nedeľa 18. februára 2018

Zápisnica zo zasadnutia VV SAB 7/2017 z dňa 10.12.2017


 Číslo zápisnice: SAB/2017/VV SAB/7 [1])
               ZÁPISNICA               
zo zasadnutia VV SAB

Názov športovej organizácie:                                                     Slovenská asociácia boccie
Názov zasadajúceho orgánu:                                                Výkonný výbor

Miesto konania zasadnutia:                Novohradská 1
Deň konania zasadnutia:                     10.12.2017
Čas začiatku zasadnutia:                    10.00 hod.                               Čas ukončenia 17,30

Predsedajúci:                     Obročníková Veronika                                   
Zapisovateľ:                          Nagyová Nadežda
Overovateľ : Domok Peter, Török Ján
Prizvaní : Libiak Tibor predseda matričnej a licenčnej komisie
                Ing. Ingrid Vargová - / v zastúpení Nagyová Nadežda /
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):[2])
1.     Török Ján predseda Boule lyonnaise
2.     Obročník Daniel  predseda Rozhodcovskej komisie
3.     Soresi Pier Paulo predseda Trénerskej komisie
4.     Domok Peter predseda ŠTK
5.     Brezňan Ján predseda Komisie mládeže

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1.     Lukáčová Iveta predsedníčka / nemocná /

Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 4
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO
Počet členov/hlasov  potrebných na schválenie rozhodnutia: 4
Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 15 dní na prípravu zasadnutia dodržaná  BOLA
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:[3])
1.     Schvaľovanie programu zasadnutia[4]) program bol schválený s dodatkom, že navrhované témy : CTM, účtovníctvo, pripomienky p. Soresiho a p. Domoka budú riešené v rozprave
2.     Schválenie interných predpisov SAB od 1.1.2018

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:[5])
     podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 1
     podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 2
      
     podklady k jednotlivým bodom sú archivované[6]): Lučenec 984 0,Š.Moyzesa 57
      


ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:


[1]) Napríklad vo formáte: NŠZ/ROK/ORGAN/ČÍSLOZAPISNICE
[2]) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
[3]) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
[4]) Podľa § 21 ods. 1 písm. c) Zákona o športe program zasadnutia najvyššieho orgánu a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská. Pri iných orgánoch predpisy športovej organizácii môžu upraviť inú lehotu.
[5]) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

[6]) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.

BOD 2 - Schvaľovanie programu zasadnutia
Program:
1. otvorenie                                                                                                                                                                                                                
2. schvaľovanie programu
3. voľba zapisovateľa
4. prejednanie záležitostí systému riešenia sťažností, priestupkov a protestov ( príloha č.1 )
5. zjednotenie systému zapisovania športových odborníkov do Zdrojovej evidencie a ISŠ. Schvaľovanie menoslovu športových odborníkov s predsedom Licenčnej a matričnej komisie Tiborom Libiakom a ich zverejňovanie na www, stránke SAB.
6. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze VV SAB
7. správa kontrolnej komisie                                                                                                                                                                                 
8. správy pracovných komisií SAB ( Komisia mládeže, CTM, ŠTK, rozhodcovská komisia, trénerská a metodická komisia )
9. správa čerpania dotácií                                                                                                                                                                                     
10. činnosť Sekretariátu SAB
11. Štatút reprezentanta dať podpísať všetkým nominovaným reprezentantom,  povinná lekárska prehliadka
12. plnenie úloh z listu hlavnej kontrolórky MŠVVaŠ, správa zo školenia (Lukáčová, Obročníková
13. vyhodnotenie úplnosti zdrojovej evidencie (matričná komisia)    
14. udeľovanie licencií ( trénerské, rozhodcovské, hráčske )
15.vyhodnotenie stavu Stanov členských klubov                                                                                                                                                    
16. rozprava
17. správa  zapisovateľa – prijatie uznesenia
18. záver

1.     Veronika Obročníková otvorila zasadanie VV SAB
2.     program bol jednohlasne schválený
3.     voľba zapisovateľa -Nadežda Nagyová zvolená jednohlasne
4.     riešenie sťažností   -odkladá sa (na 3.2.2018 pripraviť návrhy) zapisovania športových odborníkov do ISŠ(zatiaľ web stránka) –odkladá sa, vypracovať návrhy na systém doplňovania údajov a systém zapisovania nových odborníkov
5.     kontrola plnenia uznesení 2017 -odkladá sa, vypracovať zoznam uznesení s termínom trvalý a zoznam nesplnených uznesení  
        správa Kontrolnej komisie     Vyjadrenia zúčastnených osôb:
Obročníková Veronika predniesla  správu Kontrolnej komisie od p. Ing. Gabriely Czakovej,  predsedníčky Kontrolnej komisie / prítomná nebola /príloha č. 3
Vyjadrenia členov orgánu:
Domok, Soresi, Obročník, Torok, Brezňan sa zjednotili v názore, že všetky nedostatky je možné vyriešiť v stanovenej lehote 10 dní cez odborné komisie
6.     správy pracovných komisií- boli podané ústne, vypracovať písomné hodnotenie práce jednotlivých komisií SAB
7.     správa čerpania dotácií MŠVVaŠ -transparentné účty zobrazujú čerpanie na účtoch Boccia a Boule lyonnaise, pri nejasnostiach informácie podávajú Veronika Obročníková a Ján Torok
8.     činnosť Sekretariátu SAB -odkladá sa, preštudovať Smernicu SAB o účtovníctve, doplniť, zapracovať návrhy a zmeny
9.     Štatút reprezentanta -povinnosťou každého nominovaného reprezentanta je podpísať Štatút na rok 2018, povinnosťou talentovaných športovcov zaradených do ZCPTM je lekárska prehliadka u MUDr. Gáfrikovej, dospelí reprezentanti, ktorí neabsolvujú lekársku prehliadku v roku 2018 sú povinní podpísať reverz. 
10.   plnenie úloh povinného zverejňovania údajov na web stránke SAB je sťažené nefunkčnosťou ISŠ a kapacitné problémy s doménou SAB. Hlavnou úlohou bude zlepšiť prehľadnosť stránky, doplňovanie údajov, zlepšiť zverejňovaní v rámci časovému harmonogramu údajov pri dodržiavaní nariadení Zákona o športe 440/2015.     doplniť zdrojovú evidenciu pre rok 2018.
11.   zapracovať výsledky záverečných výsledkov školenia trénerov a rozhodcov do registra odborníkov stanovy klubov -nespokojnosť s obsahom stanov klubov KNŠ a ŠK Novoker, ukladá sa predsedom menovaných klubov vypracovať nové stanovy v súlade so Zákonom o športe 440/2015 a stanovami SAB.
12.   rozprava sa niesla v duchu možností, povinnostiach a záväzkov usporiadania ME U18 v Lučenci.
13.   správa zapisovateľa


ČÍSLO UZNESENIA 75/2017
NÁVRH UZNESENIA: nedostatky zistené Kontrolórkou p. Czakovou budú odstránené do konca roka 2017 . Zodpovedný predsedovia odborných komisií / Soresi, Domok, /
HLASOVANIE o návrhu:   ZA: 6
                PROTI:   0    ZDRŽAL SA:     0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
    SCHVÁLENÉ                                Odlišné stanovisko člena orgánu:[7]) nebolo

[7]) § 21 ods. 2 písm. e) Zákona o športe.

BOD Schvaľovanie interných predpisov SAB
Popis predmetu bodu rokovania: Cestovné príkazy , cestovné náhrady, amortizácia, stravné. spoluúčasť, dodržiavanie poriadku na bocciodrome, preberanie a odovzdávanie reprezentačných dresov a MTZ, atď. / príloha č. 4
Vyjadrenia zúčastnených osôb:
p. Brezňan odporučil, že sa k nim vyjadria do 3 dní a písomnou formou upovedomia zapisovateľa  o svojich pripomienkach na doplnenie IP:                            
Vyjadrenia členov orgánu:
Všetci prítomní s ním súhlasili
ČÍSLO UZNESENIA: 76/2017
NÁVRH UZNESENIA: Schvaľovanie IP sa odkladá na      termín: 3.2.2018    zodpovední: VV SAB
HLASOVANIE o návrhu:           ZA:            6              PROTI:         0            ZDRŽAL SA:         0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:      SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko člena orgánu:[8])  nebolo
Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):[9])
V roku 2017 neboli zjednotené účtovné doklady, pri cestovaní športovcov na sústredeniach, MS , ME , turnaje a pod. semináre, školenia
BOD p. Domok sa zúčastnil školenia dňa 7.12.2017 v Bratislave a informoval prítomných o problémoch a povinnostiach  zdrojovej evidencie / zjednotenie , športovci a športový odborníci.                                                                                    Športovci od prvého štartu  vydať  hráčsku licenciu. Športový odborníci :   Ján Brezňan od roku 1993 tréner
          Tibor Libiak od roku 2009 tréner . Ján Macko tréner od roku 2009.                                                                          
Ostatní tréneri a rozhodcovia od dňa ukončenia trénerských a rozhodcovských skúšok zahraničnými / talianskymi a švajčiarskymi /školiteľmi.
Uznesenie č. 77/2017
Poveruje sa : Matričná a licenčná Komisia  p. Libiak a p. Domok  zápis do informačného systému ISŠ – termín:  
31.12.2017   Z: Domok                                         :
Vyjadrenia členov orgánu:
Ján Brezňan navrhol, že spracovanie preukazov bude bez fotografie, ale s povinne zverejňovanými údajmi / Meno  priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, ID číslo, dátum platnosti od do, dátum vydania, poradové číslo/
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:[10])    zoznam  športových odborníkov
ČÍSLO UZNESENIA: 78/2017                termín: 31.12.2017
Poveruje sa : Matričná komisia zápisom  športových odborníkov do ISŠ , do  sfunkčnenia ISŠ zverejniť na web stránke SAB, po úhrade 10 euro na účet SAB .
Schvaľuje sa  možnosť vyplácania  rozhodcom pri turnajoch 5 euro za 5 zápasov , a 10 euro nad 5 zápasov.
Schvaľuje sa možnosť vyplácania odmeny trénerom za každý tréning / TJ 1 až 1,5 hod. / 1 euro.
Poveruje sa  Obročníková Veronika zabezpečením vyhotovenia preukazov
UZNESENIE:  č. 79/2017             Zodpovedný v texte       termín  : 31.12.2017
HLASOVANIE o návrhu:  ZA:      6              PROTI:  0    ZDRŽAL SA:        0
VÝSLEDOK HLASOVANIA:   SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko člena orgánu:[11])   nebolo
Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):[12])
Jednohlasne schválené. Odôvodnenie vyplýva zo ZoŠ
bod 7 : Usporiadanie ME U18  na Slovensku -  rozhodnutie sa presúva  na rok 2018 . Riešenie formou príspevku z MVVaŠ a VUC.
 Uznesenie č. 80/2017                   termín : 15.1.2018   zodpovedný: Lukáčová
bod 8 : pán Brezňan požiadal o nákup PC v hodnote 860 eur. a pán Soresi nákup prenosného routra. Riešenie tejto otázky sa zatiaľ odkladá, s odôvodnením, že to nebolo v rozpočte na rok 2017.
Predsedovia uznaných športov , predseda CTM , a predsedovia ŠTK, TMK, Sekretariátu, predsedovia klubov  majú predložiť svoj  rozpočet na rok 2018 na VV SAB .
Uznesenie:  č.81/2017             termín : 15.1.2018        Zodpovední :  v texte


 [8]) § 21 ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
[9]) § 54 ods. 3, § 93 ods. 1 Zákona o športe.
[10]) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
[11]) § 21 ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
[12]) § 54 ods. 3, § 93 ods. 1 Zákona o športe.POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia.

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.


Zapisovateľ:       Ján Torok                                                                           Predsedajúci:    Veronika Obročníková

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO VV/1/2018[13])

1.     Domok Peter                                                      overovateľ                  ………………...… podpis

2.     Torok Ján                                                                           overovateľ                 …………………... podpis

3.     Nagyová Nadežda                 zapisovateľ                  ............................podpis

4.     Obročníková Veronika          podpredsedníčka SAB  ...........................podpis

5.     Ján Brezňan                          Komisia mládeže         ............................podpis

6.     Pier Soresi                            Trénerská komisia        ............................podpis


0 comments:

Zverejnenie komentára