pondelok 24. marca 2014

SPRAVA O CINNOSTI SLOVENSKEJ ASOCIACIE BOCCIE ZA ROK 2013

SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE ZA ROK 2013Túto moju súhrnnú správu môžem otvoriť s pocitom dobre vykonanej práce. Podarilo sa nám zrealizovať takmer všetko, čo sme si naplánovali. 
A čo ma najviac mrzí? Že sme počas roku 2013 nedokázali pripraviť podklady k akreditácii Slovenskej asociácie boccie ako športu boccia na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR aj napriek tomu, že hoci prípravný výbor jedenkrát zasadal, svoje úlohy nedokázal úspešne dotiahnuť do konca.

Počas hodnoteného obdobia sa schádzal Výkonný výbor Slovenskej asociácie boccie takmer pravidelne, podľa potreby v zložení: Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Ján Šnúrik. Posledný člen VV SAB Vojtech Sopko sa zasadnutí nezúčastňoval z dôvodu zmeny miesta práce i bydliska. Po písomnej žiadosti menovaného nakoniec VV SAB schválil-poveril zastupovaním s hlasom rozhodujúcim Richarda Sachera (predsedu Športového klubu Boules Novohrad). Výkonný výbor SAB na svojich šiestich zasadnutiach schválil 102 uznesení, z ktorých  bola väčšina splnená. Zápisnice zo zasadnutí výboru boli následne po spracovaní zasielané jednotlivým členom VV SAB a predsedom klubov na Slovensku. Na zasadnutie bol podľa potreby prizývaný Ján Macko, za problematiku ekonomických vecí a účtovníctva. Uznesenia zo zápisnice boli taktiež zverejňované na FB stránke Slovenskej asociácie boccie i na www.bocce.sk.
Výkonný výbor SAB schválil v hodnotenom roku množstvo dôležitých dokumentov, ktoré prispeli k plynulej činnosti klubov i Slovenskej asociácie boccie počas súťaží, turnajov, podujatí.

Schválené dokumenty v roku 2013:


- Pravidlá Slovenskej asociácie boccie – raffa,
- Súťažný poriadok SAB,
- Disciplinárny poriadok SAB,
- Kódex správania členov SAB,
- Prevádzkový poriadok na bocciadrome,
- Štatút Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže pri Športovom klube Novoker Lučenec,
- Bodovacie súťaže o Slovenský pohár (muži, ženy, juniori),
- Boccia Šport (10-stranové noviny v elektronickej podobe).

Počas roku schválil VV SAB Športovo-technickú komisiu pri SAB v zložení:
Daniel Obročník, Ivan Stieranka, Ján Török.

V roku 2013 aktívne spolupracovali kluby, ktoré mali aj zaplatené členstvo v SAB na rok 2013, hlavne Boccia klub Fortino Lučenec, Boccia klub Lučenec, Športový klub Boules Novohrad, Športový klub Novoker a Klub Netradičných športov Lučenec. Žiaľ, ďalšie kluby v SAB v Nitre, Prievidzi, Bratislave nemali kde trénovať a tak na rok 2013 nezaplatili poplatok do SAB.

Športové kluby v Lučenci riešili problematiku kobercov na bocciadrome na Ulici Jána Bottu v Lučenci, problematiku zahájenia a ukončenia činnosti na bocciadrome (dvojdráhe) v areáli AquaSpool Lučenec, problematiku zastrešenia bocciadromu na Ulici Jána Bottu v Lučenci, problematiku ihriska na šport lyonnaise/volo v areáli Čajkovského, prenájom priestorov Univerzity Komenského, Ulica novohradská č. 1, za účelom vybudovania krytého bocciadromu v priestoroch Mestského úradu v Lučenci. Mrzí ma fakt a skutočnosť, že musela byť činnosť v areáli AquaSpool zrušená z dôvodu, ktorý prenajímateľ neuviedol.
Ale poďakovanie patrí Mestu Lučenec za vybudovanie bocciadromu v areáli vodnej nádrže Ľadovo, žiaľ povrch neumožňuje hru, keďže sa tam nedá gúľať (štrk a kamene)...Budeme toto riešiť v roku 2014.

Členovia klubov v Lučenci, členovia výkonných výborov klubov v Lučenci mali viackrát spoločné stretnutie za účelom zastrešenia už spomínaného bocciadromu na Ulici Jána Bottu v Lučenci. Podľa mojich informácií bol spracovaný projekt na zastrešenie aj so statickým posudkom Ing. Petrom Kúdeľom, drevo na stavbu zabezpečilo Mesto Lučenec prostredníctvom Mestských lesov s.r.o. Lučenec a drevo na strechu by bola zabezpečila firma pracujúca s drevom. Zastrešenie sa nakoniec podľa mňa nezrealizovalo pre nezáujem členov boccie a údajne vysokej cene vypočítanej projektantom v rozpočte, ktorý projekt vypracoval zdarma!
Možnou záchranou pred zimným obdobím bolo vybudovanie bocciadromu v areáli Mestského úradu v Lučenci, kde materiálom prispeli hlavne kluby: Boccia klub Fortino Lučenec, Boccia klub Lučenec a prácou všetci členovia klubov v Lučenci, za čo Vám patrí vďaka. Veď nebyť podpory ohľadne nájmu od rektora Univerzity Komenského v Bratislave a pomoci primátorky mesta Lučenec pri platení prevádzkových nákladov by sme sa asi ťažko mohli tešiť z útulného bocciadromu, ktorý budeme o pár dní otvárať. Pri prepočte počas napríklad zimnej sezóny v tomto areáli ušetrili kluby na nájme minimálne po 100 eur, čo nie je zanedbateľná suma.

Teší ma, že členovia VV SAB podporili vznik Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže pri ŠK Novoker Lučenec pre šport boccia (raffa, volo). Začiatky boli ťažké, bolo treba množstvo papierovačiek, schvaľovaní, ale nakoniec sa podarilo podpísať so Športovým klubom Novoker Lučenec zmluvu o spolupráci Slovenskej asociácie boccie a spomínaného klubu. Bol schválený Štatút Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže, keď sa predsedom TCPTM stal Ján Török. Tréneri postupne pribúdali, či na šport raffa alebo volo. Mladým členom TCPTM sa počas roka trénersky venovali okrem už spomínaného Jána Toroka: Nadežda Nagyová, Pier Paolo Soresi, Ján Hronček, Ján Šnúrik, Erika Kamenická, Iveta Vilhanová, Ľuboš Kopáč. V zahraničí ešte Domenico Sposetti a organizačne nás dopĺňal Ján Macko.
A čo ma mrzí? Že niektorí členovia SAB doslova vyháňali mládež s trénerom aj napriek dohode medzi klubom, SAB a VV SAB! Toto by sa už  nikdy nemalo stať!

No musím ešte poďakovať Erike Kamenickej a Veronike Ozeovej, ktoré od septembra 2013 vedú 4x do týždňa (podľa počasia) krúžok Boccia pri ZŠ s MŠ Kubínyiho nám. č. 6, Lučenec v počte 13 až 15 detí, ktoré podľa potreby budú postupne Jánom Törökom zaradené do Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže.

Počas roka 2013 Slovenská asociácia boccie prijala za svojho člena Základnú organizáciu telesne postihnutých v Lučenci. Úvodnou akciou spolupráce bolo letné Celoslovenské stretnutie telesne postihnutých športovcov, ktoré sa uskutočnilo v areáli Gymnázia B. S. Timravy v Lučenci, keď sme účastníkom predstavili vo forme ukážok a praktickej hry šport boccia. Napriek ponuke však členovia – telesne postihnutí  nevyužili možnosť spoločne trénovať šport boccia. Ďalšou snahou bolo otvoriť činnosť v ŠK Rosa Bratislava. Pre členov v tomto klube boli zakúpené gule s menším priemerom a ľahšou váhou. Ukážok v areáli školy sa zúčastnil Pier Paolo Soresi, spoločne s Jánom Šnúrikom za prítomnosti cca 20 telesne postihnutých detí. Naším zámerom bolo získať miesto na tréning boccie v areáli školy pre členov z bratislavských klubov a vysokoškolákov, ktorí sú členmi ďalších klubov na Slovensku a ako protihodnotu sme vedeniu klubu ponúkli možnosť trénovať deti kvalifikovaným trénerom na bocciu počas celého roka 2013. V pláne práce sme si naplánovali aj spoločné podujatia v rámci organizácií, ktoré sa venujú telesne postihnutým deti na Slovensku. Napokon naša spoločná snaha asi vyšla nazmar, keďže klub v Bratislave bocciu trénovať nezačal. S rozšírením členskej základne, ako i klubov sme pokračovali v mestách Nitra, Košice, Zvolen, Rimavská Sobota, Bratislava (spoločné stretnutia na Magistráte mesta Bratislava a zástupcami Západoslovenského samosprávneho kraja).

V roku 2013 sme sa riadili schváleným plánom akcií a podujatí, ako aj rozpočtom SAB na rok 2013. Nevýhodu plánu na ročné obdobie vidíme v tom, že plán musíme vždy schváliť a zaslať na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a na Antidopingovú agentúru SR ešte v mesiaci december. Všetci vieme, že plán akcií a podujatí svetových organizácii F.I.B. a CBI i európskej faderácii EBA na nasledujúci rok ešte nie je vydaný a tak môžeme dať do plánu len domáce slovenské i medzinárodné podujatia (majstrovstvá SR mužov, žien, juniorov do 18 rokov) v športoch raffa a volo, bodované súťaže Slovenského pohára v športe raffa, pohárové súťaže s medzinárodnou účasťou, ukážky športov raffa a volo. Postupne sme však počas roka operatívne plán dopĺňali a schvaľovali, následne zasielali na ministerstvo školstva…, Antidopingovú agentúru SR a zverejňovali na sociálnej sieti i na www.bocce.sk. Operatívne sme taktiež úspešne vyriešili pozvánku na Svetové hry neolympijských športov od svetovej federácie CBI. Slovenská dvojica Veronika Obročníková so Svetlanou Kyseľovou nakoniec do dejiska svetových hier Cali v Kolumbii odcestovala bez trénera a po bojovných výkonoch s Argentínou a Čínou obsadili konečné 6. miesto! Naša vďaka patrí Konfederácii športových zväzov SR, ktorá zabezpečila účasť našej skromnej výpravy na podujatí, členom Výkonného výboru SAB, ktorí schválili financie na ich prípravu na syntetickej dráhe v talianskom meste Rimini. Na ich podpore sa podieľali okrem ďalších sponzorov aj samotné hráčky. Slovenské hráčky v družstiev v športe raffa mali absolvovať majstrovstvá sveta v Brazílii, no svetová federácia CBI bez udania dôvodu tieto majstrovstvá sveta zrušila. Po viacerých rokoch mali obhajovať 6. miesto z majstrovstiev Európy družstiev z tureckej Kazane muži v športe raffa. Aj v tomto prípade európska federácia EBA majstrovstvá Európy, ktoré sa mali konať v Rakúsku, zrušila bez udania dôvodu a tak slovenskí hráči v roku 2013 nikam necestovali!

Naopak, vďaka podpore zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, podpore športových klubov na Slovensku, mestských samospráv, sponzorov, darov, členského i vlastným financovaním slovenskí športovci reprezentovali Slovenskú republiky na majstrovstvách sveta mužov v Argentíne (lyonnaise/volo), majstrovstvách sveta juniorov do 18 a 23 rokov vo Francúzsku (lyonnaise/volo), Svetových hrách žien v Kolumbii (raffa), majstrovstvách Európy žien v Chorvátsku (lyonnaise/volo), majstrovstvách Európy družstiev a junioriek do 23 rokov v Taliansku.
Juniorskí reprezentanti sa zúčastnili sústredenia a medzinárodného turnaja v Lugáne (Švajčiarsko – raffa), sústredenia v talianskych mestách Notaresco, Roseto (raffa), ženy boli na sústredení v Rimini (Taliansko – raffa).
Boccia klub Lučenec zorganizoval III. ročník medzinárodného turnaja mužov pod názvom Stredoeurópsky pohár, za účasti 8 klubových družstiev Európy (Taliansko, Rakúsko, Švajčiarsko, Poľsko, Česko, Maďarsko, Slovensko 1 a Slovensko 2) - raffa.
Športové kluby na Slovensku usporiadali VI. ročník Pelikán Cupu dvojíc – raffa, VII. ročník Fortino Cupu dvojíc – raffa, II. ročník Elident Cupu dvojíc – raffa, II. ročník turnaja jednotlivcov a dvojíc O pohár Karlovho Domu v Cíferi – raffa, tri bodované turnaje o Slovenský pohár jednotlivcov (muži, ženy, juniori). Športovci Slovenskej asociácie boccie bojovali o majstrovské tituly – raffa: majstrovstvá Slovenskej republiky mužov, žien, juniorov do 18 rokov, pri príležitosti 20. výročia založenia SAB bolo zorganizované na Námestí republiky v Lučenci podujatie Aerogule 2013.
Šport lyonnaise/volo: medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky mužov, žien, medzinárodné majstrovstvá Maďarska mužov.

Svoje zastúpenie mali bočisti z klubov na medzinárodnom turnaji dvojíc vo Varšave (raffa), medzinárodnom turnaji družstiev a jednotlivcov v tureckom Kemri (raffa). Sústredenia absolvovali rafisti v talianskych mestách Bibione a Benátky, rafistky v talianskom meste Notaresco a hráčky lyonnaise/volo boli na sústredení v Chorvátsku.

Športovci Slovenskej asociácie boccie v športoch raffa a volo absolvovali v roku 2013 nasledovné svetové a európske podujatia s týmito umiestneniami:

2013 – Crema – Taliansko – majstrovstvá Európy družstiev žien – šport Raffa, SR
10. miesto: Svetlana Kyseľová, Iveta Vilhanová, Veronika Obročníková.

2013 – Crema – Taliansko – majstrovstvá Európy žien, jednotlivkyne – šport Raffa,
5. miesto: Iveta Vilhanová.
2013 – Crema – Taliansko – majstrovstvá Európy juniorov do 18 rokov, jednotlivkyne – šport Raffa, SR
6. miesto: Kristína Stančíková.

2013 – Komiža – Chorvátsko – majstrovstvá Európy žien – šport Lyonnaise/Volo
11. miesto: Nadežda Nagyová (Simple - individuale)
11. miesto: N. Nagyová / I. Vilhanová (Double – Coppie)
10. miesto: Iveta Vilhanová (Tito precisione).

2013 – Bahía Blanca – Argentína - majstrovstvá sveta mužov – šport Lyonnaise/Volo, SR
17. miesto: Marcel Sarvaš (SIMPLE - Jednotky)
25. miesto: Marcel Sarvaš/Ján Török (DOUBLE - Dvojice)
17. miesto: Ján Török (COMBINÁTO - Kruh)
27. miesto: Vojtech Sopko (TIRO DI PRECISIONE - triafanie pozícií)
12. miesto: Richard Sacher (TIRO PROGRESSIVO - 5 minútový beh s triafaním pozícií)
13. miesto: Richard Sacher/Vojtech Sopko (TIRO VELOCE A COPIE - 5 minútový beh dvojíc s triafaním pozícií) - Slovenská dvojica vytvorila v kvalifikácii nový slovenský rekord, ktorý má hodnotu 25 bodov!

2013 – Martigues – Francúzsko, majstrovstvá sveta juniorov do 18 a 23 rokov, šport: Lyonnaise/Volo, SR
Classifica finale U18
11. miesto: Lukáš Bolla (TIRO DI PRECISIONE)
13. miesto: Patrik Pavčo (TIRO PROGRESSIVO)
11. miesto: Lukáš Bolla/Patrik Pavčo (TIRO VELOCE A COPPIE)
Classifica finale U23
9. - 12. miesto: Obročník/Sarvaš (COPPIE)
13. - 15. miesto: Daniel Obročník (INDIVIDUALE)
9. - 12. miesto: Marcel Sarvaš (COMBINATO).

2013 – Cali – Kolumbia – Svetové hry neolympijských športov, dvojice – šport Raffa, SR:  5. - 6. miesto: Veronika Obročníková, Svetlana Kyseľová.
2013
RAFFA
Majstrovstva Slovenska mužov: 1. miesto - Ondrej Garaj
Majstrovstvá Slovenska žien: 1. miesto - Svetlana Kyseľová
Majstrovstvá Slovenska juniorov do 18 rokov: 1. miesto - Tomáš Štolc.

AUGUST 2013 – Lučenec
RAFFA
Mesto Lučenec ocenilo medzi najlepšími športovcami za rok 2012 v rámci Dní mesta Marcela Sarvaša (Boccia klub Lučenec) za 5. miesto na majstrovstvách Európy juniorov do 23 rokov v Rimini (Taliansko).

Mesto Lučenec ocenilo medzi najlepšími športovcami družstvo Slovenskej reprezentácie juniorov do 18 rokov v zložení: Lukáš Bolla, Mário Šnúrik, Tomáš Štloc (všetci Boccia klub Lučenec) za 6. miesto na majstrovstvách Európy juniorov do 18 rokov v San Maríne.
Ocenených odmenila primátorka mesta Lučenec Alexandra Pivková a zagratuloval im prezident SR Ivan Gašparovič.

 V závere by som chcel poďakovať členom Výkonného výboru SAB, predsedom klubov, členom komisií, členom SAB, sponzorom, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Univerzite Komenského v Bratislave, Konfederácii športových zväzov SR, Mestu Lučenec za pomoc pri činnosti v roku 2013.

Správu o činnosti vyhotovil dňa 20. 3. 2014: Ján Šnúrik, prezident SAB

0 comments:

Zverejnenie komentára