Majstrovstvá sveta družstiev, RAFFA

PASSO FUNDO (BRAZÍLIA) 2009

Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov

3. miesto Radovan Murgaš, Marcel Sarvaš, Pescara (Taliansko) 2008

Majstrovstvá sveta mužov, Lyonnaise/Volo

BAHÍA BLANCA (ARGENTÍNA) 2013

Majstrovstvá sveta družstiev žien, Raffa

6. miesto, Kaihua (Čína) 2014

Dunajská liga družstiev, Raffa

Boľkovce (Slovensko) 2010

Majstrovstvá Európy jednotlivcov do 18 rokov

Tomáš Štolc 3. miesto a 4. miesto Slovensko (Tomáš Štolc, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo), Zurich (Švajčiarsko) 2015

nedeľa 10. januára 2021

VV SAB per rollam hlasovanie 30.12.2020

Podnet na VV SAB - prezident SAB  

zmysle č.33 pod 1. písm a) navrhujem aby VV SAB navrhol zvolať Mimoriadnu konferenciu SAB   za účelom Zmena rozpočtu SAB pre rok 2020   ( príloha )       Na vykonanie mimoriadnej konferencie SAB uplatniť patričné články Stanov SAB  - prijať rozhodnutia s hlasovaním „per rollam“  


Cieľom je aby SAB použila všetky financie pre rok 2020 v zmysle uzatvorených zmlúv o príspevku na šport s Ministerstvom ŠVVaŠ SR . Jedná sa o 1919 Eur, ktoré BKGŠ Bratislava odmietol použiť v zmysle súčasného rozpočtu SAB ( zdôvodnila/navrhla neprijateľné v rámci SAB ) 

Následne po prijatí upraveného rozpočtu SAB bude použitie financií plne v zmysle Zákona č. 148/2020 Z.z. a tým splnené podmienky vyplývajúce zo zmlúv a ich dodatkov s  s Ministerstvom ŠVVaŠ SR.
Vlastne len sa zamení č.II písm. b) za čl. IV písm. h) s rovnakým textom " športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie" .

Mimoriadnu konferenciu bude monitorovať kontrolór SAB - Ing. Ivan Borovský


  Ján Macko - prezident SAB štvrtok 17. decembra 2020

RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB 2020 program , zmena spôsobu konania

 RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB - program . zmena spôsobu konania 

Delegátom Konferencie  SAB,

členom VV SAB

 

 VEC:  P O Z V Á N K A – PROGRAM - zmena spôsobu konannia.

 

            Pozývame Vás na riadnu Konferenciu SAB spojenú s voľbou predsedov komisií. Prípravný výbor na základe pandemického vývoja Covid-19 a z dôvodu zamedzenia nelegálneho nahrávania Konferencie bez súhlasu druhej strany a následného zverejnenia na sociálnych sieťach rozhodol zmeniť pôvodný spôsob konania konferencie - Microsoft Teams Meeting na spôsob v zmysle Smernice SAB Per rollam.

 

 

1.                  Oboznámenie s programom Konferencie SAB

2.                  Schválenie mandátovej komisie, volebnej komisie , zapisovateľa a dvoch overovateľov

3.                  Výročná správa o činnosti a hospodárení  SAB za rok 2019, účtovná závierka

4.                  Správa CTM za rok 2019

5.                  Správa kontrolnej komisie za rok 2019

6.                  Správa rozhodcovskej komisie za rok 2019

7.                  Rozpočet  na rok 2020

8.                  Voľba kontrolóra SAB

9.                  Voľba predsedu disciplinárnej komisie SAB

10.              Voľba predsedu komisie na riešenie sporov SAB

11.              Informácia prezidenta SAB o dianí v SAB od jeho zvolenia

  

                                  Ing, . Ján Macko  prezident SAB

 

Materiály konferencie: 
https://sport.iedu.sk/Company/Company/11223

Povinne zverejňované informácie


RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB 2020

 

1.                  Oboznámenie s programom Konferencie SAB 

Vážení delegáti  Riadnej a volebnej konferencie SAB

     dňa 7.marca 2020 na mimoriadnej volebnej konferencii SAB bol zvolený nový VV SAB . Týmto termínom sa začalo v zmysle Stanov SAB jeho funkčné 4-ročné obdobie. Podľa nových stanov do práv Konferencie SAB patrí aj voľba kontrolóra SAB, predsedu disciplinárnej komisie a Predsedu komisie na riešenie sporov.

     V dôsledku Covid-19 sa hľadal termín uskutočnenie Riadnej konferencie SAB. VV SAB sa nakoniec rozhodol usporiadať v mesiaci december. Pôvodne sa uvažovalo s uskutočnením v prietoroch Fy Priestor Coworking Lučenec za splnenia pandemických opatrení. Nepriaznivý vývoj pandémie spôsobil hľadanie iného spôsobu konania konferencie a 4.decembra 2020 bol zverejnený termín a spôsob Microsoft Teams Meeting.

    Počas roka VV SAB riešil kontrolu Hlavnou kontrolórkou športu MŠVVaŠ SR a zverejňovaníe dezinformácií o SAB na sociálnych sieťach ( podrobnejšie v bode 11. Konferencii  informácii prezidenta SAB ). VV SAB prehodnotil ako  predísť zamedzeniu nelegálneho nahrávania konferencie bez súhlasu druhej strany a následného zverejnenia na sociálnych sieťach a rozhodol zmeniť pôvodný spôsob konania konferencie - Microsoft Teams Meeting na spôsob v zmysle Smernice SAB Per rollam.  

    Program konferencie je zostavený z najdôležitejších bodov, ktoré je v rámci SAB bezodkladne potrebné prebrať a prijať k nim uznesenia. Ďalšia Riadna konferencia sa plánuje v prvom štvrťroku 2021 ihneď po spracovaní účtovníctva a vyúčtovania príspevku na ministerstvo ŠVVaŠ SR za rok 2020, ktorá by mala byť už uskutočnená tradičným spôsobom.

    Ku každému bodu konferencie je priložená dokumentácia. Pri hlasovaní delegát má právo okrem hlasovania aj  v prípade svojho rozhodnutia písomne sa vyjadriť ( názor/dôvod k obsahu daného bodu ), ktorý bude súčasťou zápisnice z konferencie.

 

Prípravný výbor konferencie

piatok 11. decembra 2020

OCENENIE ŠPORTOVCOV

 VV SAB v zmysle Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020 príloha  čl.IV bod 11. ocenenie a odmeny športovej reprezentácie rozhodol oceniť športovcov Martina Grexová, Magdaléna Strehovská, Hugo Bagó a Miroslav Dováľ za dosiahnuté výsledky na ME U18 boccia/raffa.

Pôvodne sa plánovalo slávnostné odovzdanie na športovej akcii " ŠPORTFESTIVAL 2020 " , ktorá bola v dôsledku Covidu zrušená. 

Vecné ceny - darčekové poukážky  odovzdal Mgr. Ján Brezňan - predseda boccia raffa SAB za účasti prezidenta SAB .
 Výška odmeny bola určená podľa Výzvy F2020-DOT01 Účel 04 - Finančné odmeny športovcom za výsledky dosiahnuté v roku 2019
piatok 4. decembra 2020

Stanovy SAB aktuálne ( V 07033020 )


https://sport.iedu.sk/Sport/MandatoryDisclosure/Detail/530?PageReference=CompanyDetail

RIADNA KONFERENCIA SAB sa bude konať 19.12.2020

V zmysle stanov Výkonný výbor Slovenskej asociácie boccie organizuje riadnu konferenciu 

Termín : 19.december 2020   09:30 - 12:00

Spôsob:  Microsoft Teams Meeting

  O ďalších informáciách budeme priebežne informovať !!!

piatok 28. februára 2020

Delegáti mimoriadnej volebnej Konferencie 7.3.2020

Zoznam Delegátov mimoriadnej volebnej Konferencie konanej dňa 7.3.2020 zvolených v zmysle Stanov SAB formou "per rollam".
Prípravný výbor mimoriadnej volebnej Konferencie SAB.
V Lučenci dňa 28.2.2020

utorok 25. februára 2020

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia ŠTK SAB zo dňa 20.02.2020


Zápisnica z konania ŠTK SAB zo dňa 14.02.2020


Mimoriadna volebná konferencia konaná dňa 07.03.2020

Pozvánka:


Vzdanie sa funkcie 4 členov VV SAB + poverenie na organizovanie Mimoriadnej volebnej konferencie a reakcia:Návrhy na zmenu stanov:Voľby do orgánov a pracovných skupín:

Delegáti:
Zoznam Delegátov mimoriadnej volebnej Konferencie konanej dňa 7.3.2020 zvolených v zmysle Stanov SAB formou "per rollam".

Kandidáti:

Zápisnica z konania VV SAB dňa 25.1.2020


utorok 18. februára 2020

Pozvánka na zasadnutie TMK SAB 1/2020 - 7.3.2020 10:30


pondelok 17. februára 2020

MIMORIADNA SCHÔDZA ŠTK SAB - 20.2.2020

Touto cestou zvolavam pracovne stretnutie - MIMORIADNE ZASADNUTIE STK SAB.
V prilohe posielam pozvanku na mimoriadnu schodzu, s programom mimoriadneho zasadnutia.
Termin schodze: 20.2.2020 - stvrtok
Cas: 17:30
Miesto: pod MsU - kryty bocciodrom - kancelaria

Dovod zvolania mimoriadnej schodze je zmena a odsuhlasenie terminu kvalifikacneho turnaja Euroligy sampionov - v ramci SAB, pre muzov a zeny.

Ucast vsetkych clenov je nevyhnutna.

S pozdravom

Ing. Peter Domok
Predseda STK SAB


utorok 11. februára 2020

Seriál súťaží v disciplíne Tiro precision specialite raffa

Podľa športového kalendára SAB prebehne seriál súťaží v disciplíne Tiro precision specialite raffa ako TOUR/SERIÁL 
V prílohe je súťažný poriadok súťaže, v ktorom je  link na pravidlá a ilustračné video
Súťaž môžu športovci využiť na splnenie "aktívny športovec" 

Propozície 1.kola budú zverejnené do 2.februára 2020 a bude uskutočnené na bocciadrome SAB, kde je koberec na tréning.

Na otázky týkajúce sa súťaže kontaktovať

J.Macko - BK Lučenec (bocciaklublc@gmail.com)

utorok 28. januára 2020

Pozvánka na zasadnutie ŠTK SAB 12.2.2020


utorok 21. januára 2020

Novoročný turnaj 2020

Novoročný turnaj CTM 2020 Boccia Raffa Lučenec 4.1.2020

Národný športový zväz Slovenská asociácia boccie organizuje spoločne so Zväzovým centrom prípravy talentovanej mládeže a klubom BK Fortino každoročne od svojho vzniku v roku 2013 úvodný turnaj sezóny.
Rok 2020 sme privítali spoločnou súťažou pre všetky juniorské kategórie, bez rozdielu pohlavia a veku. Kapacitné možnosti (jedna dráha) obmedzili počet štartujúcich. Samotná súťaž prebiehala podľa harmonogramu a propozície súťaže. Po celodennom zápolení sa prvým turnajovým víťazom juniorov stal Samuel Markovič z BK Fortino. Tesne porazil vlaňajšieho víťaza Mirka Dováľa. Súťaž pozostávala z viacerých disciplín, v ktorých hráči museli preukazovať svoju zručnosť aj slabšou rukou. Mladé talenty boli pri vyhodnotení upozornení na nedostatky, ktoré mali počas súťažných disciplín a dôležitosť koncentrácie pred a počas akcie. Riaditeľ súťaže Mgr. Ján Brezňan s hlavným organizátorom a asistentkou Nadeždou Nagyovou, hlavným rozhodcom Jánom Törökom boli s výkonmi mladých športovcov spokojní. Mládežnícky tréner, Patrik Pavčo, ktorý sa aktívne zapojil do súťaže a je pre našich mladších juniorov vzorom, vidí v nich potenciál, ktorý musíme ďalej rozvíjať a v spolupráci s rodičmi a školou vytvoriť kvalitný základ pre úspešnú reprezentáciu SAB v roku 2020. Veľmi veľkou pomocou v organizovaní, zapisovaní a vyhodnotení bola Veronika Marková, Patrí im vďaka za ústretovosť a spoluprácu. Vďaka menovaným, MŠVVaŠ, ale aj nemenovaným podporovateľom mládežníckeho športu SAB akcia splnila vytýčený cieľ a účel súťaže.

v Lučenci 10.1.2019                                                         správu podáva: Nadežda Nagyová (BK Fortino)

piatok 10. januára 2020

streda 8. januára 2020

Slovenski boccisti s 13 medailami v Turecku

Boccia - raffa - Volo
🇸🇰🇸🇰🇸🇰🇸🇰
Kemer open 2019, Antalya, Turecko🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
25.10-29.10.2019
Styria slovenski boccisti uspesne hajili farby Slovenska na medzinarodnom turnaji Kemer Open 2019, kde sa zucastnilo dovedna 15 krajin z 3 kontinentov(Europa, Afrika, Azia). Spolu si priniesli 13 medaili, cim sa stali najuspesnejsou krajinou na tomto podujati.
Slovenske farby zastupovali:
Erika Kamenicka BK GS Bratislava
Dagmar Luptakova BK Fortino Lucenec
Lukas Bolla BK GS Bratislava
Peter Domok SK Boules Novohrad Lucenec
Slovenski reprezentanti sa zucastnili medzinarodneho turnaja za podpory sportoveho zvazu Slovenskej Asociacie bocce, ako aj Ministerstva SVVaS SR.
Umiestnenia:
Raffa zeny jednotlivkyne
1.miesto - Erika Kamenicka
Raffa mix dvojica
1.miesto - Erika Kamenicka / Peter Domok
Volo - preciz zeny
1.miesto - Dagmar Luptakova
Raffa muzi jednotlivci
2.miesto - Peter Domok
3.miesto - Lukas Bolla
Raffa - zeny dvojice
3.miesto - Erika Kamenicka / Dagmar Luptakova
Volo hra - muzi dvojice
3.miesto - Lukas Bolla / Peter Domok
Volo - progressive muzi
3.miesto - Lukas Bolla
Volo hra - zeny dvojice
3.miesto - Erika Kamenicka/ Dagmar Luptakova


utorok 7. januára 2020

Pozvánka na zasadnutie VV SAB 25.1.2020


Dátum: 25.1.2020       
Miesto: Novohradská 1, 984 01 Lučenec         
Čas: 10:00         
Pozvaní:  členovia VV SAB
Prizvaní:   Iveta Vilhanová – kontrolná komisia,     Lukáš Bolla – BKGŠ BA   
                                                                                                                                                                  
Program VV SAB:
1. Otvorenie - voľba zapisovateľa zápisnice a overovateľov        /V. Obročníková/   
2. Návrh na zmenu a doplnenie  programu zasadnutia.            /V. Obročníková/
3. správa o stave ŠTK          / P. Domok/                    
4. správa o ISŠ, matrike a zdrojovej evidencii členov SAB.      / P. Domok/                                                                          
5. schvaľovanie trénerov na rok 2020.    /P.P. Soresi, P. Domok/ 
6. schvaľovanie žiadostí  dotácie na rok 2020.          /P.P. Soresi/ 
7. schvaľovanie zmeny Interných predpisov.      /P.P. Soresi/
8. klub BCC Nitra výmaz z ISŠ - ukončenie činnosti.                /V. Obročníková/ 
9. schvaľovanie kritérií výberu Repre SR 2020.  /P.P. Soresi/
10. správa Rekonštrukcia SAB 2020.    /P.P. Soresi/
11. správa Liga a turnaje 2020.   /P. Domok/
12. zmluvy a zmluvné vzťahy 2020.           /V. Obročníková/ 
13. Lukáš Bolla – výroky a správanie sa 9.11.2019                 /V. Obročníková/
14. schvaľovanie bodovania hráčov – rebríček 2020               /J. Török/
15. správa Účtovníctvo 2019.                      /J  Török
16. správa kontrolnej komisie SAB .          /I. Vilhanová/   
17. kontrola plnenia uznesení.                /J. Török/         
18. Diskusia a záver.
19. Uznesenie – rekapitulácia.