pondelok 20. decembra 2021

RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB 29 - 30.12.2021 PER ROLLAM

 Delegátom Konferencie  SAB,  členom VV SAB

 

 VEC:  P O Z V Á N K A – PROGRAM 

             Pozývame Vás na riadnu Konferenciu SAB spojenú s voľbou kontrolŕa SAB . Prípravný výbor na základe pandemického vývoja Covid-19 a z dôvodu zamedzenia nelegálneho nahrávania Konferencie bez súhlasu druhej strany a následného zverejnenia na sociálnych sieťach rozhodol  spôsob v zmysle Smernice SAB Per rollam.            

PROGRAM 

1.                  Oboznámenie s programom Konferencie SAB

2.            Schválenie mandátovej komisie, volebnej komisie , zapisovateľa a dvoch overovateľov

3.                  Výročná správa o činnosti a hospodárení  SAB za rok 2020, účtovná závierka

4.                  Správa CTM za rok 2020

5.            Správa predsedu športu lyonnaise volo za rok 2020

6.                  Správa predsedu športu raffa za rok 2020

7.                  Rozpočet  na rok 2021

8.                  Voľba kontrolóra SAB

11.              Informácia prezidenta SAB o dianí v SAB za rok 2021

  

                                  Ing, . Ján Macko  prezident SAB

Poznámka : 

V zmysle Stanov SAB je možné doplniť program písomne delegátom konferencie SAB do 22.12.2021 na e-mailovú adresu: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com0 comments:

Zverejnenie komentára