Kódex správania

VŠEOBECNÉ USTANOVENIE

1.1  Účel

Účelom Kódexu správania je snaha udržať a podporiť slušné a primerané správanie hráčov na podujatiach boccie v Slovenskej republike.

Každý hráč musí počas všetkých zápasov a počas celého trvania turnaja alebo súťaže správať slušne a primerane voči súperom, ich trénerom, rozhodcom, organizátorom a obecenstvu.

1.2. Platnosť
Tento Kódex je platný dňom  1. 1. 2014 v celom rozsahu pre všetky turnaje a súťaže organizované Slovenskou asociáciou boccie a poverenými klubmi.

1.3 Dostupnosť
Kódex správania musí byť dostupný na nahliadnutie na všetkých turnajoch a súťažiach boccie.

1.4 Záväznosť
Kódex správania je záväzný pre všetkých hráčov zúčastnených na turnajoch a súťažiach boccie a je podkladom na uloženie trestu hráčovi.
Za závažnejšie a opakované previnenia sa môže hráč na návrh vrchného rozhodcu potrestať  v súlade s disciplinárnym poriadkom. Návrh na uloženie disciplinárneho trestu musí vrchný  rozhodca  uviesť v správe z turnaja.

                                                               PRAVIDLÁ A PRIESTUPKY

2.1 Oblečenie a výstroj
Všeobecne
Hráč musí nastúpiť ku hre v čistom a vhodnom športovom oblečení. Hráčovi, ktorý poruší ustanovenia obsiahnuté v tejto časti, môže nariadiť hlavný alebo vrchný rozhodca ihneď zmeniť svoje oblečenie alebo výstroj.
Odmietnutie splniť toto nariadenie môže mať za následok  disciplinárny trest.
Nevhodné oblečenie
Hráč nesmie mať počas zápasu, ani počas rozohrávky atletické tričko, plavky, šľapky, alebo akékoľvek iné nevhodné oblečenie. Ak má hráč pochybnosti o vhodnosti oblečenia, môže sa poradiť s vrchným rozhodcom, ktorého rozhodnutie je pre hráča záväzné.
Oblečenie počas rozohrávky
Hráč môže mať počas rozohrávky oblečený odev na rozohranie(teplákové a otepľovacie súpravy alebo ich časti). Počas zápasu môže mať hráč tento odev  oblečený iba s predchádzajúcim súhlasom vrchného rozhodcu.

2.2 Opustenie dráhy
Počas zápasu (vrátane rozohrávky) nesmie hráč opustiť dráhu bez súhlasu hlavného rozhodcu. Ak sa hrá zápas bez hlavného rozhodcu, je potrebný súhlas vrchného rozhodcu. Ak hráč nemá možnosť upovedomiť vrchného rozhodcu o nutnosti opustiť dráhu, musí túto skutočnosť oznámiť aspoň súperovi spolu s dôvodom opustenia dráhy.
Porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok disciplinárny trest.

2.3 Povinnosť dokončiť zápas
Pokiaľ neexistuje primeraná príčina na nedohranie zápasu, hráč musí dohrať rozohraný zápas. Porušenie tohto ustanovenia môže mať za následok disciplinárny trest .

2.4 Najlepšia snaha
Hráč musí vyvinúť čo najväčšie úsilie na víťazstvo v zápase. V prípade porušenia tohto ustanovenia má vrchný rozhodca právo udeliť hráčovi trest v súlade so Sadzobníkom trestov.

2.5 Zdržiavanie hry
Hráči musia otvoriť hru po uplynutí času na rozohrávku a pokynu rozhodcu k začatiu hry. Hra potom musí byť plynulá a bez zbytočného zdržiavania z akejkoľvek príčiny, vrátane prirodzeného úbytku fyzických síl hráča.
Od momentu pokynu rozhodcu do okamihu zahrania gule, môže uplynúť maximálne 1 minúta. Po skončení každej hry, má zahrávajúci hráč právo na prezretie hernej situácie zblízka ,po predbežnom súhlase hlavného rozhodcu, avšak najviac trikrát počas zápasu. Okrem toho má kapitán alebo tréner právo na „time out“ jeden
krát počas zápasu v trvaní 2 minút. Prvé porušenie tohto ustanovenia sa trestá napomenutím, každé ďalšie stratou bodu.

2.6 Dostávanie pokynov
Hráči nesmú dostávať pokyny, s výnimkou pokynov od kapitána alebo trénera družstva, avšak nesmú byť neprimerane hlasné. Hráči nesmú počas hry súpera dostávať pokyny v žiadnej forme. Za porušenie tohto ustanovenia  sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov.

2.7 Počuteľné vulgárne výrazy
Hráči nesmú počas zápasu používať počuteľné vulgárne výrazy. V prípade porušenia tohto ustanovenia počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. Počuteľné vulgárne výrazy sú definované ako používanie všeobecne známych vulgárnych slov jasne a dostatočne nahlas vyslovených tak, aby ich počuli súperi, rozhodcovia, alebo diváci.

2.8 Obscénne gestá
Hráči nesmú počas zápasu robiť nijaké obscénne gestá. V prípade porušenia tohto ustanovenia počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov . Obscénne gestá sú definované ako robenie takých gest rukou alebo telom, ktoré majú všeobecne obscénny význam.

2.9 Odhodenie gule
Hráči nesmú nebezpečne alebo s hnevom odhodiť, odkopnúť alebo hodiť guľu, okrem odôvodnených prípadov počas hry. Za porušenie tohto ustanovenia počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. Odhodenie gule je definované ako úmyselné odhodenie gule mimo dráhy, nebezpečné alebo bezohľadné odhodenie gule na dráhe, alebo ľahkomyseľné hodenie gule bez ohľadu na dôsledky.

2.10 Poškodzovanie dráhy alebo jej zariadenia
Hráči nesmú počas zápasu násilne alebo s hnevom kopať do mantinelov alebo iného vybavenia dráhy.
Za porušenie tohto ustanovenia sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. Poškodzovanie dráhy alebo jej zariadenia je definované ako úmyselné a násilné poškodenie alebo ničenie dráhy, mantinelov,  alebo iných zariadení dráhy počas zápasu z dôvodu hnevu, alebo nespokojnosti.

2.11 Slovné napadnutie
Hráči nesmú počas zápasu slovne napadnúť rozhodcu, súpera, diváka, alebo inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. Slovné napadnutie je definované ako urážajúce alebo vulgárne vyjadrenie adresované rozhodcovi, súperovi, divákovi alebo inej osobe.

2.12 Fyzické napadnutie
Hráči nesmú počas zápasu fyzicky napadnúť nijakého rozhodcu, súpera, diváka alebo inú osobu. V prípade porušenia tohto ustanovenia počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. Fyzické napadnutie je definované ako nedovolené dotknutie sa rozhodcu, súpera, diváka alebo inej osoby.

2.13 Nešportové správanie
Hráči sa vždy musia správať športovo s patričným ohľadom na autoritu rozhodcov a práva súperov, divákov a ostatných osôb. V prípade porušenia tohto ustanovenia počas zápasu sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov. Nešportové  správanie je definované ako správanie, ktoré je jasne urážlivé a poškodzuje šport, a nie je uvedené vo vyššie špecifikovaných priestupkoch.
                                                                         
           T R  E S T Y

3.1 Sadzobník restov
Uvedený sadzobník trestov sa používa pri porušení  jednotlivých ustanovení Kódexu správania:
1.      priestupok - napomenutie
2.      priestupok - odobratie gule
3.      priestupok - strata hry
Po udelení trestu za tretí priestupok voči Kódexu správania (strata hry) vrchný rozhodca rozhodne, či nasledujúce ďalšie porušenie Kódexu správania bude mať za následok stratu hry alebo prípadné vylúčenie zo súťaže (podľa charakteru priestupku).
Hráč sa musí jasne a predpísanou formuláciou upozorniť na udelenie každého trestu.
Uvedené tresty môže udeliť iba kvalifikovaný rozhodca alebo vrchný rozhodca.
Udelenie trestu za tretí a každý ďalší priestupok možno, na žiadosť potrestaného hráča, konzultovať s vrchným rozhodcom. Vrchný rozhodca môže udelený trest potvrdiť, zmeniť, alebo zrušiť. Jeho rozhodnutie je konečné.
Nekvalifikovaný hlavný rozhodca nemôže, pri porušení ustanovení Kódexu správania, udeliť tresty podľa uvedeného Sadzobníka. V prípade, ak podľa neho príde k porušeniu ustanovení Kódexu správania, upozorní na to vrchného rozhodcu, ktorý rozhodne o prípadnom udelení trestu. Pri zápasoch, hraných bez hlavného rozhodcu, môže udeliť uvedené tresty iba vrchný rozhodca, prípadne jeho zástupca.

3.2  Skrečovanie zápasu
Vrchný rozhodca môže zápas skrečovať, v súlade so Sadzobníkom trestov alebo aj za jediné porušenie ustanovení Kódexu správania, v závislosti od charakteru priestupku.
Hráč, ktorého skrečovali bude diskvalifikovaný vo všetkých ostatných disciplínách alebo v ďalších zápasoch.
Výnimkou sú prípady, ak hráča skrečovali za:
- oneskorený nástup na zápas
- nevhodné oblečenie
- úbytok fyzických síl
- zranenie
- zápas v dvojke, alebo trojke, v prípade ak porušil ustanovenia Kódexu jeho spoluhráč

3.3 Dvojky a Trojka
V Dvojkách a Trojkách sa uvedené tresty, pri porušení jednotlivých ustanovení Kódexu správania udeľujú dvojici alebo trojici, aj keď sa previnil iba jeden hráč.

3.4 Evidencia trestov
Vrchný rozhodca uvedie udelenie každého trestu hráčovi, podľa Sadzobníka trestov, do správy z daného podujatia.


Z R A N E N I A, O Š E T R E N I A 
         A  P R E R U Š E N I A  H R Y

4.1 Prerušenie hry – návšteva toalety, výmena výstroja.
Hráč má počas zápasu kedykoľvek nárok požiadať o opustenie dráhy na primeraný čas na toaletu alebo výmenu výstroja.  Prestávka na toaletu by sa mala uskutočniť po ukončení hry. Prestávka na výmenu výstroja sa musí uskutočniť po ukončení hry, a je povolená len pre ženy a dievčatá.
V zápase žien má hráčka povolené dve(2) prestávky počas zápasu. V mužskej súťaži má hráč povolenú iba jednu prestávku počas zápasu.
Kedykoľvek, ak hráč opustí dráhu, považuje sa to za jednu z prestávok, bez ohľadu na to, či jeho súper opustí dráhu alebo nie.
Ak sa zápas hrá bez hlavného rozhodcu a, ak hráč nemá možnosť upovedomiť vrchného rozhodcu o nutnosti opustiť dráhu, môže opustiť dráhu, avšak musí túto skutočnosť oznámiť aspoň súperovi, spolu s dôvodom opustenia dráhy. Dodatočné opustenie dráhy sa môže povoliť, ale v prípade, že hráč nie je pripravený hrať v stanovenom čase, udeľuje sa hráčovi trest v súlade so Sadzobníkom trestov.

4.2  Zranenia a ošetrenia
V prípade, ak hráč utrpí zranenie počas zápasu alebo rozohrávky, alebo si myslí, že prípadné ošetrenie môže zlepšiť jeho zdravotný stav, môže požiadať hlavného alebo vrchného rozhodcu o ošetrenie lekárom, alebo zdravotníkom. Lekár alebo zdravotník môže povoliť 3 minútové prerušenie hry na ošetrenie zranenia. Toto 3 minútové prerušenie sa začína až po príchode lekára alebo terapeuta na dráhu a jeho zhodnotenia zranenia. Ošetrenie môže poskytnúť výlučne oficiálny turnajový lekár alebo zdravotník. Na požiadanie hráča alebo zdravotníka, zhodnotenie alebo ošetrenie zranenia sa môže uskutočniť mimo dráhy.
V prípade postihnutia kŕčom možno hráčovi počas zápasu povoliť iba jedno ošetrenie z tohto dôvodu. Hráčovi nemožno poskytnúť prerušenie hry na ošetrenie v nasledujúcich prípadoch:
- zranenia, ktoré nie je možné ošetriť počas zápasu
- úbytok fyzickej kondície
- akékoľvek ošetrenie vyžadujúce injekcie, infúzie a podávanie kyslíka.
Za prekročenie časových limitov v rámci tohto ustanovenia sa udeľuje trest v súlade so Sadzobníkom trestov.

Vypracoval: Ján Török, predseda ŠTK
Schválené VV SAB dňa 13. 8. 2013, platný od 1. 1. 2014