streda 16. mája 2018

Propozície M-SR 2018 raffa kluby - družstvá

SLOVENS ASOCIÁCIA BOCCE
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA

KLUBOV - DRUŽSTVÁ

Usporiadateľ:           klub BK GS Bratislava        poverený VV SAB

Dátum konania:                30.6.2018

Miesto konania:                Lučenec

Riaditeľ súťaže:        Pier Paolo Soresi

Garant súťaže:         Hlavný rozhodca:   Daniel Obročník

Systém hry:         :    Trojky       Dvojky   Jednotky

Právo účasti:   každy klub štartuje  na základe  súpisky  potvrdenej  vedúcim  príslušného klubu
totožnosť  hráči  preukážu  členským  preukazom  SAB,  nečlenovia  iným dokladom totožnosti
každy klub si že zarad do svojej zostavy jedného licenčného hráča
nlena klubu
hr žu narodení pred 1. januárom 2003

Prezentacia:     žrebovanie a rozpis súťaže 26. máj 2018 po konferencie SAB

Štartovné:        10 za klub (depozit)+ 5 za každého hrá ča nečlena SAB
v cene štartovného náklady spojené s organizovaním ťaže
platí sa pri prezentácii vedúcich družstiev a predsedov prihlásených klubov

Ceny:               športové  trofeje  (poháre,  medaily,  diplomy)  a vec ceny  pre  prvé  tri družstvá,  spomienkové  ceny  pre  všetkých  účastníkov.  Víťaz   právo účasti na medzinárodných majstrovstvách klubov( ME, MS )

Prihlášky:        najneskôr do 23.5.2018.........................na adresu :
sekretariát SAB, Moyzesova 57/4304 Lučenec, alebo E-mail :
v prihláške uviesť názov družstva, kontaktnú adresu, súpisku hráčov

Ubytovanie:             hotel P 7, alebo individuálne

Podmienka účasti    kaž družstvo je povinné doniesť sadu  gúľ

0 comments:

Zverejnenie komentára