nedeľa 10. januára 2021

VV SAB per rollam hlasovanie 30.12.2020

Podnet na VV SAB - prezident SAB  

zmysle č.33 pod 1. písm a) navrhujem aby VV SAB navrhol zvolať Mimoriadnu konferenciu SAB   za účelom Zmena rozpočtu SAB pre rok 2020   ( príloha )       Na vykonanie mimoriadnej konferencie SAB uplatniť patričné články Stanov SAB  - prijať rozhodnutia s hlasovaním „per rollam“  


Cieľom je aby SAB použila všetky financie pre rok 2020 v zmysle uzatvorených zmlúv o príspevku na šport s Ministerstvom ŠVVaŠ SR . Jedná sa o 1919 Eur, ktoré BKGŠ Bratislava odmietol použiť v zmysle súčasného rozpočtu SAB ( zdôvodnila/navrhla neprijateľné v rámci SAB ) 

Následne po prijatí upraveného rozpočtu SAB bude použitie financií plne v zmysle Zákona č. 148/2020 Z.z. a tým splnené podmienky vyplývajúce zo zmlúv a ich dodatkov s  s Ministerstvom ŠVVaŠ SR.
Vlastne len sa zamení č.II písm. b) za čl. IV písm. h) s rovnakým textom " športové náradie, športové náčinie a iné materiálne vybavenie" .

Mimoriadnu konferenciu bude monitorovať kontrolór SAB - Ing. Ivan Borovský


  Ján Macko - prezident SAB 0 comments:

Zverejnenie komentára