utorok 21. apríla 2020

PRESTUPOVÝ PORIADOK Rev B 20/04/2020
Slovenská asociácia boccie

Vajanského 874/46, 984 01 Lučenec

VV SAB

Prestupový poriadok Rev.B, 20.4.2020

PRESTUPOVÝ PORIADOK

a)      Prestupový poriadok určuje podmienky, za ktorých sa v Slovenskej asociácii boccie (ďalej len SAB) uskutočňujú u jeho individuálnych členov nasledujúce úkony:

1.     Zmeny príslušnosti ku klubu (ďalej len klub):

      prestup (P)

      technický prestup (TP)

      mimoriadny prestup (MP)

      hosťovanie ( H )

b)       V tomto konaní vystupujú:

individuálny člen (ďalej len hráč),

klub, za ktorý je hráč registrovaný (materský klub - MK),

klub, do ktorého hráč hlási prestup (nový klub - NK).

Poznámka: Stanovy SAB umožňujú aj individuálne členstvo, teda MK alebo NK, môže byť aj žiadny klub.

c)      Žiadosť o prestup, naturalizáciu sa podáva v termíne od 1.1. do 30.3. kalendárneho roku.

d)      Žiadosť o technický prestup sa podáva do 30 dní odo dňa, kedy nastal po prvý raz tento dôvod:

  začiatok štúdia na vyššom type školy mimo miesta doterajšieho trvalého bydliska,

 doložená zmena trvalého bydliska do inej obce alebo mesta, ♦ zánik MK.

Čl. 2 Organizačné pokyny

a)      Hráč žiadajúci zmenu, vypíše všetky požadované údaje na tlačive „Hlásenie o zmene“, uvedie, o ktorú zmenu ide a podpíše sa. MK doplní svoje vyjadrenie, pečiatku, dátum a podpis pri P, TP. Obdobne sa vyjadrí aj NK. Za hráča do 15 rokov sa podpisuje jeho zákonný zástupca.

b)      K žiadosti o technický prestup musí byť priložený doklad potvrdzujúci dôvod tejto zmeny.

Čl. 3 Prestup

Prestup je zmena príslušnosti ku klubu na dobu neurčitú.

Podľa zákona o športe 440/2015 Z.z. § 15,

a)  Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu do iného športového klubu, uhrádza nový športový klub výchovné športovému klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu. Predpis športového zväzu "Smernica SAB o výchovnom" určuje výšku výchovného a spôsob jej určenia.

b)  Matrika schváli žiadosť o prestup, ak MK vysloví s prestupom súhlas. Pokiaľ chýba vyjadrenie MK, musí hráč priložiť kópiu svojho oznámenia MK a podací lístok o jeho odoslaní MK. V takomto prípade je MK povinný vyjadriť jednoznačne svoje stanovisko a zaslať ho v lehote do 14 dní matrike. Keď tak neurobí, považuje sa to za súhlas.

c)  MK môže vysloviť nesúhlas s prestupom v prípade, keď došlo k porušeniu písomnej zmluvy (dohody) medzi klubom a hráčom, alebo keď má hráč voči klubu nevyrovnané finančné či materiálne záväzky. Toto musí dokladovať vo svojom stanovisku. V takomto prípade matrika prerokuje námietky a rozhodne o podmienkach schválenia, alebo prestup zamietne.

d)  Matrika schvaľuje aj hromadne zaslané prestupy, ak ide o členov toho istého klubu prestupujúcich spoločne.

e)      Žiadosť o prestup sa podáva v termíne od 1.1 do 30.3. kalendárneho roka.

f)      V kalendárnom roku môže hráč uskutočniť prestup len raz.

Čl. 4 Technický prestup

Technický prestup je zmena príslušnosti ku klubu na dobu neurčitú v situáciách stanovených v § 1 d).

a)      Matrika schváli žiadosť o technický prestup aj pri nesúhlase MK, ak nie je hráč k MK inak viazaný.

b)     Ak boli technické prestupy hráčov klubu, ktorý preukázateľne zanikol, uplatnené najneskôr do 30 dní od zániku klubu, schvaľuje ich matrika.

c) Mimoriadny prestup je zmena príslušnosti ku klubu na dobu neurčitú, ak už hráč v kalendárnom roku uskutočnil P, TP alebo prestupuje mimo prestupový termín. Počet MP je neobmedzený.


                                  Čl. 5A Hosťovanie

Hosťovanie športovca - amatéra registruje výhradne matrika SAB.

Hosťovanie sa môže podávať na základe žiadosti, aj mimo prestupový termín, a to najmenej 15 dní pred dátumom začiatku hosťovania a je neobmedzený počas kalendárneho roka.

      Prestup sa vykonáva na základe žiadosti „Hlasenie o zmene“, z klubu do klubu, do ktorého má byť hráč preregistrovaný prostredníctvom IS SAB (Informačného systému SAB).

      V prípade hosťovania - športovca amatéra, klub uvedie aj presné obdobie(minimalne do konca kalendárneho roka ), počas ktorého má hráč v klube hosťovať.

      Hosťovanie môže byť predĺžené o o dalšie obdobie, ak to bude samotný športovec požadovať.

      Materský klub (MK) športovca -amatéra má právo zamietnuť žiadosť na hosťovanie. Materský klub pri uvoľnení športovca - amatéra na hosťovanie, nemá nárok na odstupné.

        Pri hosťovaní sa nový preukaz hráčskej licencie športovcovi - amatérovi vystavuje.

      V prípade účasti športovca - amatéra na medzinárodných súťažiach, ktoré organizujú buď CER(Europska federacia raffa), alebo CBI(svetova federacia Bocce) je potrebné nahlásiť aj zmeny - hosťovania na CER, poprípade na CBI, podľa toho, kto danú súťaž organizuje a v súlade s danými platnými propozíciami na danú súťaž, vydanú jednou alebo druhou organizáciou.

Čl. 6 Vystavenie preukazu

Vo zväze a v kluboch je zavedená hráčska licencia, príslušnosť klubu (zväzu) pre hráča formou vystaveného preukazu matrikou.

a)      Každý hráč je povinný doložiť k vystaveniu preukazu

      1x fotografiu (2x3cm)

      vyplnenú žiadosť o registrácii do matriky (keď je to po prvýkrát)

      vyplnené hlásanie o zmene (pri prestupoch), príloha č. 1

b)      Hráči, ktorí ku dňu podania žiadosti o vydanie preukazu nedovŕšili 18 rokov, priložia vyjadrenie MK alebo svojho zákonného zástupcu.

Čl. 7 Rôzne

a)      Základným právom hráča je slobodne sa rozhodnúť, v ktorom klube a za akých podmienok chce hrať a hráčsky sa zdokonaľovať. Pokiaľ sa rozhodne zmeniť klubovú príslušnosť a nie je viazaný písomnou dohodou, ktorá obsahuje podobné obmedzenie, nesmie sa mu v tom brániť.

Iný prístup k hráčovi zo strany MK je hrubým porušením Prestupového poriadku, ako aj Stanov SAB.

b)       Matrika je povinná žiadosť o P, TP, MP vybaviť v lehote do 21 dní od podania.

c)       Ustanovenia Prestupového poriadku s nadväznosťou na záznamy matriky platia aj pre členov, ktorí obnovili členstvo v SAB a nečlenmi boli menej ako 3 roky.

Čl. 8 Odvolanie

a)      Odvolania proti rozhodnutiam matriky sa podávajú písomne na matriku do 14 dní.

b)       Za hráča do 15 rokov podáva odvolanie jeho zákonný zástupca.

c)      Odvolanie podané neskoro alebo neoprávnenou osobou sa neprerokúva.

Čl. 9 Záverečné ustanovenia

Dohody a konania (aj písomné), ktoré sú v rozpore s ustanoveniami tohto Prestupového poriadku, nemusia príslušné komisie SAB rešpektovať.

Prestupový poriadok vrátane zmien bol schválený VV SAB dňa 20. 4. 2020

Platnosť v plnom znení sa určuje dňom 20. 4. 2020.

Vypracoval: Ing. Ján Macko - prezident SAB

Rev .A - 20.3.2019

Doplnok cl.3 , pismeno a) a b)

Rev B - 20.4.2020

Doplneny clanok 1, bod 1 o hosťovanie

Doplneny cely clanok 5A - Hosťovanie - definicia

Aktualizovaná príloha č. 1- Hlsáenie o zmene - doplnena moznost volby - Hostovanie


0 comments:

Zverejnenie komentára