nedeľa 18. februára 2018

Zápisnica zo zasadnutia VV SAB 1/2018 z dňa 3.2.2018


 Číslo zápisnice: /2018/VV SAB/1
            
  ZÁPISNICA
zo zasadnutia výkonného výboru SAB

Názov zasadajúceho orgánu:           Výkonný výbor  SAB
Miesto konania zasadnutia:              Lučenec                                                                                           
Deň konania zasadnutia:                  3. 2. 2018            
Čas začiatku zasadnutia:                  09 : 00                                                 Čas ukončenia zasadnutia:  18:00

Predsedajúci :  Iveta Lukáčová                                                                                        Zapisovateľ: Ján Török
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina) :[1])

1.     Veronika  Obročníková
2.     Ján Török
3.     Daniel Obročník
4.     Peter Domok
5.     Ján Brezňan

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1.     Pier Paolo Soresi   ospravedlnený ( pracovné povinnosti )
Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu :  4
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:  ÁNO
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia :  4
Po začatí zasadnutia predsedajúca Iveta Lukáčová konštatovala, že lehota 7 dní na prípravu zasadnutia dodržaná


Navrhovaný PROGRAM ZASADNUTIA :[2]) 
       
1.  otvorenie
2.  schvaľovanie programu
3.  voľba zapisovateľa
4.  schvaľovanie  systému riešenia sťažností, priestupkov a protestov
5.  zjednotenie systému zapisovania športových odborníkov do Zdrojovej evidencie a ISŠ – vyriešiť vedenie databázy klubov a FO (návrh Ing. Domoka KNŠ) a schvaľovanie menoslovu športových odborníkov s predsedom Licenčnej a matričnej komisie Tiborom Libiakom a ich zverejňovanie na www, stránke SAB.
6.  kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze VV SAB
7.  správa kontrolnej komisie
8.  správa pracovných komisií SAB ( Komisia mládeže, ŠTK, rozhodcovská komisia, trénerská a metodická komisia )
9.  CTM – zmluvy a neodkladné povinnosti                                                                                                             
10.  správa čerpania dotácií v r.2017 a systém čerpania v r.2018 
11.  činnosť Sekretariátu SAB                                                                                                           
12.  schvaľovanie textu Štatút reprezentanta,  nominácia reprezentantov,  povinná lekárska prehliadka
13.  schvaľovanie Interných predpisov SAB pre rok 2018
14.  spracovanie a praktická realizácia zápisu licencií ( trénerské, rozhodcovské, hráčske )
15.  vyhodnotenie stavu Stanov členských klubov
16.  rozprava
17.  správa  zapisovateľa – prijatie uznesenia
   18.  záver

      

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:[3])
           podklady boli zaslané elektronicky k bodom:          č. 4, 6, 7
           podklady boli predložené na zasadnutí k bodom:   č. 3, 8, 10
           podklady k jednotlivým bodom sú archivované[4])  984 01  Lučenec, Moyzesova 57 tlačená forma a externá pamäť SAB elektronicky     Sekretariát SAB  

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA
Bod 1predsedníčka SAB Iveta Lukáčová privítala prítomných členov výkonného výboru a poďakovala za odvedenú robotu a športové výkony v roku 2017
Bod 2 - Schvaľovanie programu zasadnutia – program bol schválený v plnom znení
Navrhované zmeny v programe: A – predĺženie prestupového termínu do 31.3.2018 (Obročníková)
                                                     B – prestupy a hosťovanie ( Domok)
C – napomenutie klubu BK Lučenec za svojvoľné prihlásenie na medzinárodný turnaj U15 a U18 v Taliansku ( Domok)
D – doplňovanie Interných predpisov: členský príspevok pre individuálnych členov SAB (10 €/ 2018)
Bod 3  -voľba zapisovateľa: Ján Török , vyjadrenie zúčastnených osôb:   Za:  6 jednohlasne                                                      
Bod 4 -  riešenie systému prijímania sťažností, nahlasovanie priestupkov a protestov
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:[5])  Smernica o vybavovaní sťažností
Vyjadrenia zúčastnených osôb: zúčastnený členovia výkonného výboru SAB jednohlasne schválili smernicu č.3 o vybavovaní sťažností ako prílohu k Interným predpisom SAB                                                                                                                                                                 
obsah odlišného stanoviska:          Mgr. Brezňan navrhol aby bol dátum platnosti smernice(platnosť od) stanovený dátumom zverejnenia na web stránke SAB.
 Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):[6]) Smernica vychádza zo zákona č 9/2010 Z.z, o sťažnostiach doplnený novelou  č 94/2017 Z.z, Platnosť dokumentov MŠVVaŠ  je uvedená na poslednej strane dokumentov.
PODKLADY k bodu č 4:  Smernica 3/2018 o vybavovaní sťažností 4/1
VÝSLEDOK HLASOVANIA:    SCHVÁLENÉ  JEDNOHLASNE
Bod 5 -zjednotenie systému zapisovania športových odborníkov ISŠ a zdrojovej evidencie pre rok 2018, vedenie databázy klubov. Schvaľovanie menoslovu športových odborníkov a ich zverejnenie pre rok 2018 Tréneri Ján Brezňan, Tibor Libiak, Erika Kamenická, Ján Macko majú platnú licenciu trénera do roku 2020. Ostatní tréneri, ktorí absolvovali špeciálnu časť štúdia 25.11.2017 za prítomnosti zahraničných odborníkov z Talianska a Švajčiarska a všeobecnú časť v domácich podmienkach budú zapísaní do registra ISŠ ako športoví odborníci po úhrade 10,00€ na účet SAB  IBAN: SK0283300000002101137718, Licenčná a matričná komisia odsúhlasí, potvrdí Registračný formulár a zverejní na web stránke SAB aktuálnych trénerov s platnosťou licencie do roku 2020.                                                                                                                                                                                 
PODKLADY k bodu č 5:  5/1 zoznam trénerov z roku 2017, 5/2 Registračný formulár športových odborníkov (9 strán+3 prázdne)
HLASOVANIE o návrhu:             ZA[7])   6                PROTI:   0     ZDRŽAL SA:   0
Bod 6 -kontrola plnenia uznesení 2017 a č.1-7/2018 : zápisnica 7/VV SAB/2017pre chybu v označovaní čísla uznesení a neprehľadný vzhľad – zrevidovaná zápisnica bude priradená k pôvodnej zápisnici a zverejní sa v upravenej forme, čísla uznesení 1-7/2018 sa menia na č. 75-81/2017. Prehľad plnenia uznesení tvorí prílohu k bodu č.6 (3 dokumenty) uznesenie:      sledovať plnenie úloh s termínom trvalým : zodpovedný VV SAB       nesplnené uznesenia splniť do 3.3.2018
HLASOVANIE o návrhu:             ZA: 6     PROTI: 0     ZDRŽAL SA: 0
ZOZNAM PODKLADOV K BODU: 6/1. prehľad plnenia uznesení 2017   6/2. zoznam nesplnených uznesení   6/3. trvalé uznesenia
Odlišné stanovisko člena orgánu: 0
Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):  úlohy sú aktuálne aj v roku 2018
Bod 7 -Správa Kontrolnej komisie: z nedostatkov zistených kontrolnou komisiou došlo k čiastočnej náprave, väčšina nedostatkov  vyplýva z úloh povinného zverejňovania. Web stránka SAB nedosahuje kvalitou, ani kvantitou požadovanú úroveň. Vznikla potreba skvalitnenia domény.  Pri nedostatku IT odborníkov riešenie problematiky povinného zverejňovania na požadovanej úrovni je veľmi náročné. V rámci našich možností je potrebné sprehľadniť web stránku a aktualizovať údaje v súlade so Zákonom o športe 440/2015.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:  1. aktualizácia zoznamu trénerov  2. zoznamu rozhodcov
Odlišné stanovisko člena orgánu:[8]) 0    
                                                                                                                                                                                       
Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):  väčšine trénerov a rozhodcov vznikla povinnosť úhrady za zápis do zdrojovej evidencie športových odborníkov úhrada poplatku 10 €. Úhrada (odmena) za činnosť môže byť zrealizovaná len športovým odborníkom zapísaným v ISŠ (zatiaľ web stránka SAB)
HLASOVANIE:       ZA: 6      PROTI: 0     ZDRŽAL SA: 0
 Bod 8 –správa pracovných komisií, Mgr. Brezňan prečítal správu o činnosti Komisie mládeže, elektronickú formu je potrebné zaslať na Sekretariát SAB  E-mail:  slovenska.asociacia.bocce@gmail.com . Táto povinnosť platí aj predsedov ŠTK (Domok), TMK (Soresi),  Komisie rozhodcov (Obročník), Kontrolnej komisie (Czaková), Disciplinárnej komisie (Kurunczi), LMK (Libiak)
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:  0       Odlišné stanovisko člena orgánu:   0
Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):  správy pracovných komisií SAB budú podkladom a súčasťou  dokumentov k príprave          Konferencie SAB 2018           termín: 3.3.2018         zodpovedný predsedovia pracovných komisií SAB
HLASOVANIE:       ZA:  6      PROTI:  0     ZDRŽAL SA:  0
Bod 9 -CTM pre rok 2018, Zväzové centrum prípravy talentovanej mládeže (ZCPTM) pod vedením Mgr. Brezňana vypracuje aktuálny zoznam talentovaných športovcov pre rok 2018, štatutárny zástupca SAB  podpíše zmluvu s vybranými talentovanými športovcami, alebo ich zákonnými zástupcami pre kategórie U12, U14, U18 a U23. Metodická smernica pre prácu s mládežou pre rok 2018 bude zhruba kopírovať metodickú smernicu z predošlých rokov,  doplnené poznatkami trénerov a odbornými doplnkami predsedu Komisie mládeže Mgr. Brezňanom.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:  0       Odlišné stanovisko člena orgánu:   0
Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):  najdôležitejším prvkom z dlhodobého hľadiska pre športy Boccia Raffa a Boule lyonnaise kvalitná mládežnícka základňa, aby v prípade zaradenia guľových športov (CMSB) medzi olympijské športy v Paríži (2024) mohla naša reprezentácia úspešne zabojovať o olympijské miestenky.
Úlohy:  1. zverejniť  zoznam talentovaných športovcov zaradených do ZCPTM  2. zverejniť výsledky výkonnostných testov (kritériá)          
3.  uzavrieť zmluvy  s talentovanými  športovcami  a  zverejniť  na web stránke SAB   4. uzavrieť zmluvu s vedúcim  ZCPTM  a zverejniť                                                  5. vypracovať didaktiku a metodiku prípravy CTM pre rok 2018 a zverejniť
HLASOVANIE:       ZA:  6      PROTI:  0     ZDRŽAL SA:  0
Bod 10 -správa o čerpaní dotácií v roku 2017 a systém čerpania v roku 2018, správu predniesol štatutárny zástupca SAB predsedníčka uznaného  športu Boccia Raffa Veronika Obročníková. Dotácia z MŠVVaŠ bola vyčerpaná v plnej výške, avšak kluby fakturovali príspevky na mládež do 23 rokov na poslednú chvíľu a pripravili Sekretariátu SAB  hektické  chvíle. Účtovná disciplína po služobných cestách, výjazdoch a nákupoch športových materiálov nebola na predpismi  požadovanej úrovni, hlavne športové úbory a športový materiál, ale aj platobná karta SAB sa vracali s veľkým oneskorením. Čerpanie dotácie v roku 2018 bude sprísnené, pri nedodržaní predpismi a smernicami stanovených podmienok (napr. klubom sa budú preplácať faktúry z dotácie len do 15.12.2018)  sa náklady nebudú preplácať. Nevyčerpané položky z dotácie budú vrátené na účet  MŠVVaŠ. Môže sa stať, že Konferencia SAB si bude musieť zvoliť nových štatutárnych zástupcov SAB, ktorí budú musieť uzavrieť novú zmluvu s MŠVVaŠ.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:  0       Odlišné stanovisko člena orgánu:   0
Odôvodnenie rozhodnutia: znevažovanie práce úzkeho okruhu funkcionárov SAB, e-mailová kritika bez uvedenia vecnej podstaty a návrhu riešenia, nedostatočná ochota spolupracovať pri plnení úloh vyplývajúcich zo Zákona o športe, prevláda sebectvo a takmer žiadna empatia
Úlohy:  1. užšia spolupráca predsedov klubov a športovcov s VV SAB  2. dodržiavanie základných dokumentov, štatútov, smerníc a predpisov SAB   3. dodržiavanie finančnej disciplíny, včasné preberanie a podpisovanie dokladov a včasné odovzdávanie účtovných dokladov 
HLASOVANIE:       ZA:  6      PROTI:  0     ZDRŽAL SA:  0
 Bod  11 -činnosť Sekretariátu SAB:  včasné spracovanie účtovných dokladov,  príjmy a výdavky v roku 2017, začlenenie   výdavkov  do základných skupín ,  1. mládežnícky šport pre kluby, podľa počtu športovcov do 23 rokov                                                                             
2. výdavky na talentovanú mládež 3. výdavky na reprezentáciu,  4. výdavky na administratívu v rámci povinných limitov a zápis údajov podľa metodických pokynov na tlačivo  MŠVVaŠ   -termín 15.2.2018.                                                                                                                  
Na Sekretariáte SAB, 98401 Lučenec, Moyzesova 57 budú zriadené priečinky pre kluby s tlačivami, nariadeniami, odkazmi a aktuálnymi informáciami
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:  0       Odlišné stanovisko člena orgánu:   0
Odôvodnenie rozhodnutia:  zlepšenie  komunikácie  a  informovanosti pri pracovnej (v zamestnaní) vyťaženosti členov Sekretariátu SAB
Úlohy:  1. dodržať termín vyúčtovania dotácie MŠVVaŠ  za rok 2017   2. zriadiť odkazové schránky pre kluby
HLASOVANIE:       ZA:  6      PROTI:  0     ZDRŽAL SA:  0
Bod  12  -schválenie nového Štatútu reprezentanta platného do roku 2020, nominovaní reprezentanti sú povinní disponovať, týmto štatútom a budú zverejnení na web stránke SAB. Štatút reprezentanta sú povinní podpísať aj nominovaní tréneri a vedúci športových výprav (u reprezentačných trénerov je to samozrejmé). Ak sa jedná o cudzieho štátneho príslušníka upravuje sa Štatút  reprezentanta SR v bode 1 a môžu byť v ňom uvedené aj iné zmluvné podmienky, ale musia byť v súlade so Stanovami SAB a ZoŠ 440/2015. Talentovaní športovci a reprezentanti musia mať každý rok platnú lekársku prehliadku a musia rešpektovať antidopingové nariadenia  ADA SR
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:   12/1   Štatút reprezentanta       Odlišné stanovisko člena orgánu:   0
Odôvodnenie rozhodnutia:   Rešpektovať a byť rešpektovaný. Reprezentácia SR musí mať pevné základy v normatívoch  národného športového zväzu, lebo reprezentuje okrem športového prejavu aj spoločenskú úroveň a šíri dobré meno Slovenska v zahraničí.
Úlohy:  1. preveriť výkonnostnú úroveň navrhovaných reprezentantov, zverejniť výkonnostné kritériá pre reprezentantov a výsledky testov
              2. vypracovať časový harmonogram lekárskych prehliadok (LP)  v roku 2018  u MUDr. Gáfrikovej,
              3. vypracovať zoznam športovcov, ktorí absolvovali  LP , aby boli včas upozornení na aktuálnosť prehliadky.                                               
              4. výsledky LP slúžia ako podklad pre reprezentačných trénerov – vyjadrujú všeobecnú kondičnú úroveň športovca
HLASOVANIE:       ZA:  6      PROTI:  0     ZDRŽAL SA:  0
Bod  13   -schvaľovanie Interných predpisov SAB pre rok 2018, po zapracovaní pripomienok sa schválila verzia Interných predpisov, ktorá je prílohou tejto zápisnice a dopĺňa Ekonomickú smernicu, smernicu o cestovných náhradách a interný predpis účtovania kilometrovného. Interné predpisy  zahŕňajú povinnosti členov  SAB, ktoré v roku 2017 boli dodržiavané len čiastočne a s veľkou neochotou.
ZOZNAM PODKLADOV K BODU: 13/ 1. Interné predpisy  13/ 2. Ekonomická smernica platná od 22.4.2017  13/3  Smernica o cestovných náhradách   13/4  Účtovanie kilometrovného                                   Odlišné stanovisko člena orgánu:   0 
Odôvodnenie rozhodnutia:  Čím sú lepšie dohody, tým je dlhšie priateľstvo. Dodržiavaním  predpisov sa obmedzia nedorozumenia, spory a zbytočné hádky. Vytvorí sa lepšia spolupráca v priateľskom a súdržnom duchu
Úlohy:   oboznámiť členskú základňu s Internými predpismi a dodržiavať stanovené nariadenia.
HLASOVANIE:       ZA:  6      PROTI:  0     ZDRŽAL SA:  0
Bod  14    - spracovanie a praktická realizácia zápisu licencií ( trénerské, rozhodcovské, hráčske ) –zápisy športových odborníkov ( tréneri, rozhodcovia ) do zdrojovej evidencie budú vykonané na základe vyplnených registračných formulárov (tlačivo na strane1- všeobecné údaje a špeciálny register, tréneri, rozhodcovia, podľa odbornosti ), zápis do ISŠ (zatiaľ web stránka) sa zverejní v rozsahu povinne zverejňovaných údajov. O licencovaní hráčov, a ostatných odborníkov, rozhodne najbližšia  Konferencia SAB. Aktívny športovci, do vyriešenia problémov s ISŠ, sa budú dopĺňať a zverejňovať v zdrojovej evidencii SAB. Rozhodcovia  2016 -  2017, samo rozhodovanie podľa Zákona o športe 440/2015  §  6 d .
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:  14/1 Registračný formulár SAB, 14/2  Tréneri 2017.                   Odlišné stanovisko člena orgánu:   0 
Odôvodnenie rozhodnutia:  doplňovanie a aktualizácia zdrojovej evidencie je nedostatočná a vyžaduje lepšiu spoluprácu medzi klubmi a Licenčnou a matričnou komisiou(LMK).  Povinné zverejňovanie údajov vyplývajúcich zo ZoŠ 440/2015  je značne náročné, pokiaľ LMK nedostane kvalitné podklady od klubov. Chceme vylepšiť zdĺhavé aktualizácie na web stránke SAB.
Úlohy:  1. poveruje sa : Matričná a licenčná Komisia  p. Libiak a p. Domok  vyhotoviť podklady pre zápis športových odborníkov do informačného systému ISŠ     2. Poveruje sa : Matričná komisia zápisom  športových odborníkov do ISŠ , do  sfunkčnenia ISŠ zverejniť na web stránke SAB, po úhrade 10 euro na účet SAB .                                                                                                                                                                           
3. vypracovať a doplniť zoznam rozhodcov na rok 2018  4. aktualizovať a doplniť zoznam trénerov na rok 2018
HLASOVANIE:       ZA:  6      PROTI:  0     ZDRŽAL SA:  0
Bod  15  - stav Stanov členských klubov SAB: kluby ŠK Novoker a KNŠ majú nevyhovujúce klubové stanovy. Ukladá sa menovaným klubom vypracovať nové stanovy, ktoré budú v súlade so Stanovami SAB a ZoŠ 440/2015
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:  0       Odlišné stanovisko člena orgánu:   0
Odôvodnenie rozhodnutia:   Pôvodné stanovy klubov ŠK Novoker a KNŠ sú zastarané a obsahovo nedostatočné.                           
Vyjadrenia zúčastnených osôb:[9]  aktualizovať stav zdrojovej evidencie, dokumentov a činnosť po výmene predsedu klubu            
(Šnúrik - Mojžita)                                                                                                                                                             
Vyjadrenia členov orgánu:
Ing. Peter Mojžita – predseda Klubu netradičných športov a Ján Török, štatutárny zástupca ŠK Novoker: kluby v podstate riešia rovnaké úlohy a budeme to riešiť spoločne s Klubom netradičných športov
 
Úlohy:  1. vypracovať spoločný obsah stanov pre kluby ŠK Novoker a KNŠ, predsedovia klubov doplnia aktuálne údaje a dajú ich odsúhlasiť najvyšším výkonným orgánom  klubu.  Nové Stanovy klubu spoločne so zápisnicou  (uviesť štatutárnych zástupcov klubu) o odsúhlasení  a schválení  zašlú predsedovia klubov na MŠVVaŠ na registráciu
HLASOVANIE:       ZA:  6      PROTI:  0     ZDRŽAL SA:  0

Bod 16  -rozprava, v rámci  časovej tiesne (spoje, povinnosti) sa  rozprava už niesla v duchu návrhov a povinností, ktoré by mali byť témou budúceho zasadnutia Výkonného výboru SAB. Určil sa termín najbližšieho zasadnutia VV SAB – 3.3.2018 Témou bolo aj zasadnutie najvyššieho výkonného orgánu SAB – príprava a rozdelenie úloh, určenie prípravného výboru Konferencie. Predbežný termín zasadnutia Konferencie je 21.apríl 2018
  ZOZNAM PODKLADOV K BODU:  0                                  Odlišné stanovisko člena orgánu:   0
Odôvodnenie rozhodnutia: nedostatok času zabránil širšiemu rozvinutiu nadnesených tém.                                                                      
Urgentné úlohy budeme riešiť systémom Per rollam. Hlasovanie per rollam sa využíva hlavne v situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť bez zbytočného odkladu. V súčasnosti sa realizuje najčastejšie formou elektronickej pošty.
Úlohy:  1.  Zverejniť a rozoslať pozvánku s programom na zasadnutie VV SAB
HLASOVANIE:       ZA:  6      PROTI:  0     ZDRŽAL SA:  0

Bod 17    správa  zapisovateľa – prijatie uznesenia

ZOZNAM UZNESENÍ:
číslo uznesenia  1/u/2018   predĺženie prestupového termínu do 31.3.2018                                                                                    schválené
číslo uznesenia  2/u/2018   prestupy a hosťovanie                    T: 31.3.2018                 Z:  Domok
číslo uznesenia  3/u/2018   napomenutie klubu BK Lučenec za svojvoľné prihlásenie na medzinárodný turnaj U15 a U18 v Taliansku (schválená pripomienka Ing. Domoka)                                       T: 28.2.2018                 Z:  Lukáčová
číslo uznesenia  4/u/2018  doplňovanie Interných predpisov: členský príspevok pre individuálnych   členov SAB (10. € / 2018)   schválené
T: 3.2.2018                   Z:  Sekretariát
číslo uznesenia  5/u/2018    schválený zoznam trénerov a rozhodcov, pravidelne aktualizovať,   T: trvalý  Z: Sekretariát
číslo uznesenia  6/u/2018    úlohy sú aktuálne aj v roku 2018                                             T: 28.2.2018       Z: v texte nesplnených uznesení
číslo uznesenia  7/u/2018    povinnosť úhrady za zápis do zdrojovej evidencie športových odborníkov úhrada poplatku 10 €. Úhrada (odmena) za činnosť môže byť zrealizovaná len športovým odborníkom zapísaným v ISŠ (zatiaľ web stránka SAB)
                                                                                                                                              T:  31.3.2018      Z: Soresi, Obročník
číslo uznesenia  8/u/2018   správy pracovných komisií SAB budú podkladom a súčasťou  dokumentov k príprave  Konferencie SAB 2018                                                                T : 3.3.2018                   Z   predsedovia komisií SAB
číslo uznesenia   9/u/2018   užšia spolupráca predsedov klubov a športovcov s VV SAB    T: trvalý                                    Z: v texte                                        číslo uznesenia 10/u/2018  .dodržiavanie finančnej disciplíny, včasné preberanie a podpisovanie dokladov a včasné odovzdávanie účtovných dokladov                                                                                                               T: trvalý                 Z: predsedovia klubov
číslo uznesenia: 11/u/2018  dodržať termín vyúčtovania dotácie MŠVVaŠ  za rok 2017     T: 15.2.2018          Z: Ing. Vargová                                číslo uznesenia  12/u/2018. zriadiť odkazové schránky pre kluby                                        T: 15.2.2018          Z: Obročníková
číslo uznesenia  13/u/2018  nominovaní reprezentanti musia mať podpísaný Štatút reprezentanta ak chcú čerpať finančné prostriedky z dotácie MŠVVaŠ v roku 2018                                                                                             T: 31.3.2018          Z: Brezňan, Soresi
číslo uznesenia  14/u/2018  talentovaní športovci  ZPTM  a reprezentanti musia každoročne absolvovať lekársku  prehliadku                   u MUDr. Gáfrikovej. Vypracovať časový harmonogram lekárskych prehliadok (LP)  v roku 2018     T: 1x ročne             Z: Obročník
číslo uznesenia  15./u/2018 preveriť výkonnostnú úroveň navrhovaných reprezentantov, zverejniť výkonnostné kritériá pre reprezentantov a výsledky testov                                                                                                                    T: 31.3.2018           Z: Brezňan , Soresi
 číslo uznesenia  16/u/2018 vypracovať zoznam športovcov, ktorí absolvovali  LP , aby boli včas upozornení na aktuálnosť prehliadky
T: 28.2.2018                    Z: Obročník
číslo uznesenia   17/u/2018  poveruje sa : Matričná a licenčná Komisia  p. Libiak a p. Domok  vyhotoviť podklady pre zápis športových odborníkov do informačného systému ISŠ                                                                               T: 31.3.2018            Z: v texte 
číslo uznesenia   18/u/2018  Matričná komisia zapíše  športových odborníkov po úhrade 10 euro na účet SAB do ISŠ a do  sfunkčnenia ISŠ zverejní na web stránke SAB..                                                                                           T: 28.2.2018            Z: Domok
číslo uznesenia   19/u/2018  vypracovať a doplniť zoznam rozhodcov na rok 2018 a aktualizovať (doplniť) zoznam trénerov na rok 2018
číslo uznesenia   20/u/2018  kluby ŠK Novoker a KNŠ majú povinnosť prepracovať stanovy a po schválení najvyšším výkonným orgánom klubov zaslať na MŠVVaŠ                                                                     T: 31.3.2018            Z: Török, Mojžita                                                                                                                                                                   
POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
… text poučenia

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia.

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.


Zapisovateľ:                                                            Predsedajúci:


..............................                                                     ..............................     
meno a priezvisko                                                     meno a priezvisko
podpis                                                                        podpis
PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO 7 / VV SAB / 2017 :[10])

1.    Ján Török                     predseda Boule lyonnaise                  podpis
2.    Daniel Obročník           predseda rozhodcovskej komisie       podpis
3.    Veronika Obročníková    predsedníčka Boccie                         podpis
4.    Iveta Lukáčová             predsedníčka SAB                            podpis
5.    Ján Brezňan                 predseda Komisie mládeže                 podpis
6.    Peter Domok                predseda ŠTK                                      podpis


                                                                                                                                                       


[1]) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
[2]) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
[3]) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
[4]) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
[5]) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
[6]) § 54 ods. 3, § 93 ods. 1 Zákona o športe.
[7]) Mená sa uvádzajú, ak to vyžadujú predpisy športovej organizácie upravujúce hlasovanie príslušného orgánu.

[8]) § 21 ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
[9]) Napríklad generálny sekretár, kontrolór, predvolaná osoba a pod.
[10]) Do prezenčnej listiny sa zapíšu a podpíšu okrem členov príslušného orgánu aj všetky ďalšie osoby zúčastnené na zasadnutí orgánu alebo na prerokovaní niektorého z bodov programu.

0 comments:

Zverejnenie komentára