Majstrovstvá sveta družstiev, RAFFA

PASSO FUNDO (BRAZÍLIA) 2009

Majstrovstvá Európy družstiev do 18 rokov

3. miesto Radovan Murgaš, Marcel Sarvaš, Pescara (Taliansko) 2008

Majstrovstvá sveta mužov, Lyonnaise/Volo

BAHÍA BLANCA (ARGENTÍNA) 2013

Majstrovstvá sveta družstiev žien, Raffa

6. miesto, Kaihua (Čína) 2014

Dunajská liga družstiev, Raffa

Boľkovce (Slovensko) 2010

Majstrovstvá Európy jednotlivcov do 18 rokov

Tomáš Štolc 3. miesto a 4. miesto Slovensko (Tomáš Štolc, Mário Šnúrik, Patrik Pavčo), Zurich (Švajčiarsko) 2015

nedeľa 25. apríla 2021

VÝKONNÝ VÝBOR SAB 15.apríl 2021 - zápisnica

 VÝKONNÝ VÝBOR SAB   15.apríl 2021 - zápisnica 


zverejnená v Informačnom systéme športu 

https://sport.iedu.sk/Sport/MandatoryDisclosure/Detail/2023?PageReference=CompanyDetail


Ing. Ján Macko - prezident SAB 

sobota 27. marca 2021

ROZHODNUTIE PREZIDENTA SAB

 Nakoľko predseda Boccia Klubu guľových športov Bratislava, o. z. si opäť zvolil "svojský spôsob" vyjadrovania sa ku Slovenskej asociácii boccie  a  taktiež opäť nedodržal ako Stanovy tak aj patričnú smernicu SAB ( mimochodom za ktorú sám ako člen VV SAB   hlasoval a preto by ju mal poznať a podľa nej konať ) ako prezident SAB týmto navrhujem do programu riadnej konferencie SAB v zmysle Čl. 26 Právomoci konferencie bod 3. písm r) a bod 4.  : obsah zverejňovaných informácií týkajúcich sa Slovenskej asociácie bocciena sociálnej sieti FCB Bocce Klub G.S. Bratislava v období od  7.3.2020 do konania konferencie 

                                                                                                                                                 Ing. Ján Macko - prezident SAB 


štvrtok 18. marca 2021

Naše uznané športy zaradené medzi športy s nízkym rizikom

 

Ministerstvo predstavilo zaujímavý plán návratu športovcov na športoviská. Ide o takzvaný Covid automat pre šport. Automat vychádza z kritérií národného covid automatu a kopíruje regionálnu charakteristiku. Podľa celonárodných kritérii je celé Slovensko naďalej v čiernej fáze a platí IV. stupeň varovania. Od 3. marca sa zmenili podmienky zákazu vychádzania, ktoré sa dotýkajú aj športových činností.

Jednotlivé športy ministerstvo rozdelilo podľa úrovne rizika do štyroch skupín. Naše športy sa nachádzajú  v prvej kategórii s najnižším rizikom šírenia, čo by mohlo umožniť zorganizovanie najdôležitejších eventov a súťaží.

Neurčuje však poradie, podľa ktorého budú jednotlivé športy postupne uvoľňované. Rizikovosť určuje to, aké opatrenia je potrebné aplikovať, aby sa potencionálne riziko šírenia minimalizovalo. V konečnom dôsledku to znamená, že športy s nízkym rizikom sa nemusia výraznejšie obmedzovať v charaktere vykonávania svojej aktivity. Športy s najvyšším rizikom budú musieť pri vykonávaní činnosti prijať najprísnejšie schválené opatrenia.

Opatrenia sa nebudú uvoľňovať nad rámec vyhlášky alebo nariadenia hlavného hygienika. Hlavnou úlohou automatu je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa najaktuálnejších pravidiel.

Je to jednoduché. Ministerstvo predstavilo jednoduchú aplikáciu, ktorá informuje o tom, aké obmedzenia na Slovensku, vo vašom regióne, kraji, alebo meste platia, a akým spôsobom môžete vo svojom okolí bezpečne športovať. Aplikácia je napojená na systém korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta, na základe ktorých popisuje aktuálny stav v platnej fáze.

Bližšie informácie je možné nájsť TU.

Pevne veríme, že sa vďaka prísnym aktuálnym opatreniam náročný stav zlepší a my sa už čoskoro vidíme športoviskách. Situáciu budeme naďalej pozorne monitorovať a o najčerstvejších zmenách vás budeme okamžite informovať.

nedeľa 7. marca 2021

PROPOZÍCIE MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021 Boccia – Raffa kluby kategória ženy

 

PROPOZÍCIE

 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021

Boccia – Raffa  kluby kategória ženy

 

Vyhlasovateľ a usporiadateľ:  Slovenská asociácia boccie

 Riaditeľ súťaže:        Mgr. Ján Brezňan

 Hlavný rozhodca:     bude určený dodatočne

 Termín:                     po uvolnení opatrení k pandémii Covid 19  – možnosť vykonávať športové súťaže

 Miesto konania :       vonkajšie dráhy raffa Bottova ulica Lučenec

 Prihlášky:  e-mail: breznan.jan@gmail.com,

prihlásiť sa   môžu kluby , ktoré spĺňajú pravidla vydané CER na súťaž  Boccia Európska liga majstrov 2021 ( bod 3 , 4 a 5 ) a v termíne súťaže budú mať vysporiadané finančné povinnosti voči SAB

Hosťovanie musí byť platne uskutočnené v rámci SAB v termíne 7 dní pred termínom súťaže ( v zmysle platných patričných predpisov SAB ). Veková hranica športovkyne  - 18 a viac rokov.

 Termín podania prihlášky: do 20.03..2021.                             .                        

 Štartovné:                  0,00 Eur

 Systém súťaže:          podľa pravidiel  Boccia Európaska liga majstrov 2021 vydaných CER ( bod 6 )

 Ceny:                         podľa umiestnenia  získavajú pohár a medailu na rok 2021 

 Strava a občerstvenie:   hradí SAB

 Víťaz získava  TITUL Majster SR boccia raffa klubov – ženy  a právo účasti na  súťaži  Boccia Európska liga majstrov 2021 v kategórii ženy

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ podujatia, na jednotlivé zápasy rozhodcovia budu určeni. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.

                                                                                

Dňa 1 3.2021                                                                    Mgr. Ján Brezňan


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2021

Boccia – Raffa  kluby ženy

 

P R I H L Á Š K A

 

KLUB   ( názov)

 

Vedúci/tréner družstva

 

Športovkyne

meno a priezvisko

člen klubu *

hosťovanie **

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

V                                    dňa

podpis štatutárny zástupca klubu

Poznámka :

*   označiť ak členom klubu

** označiť ak hosťovanie v zmysle platných predpisov SAB


streda 3. marca 2021

Covid automat pre šport

 Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-11-02-2021-okresy-rozdelenie a kopíruje regionálnu charakteristiku. Nemá kompetencie uvoľňovať opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidiel.


Jednoduchá aplikácia, ktorú nájdete na www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.

Oba uznané športy - boccia a boule lyonnaise patria medzi  športy s nízkym rizikom 

https://www.minedu.sk/data/files/10312_rozdelenie-sportov-podla-rizikovosti.pdf

Športy s nízkym rizikom
https://www.minedu.sk/data/files/10307_nizke-riziko.pdf
nedeľa 10. januára 2021

VV SAB per rollam hlasovanie 30.12.2020

Podnet na VV SAB - prezident SAB  

zmysle č.33 pod 1. písm a) navrhujem aby VV SAB navrhol zvolať Mimoriadnu konferenciu SAB   za účelom Zmena rozpočtu SAB pre rok 2020   ( príloha )       Na vykonanie mimoriadnej konferencie SAB uplatniť patričné články Stanov SAB  - prijať rozhodnutia s hlasovaním „per rollam“  


Cieľom je aby SAB použila všetky financie pre rok 2020 v zmysle uzatvorených zmlúv o príspevku na šport s Ministerstvom ŠVVaŠ SR . Jedná sa o 1919 Eur, ktoré BKGŠ Bratislava odmietol použiť v zmysle súčasného rozpočtu SAB ( zdôvodnila/navrhla neprijateľné v rámci SAB ) 

Následne po prijatí upraveného rozpočtu SAB bude použitie financií plne v zmysle Zákona č. 148/2020 Z.z. a tým splnené podmienky vyplývajúce zo zmlúv a ich dodatkov s  s Ministerstvom ŠVVaŠ SR.
Vlastne len sa zamení č.II písm. b) za čl. IV písm. h) s rovnakým textom " športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie" .

Mimoriadnu konferenciu bude monitorovať kontrolór SAB - Ing. Ivan Borovský


  Ján Macko - prezident SAB štvrtok 17. decembra 2020

RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB 2020 program , zmena spôsobu konania

 RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB - program . zmena spôsobu konania 

Delegátom Konferencie  SAB,

členom VV SAB

 

 VEC:  P O Z V Á N K A – PROGRAM - zmena spôsobu konannia.

 

            Pozývame Vás na riadnu Konferenciu SAB spojenú s voľbou predsedov komisií. Prípravný výbor na základe pandemického vývoja Covid-19 a z dôvodu zamedzenia nelegálneho nahrávania Konferencie bez súhlasu druhej strany a následného zverejnenia na sociálnych sieťach rozhodol zmeniť pôvodný spôsob konania konferencie - Microsoft Teams Meeting na spôsob v zmysle Smernice SAB Per rollam.

 

 

1.                  Oboznámenie s programom Konferencie SAB

2.                  Schválenie mandátovej komisie, volebnej komisie , zapisovateľa a dvoch overovateľov

3.                  Výročná správa o činnosti a hospodárení  SAB za rok 2019, účtovná závierka

4.                  Správa CTM za rok 2019

5.                  Správa kontrolnej komisie za rok 2019

6.                  Správa rozhodcovskej komisie za rok 2019

7.                  Rozpočet  na rok 2020

8.                  Voľba kontrolóra SAB

9.                  Voľba predsedu disciplinárnej komisie SAB

10.              Voľba predsedu komisie na riešenie sporov SAB

11.              Informácia prezidenta SAB o dianí v SAB od jeho zvolenia

  

                                  Ing, . Ján Macko  prezident SAB

 

Materiály konferencie: 
https://sport.iedu.sk/Company/Company/11223

Povinne zverejňované informácie


RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB 2020

 

1.                  Oboznámenie s programom Konferencie SAB 

Vážení delegáti  Riadnej a volebnej konferencie SAB

     dňa 7.marca 2020 na mimoriadnej volebnej konferencii SAB bol zvolený nový VV SAB . Týmto termínom sa začalo v zmysle Stanov SAB jeho funkčné 4-ročné obdobie. Podľa nových stanov do práv Konferencie SAB patrí aj voľba kontrolóra SAB, predsedu disciplinárnej komisie a Predsedu komisie na riešenie sporov.

     V dôsledku Covid-19 sa hľadal termín uskutočnenie Riadnej konferencie SAB. VV SAB sa nakoniec rozhodol usporiadať v mesiaci december. Pôvodne sa uvažovalo s uskutočnením v prietoroch Fy Priestor Coworking Lučenec za splnenia pandemických opatrení. Nepriaznivý vývoj pandémie spôsobil hľadanie iného spôsobu konania konferencie a 4.decembra 2020 bol zverejnený termín a spôsob Microsoft Teams Meeting.

    Počas roka VV SAB riešil kontrolu Hlavnou kontrolórkou športu MŠVVaŠ SR a zverejňovaníe dezinformácií o SAB na sociálnych sieťach ( podrobnejšie v bode 11. Konferencii  informácii prezidenta SAB ). VV SAB prehodnotil ako  predísť zamedzeniu nelegálneho nahrávania konferencie bez súhlasu druhej strany a následného zverejnenia na sociálnych sieťach a rozhodol zmeniť pôvodný spôsob konania konferencie - Microsoft Teams Meeting na spôsob v zmysle Smernice SAB Per rollam.  

    Program konferencie je zostavený z najdôležitejších bodov, ktoré je v rámci SAB bezodkladne potrebné prebrať a prijať k nim uznesenia. Ďalšia Riadna konferencia sa plánuje v prvom štvrťroku 2021 ihneď po spracovaní účtovníctva a vyúčtovania príspevku na ministerstvo ŠVVaŠ SR za rok 2020, ktorá by mala byť už uskutočnená tradičným spôsobom.

    Ku každému bodu konferencie je priložená dokumentácia. Pri hlasovaní delegát má právo okrem hlasovania aj  v prípade svojho rozhodnutia písomne sa vyjadriť ( názor/dôvod k obsahu daného bodu ), ktorý bude súčasťou zápisnice z konferencie.

 

Prípravný výbor konferencie