Štatút licenčnej a matričnej komisie

Pôsobnosť                                                                                                                                                                              
1.1. Licenčná a ­matričná komisia je odbornou komisiou SAB       
                                                                                    
1.2. V zmysle Stanov SAB a zákona o športe 440/2015:                                                                                               
     a)  V spolupráci s orgánmi SAB vypracúva Licenčný a Registračný a prestupový poriadok .                                                        
     b)  Vedie evidenciu všetkých hráčov, na ktorých sa vzťahuje podmienka povinnosti registrácie.                      
     c)  Potvrdzuje licencie hráčov zmysle Licenčného poriadku .                                                                                    
     d)  Potvrdzuje prestupy a hosťovania hráčov v zmysle Prestupového poriadku.                                                 
     e)  Vydáva licenciu a vedie evidenciu rozhodcov .                                                                                                           
     f)  Vydáva licenciu a vedie evidenciu trénerov  .                                                                                                    
     g)  Vydáva a vedie evidenciu členov boule  lyonnaise.                                                                                                             
     h)  Vedie evidenciu oddielov a klubov.                                                                                                                            
     i)  Vedie evidenciu riadnych, ďalších a čestných členov SAB.                                                                                   
     j)  Vydáva súpisky družstiev pre súťaže SAB podľa  pokynov  ŠTK                                                                                
     k)  Vydáva licencie hráčov, zdravotníkov, štatistikov v zmysle Licenčného poriadku                        
     i)  Vedie záznam o prerokovaných prestupoch a odvolaniach.                                                                                

1.3. Údaje pre spracovanie dodávajú kluby a členovia SAB v zmysle platných zmlúv a dohôd o súčinnosti, alebo iných predpisov SAB.                                                                                                                                                      

Zloženie LMK SAB                                                                                                                                                          
2.1. LMK  sa skladá minimálne z  3 členov, ktorých navrhuje predseda licenčnej komisie a schvaľuje VV SAB.                                                                                                                                                                          

2.2. Predsedu LMK volí VV SAB predkladá na schválenie  Konferencii  SAB.                                                           

Časť III.                                                                                                                                                                   
Rokovanie LMK SAB                                                                                                                                                      
3.1. Činnosť LMK SAB riadi a za jej činnosť zodpovedá predseda LMK SAB.                                                  

3.2.LMK SAB sa schádza pravidelne dvakrát za mesiac.                                                                                          

3.3. Rokovanie LMK SAB vedie predseda LMK SAB, prípadne ním poverený zástupca.                               

3.4. Na rokovaní LMK  SAB sa môžu, na základe pozvania, zúčastniť aj členovia ostatných odborných komisií, prizvaní hostia, alebo členovia SAB.                                                                                                            

3.5. Predkladá správu o činnosti VV SAB v stanovených termínoch.                                                                    

Časť IV.                                                                                                                                                                 
Rozhodnutia LMK SAB                                                                                                                                                    
4.1. Rozhodnutia LMK  SAB sú zasielané v zmysle predpisov SAB príslušným zainteresovaným stranám  prostredníctvom  sekretariátu SAB.                                                                                                           

Časť V.                                                                                                                                                           
Prostriedky na činnosť                                                                                                                                                 
5.1. Činnosť LMK SAB je zabezpečená z prostriedkov: ­                                                                                
správne poplatky za vystavenie licencií, súpisiek; ­                                                                                           
správne poplatky za prestupy a hosťovania; ­                                                                                        
príspevkov SAB, ­ktorá vytvára  podmienky pre prácu LMK SAB ( priestory, technické prostriedky )


Časť VI.                                                                                                                                                                
Záverečné ustanovenia                                                                                                                                               
6.1. Rokovanie LMK SAB vedie predseda LMK SAB, prípadne ním poverený zástupca.                                

6.2. Tento Štatút LMK SAB nadobudol účinnosť schválením Konferenciou SAB  dňa 22.04.2017   

0 comments:

Zverejnenie komentára