa Ťa na môj podnet. Stále mi tlmočila, že Erika nie ,a povedala, že ona sa už nebude nikomu prosiť. Ak si Erika mala záujem o turnaj v Innsbrucku napriek tomu, že si mi povedala „ ja už reprezentovať nebudem a budem sa venovať len detičkám“, stačilo prihlásiť sa. Ja si stále myslím, že si dobrá hráčka, nikdy som o tom nepochybovala.

E. Kamenická:

Trošku je to vyňaté z kontextu ak to môžem opraviť. Ja som povedala, že tento rok, to bol rok 2018, vynechávam reprezentáciu a budem sa venovať detičkám. Nechcela som ísť do Innsbrucku, ja som to ani nenapadla. Pier tým, že nekomunikoval predtým so mnou, len sa spýtal či som bola oslovená. Ja som mu povedala: „nechcela som ísť, nebola som oslovená, netreba to riešiť, nemám záujem“.

V. Obročníková:

Nie, mohli ísť tam 4 ženy, Peťo je toho svedok.

P. Domok:

Prepáč, 3 ženy.


 

 

V. Obročníková:

Povedal si mi vtedy, že 4 ženy. Ja som povedala, že môžeme ísť maximálne 3 ženy lebo štvrtá sa neprihlásila.

I.Vilhanová:

Ja za seba Peťovi vysvetlím, keby som sa na majstrovstvách SR neumiestnila, nepôjdem nikde do žiadneho zahraničia.

V. Obročníková:

Uzavriem túto tému s veľkým poľutovaním, že kde sme sa dopracovali, kde nás nevraživosť dotiahla. Lebo nikto nevidí to, čo všetko treba spraviť. Mrzí ma, že namiesto toho, aby bola nejaká podpora a mohli sme ísť za nejakým spoločným cieľom sa hádame v bezvýznamných sebeckých sporoch. Dnešným bodom programu bolo schválenie plánu činnosti 2019 a ako vidíte, stále sú nejasnosti.

 

Uznesenie č. 3

Konferencie SAB schvaľuje Plán činnosti SAB na rok 2019

Hlasovanie č. 3:                  Za:            100 % hlasov (30)

Proti:                0 hlasov

Zdržal sa:                0 hlasov

 

V. Obročníková:

Ďakujem pekne. Takže uzatváram dnešné stretnutie.

AD 8. Diskusia:                                                                                                                     

Priebeh v bode 7

AD 9.  Schválené uznesenia                                                                                                 

Uznesenia boli schvaľované priebežne.

 

 Uznesenie č. 1

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Veroniku Kelemenovú, Veronika Markovú a RNDr. Ervina Mészároša za predsedu komisie

Zapisovateľa: Daniela Obročníka

Overovateľov zápisnice: Ivetu Vilhanovú, Ing. Jána Macka Hlasovanie č. 1: Za:       100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov

Zdržal sa:  0 hlasov

 

 Uznesenie č. 2

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

Rokovací program Mimoriadnej Konferencie SAB

Hlasovanie č. 2:                  Za:        100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov


 

 

Zdržal sa: 0 hlasov

 

 Uznesenie č. 3

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

Plán činnosti SAB na rok 2019

Hlasovanie č. 3:                  Za:        100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov

 

 AD 10. Rôzne                                                                                                                        

K tomuto bodu sa nikto z prítomných nevyjadril.

 

 AD 11. Záver                                                                                                                          Na záver V. Obročníková poďakovala prítomným za účasť a ukončila Mimoriadnu Konferenciu SAB.

 

Overovatelia zápisnice:

 

 

1.  Iveta Vilhanová         ..v.r................................................................

 

 

2.  Ing. Ján Macko       ...v.r................................................................

 

 

Zapísal: Daniel Obročník       v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:

1.  Diskusný príspevok Ing. Ján Macka


 

 

 

 

UZNESENIA Z MIMORIADNEJ KONFERENCIE SAB ZO DŇA 06. júna 2019

 

 

 Uznesenie č. 1

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Veroniku Kelemenovú, Veronika Markovú a RNDr. Ervina Mészároša za predsedu komisie

Zapisovateľa: Daniela Obročníka

Overovateľov zápisnice: Ivetu Vilhanovú, Ing. Jána Macka Hlasovanie č. 1: Za:       100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov

Zdržal sa:  0 hlasov

 

 Uznesenie č. 2

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

Rokovací program Mimoriadnej Konferencie SAB

Hlasovanie č. 2:                  Za:        100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov

 

 Uznesenie č. 3

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

Plán činnosti SAB na rok 2019

Hlasovanie č. 3:                  Za:        100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov


piatok 28. februára 2020

Delegáti mimoriadnej volebnej Konferencie 7.3.2020

Zoznam Delegátov mimoriadnej volebnej Konferencie konanej dňa 7.3.2020 zvolených v zmysle Stanov SAB formou "per rollam".
Prípravný výbor mimoriadnej volebnej Konferencie SAB.
V Lučenci dňa 28.2.2020

utorok 25. februára 2020

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia ŠTK SAB zo dňa 20.02.2020


Zápisnica z konania ŠTK SAB zo dňa 14.02.2020


Mimoriadna volebná konferencia konaná dňa 07.03.2020

Pozvánka:


Vzdanie sa funkcie 4 členov VV SAB + poverenie na organizovanie Mimoriadnej volebnej konferencie a reakcia:Návrhy na zmenu stanov:Voľby do orgánov a pracovných skupín:

Delegáti:
Zoznam Delegátov mimoriadnej volebnej Konferencie konanej dňa 7.3.2020 zvolených v zmysle Stanov SAB formou "per rollam".

Kandidáti: