utorok 28. júla 2015

UZNESENIA Z VV SAB

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE 15. júna 2015 o 17.30 hod.
v kancelárii Bocciodromu, Ulica novohradská 1, Lučenec


Prítomní: Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ing. Ján Macko, Ing. Peter Domok, Iveta Vilhanová,  Ján Šnúrik, Ján Török
Ospravedlnený: Richard Sacher

PROGRAM:
1. Hospodárenie SAB v roku 2014
2. Vyhodnotenie majstrovstiev sveta v boccii, šport raffa
3. Kongres CBI v Ríme a kongres EBA v Ríme
4. Plán podujatí SAB a klubov na rok 2015
5. Rozpočet SAB na rok 2015
6. Informácie z Matričnej komisie SAB
7. Informácia zo zasadnutia trénerov TCM
8. Vyhodnotenie Tréningového centra mládeže za rok 2014
9. Plán činnosti TCM na druhý polrok 2015
10. Informácia o tréningovej činnosti športu lyonnaise/volo na rok 2015
11. Návrh nominácie slovenskej výpravy na majstrovstvá sveta juniorov do 18 a 23 rokov
12. Otváranie obálok – podlahová krytina
13. Príprava majstrovstiev SR mužov (organizačné zabezpečenie + návrh usporiadateľa a
poverenie zodpovedných osôb)
14. Návrh Licenčného poriadku SAB (Ing. Ján Macko)
15. Slovenský pohár 2014 a 2015 (muži, ženy, juniori) (všetci prítomní)
16. Plnenie uznesenia VV SAB č. 25/2015, kvalifikácia na MS v Ríme
17. Rôzne
- návrhy, námety členov VV SAB a predsedov klubov SAB
- preukazy SAB
- žiadosť Boccia klubu Lučenec (500 eur – Stredoeurópsky pohár klubových mužstiev)


K bodu č. 1.: Hospodárenie SAB v roku 2014 (Ing. Ján Macko, Ján Šnúrik)
Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12.2014
Pohľadávky 40 eur
Peniaze 107,20
Priebežné položky 2097,36 eur
Majetok celkom: 2 244,56 eur

Výkaz o príjmoch a výdavkoch k 31.12.2014
Príjmy
Z majetku 0,18 eur
Z darov a príspevkov 880,58 eur
Z členských príspevkov 530 eur
Z podielu zaplatenej dane z príjmov 3346,93 eur
Z dotácií 8300 eur
Ostatné 287,85
                                                                      
Príjmy celkom: 13345,54 eur
Výdavky
Prevádzková réžia 1249,43 eur
Ostatné 11136,62 eur
Výdavky celkom: 12386,05 eur
Rozdiel príjmov a výdavkov 959,49 eur

Aktuálny stav účtov SAB k 15.6.2015
485140/5200: 1541,80 eur
8026782/5200: 1902,50 eur

Návrhy – upozornenia Ing. Jána Macka:
- dočerpať v roku 2015 2%: KNŠ Lučenec, ŠK Novoker, SAB
- vrátiť preplatok z 2%: Boccia klub guľových športov BA
- povinnosť zverejniť čerpanie 2% v Obchodnom vestníku
- vysporiadať spoluúčasť v roku 2014 - Daniel Obročník
- vysporiadať nájom miestnosti - O. Garaj

Uznesenie č. 31/2015
VV SAB berie na vedomie informáciu o hospodárení SAB za rok 2014
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 2. Vyhodnotenie majstrovstiev sveta (finančne, herne Ján Šnúrik)
Majstrovstvá sveta Rím 2015, muži, ženy, juniori do 18 rokov
16. miesto: Erika Kamenická
17. miesto: Lukáš Bolla
24. miesto: Ivan Stieranka
Výsledky a konečné umiestnenia sú zverejnené na www.cbi-prv.org a na www.bocce.sk

Finančné vyhodnotenie účasti na sústredení v meste Roseto a na MS v Ríme bolo predložené zúčastneným v písomnej forme.
Výdavky spolu: 1763,1 eur
Dary – nepeňažné: 4x sada gúľ v hodnote cca 400 eur. Gule sú odložené v priestoroch Bocciodromu, Ulica novohradská, Lučenec.

Uznesenie č. 32/2015
VV SAB berie na vedomie informáciu z majstrovstiev sveta jednotlivcov v Ríme
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 3: Kongres CBI v Ríme a kongres EBA v Ríme
K tomuto bodu podal ústnu informáciu účastník kongresov Peter Domok. Za prezidenta svetovej federácie boccie bol opätovne zvolený Romolo Rizzoli z Talianska.
Uznesenie č. 33/2015
VV SAB berie na vedomie informáciu z kongresov CBI a EBA
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 4. Plán podujatí SAB a klubov na druhý polrok 2015
Na zasadnutí bol písomne predložený aktuálne doplnený plán podujatí na druhý polrok 2015.
Uznesenie č. 34/2015
VV SAB berie Plán podujatí SAB a klubov na druhý polrok 2015
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
Uznesenie č. 35/2015
VV SAB ukladá
Zúčastneným členom a predsedom klubov informovať členskú základňu s doplneným plánom na druhý polrok 2015 a tento plán zverejniť na oficiálnej stránke www.bocce.sk.
Zodpovední: v texte
Termín: ihneď v rámci možností
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 5: Rozpočet SAB na rok 2015
Ján Šnúrik predložil písomne pracovný rozpočet SAB na rok 2015 podľa dotácií a potreby. Návrh VV SAB je:
Doplniť rozpočet: o 2%, BK Fortino – prenos s roku 2014, II. ročník Punčový pohár.
Upraviť rozpočet o čerpanie dotácie z mesta Lučenec podľa zmluvy SAB a mesta LC.
Uznesenie č. 36/2015
VV SAB schvaľuje
Pracovný rozpočet SAB 2015 s pripomienkami. Upravený rozpočet o návrhy a pripomienky treba zverejniť na www.bocce.sk.
Zodpovedný: Ján Šnúrik
Termín: po doručení zápisnice z VV SAB
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 6: Informácie z Matričnej komisie SAB
Informoval predseda komisie Peter Domok. Návrh pozastaviť členstvo v SAB SK Rosa Bratislava, nakoľko klub neplatí členské poplatky do SAB aj napriek písomným upozorneniam zo strany SAB.
Uznesenie č. 37/2015
VV SAB schvaľuje
Ponechanie ŠK Rosa Bratislava, ako člena SAB do konca roka 2015 s tým, že o osude sa rozhodne po schválení Zákona o športe.
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková
PROTI – Ján Šnúrik
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 7: Informácia zo zasadnutia trénerov TCM
Ján Török informoval nielen ústne, ale aj písomne o zasadnutí trénerov TCM z čoho bol vyhotovený aj písomný záznam s úlohami a prezenčnou listinou. Tento záznam tvorí prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 38/2015
VV SAB berie na vedomie
Ústnu i písomnú informáciu za zasadnutia.
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 8: Vyhodnotenie činnosti Tréningového centra mládeže za rok 2014
Predseda TCM Ján Török požiadal o preloženie tohto bodu na iný termín a zároveň požiadal VV SAB o doručenie výpisov z účtu SAB za rok 2014 s položkami TCM, taktiež požiadal o doručenie výdavkov TCM z roku 2014. Keďže zoznam a štatistika príjmov a výdavkov čerpania za ½ roka 2015 už bola predsedovi doručená v písomnej forme na zasadnutí trénerov, je potrebné ešte doručiť výpisy z účtu SAB za ½ roku 2015 s položkami TCM.
Uznesenie č. 39/2015
VV SAB prekladá
Body 8 (Vyhodnotenie Tréningového centra mládeže za rok 2014) a 9 (Plán činnosti TCM na druhý polrok 2015) na najbližšie zasadnutie VV SAB.
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
Uznesenie č. 40/2015
VV SAB ukladá
Doručiť Jánovi Törökovi v písomnej forme požadované podklady k vyhodnoteniu a plánu práce TCM.
Termín: ihneď
Zodpovední: Ján Šnúrik, Ing. Ján Macko
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 10: Informácia o tréningovej činnosti športu lyonnaise/volo na rok 2015
Keďže sa Richard Sacher nemohol z rodinných dôvodov zúčastniť zasadnutia VV SAB, bola Jánom Törökom prečítaná zápisnica z rokovania trénerov TCM, kde boli dané návrhy úloh a určené zodpovednosti osôb za tento šport. Tréner Richard Sacher predložil prostredníctvom Jána Töröka nomináciu Slovenska na majstrovstvá sveta juniorov do 18 a 23 rokov v marockom meste Casablanka v tomto zložení:
Daniel Obročník (Športový klub Boules Novohrad) do 23 rokov, Patrik Pavčo (Športový klub Boules Novohrad) do 18 rokov. Tréner a vedúci výpravy Richard Sacher (Športový klub Boules Novohrad). Sú to mladí hráči, ktorí pravidelne absolvovali tréningy športu lyonnaise/volo v roku 2014 a ½ roku 2015.

Uznesenie č. 41/2015
VV SAB schvaľuje
Nomináciu SR na majstrovstvá sveta juniorov do 18 a 23 rokov v marockom meste Casablanka (30.8. – 7.9.2015) v tomto zložení: Daniel Obročník (Športový klub Boules Novohrad) do 23 rokov, Patrik Pavčo (Športový klub Boules Novohrad) do 18 rokov.
Tréner a vedúci výpravy Richard Sacher (Športový klub Boules Novohrad).
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
Uznesenie č. 42/2015
VV SAB ukladá
Pripraviť rozpočet na majstrovstvá sveta, zabezpečiť cenové ponuky na letenky a zakúpiť najvýhodnejšie ponuky leteniek Budapešť alebo Viedeň – Casablanka a späť. Zároveň je potrebné písomne potvrdiť F.I.B. účasť Slovenska na MS.
Termín: Ihneď
Zodpovední: Richard Sacher, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková

Uznesenie č. 43/2015
VV SAB schvaľuje
Zaplatenie členského ročného poplatku 200 eur Slovenska do svetovej federácie F.I.B.
Termín: ihneď
Zodpovední: Richard Sacher, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 44/2015
VV SAB ukladá
Pripraviť rozpočet na majstrovstvá sveta, zabezpečiť cenové ponuky na letenky a zakúpiť najvýhodnejšie ponuky leteniek Budapešť alebo Viedeň – Casablanka a späť. Zároveň je potrebné písomne potvrdiť F.I.B. účasť Slovenska na MS.
Termín: Ihneď
Zodpovední: Richard Sacher, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková

K bodu č. 12: Otváranie obálok – podlahová krytina
Počas zasadnutia bola otvorená jediná obálka, ktorá bola doručená na výzvu na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb s týmito cenovými ponukami na ochrannú podlahovú krytinu na prenosné boccia ihrisko:

1. Ponuka s dopravou
a) Grabo Protect Sport d x š x h 4,2 m x 25 m x 1,5 mm. Cena 1260,00 eur
b) Doprava materiálu. Cena 73,33 eu
Spolu bez DPH: 1333,33 eur
DPH: 266,67 eur
Spolu s DPH: 1600,00 eur
Záručné podmienky: Na dodaný materiál podľa certifikátov výrobcov alebo technických listov.
AMAROK Floor s.r.o., Briežky 646/12, 985 01 Kalinovo

2. Ponuka bez dopravy
a) Grabo Protect Sport d x š x h 4,2 m x 25 m x 1,5 mm. Cena 1260,00 eur
Spolu bez DPH: 1260,00 eur
DPH: 252,00 eur
Spolu s DPH: 1512,00 eur
Záručné podmienky: Na dodaný materiál podľa certifikátov výrobcov alebo technických listov.
AMAROK Floor s.r.o., Briežky 646/12, 985 01 Kalinovo

3. Doručený výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
4. Vyhlásenie o parametroch Grabopalst
5. Záruka na komerčné podlahové krytiny

Uznesenie č. 45/2015
VV SAB
Berie na vedomie
Predložené cenové ponuky na ochrannú podlahovú krytinu na prenosné ihrisko boccia s dopravou a bez dopravy materiálu s tromi prílohami. Rozhodne sa po oboznámení sa s ponukami, ako aj s prílohami, ktoré sú v písomnej forme.
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 13. Príprava majstrovstiev SR mužov, šport raffa
Keďže nemal nikto záujem a ochotu organizovať majstrovstvá SR mužov, jednotlivcov v športe raffa, bol Jánom Šnúrikom navrhnutý organizačný výbor, ktorý zabezpečí toto podujatie. Riaditeľom je Ján Šnúrik, hlavným rozhodcom Ondrej Garaj (obaja členovia VV SAB). Žiaľ zo strany ŠTK nebola ochota o spoluprácu a tak si v úvode budú rozhodovať zápasy navzájom hráči, neskôr ochotní jednotlivci, ktorí budú požiadaní o spoluprácu.
K danému termínu sa písomne prihlásilo na M-SR mužov 8 hráčov.

Uznesenie č. 46/2015
VV SAB ukladá
Zorganizovať dňa 20. júna M-SR mužov členom VV SAB Jánovi Šnúrikovi a Ondrejovi Garajovi, osloviť záujemcov o rozhodovanie, zabezpečiť ceny, občerstvenie, stravu, diplomy, stan, antidopingovú miestnosť a toalety. Vykonať vyžrebovanie zápasov, pripraviť pavúk zápasov.
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

ZÁVER
Prezident SAB Ján Šnúrik ukončil rokovanie VV SAB pre vážne zdravotné problémy jedného z členov výkonného výboru. Zvyšné body programu budú prejednané na najbližšom zasadnutí členov VV SAB.

Vyhotovila: Gabriela Vargová

Vo Vidinej, dňa 15.7.2015

Za správnosť: Ján Šnúrik v.r., prezident SAB
0 comments:

Zverejnenie komentára