streda 24. januára 2018

Pozvanka na VV SAB 03.02.2018

Navrhovaný program zasadnutia:

Program:

1. otvorenie                                                                                                                              2.  schvaľovanie programu
3.  voľba zapisovateľa
4.  schvaľovanie  systému riešenia sťažností, priestupkov a protestov
5. zjednotenie systému zapisovania športových odborníkov do Zdrojovej evidencie a ISŠ – vyriešiť vedenie databázy klubov a FO (návrh Ing. Domoka KNŠ) a schvaľovanie menoslovu športových odborníkov s predsedom Licenčnej a matričnej komisie Tiborom Libiakom a ich zverejňovanie na www, stránke SAB.
6. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze VV SAB
7. správa kontrolnej komisie                                                          
8. správa pracovných komisií SAB ( Komisia mládeže, ŠTK, rozhodcovská komisia, trénerská a metodická komisia )
9. CTM – zmluvy a neodkladné povinnosti                                                                    
10. správa čerpania dotácií v r.2017 a systém čerpania r.2018
11. činnosť Sekretariátu SAB                                                                                                           
12. schvaľovanie textu Štatút reprezentanta,  nominácia reprezentantov,  povinná lekárska prehliadka                                                                                                          
13. schvaľovanie Interných predpisov SAB pre rok 2018                                          
14. spracovanie a praktická realizácia zápisu licencií ( trénerské, rozhodcovské, hráčske )
15.vyhodnotenie stavu Stanov členských klubov
                                                                                                                    
16. rozprava
17. správa  zapisovateľa – prijatie uznesenia
  18. záver

pozvať na zasadnutie VV SAB Tibora Libiaka, Petra Mojžitu a Jána Šnúrika   (bod č. 5)


0 comments:

Zverejnenie komentára