streda 25. marca 2015

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SAB 6. februára 2015

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE, konaného dňa 6. februára 2015 v Lučenci

Prítomní: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik, Ján Török, Richard Sacher

PROGRAM:
1. Majstrovstvá sveta mužov, žien, juniorov do 21 rokov v boccii, športe raffa
2. Prenájom nebytových priestorov UK Bratislava – krytý Bocciodrom

K bodu č. 1. Majstrovstvá sveta mužov, žien, juniorov do 21 rokov v boccii, športe raffa

Uznesenie č. 1/2015
Výkonného výboru SAB
Neschvaľuje
Návrh, aby na MS, ktoré sa uskutočnia v dňoch 19. – 26.4.2015 v Ríme hrali víťazi Slovenského pohára za rok 2014.
Hlasovanie:
ZA – Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 2/2015
VV SAB
Schvaľuje
Návrh, aby mal možnosť každý hráč sa zúčastniť kvalifikácie. Aby všetci hráči, ktorí prejavujú záujem o reprezentáciu SR (predpokladajú u seba a výkonnostnú úroveň a mentálnu formu) mali možnosť zaradiť sa do širšieho výberu pre majstrovstvá sveta v Ríme.
Samotná kvalifikácia bude pozostávať z hry na 2 víťazné zápasy do 15 bodov a testovacej súťaže kombinácie kotúľania a hodov s maximálnym ziskom bodov 48.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher
PROTI – Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 3/2015
VV SAB
Ukladá
Športovo-technickej komisii pri SAB vypracovaním herného systému kvalifikácií, návrhu termínov a časov kvalifikácií podľa počtu prihlásených hráčov do kvalifikácií.
Termín: 17.2.2015
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
                                                       
Uznesenie č. 4/2015
VV SAB
Poveruje
Boccia klub Fortino Lučenec + ŠTK + ďalší navrhnutí jednotlivci organizovaním kvalifikácií podľa predložených podmienok.
Termín: do 15.3.2015
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 5/2015
VV SAB
Ukladá
Zaslať rozhodnutie VV SAB o možnosti prihlásiť sa na kvalifikáciu všetkým členom SAB, predsedom klubov na Slovensku, informovať na www.bocce.sk s písomným termínom prihlásenia do 10.2.2015 do 18.00 hod. na: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com.
Podmienka:
a) hráč musím mať zaplatený členský poplatok do materského klubu SAB za rok 2014,
b) klub musí mať vyplatený členský poplatok do SAB za rok 2014.
Termín: ihneď
Zodpovedný: Ján Šnúrik
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 6/2015
VV SAB
Ukladá
Termínovo a organizačne pripraviť adekvátne podmienky na sústredenie účastníkov MS v Innsbrucku (Rakúsko) alebo v Notarescu (Taliansko), či Ríme (Taliansko) na originálnych syntetických dráhach. Zároveň je potrebné písomne predložiť VV SAB rozpočet na sústredenie (ubytovanie, strava, cesta, nájom...), výhody, nevýhody.
Zodpovední: Ján Török, Ján Šnúrik
Termín: do najbližšieho zasadnutia VV SAB
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
                                        
Uznesenie č. 7/2015
VV SAB
Ukladá
Informovať všetkých členov SAB, ktorí majú záujem sa zúčastniť kvalifikácie o tom, že povinné spolufinancovanie účasti na sústredení a na majstrovstvách sveta nepresiahne výšku 100 eur na osobu.
Zodpovední: členovia VV SAB
Termín: ihneď
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 2. Prenájom nebytových priestorov UK Bratislava – krytý Bocciodrom

Uznesenie č. 8/2015
VV SAB
Berie na vedomie
Informáciu od Jána Šnúrika, že Rektorát UK Bratislava Slovenskej asociácii boccie na jej žiadosť predĺžil nájom nebytových priestorov: od 1.1.2015 do 31.12.2017 za nájomných podmienok, stanovených zmluvnými stranami: 1 eur/m2/rok, to je 206,27 eur ročne, platbou štvrťročne vopred a to vo výške 51,57 eur. Nájom je oslobodený od DPH.
Zmluva o nájme nebytových priestorov je k nahliadnutiu.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

POZNÁMKA
Väčšina úloh je do stanoveného termínu VV SAB už splnená!


Vo Vidinej dňa 19.2.2015                                                      Ján Šnúrik, prezident SAB, v.r.


0 comments:

Zverejnenie komentára