piatok 26. júla 2019

Výsledky M-SR Raffa dvojice muži 2019


Vyhodnotenie športového podujatia

Usporiadateľ                                                               Slovenská asociácia boccie
Názov športového podujatia                               Majstrovstvá SR dvojice muži raffa
Termín konania / Miesto realizácie                  5.7.2019    /  Lučenec, bocciadrom BK Lučenec

Počet účastníkov                                                                         Plánované                                Skutočnosť             Poznámky
Športovcov                                                                                     12                                                 12
počet štartov                                                                                 5 každá dvojica                       5 každá dvojica       15 zápasov
trénerov
rozhodcov                                                                                       vzájomné rozhodovanie účastníkov
ostatní

Financie                                                                                           Plánované                                Skutočnosť             Poznámky
Celkové náklady v €                                                                    200,00 €
Spolu oprávnené náklady v €
Spolu náklady v €                                                       97,33 €
Celkové príjmy v €                                                     0,00
Vklad účastníkov                                                        bez
Ostatné príjmy rozpísať
Spolu celkové €                                                           0,00 €
Zúčtovanie dotácie Suma nákladov v €            97,33 €
Z toho suma spolufinancovania, minimálne: 5%            bez
Hodnotenie
V prílohe                  – propozície, výsledkové tabuľky , prezenčná listina, správa zo súťaže
                                  Prehľad nákladov + účtovné doklady
Meno zodpovedného pracovníka                       Ing. Ján Macko – BK Lučenec
Vypracoval mobil Kontroloval                              bocciaklublc@gmail.com
V Lučenci dňa 8.7.2019
-pečiatka , podpis štatutára organizácie

Prehľad účtovných dokladov

Pitný režim + ceny súťažiacim                               platba kreditnou kartou                                          21,55 €
Strava súťažiacim                                                       platba kreditnou kartou                                          44,50 €
Medaile + diplomy                                                    faktúra                                                                            31,28 €
SPOLU                                                                                                             97,33 €
Správa zo súťaže
Na súťaž sa v zmysle vydaných propozícií prihlásilo  6 dvojíc. Losovanie prebehlo verejne. Samotnej súťaže sa zúčastnili všetky prihlásené dvojice. 
Súťažiaci dostali v zmysle propozícií rozpis zápasov podľa ktorých aj súťaž prebehla. Rozhodovali si zápasy samotní účastníci súťaže. Počas celej súťaže neboli žiadne problémy zo žiadnej stránky ( hernej, organizačnej ). Hralo sa podľa platných pravidiel C.B.I. ( 45 minút/ 12 bodov, ... ). Pri rovnosti bodov rozhodovali o konečnom poradí výsledky vzájomných zápasov.
            Zo strany organizátora ( SAB ) bol zabezpečený pitný režim, strava a ceny pre súťažiacich.
            Okrem koretného  vzájomného súťaženia pozitívne hodnotím účasť všetkých zúčastnených športovcov na vyhlásení výsledkov.

Ing. Ján Macko – riaditeľ súťaže
0 comments:

Zverejnenie komentára