piatok 11. mája 2018

Pozvánka na Konferenciu 2018


Delegátom Konferencie  SAB,
členom VV SAB,
členom SAB,
kontrolná komisia


VEC: P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na zasadnutie riadnej Konferencie SAB, ktoré sa uskutoční v sobotu 26. mája 2018 /sobota/ o 14:00 h. v priestoroch reštaurácia Monikin dvor, Hviezdoslavova 1075/1, 984 01 Lučenec, 984 01  Lučenec. Materiály na schválemie budú zverejnené na webovom sídle SAB.


PROGRAM  ZASADNUTIA

1. Prezentácia od 13:30 hod.
2. Otvorenie, oboznámenie s programom Konferencie SAB
3. Schválenie návrhovej, mandátovej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov.
4. Správa mandátovej komisie
5. Zhodnotenie účasti delegátov a naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie a podmienok uznášaniaschopnosti
6. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
7. Schválenie rokovacieho programu Konferencie SAB
8. Správa Komisie mládeže
9. Správa CTM
10. Schvaľovanie výročnej správy o činnosti SAB za rok 2017
11. Schvaľovanie výročnej správy o hospodárení SAB za 2017,   účtovná uzávierka
12. Správa kontrolnej komisie
13. Plán práce na rok 2018
14. Schvaľovanie rozpočtu na rok 2018
15. Oceňovanie
16. Prestávka
17. Diskusia
18. Schválenie uznesení
19. Rôzne
20. Záver

.............................................
                                                                                                                               
                                                                                                                                Lukáčová  Iveta
                                                                                                                              predsedkyňa  SAB

Členovia ( delegáti ) najvyššieho výkonného orgánu SAB    zástupcovia klubov:

DANIEL OBROČNÍK  (BK Fortino) –nar. 14.3.1993, Mocsáryho 30, 98401 Lučenec, člen od 12.8.2010 - počet hlasov 4,
RUDOLF RÓŽA (BK Lučenec) – nar. 12.3.1954, Osloboditeľov 5, 98401 Lučenec, člen od 21.7.2000 - počet  hlasov 4,
PIER  PAOLO SORESI (BKGŠ Bratislava) - nar. 16.4.1981, Záhradnícka 74, 82108 Bratislava, člen od 26.9.2009   -  počet hlasov 3,
PETER DOMOK,  (BK Novohrad) nar. 1969, L. Svobodu 5, 98401 Lučenec, člen od 2011 - počet hlasov 3,
TIBOR LIBIAK (KNŠ Lučenec) nar. 10.8.1971, Rúbanisko III/3, 98401 Lučenec, člen od 15.3.2009 - počet hlasov 3,
LADISLAV MESZAROS (ŠK Novoker) nar. 3.12.1959, 98401 Lučenec, člen od 1993 - počet hlasov 3.                                                       
s počtom hlasov 1:
Ivan   STIERANKA (BK Lučenec),  SVETLANA  KYSEĽOVÁ (BK Fortino) –  za šport Boccia       
RICHARD SACHER (BK Novohrad),   IVETA  VILHANOVÁ    (BK Fortino) – za šport  Boule lynnaise
NAGYOVÁ  NADEŽDA (BK Fortino) za skupinu trénerov,
JÁN  TÖRÖK (ŠK Novoker)  za skupinu rozhodcov
PATRIK  PAVČO (BK Fortino)    za skupinu CTM                                                                                                                 spolu 27 hlasov                                                                                                                                           počet delegátov  13                                                                                   
hostia :      po nahlásení im budú zaslané pozvánky -  predsedovia klubov písomne a záväzne  do 15.5.2018                             

0 comments:

Zverejnenie komentára