sobota 1. augusta 2020

MIMORIADNA KONFERENCIA 06. júna 2019

Zápisnica


 

 

 

Zúčastnení:

Delegáti Konferencie SAB Členovia VV SAB

Predsedníčka kontrolnej komisie Predseda disciplinárnej komisie

 

Program:

1.      Prezentácia od 18:00

2.      Otvorenie, oboznámenie s programom Mimoriadnej Konferencie SAB

3.      Schválenie návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov

4.      Správa mandátovej komisie

5.      Zhodnotenie     účasti delegátov  a  naplnenie  podmienok  pre  zvolanie  konferencie  a podmienok uznášaniaschopnosti

6.      Schválenie rokovacie programu Mimoriadnej Konferencie SAB

7.      Plán činnosti SAB na rok 2019

8.      Diskusia

9.      Schválenie uznesenia

10.  Rôzne

11.  Záver.

 

 AD 1. Prezentácia zúčastnených                                                                                            

Prezentácia od 18:00.

 

 AD 2. Otvorenie, oboznámenie s programom Mimoriadnej Konferencie SAB                 

V. Obročníková:

-   privítala všetkých zúčastnených na Mimoriadnej Konferencii;

-   ospravedlnila neúčasť predsedníčky SAB zo zdravotných dôvodov.

 

AD 3. Schválenie návrhovej a mandátovej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov

V. Obročníková:

-   výkonný výbor predkladá návrh na schválenie členov mandátovej komisie: RNDr. Ervin Mészáros – predseda, Veronika Kelemenová, Veronika Marková Zapisovateľ: Daniel Obročník

Overovatelia zápisnice: Iveta Vilhanová, Ing. Ján Macko.


 

 

Uznesenie č. 1

Mimoriadna Konferencie SAB schvaľuje

mandátovú     komisiu     v    zložení:     Veroniku    Kelemenovú,    Veroniku    Markovú, RNDr. Ervina Mészárosa za predsedu komisie;

Zapisovateľa: Daniela Obročníka

Overovateľov zápisnice: Ivetu Vilhanovú, Ing. Jána Macka

Hlasovanie č. 1:                   Za:            100 % hlasov (30)

Proti:         0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov

 

 AD 4. Správa mandátovej komisie

V. Obročníková:

-      poprosila predsedu mandátovej komisie, aby predniesol správu mandátovej komisie     o uznášania schopnosti dnešnej Mimoriadnej Konferencie;

E. Mészáros:

-      prítomní sú všetci nominovaní delegáti, to znamená, že je 30 hlasov, čo je nadpolovičná väčšina a Mimoriadna Konferencia je uznášania schopná.

 

AD   5.   Zhodnotenie    účasti    delegátov   a   naplnenie    podmienok   pre    zvolanie Mimoriadnej Konferencie a podmienok uznášaniaschopnosti

E. Mészáros:

-      všetci delegáti sú pripravení.

V. Obročníková:

-      skonštatovala, že Mimoriadna Konferencia je unášania schopná a naplnila podmienky pre zvolanie Mimoriadnej Konferencie.

 

 AD 6. Schválenie rokovacieho programu Mimoriadnej Konferencie SAB Uznesenie č. 2

Konferencie SAB schvaľuje Rokovací program Mimoriadnej Konferencie SAB

Hlasovanie č. 2:                  Za:        100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov

 

 AD 7. Plán činnosti SAB na rok 2019

 

V. Obročníková:

ŠTK predložila VV SAB plán činnosti SAB na rok 2019, ktorý výbor aj odsúhlasil. Ak hovorím niečo nejasne, alebo nezrozumiteľne, tak ma hneď upozornite, aby sa táto vec raz a navždy uzavrela. Najväčší spor nastal k vôli termínom M SR ženy a M SR mužov. Na VV SAB bol odsúhlasený plán, kde budú M SR žien 29.6.2019 a M SR mužov 22.6.2019. Tento plán sa potom predkladal Konferencii na odsúhlasenie. Medzičasom mi telefonoval Peter Domok, či je možné zmeniť termín M SR mužov z 22.6.2019 na iný termín. „Je to tak Peťo volal si mi?“

P. Domok: Áno.


 

 

V. Obročníková:

Ja  som  mu  povedala,  že v podstate    nemám    proti tomu námietky, ale plán činnosti odsúhlasuje Konferencia. Na stránke SAB sa zverejnil pôvodný plán činnosti na rok 2019, ktorý odsúhlasil VV SAB a aj dodnes je tento plán zverejnený. Následne došlo k tomu, a nechcem riešiť akou formou došlo k tej výmene ,že sú vymenené termíny majstrovstiev Slovenska mužov a majstrovstiev Slovenska žien. Ale na Konferencií sa objavil zhodou okolnosti aj plán, ktorý navrhol Peter Domok. Tým došlo k tomu že na stránke www.sab boli zverejnené dva plány činnosti. Neviem síce ako k tomu došlo, ale na Konferencií  sme otvorili bod schvaľovania plánu činnosti a každý si myslel svoje. Otvorila sa tam diskusia k tomuto bodu, či je možné zmeniť termín M SR mužov a M SR žien. Dobre viete ako tá diskusia prebiehala ,nebudem ju opakovať znovu ,ale ja som ju otvorila nejakým takým spôsobom, že je tu stále návrh od Petra Domoka, aby sa zmenili termíny majstrovstiev Slovenska. Na to začala diskusia. Tá diskusia bola dosť dlhá a uzniesli sme sa, že termíny vážnejších súťaži, ako sú majstrovstvá Slovenska, by sa nemali meniť, ale len dopĺňať. Záverečnú vec, ktorú som dala na odsúhlasenie bola, že schvaľujeme plán činnosti „tento farebný“, ale neviem prečo niektorí útočíte na to, že som povedala že

„farebný“ ? Stále existuje iba ten jeden „farebný“. Iný plán činnosti nie je. Aj plány činnosti zverejnené na www.sab stránke totožné, je v nich len ten rozdiel, že v druhom pláne je zahrnutý ten návrh Petra Domoka, ktorý sa v diskusií neodsúhlasil. A keď ste mali pocit, že je to nejako ináč, mali ste to hneď upresniť. Po Konferencií som písala členom VV SAB, že pokiaľ sú nejaké nejasnosti, treba zvolať Mimoriadnu Konferenciu. Všetci členovia VV SAB dostali tento e mail. Ja si myslím, že zvolať Mimoriadnu Konferenciu nie je prehrešok, ale je to dôležitá vec pre našu diskusiu, aby sme veci riešili vecne a nie v kuloároch písaním urážlivých e mailov. Jednoducho táto cesta, urážlivo četovať e mailom, nie je prípustná. Vždy treba brať na vedomie, že ak sú nejaké nejasnosti, treba využívať zákonné možnosti aby sa nejasnosti vyriešili, a nie robiť vojnu medzi ľuďmi a ubližovať si, alebo sa urážať. Takže, ak som nejasne vysvetlila tento postup, tak sa ma opýtajte a ja vám to vysvetlím znovu. Musím riešiť mnoho vecí. Deň  čo deň prichádzam do styku s rôznymi ľuďmi a ich problémami a popri tom musím zabezpečovať každodenný chod nášho športového zväzu. Tí, ktorí to berú len tak sporadicky,   podliehajú   možno   nejakým   iným   informáciám   a   potom   dochádza    k zavádzaniu a rôznym fámam.

R. Sacher:

Ja som ani jeden e mail neposlal. Ja som dostal plno e-mailov ale ani jeden som neotvoril. Tak prečo sa mám ja vyjadriť? Na hlúpe e-maily neodpovedám.

V. Obročníková:

Ja sa len pýtam či má niekto nejaké nejasnosti.

J. Macko:

Jednu vec poviem, že diskusia by mala byť tak, že sa prihlasujete.

V. Obročníková:

Je zaujímavé, že keď sme hovorili v Innsbrucku, že Slovensko sa chce zúčastniť turnaja tak nám povedali, že včera Peter Domok telefonoval a zrušil účasť Slovenska, a oni ho ponúkli Maďarom a miesto Slovenska sa na tomto turnaji zúčastnilo Maďarsko. Čiže toto je odpoveď k turnaju, na ktorý bola dlhodobo pozvaná Slovenská asociácia.


 

 

Takže ak mňa chcete z niečoho obviňovať, takýmto postojom, je spolupráca medzi nami na zamyslenie.

P. Domok:

Riaditeľka súťaže Majstrovstiev Slovenska mužov vydala propozície na 22. júna. Tým je všetko dané a my sme tu dnes nemuseli vôbec byť. To je všetko čo som chcel povedať. Neviem či ste ma pochopili, či všetci viete slovensky. Riaditeľka súťaže vydala propozície na 22. júna 2019 mužov a 29-teho propozície ženy ešte neboli zverejnené ani vydané čo už dávno malo byť.

V. Obročníková:

Vtedy ešte nebol odsúhlasený termín.

P. Domok:

Bol odsúhlasený. Veď Jano Török sa vyjadril že plán sa nebude meniť, tak sme boli v tom, že sa nebude meniť, a že MS mužov budú 22. júna 2019 a MS ženy 29. júna 2019. To  sme sa dohodli na Konferencií.

V. Obročníková:

Tak prečo ste vydali zápisnicu ŠTK kde je termín 29-teho, tak už nechápem z koho si robíte srandu. Prišla mi zápisnica kde termín mužov je 29. Tak ako ? Prečo robíte takéto zavádzajúce veci.

P. Domok:

Zápisnica bola zrušená, zápisnica neexistuje.

R. Sacher:

Neviem. Ja len to poviem, že poctivo sa deťom a tréningom venujem len ja, na tom vole. Ak ste si to neuvedomili je to aj príprava na raffu. Každý piatok, každú sobotu som tam s deťmi.

V. Obročníková:

Uzavriem tému Innsbruck. Turnaj žien Innsbruck bol v kalendári SAB, kde boli prihlásené tri ženy. Erika, pýtala sa Ťa Dagmar Luptáková či ideš do Innsbrucku?

E. Kamenická:

Nie. My sme sa o tom rozprávali dva mesiace pred tým, ale nepýtala sa ma na tvoj podnet

V. Obročníková:

Pýtala sa Ťa na môj podnet. Stále mi tlmočila, že Erika nie ,a povedala, že ona sa už nebude nikomu prosiť. Ak si Erika mala záujem o turnaj v Innsbrucku napriek tomu, že si mi povedala „ ja už reprezentovať nebudem a budem sa venovať len detičkám“, stačilo prihlásiť sa. Ja si stále myslím, že si dobrá hráčka, nikdy som o tom nepochybovala.

E. Kamenická:

Trošku je to vyňaté z kontextu ak to môžem opraviť. Ja som povedala, že tento rok, to bol rok 2018, vynechávam reprezentáciu a budem sa venovať detičkám. Nechcela som ísť do Innsbrucku, ja som to ani nenapadla. Pier tým, že nekomunikoval predtým so mnou, len sa spýtal či som bola oslovená. Ja som mu povedala: „nechcela som ísť, nebola som oslovená, netreba to riešiť, nemám záujem“.

V. Obročníková:

Nie, mohli ísť tam 4 ženy, Peťo je toho svedok.

P. Domok:

Prepáč, 3 ženy.


 

 

V. Obročníková:

Povedal si mi vtedy, že 4 ženy. Ja som povedala, že môžeme ísť maximálne 3 ženy lebo štvrtá sa neprihlásila.

I.Vilhanová:

Ja za seba Peťovi vysvetlím, keby som sa na majstrovstvách SR neumiestnila, nepôjdem nikde do žiadneho zahraničia.

V. Obročníková:

Uzavriem túto tému s veľkým poľutovaním, že kde sme sa dopracovali, kde nás nevraživosť dotiahla. Lebo nikto nevidí to, čo všetko treba spraviť. Mrzí ma, že namiesto toho, aby bola nejaká podpora a mohli sme ísť za nejakým spoločným cieľom sa hádame v bezvýznamných sebeckých sporoch. Dnešným bodom programu bolo schválenie plánu činnosti 2019 a ako vidíte, stále sú nejasnosti.

 

Uznesenie č. 3

Konferencie SAB schvaľuje Plán činnosti SAB na rok 2019

Hlasovanie č. 3:                  Za:            100 % hlasov (30)

Proti:                0 hlasov

Zdržal sa:                0 hlasov

 

V. Obročníková:

Ďakujem pekne. Takže uzatváram dnešné stretnutie.

AD 8. Diskusia:                                                                                                                     

Priebeh v bode 7

AD 9.  Schválené uznesenia                                                                                                 

Uznesenia boli schvaľované priebežne.

 

 Uznesenie č. 1

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Veroniku Kelemenovú, Veronika Markovú a RNDr. Ervina Mészároša za predsedu komisie

Zapisovateľa: Daniela Obročníka

Overovateľov zápisnice: Ivetu Vilhanovú, Ing. Jána Macka Hlasovanie č. 1: Za:       100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov

Zdržal sa:  0 hlasov

 

 Uznesenie č. 2

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

Rokovací program Mimoriadnej Konferencie SAB

Hlasovanie č. 2:                  Za:        100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov


 

 

Zdržal sa: 0 hlasov

 

 Uznesenie č. 3

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

Plán činnosti SAB na rok 2019

Hlasovanie č. 3:                  Za:        100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov

 

 AD 10. Rôzne                                                                                                                        

K tomuto bodu sa nikto z prítomných nevyjadril.

 

 AD 11. Záver                                                                                                                          Na záver V. Obročníková poďakovala prítomným za účasť a ukončila Mimoriadnu Konferenciu SAB.

 

Overovatelia zápisnice:

 

 

1.  Iveta Vilhanová         ..v.r................................................................

 

 

2.  Ing. Ján Macko       ...v.r................................................................

 

 

Zapísal: Daniel Obročník       v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:

1.  Diskusný príspevok Ing. Ján Macka


 

 

 

 

UZNESENIA Z MIMORIADNEJ KONFERENCIE SAB ZO DŇA 06. júna 2019

 

 

 Uznesenie č. 1

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

mandátovú komisiu v zložení: Veroniku Kelemenovú, Veronika Markovú a RNDr. Ervina Mészároša za predsedu komisie

Zapisovateľa: Daniela Obročníka

Overovateľov zápisnice: Ivetu Vilhanovú, Ing. Jána Macka Hlasovanie č. 1: Za:       100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov

Zdržal sa:  0 hlasov

 

 Uznesenie č. 2

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

Rokovací program Mimoriadnej Konferencie SAB

Hlasovanie č. 2:                  Za:        100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov

 

 Uznesenie č. 3

Mimoriadna Konferencie SAB

s c h v a ľ u j e

Plán činnosti SAB na rok 2019

Hlasovanie č. 3:                  Za:        100 % prítomných hlasov (30)

Proti:         0 hlasov Zdržal sa: 0 hlasov


0 comments:

Zverejnenie komentára