štvrtok 17. decembra 2020

RIADNA A VOLEBNÁ KONFERENCIA SAB 2020

 

1.                  Oboznámenie s programom Konferencie SAB 

Vážení delegáti  Riadnej a volebnej konferencie SAB

     dňa 7.marca 2020 na mimoriadnej volebnej konferencii SAB bol zvolený nový VV SAB . Týmto termínom sa začalo v zmysle Stanov SAB jeho funkčné 4-ročné obdobie. Podľa nových stanov do práv Konferencie SAB patrí aj voľba kontrolóra SAB, predsedu disciplinárnej komisie a Predsedu komisie na riešenie sporov.

     V dôsledku Covid-19 sa hľadal termín uskutočnenie Riadnej konferencie SAB. VV SAB sa nakoniec rozhodol usporiadať v mesiaci december. Pôvodne sa uvažovalo s uskutočnením v prietoroch Fy Priestor Coworking Lučenec za splnenia pandemických opatrení. Nepriaznivý vývoj pandémie spôsobil hľadanie iného spôsobu konania konferencie a 4.decembra 2020 bol zverejnený termín a spôsob Microsoft Teams Meeting.

    Počas roka VV SAB riešil kontrolu Hlavnou kontrolórkou športu MŠVVaŠ SR a zverejňovaníe dezinformácií o SAB na sociálnych sieťach ( podrobnejšie v bode 11. Konferencii  informácii prezidenta SAB ). VV SAB prehodnotil ako  predísť zamedzeniu nelegálneho nahrávania konferencie bez súhlasu druhej strany a následného zverejnenia na sociálnych sieťach a rozhodol zmeniť pôvodný spôsob konania konferencie - Microsoft Teams Meeting na spôsob v zmysle Smernice SAB Per rollam.  

    Program konferencie je zostavený z najdôležitejších bodov, ktoré je v rámci SAB bezodkladne potrebné prebrať a prijať k nim uznesenia. Ďalšia Riadna konferencia sa plánuje v prvom štvrťroku 2021 ihneď po spracovaní účtovníctva a vyúčtovania príspevku na ministerstvo ŠVVaŠ SR za rok 2020, ktorá by mala byť už uskutočnená tradičným spôsobom.

    Ku každému bodu konferencie je priložená dokumentácia. Pri hlasovaní delegát má právo okrem hlasovania aj  v prípade svojho rozhodnutia písomne sa vyjadriť ( názor/dôvod k obsahu daného bodu ), ktorý bude súčasťou zápisnice z konferencie.

 

Prípravný výbor konferencie

0 comments:

Zverejnenie komentára