SAB

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE, konaného dňa 11. decembra 2013 v Lučenci 

Prítomní: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik, Ján Török 
Ospravedlnený: Ing. Vojtech Sopko 
Prizvaní: Richard Sacher, Ing. Ján Macko, Ján Hronček 

PROGRAM: 
1. Žiadosť o poverenie Richarda Sachera zastupovaním Ing. Vojtecha Sopka
2. Vyhodnotenie MS mužov Bahia Blanca (Ján Šnúrik)
3. Vyhodnotenie MS juniorov Martigues (Ján Hronček)
4. Informácia o spoločnom stretnutí priaznivcov športu VOLO (Ján Šnúrik, Richard Sacher) 
5. Bocciadrom (budova UK Bratislava – mestský úrad) – (Ján Šnúrik)
6. Plán podujatí na rok 2014 boccia (raffa, volo) – (Ján Šnúrik)
7. Žiadosť o dotáciu na MŠVVaŠ SR na rok 2014 (Ján Šnúrik)
8. Rôzne
- 2 % pre SAB do 13.12.2013
- Cali – hotel
- výročná členská schôdza v januári 2014, doporučujeme valné zhromaždenia alebo členské schôdze
- rok 2013 časopis?
- cestovné Aerogule 2013
- cestovné MŚVVaŠ SR

K bodu č. 1: Žiadosť o poverenie Richarda Sachera zastupovaním 
Ing. Vojtecha Sopka
UZNESENIE č. 97
VV SAB
SCHVAĽUJE
Zastupovanie Ing. Vojtecha Sopka predsedom ŠKBN (zodpovednosť za šport lyonnaise/volo) Richardom Sacherom počas rokovaní VV SAB so všetkými právami a povinnosťami člena VV SAB.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

K bodu č. 2: Vyhodnotenie majstrovstiev sveta mužov, boccia, lyonnayse/volo, Bahia Blanca, Argentína
Vyhodnotenie účasti slovenských hráčov na MS tvorí prílohu zápisnice, ale Ján Šnúrik poďakoval všetkým štyrom hráčom: Vojtech Sopko, Richard Sacher, Marcel Sarvaš, Ján Török za úspešnú reprezentáciu slovenskej boccie na MS. Zároveň poďakoval VV SAB za dotáciu na cestu do Argentíny. Výdavky na MS:
Letenky: 2859,76 eur
Auto: Lučenec – Schwechat: 60 eur
Autobus: Schwechat – Lučenec: 83 eur
Ubytovanie: Buenos Aires: 120 eur
Taxík: Buenos Aires 2x: 100 eur
Reprezentačné dresy SR: 50 eur
Strava počas cesty a pobytu v Buenos Aires: 150 eur
Slovenská asociácia boccie uhradila z týchto výdavkov 2500 eur, zvyšné financie pomohol uhradiť Športový klub boules Novohrad (Sarvaš, Sopko, Sacher), zvyšní dvaja Šnúrik, Török si výdavky hradili z vlastných súkromných zdrojov. Dresy SR zaplatila firma Mediapress s.r.o.
KONGRES CSMI (účastníci Ján Šnúrik, Ing. Vojtech Sopko)
- schválený kalendár podujatí F.I.B. na rok 2014
- prísľub od F.I.B. zorganizovať školenie rozhodcov a organizátorov za podmienok, že sa 3 osobám z F.I.B. preplatí SAB pobyt (strava, ubytovanie), F.I.B. si preplatí letenky. Máme navrhnúť termín školenia (4-5 dní) a zároveň zorganizovať majstrovstvá SR (lyonnaise/volo) v roku 2014.
- pripomienka SAB: nebola vo svetovom zozname na lyonnaise/volo.
UZNESENIE č. 98
VV SAB
BERIE NA VEDOMIE
Správu a vyhodnotenie z majstrovstiev sveta v lyonnaise/volo
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: Ján Šnúrik

K bodu č. 3: Vyhodnotenie majstrovstiev sveta juniorov do 18 a 23 rokov, boccia, lyonnayse/volo, Martigues, Francúzsko
Výdavky:
PHM + diaľničné známky: Lučenec – Martigues a späť = 503,59 eur (karta SAB), 65 eur (hotovosť).
Zároveň vedúci výpravy Ján Hronček požiadal VV SAB o preplatenie výdavkov na použitie súkromného motorového vozidla VW Sharon TDI LC 837CG a to vo výške 240 eur (40 eur/deň) – kilometrovné podľa dohody!
UZNESENIE č. 99
VV SAB
BERIE NA VEDOMIE
Správu a vyhodnotenie z majstrovstiev sveta v lyonnaise/volo juniorov do 18 a 23 rokov
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

UZNESENIE č. 100
VV SAB
SCHVAĽUJE
Preplatenie výdavkov na použitie súkromného motorového vozidla VW Sharon TDI LC 837CG a to vo výške 240 eur (40 eur/deň) na trase Lučenec – Martigues a späť vo forme kilometrovného podľa dohody. Zároveň oznamujeme, že Ján Hronček a Tomáš Magera zabezpečili bezpečnú jazdu a šťastný príchod na Slovensko.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: Ján Šnúrik

K bodu č. 4: Informácia o spoločnom stretnutí priaznivcov športu VOLO 
UZNESENIE č. 101
VV SAB
UKLADÁ
Jánovi Hrončekovi preveriť výšku financií na zapožičanie rotačného taniera na zbrúsenie
asfaltu.
Zodpovedný: Ján Hronček
Termín: 15.1.2014
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

K bodu č. 5: Bocciadrom (budova UK Bratislava – mestský úrad)
UZNESENIE č. 102
VV SAB
SCHVAĽUJE
Zaplatenie alikvotnej čiastky za nájom nebytových priestorov pre SAB (bocciadrom) za
mesiace november, december 2013 vo výške 34,19 eur.
Zodpovední: Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
Termín: podľa dňa platnosti faktúry
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
UZNESENIE č. 103
VV SAB SCHVAĽUJE
Rozpis využitia – tréningov v prenajatých priestoroch – bocciadrom na rok 2014:

Pondelok: tréningy individuálne
Utorok: Juniori 16.00 – 21.00 hod.
Streda: Ženy 16.00 – 21.00 hod.
Štvrtok: Muži 16.00 – 21.00 hod.
Piatok: tréningy individuálne
Sobota: rezerva pre celoslovenskú ligu a turnaje, ak nie sú – tréningy individuálne
Nedeľa: tréningy individuálne.

PODMIENKA
Každý hráč musí dodržiavať prevádzkový poriadok, ktorý bol zaslaný každému členovi klubov na Slovensku, dochádzku: odchod – príchod + podpis.
Kto chce trénovať mimo spoločných tréningových hodín, už mu slúži kalendár (diár), ktorý je k dispozícii na bocciadrome. Maximálne však dva týždne vopred.
Kľúče od areálu prevzali: Veronika Obročníková, Ing. Ján Macko, Ondrej Garaj, Ján Török, Ján Šnúrik. Jeden kľúč je k dispozícii na Mestskom úrade v Lučenci pre prípad požiaru, či poruchy na zariadení!
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
UZNESENIE č. 104
VV SAB
ĎAKUJE
Všetkým členom Slovenskej asociácie boccie, predsedom klubov, ktorí pomáhali pri riadení
a zariaďovaní bocciadromu materiálom na hranie (podklad, mantinely, lavičky, stoličky...)
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

K bodu č. 6: Plán podujatí na rok 2014 boccia (raffa, volo)
UZNESENIE č. 105
VV SAB
SCHVAĽUJE
Predložený plán – kalendár podujatí Slovenskej asociácie boccie a klubov boccie na Slovensku na rok 2014 bez pripomienok.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

UZNESENIE č. 106
VV SAB
UKLADÁ
Zaslať plán SAB na rok 2014 Antidopingovej agentúre SR, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj všetkým členom SAB, ktorí majú e-mailové adresy a vyvesiť na oficiálnej nástenke na novom bocciadrome.
Zodpovedný: Ján Šnúrik
Termín: do 22.12.2013
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

K bodu č. 7: Žiadosť o dotáciu na MŠVVaŠ SR na rok 2014
Ján Šnúrik informoval, že zaslal na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť na dotáciu pre deti, mládež a reprezentáciu SR vo výške 38000 eur. K tomuto bolo potrebných 9 potvrdení, ktoré boli súčasťou žiadosti + stanovy SAB a ďalšie doklady, napríklad ešte umiestnenie slovenských reprezentantov na ME, MS, Svetových hrách za posledné 4 roky!
UZNESENIE č. 107
VV SAB
SCHVAĽUJE
Navrhnutú výšku dotácie zaslanú na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

K bodu č. 8: Rôzne
- Ján Šnúrik informoval o možnosti získať príjem 2% z daní, keď termín uzávierky pre
notárov je 13.12.2013.
UZNESENIE č. 108
VV SAB
SCHVAĽUJE
Použitie sumy 53,80 eur (poplatok za notársku zápisnicu) pre potreby 2% z daní.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
UZNESENIE č. 109
VV SAB
UKLADÁ
Zabezpečiť potrebné doklady pre notára a vybaviť možnosť získať príjem z 2% daní za rok
2013.
Zodpovedný: Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
Termín: 13.12.2013
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

- SVETOVÉ HRY CALI (KOLUMBIA)
UZNESENIE č. 110
VV SAB
SCHVAĽUJE A UKLADÁ
Vyplatiť sumu 157 eur za ubytovanie Veroniky Obročníkovej, Svetlany Kyseľovej za jednu
noc v hoteli počas Svetových hier v Cali. Financie zaslala Konfederácia športových zväzov 
SR, ktorá zabezpečovala účasť slovenských športovcov v Cali.
Zodpovedný: Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
Termín: 22.12.2013
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: Veronika Obročníková

- Výkonný výbor SAB doporučuje všetkým klubom, aby do 17.1.2014 (Členská schôdza SAB
za rok 2013) zorganizovali svoje členské schôdze.

- Výkonný výbor SAB doporučuje opäť vydať časopis SPORT BOCCIE 2013 (podujatia SAB
v roku 2013).

- UZNESENIE č. 111
VV SAB
SCHVAĽUJE A UKLADÁ
Vyplatiť sumu 50 eur (len náklady PHM) za použitie súkromného osobného motorového vozidla Ľuboša Kopáča (Citroen Xara Picaso NR288FX) na trase Nitra – Lučenec a späť na podujatie AEROGULE 2013, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. – 18.8.2013 v Lučenci. Účastníkom podujatia bol člen ZCPTM Timojej Kopáč.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

- UZNESENIE č. 112
VV SAB
SCHVAĽUJE A UKLADÁ
Vyplatiť sumu 11,81 eur (len náklady PHM) za použitie súkromného osobného motorového vozidla Jána Šnúrika (KIA RIO LC086CG) na trase Lučenec - Banská Bystrica a späť za účelom potvrdení pre MŠVVaŠ SR.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

V Lučenci dňa 6.1.2014 
Ján Šnúrik, prezident SAB