štvrtok 17. decembra 2020

RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB 2020 program , zmena spôsobu konania

 RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB - program . zmena spôsobu konania 

Delegátom Konferencie  SAB,

členom VV SAB

 

 VEC:  P O Z V Á N K A – PROGRAM - zmena spôsobu konannia.

 

            Pozývame Vás na riadnu Konferenciu SAB spojenú s voľbou predsedov komisií. Prípravný výbor na základe pandemického vývoja Covid-19 a z dôvodu zamedzenia nelegálneho nahrávania Konferencie bez súhlasu druhej strany a následného zverejnenia na sociálnych sieťach rozhodol zmeniť pôvodný spôsob konania konferencie - Microsoft Teams Meeting na spôsob v zmysle Smernice SAB Per rollam.

 

 

1.                  Oboznámenie s programom Konferencie SAB

2.                  Schválenie mandátovej komisie, volebnej komisie , zapisovateľa a dvoch overovateľov

3.                  Výročná správa o činnosti a hospodárení  SAB za rok 2019, účtovná závierka

4.                  Správa CTM za rok 2019

5.                  Správa kontrolnej komisie za rok 2019

6.                  Správa rozhodcovskej komisie za rok 2019

7.                  Rozpočet  na rok 2020

8.                  Voľba kontrolóra SAB

9.                  Voľba predsedu disciplinárnej komisie SAB

10.              Voľba predsedu komisie na riešenie sporov SAB

11.              Informácia prezidenta SAB o dianí v SAB od jeho zvolenia

  

                                  Ing, . Ján Macko  prezident SAB

 

Materiály konferencie: 
https://sport.iedu.sk/Company/Company/11223

Povinne zverejňované informácie


0 comments:

Zverejnenie komentára