utorok 21. apríla 2020

Licenčný poriadok SAB

 

Licenčný poriadok Slovenskej asociácie boccie

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.1      Licenčný poriadok (ďalej „LP“) upravuje  evidenciu všetkých členov

Slovenskej asociácie boccie (SAB), hráčov a hráčok (športovcov), trénerov, rozhodcov, štatistikov, ktorí sa zúčastňujú súťaží riadených SAB, lekárov, masérov, ktorí sú oprávnení pôsobiť v súťažiach SAB vo funkcii zdravotník.

1.2      Upravuje evidenciu všetkých členov SAB podľa  platnej Smernice o členstve v SAB, ktorá je súčasťou tohto Licenčného poriadku SAB.

1.3      Hráči môžu oprávnene štartovať v súťažiach SAB len na základe

platných Hráčskych licencií SAB (ďalej „HL“). Pod pojmom HL sa rozumie platná Licencia SAB zapísaním hráča do registra športovcov v ISŠ (informačný systém športu).

1.4      Platná HL obsahuje, meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum vydania licencie a podpis predsedu licenčnej komisie.

1.5      Základnou funkciou HL a ich registrácie je:

a)     zabezpečiť štart v súťažiach hráčom, ktorí splnili náležitosti;

b)     evidovať hráčov;

c)   evidovať štart slovenských hráčov v zahraničí (štart hráča bez HL v zahraničí sa považuje za hrubé porušenie disciplinárneho poriadku) a zahraničných hráčov v súťažiach SAB v súlade s predpismi CBI, F.I.B. a SAB.

1.6      Každý hráč môže mať súčasne vystavenú iba jednu HL v danom športe.

1.7      HL oprávňuje štart hráčov v súťažiach alebo turnajoch organizovaných SAB a medzinárodných súťažiach alebo turnajoch. HL je neprevoditeľná na inú osobu.

1.8      Hracím obdobím sa rozumie obdobie od 01.01. do 31.12. kalendárneho roku.

Článok 2

Hráčska licencia, jej vydávanie a vykonávanie zmien

2.1      Licenčné preukazy vydáva Licenčná a matričná Komisia (LMK) schválená Konferenciou SAB

2.2      Žiadosť o vydanie HL podáva hráč.

2.3      Podmienkou na vydanie HL je:

a)     platný registračný preukaz SAB.

b)   hráč miadší ako 18 rokov - súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

c)    úhrada licenčného poplatku.

d)   u zahraničných hráčov doložený Príslušný transferový certifikát.

LMK po overení správnosti a úplnosti predpísaných údajov v Informačnom systéme športu vydá hráčovi HL najneskôr do 14 dní od doručenia žiadosti o vydanie HL a splnenia náležitostí.

2.4       Akékoľvek porušenie hl alebo zásah do HL je neprípustné.

V takom prípade sa HL stáva neplatnou.

 

Článok 3

Platnosť HL a zrušenie HL

3.1       zmena HL alebo vystavenie Preukazu sa vykoná na základe žiadosti hráča:

a)     Po dovŕšení 18 rokov veku hráča.

b)   Pri strate, závažnom Poškodení alebo zničení preukazu sab (Hl).

c)    Pri zmene mena alebo priezviska hráča.

d)    K zrušeniu HL dôjde ak:

-         HL bola vydaná na základe nesprávnych údajov v dokladoch alebo v rozpore s ustanoveniami tohto LP.

-         Ak hráč písomne požiada o zrušenie HL.

-         Pri ukončení transferu zahraničného hráča.

3.2       Počas trvania členstva hráča v klube SAB, nemôže hráč požiadať

o zrušenie HL bez súhlasu klubu.

 

Článok 4

Preukazy

 

4.1       Licenčné preukazy a preukazy členov SAB vydáva LMK.

 

Článok 5

Licencia trénera

 

V rámci jednotlivých klubov a tréningových stredísk vykonávajú svoju činnosť vo veľkej miere osoby  s trénerskou kvalifikáciou. Pre skvalitnenie práce sa budú organizovať školenia a budú ho vykonávať skúsení odborníci.

5.1       Tréner a inštruktor patričného uznaného športu je podľa stanov SAB  športovým odborníkom

5.2      Oprávnenie vykonávať činnosť trénera vzniká dňom zápisu do registra fyzických osôb v športe.

5.3       Držitelia trénerskej licencie SAB sú povinní zúčastňovať sa vzdelávacích seminárov a školení organizovaných SAB, vo vzdelávacích zariadeniach SR a trénerských kempov v zahraničí

5.4      LMK v spolupráci s VV SAB nahlasuje účasť trénerov na školenia a semináre trénerov

5.5      VV SAB v spolupráci s LMK organizuje školenie trénerov najmenej dvakrát do roka v rámci SAB

 

Článok 6

Licencia rozhodcu

 

6.1      Systém vzdelávania a udeľovania rozhodcovských licencií SAB udeľuje podľa stupňa vzdelania a ďalších podmienok rozhodcovské licencie I - III. stupňa

6.2      Podmienky získania rozhodcovskej licencie I. stupňa: - úspešné absolvovanie školenia rozhodcov (školenie realizuje SAB), zúčastní sa v priebehu platnosti licencie aspoň na jednom doškoľovacom seminári

6.3      Podmienky získania rozhodcovskej licencie II..stupňa: - úspešné absolvovanie školenia rozhodcov II. stupňa (školenie realizuje SAB), zúčastni sa v priebehu platnosti licencie aspoň  na jednom doškoľovacom seminári

6.4      Cieľom vzdelávania je získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré umožnia rozhodovanie domácich súťaží na úrovni turnajov v súťažnom systéme SAB

Článok 7

Záverečné ustanovenia

7.1      Výklad Licenčného poriadku vykonáva rozhodcovská komisia SAB prostredníctvom svojho predsedu.

7.2      Porušenie ustanovení LMK je disciplinárnym priestupkom.

7.3      Preukazy pre členov SAB upravuje Smernica o členstve v SAB.

7.4      Tento LP bol schválený VV SAB dňa 22.4.2017 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 

V Lučenci dňa 22.4.2017

0 comments:

Zverejnenie komentára