streda 25. marca 2015

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU 24. februára 2015

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE, konaného dňa 24. februára 2015 v Lučenci

Prítomní: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik, Ján Török
Ospravedlnený: Richard Sacher

PROGRAM:
1. Majstrovstvá sveta mužov, žien, juniorov do 21 rokov v boccii, športe raffa: KVALIFIKÁCIE
2. Návrh na trénerské obsadenie Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže na rok 2015
3: Odmeny pre trénera a hráča
4. Členský poplatok 200 eur pre svetovú federáciu F.I.B. na rok 2015
5. Členský poplatok 600 eur pre svetovú federáciu CBI na rok 2015
6. Nájomný poplatok za nebytové priestory Bocciodrom, Novohradská 1, Lučenec v sume 52 eur.
7. Prestupový poriadok SAB


K bodu č. 1. Majstrovstvá sveta mužov, žien, juniorov do 21 rokov v boccii, športe raffa KVALIFIKÁCIE
Uznesenie č. 9/2015
VV SAB
Schvaľuje
Predložené organizačno-technické zabezpečenie kvalifikácií od ŠTK pri SAB a BK Fortino Lučenec s dodatkami:
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 10/2015
VV SAB
Poveruje
BK Lučenec vyjadriť sa k účasti Lukáša Bollu v dvoch kvalifikáciách (juniori do 21 rokov, muži).
Zodpovedný: Ján Šnúrik
Termín: do 27.2.2015
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 11/2015
VV SAB
Poveruje Jána Šnúrika zverejniť schválený zoznam športovcov, ktorí splnili podmienky kvalifikácie na www.bocce.sk do 2.3.2015.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 12/2015
VV SAB
Poveruje
Jána Šnúrika zverejniť schválené organizačno-technické zabezpečenie kvalifikácií s dodatkami na www.bocce.sk do 3.3.2015.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 2: Návrh na trénerské obsadenie Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže na rok 2015
Uznesenie č. 13/2015
VV SAB
Schvaľuje
Trénerov Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže na rok 2015 a to nasledovne:
Ján Törok – vedúci tréner juniorských kategórií
Erika Kamenická – prípravka detí do 9 rokov
Veronika Özeová, Iveta Vilhanová – prípravka detí do 12 rokov
Nadežda Nagyová – trénerka pre U14, U18, U23
Pier Paolo Soresi – tréner pre Bratislavu a U18, U23
Ľuboš Kopáč – tréner pre Nitru
Richard Sacher – tréner lyonnaise/volo – technická a teoretická časť
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 3: Odmeny pre trénera a hráča
Uznesenie č. 14/2015
VV SAB
Berie na vedomie
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR odmeniť trénera Jána Töröka za dlhoročnú trénerskú prácu s deťmi, prípravu juniorov na majstrovstvá Európy a prípravu žien na majstrovstvá sveta v roku 2014 sumou 330 eur.
Rozhodnutie MŠVVaŠ SR odmeniť Tomáša Štolca za 3. miesto na majstrovstvách Európy juniorov do 18 rokov v Zürichu v roku 2014 sumou 100 eur.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – Ján Török
                                                                 
Uznesenie č. 15/2015
VV SAB
Ukladá
Zaslať Tomášovi Štolcovi a Jánovi Törökovi na osobný účet schválenú sumu MŠVVaŠ v dvoch ½ splátkach s tým, že menovaní si budú musieť odmenu zdaniť podľa platných zákonov SR.
Príloha: Rozhodnutie MŠVVaŠ SR
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – Ján Török

K bodu č. 4: Členský poplatok 200 eur pre svetovú federáciu F.I.B. na rok 2015
Uznesenie č. 16/2015
VV SAB
Schvaľuje
Zaplatenie členského poplatku 200 eur pre svetovú federáciu F.I.B. na rok 2015.
Zodpovední: Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
Termín: do konca marca 2015
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 5: Členský poplatok 600 eur pre svetovú federáciu CBI na rok 2015
Uznesenie č. 17/2015
VV SAB
Schvaľuje
Zaplatenie členského poplatku 600 eur pre svetovú federáciu CBI na rok 2015 s tým, že treba ešte počkať na podmienky, ktoré určí CBI pre výpravu SR na majstrovstvách sveta v Ríme a podľa toho treba konať.
Zodpovední: Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
Termín: priebežný
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 6: Nájomný poplatok za nebytové priestory Bocciodrom, Novohradská 1, Lučenec v sume 52 eur.
Uznesenie č. 18/2015
VV SAB
Schvaľuje
Zaplatenie faktúry vo výške 52 eur za ¼ roku 2015 za nájom nebytových priestorov Bocciodromu, Novohradská 1, Lučenec.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 7: Prestupový poriadok SAB
Uznesenie č. 19/2015
VV SAB
Schvaľuje
Predložený Prestupový poriadok Slovenskej asociácie boccie predsedom Petrom Domokom, ktorý navrhla Matričná komisia SAB s účinnosťou od 1.3.2015.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 20/2015
VV SAB
Ukladá
Všetkým členom VV SAB informovať svojich členov v kluboch, ako aj na oficiálnej stránke www.bocce.sk.
Zodpovední: v texte
Termín: ihneď
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Vo Vidinej dňa 9.3.2015 zapísala Gabriela Vargová
Ján Šnúrik, prezident SAB


0 comments:

Zverejnenie komentára