utorok 16. mája 2017

Zápisnica z Konferencie konanej dňa 22.4.2017

 Číslo zápisnice: 01/2017/VKSAB
ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou[1])

Názov športovej organizácie:        Slovenská asociácia bocce ( SAB )
Názov zasadajúceho orgánu:         Volebná konferencia SAB

Miesto konania zasadnutia:                       Lučenec, Novohradská 1
Deň konania zasadnutia:                22.04.2017
Čas začiatku zasadnutia:                15.00                           Čas ukončenia zasadnutia: ...

Predsedajúci:V. Obročníková                                            Zapisovateľ: E. Kamenická

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina):[2])
1.    Veronika Obročníková
2.    Pier Paolo Soresi
3.    Daniel Obročník
4.    Svetlana Kyseľová
5.    Rudolf Róža
6.    Tibor Libiak
7.    Dagmar Luptáková
8.    Patrik Pavčo
9.    Nadežda Nagyová
10.  Richard Sacher
11.  Peter Domok
12.  Ladislav Mészáros
13.  Ján Török
14.  Ivan Stieranka
15.  Erika Kamenická
16.  Lýdia Vargová
17.  Tibor Bednár
18.  Ján Macko
19.  Ján Šnúrik
20.  Patrícia Kollárová
21.  Iveta Lukáčová
22.  Richard Čonka
23.  Lukáš Bolla
24.  .......Czaková
25.  .... Kurunczi
26.  .... Šedivý

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1.    Iveta Vilhanová


Počet členov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: …
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ:
ü  ÁNO
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 13/27

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota … dní na prípravu zasadnutia dodržaná
ü  BOLA

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA:[3])
1.    Schvaľovanie programu zasadnutia[4])
2.    Prezentácia od 14:00 hod.
3.    Otvorenie, oboznámenie s programom Konferencie SAB
4.    Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
5.    Správa mandátovej komisie
6.    Zhodnotenie účasti delegátov a naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie a podmienok uznášaniaschopnosti
7.    Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
8.    Schválenie volebného a rokovacieho programu Konferencie SAB
9.    Odsúhlasenie Stanov SAB
10.  Správa o činnosti SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie
11.  Správa o hospodárení SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie, účtovná uzávierka
12.  Správa kontrolnej komisie
13.  Schválenie výšky rozpočtu na rok 2017
14.  Oceňovanie
15.  Prestávka
16.  Voľba orgánov a pracovných komisií
17.  Diskusia
18.  Schválenie uznesení
19.  Rôzne
20.  ZáverPODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:[5])
            podklady boli zaslané elektronicky k jednotlivým bodom programu
podklady boli predložené na zasadnutí k jednotlivým bodom programu
 podklady k jednotlivým bodom sú archivované[6]) – tlačená forma, archív SAB

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:

1. BOD - Schvaľovanie programu zasadnutia

Navrhovaný program zasadnutia:
1.    Schvaľovanie programu zasadnutia[7])
2.    Prezentácia od 14:00 hod.
3.    Otvorenie, oboznámenie s programom Konferencie SAB
4.    Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
5.    Správa mandátovej komisie
6.    Zhodnotenie účasti delegátov a naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie a podmienok uznášaniaschopnosti
7.    Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu
8.    Schválenie volebného a rokovacieho programu Konferencie SAB
9.    Odsúhlasenie Stanov SAB
10.  Správa o činnosti SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie
11.  Správa o hospodárení SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie, účtovná uzávierka
12.  Správa kontrolnej komisie
13.  Schválenie rozpočtu na rok 2017
14.  Oceňovanie
15.  Prestávka
16.  Voľba orgánov a pracovných komisií
17.  Diskusia
18.  Schválenie uznesení
19.  Rôzne
20.  Záver

Navrhované zmeny v programe:
Veronika Obročniková: návrh prijať Mgr. Jána Brezňana za individuálneho člena SAB
            Veronika Obročniková: návrh prijať BK Guľové športy Bratislava za riadneho člena SAB
Veronika Obročníková: návrh upraviť bod 11 v znení: Schválenie výšky rozpočtu na rok 2017.


NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia navrhovaný program schvaľuje a  navrhovaných zmenách sa bude hlasovať v bode 19 – Rôzne.  

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

2.    BOD – Prezentácia od 14.00 hod.
3.    BOD – Otvorenie, oboznámenie s programom Konferencie SAB4.    BOD - Schválenie návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
Navrhované zmeny v bode 4:
Veronika Obročniková: návrh na zlúčenie mandátovej a volebnej komisie

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje návrh na zlúčenie mandátovej a volebnej komisie.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


Návrh:
Mandátová/Volebná komisia:
1. Kristián Koštál
2. Richard Čonka
3. Magdaléna Strehovská
4. Ján Macko
5. Patrícia Kollárová

Návrhová Komisia:
1. Tibor Bednár
2. Lýdia Vargová
3. Erika Kamenická

     NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje mandátovú/volebnú a návrhovú komisiu v uvedenom zložení.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


5.    BOD – Správa mandátovej komisie
Navrhované zmeny v bode 5:
Veronika Obročniková: Delegát I. Stieranka sa z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť úvodu zasadnutia a požiadala delegátov o hlasovanie o tom, či v prípade jeho neskoršieho príchodu mu bude umožnené hlasovať.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje požiadavku delegátov, že pánovi Stierankovi sa umožní hlasovať po oneskorenom príchode.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


Mandátová/volebná komisa overila všetky mandáty Volebnej konferencie a na základe dokumentu v Prílohe č. 2 konštatovala, že Volebná konferencia je platná a uznášania schopná dvojtretinovou väčšinou s počtom platných mandátov: 12

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje správu mandátovej/volebnej komisie

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


6.    BOD – Zhodnotenie účasti delegátov a naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie podmienok uznášaniaschopnosti


NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje správu mandátovej/volebnej komisie pre naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

7.    BOD – Rozhodovanie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu

Tento bod je viazaný na bod č. 1 už schváleného programu

8.    BOD – schválenie volebného a rokovacieho programu Konferencie SAB

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje volebný a rokovací program Konferencie SAB

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


9.    BOD – Odsúhlasenie stanov SAB
Stanovy boli zverejnené na stránke www.bocce.sk a každý delegát ich mal k dispozícii v písomnej forme. Stanovy neboli pripomienkované žiadnym delegátom.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia odsúhlasuje stanovy SAB

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

10. BOD – Správa o činnosti SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie

Správu o činnosti SAB predniesol bývalý predseda SAB Ján Šnúrik.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje správu o činnosti SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.


HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


11. BOD – Správa o hospodárení SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie, účtovná uzávierka

Správu o hospodárení SAB a účtovnú uzávierku predniesol Ing. Ján Macko


NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje správu o hospodárení SAB a účtovnú uzávierku za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
11                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       1

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

12. BOD – Správa kontrolnej komisie

Správa bola zverejnená na stránke www.bocce.sk a každý delegát ju mal k dispozícii v písomnej forme.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje správu kontrolnej komisie SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       1

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


13. BOD – Schválenie výšky rozpočtu na rok 2017

Návrh na schválenie výšky rozpočtu na rok 2017 predniesol Ing. Ján Macko. Návrh výšky rozpočtu predstavuje dve položky: Šport Raffa a Šport Volo, o ktorých sa musí hlasovať osobitne.


NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje návrh výšky rozpočtu pre Šport Raffa. Tento rozpočet bude pripojený k zápisnici.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
13                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje návrh výšky rozpočtu pre Šport Volo. Tento rozpočet bude pripojený k zápisnici.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       1

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


14. BOD - Oceňovanie


NÁVRH UZNESENIA: Výkonný výbor konferencie navrhuje Jána Šnúrika oceniť a schváliť ako čestného člena SAB.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
13                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

15. BOD – Prestávka

16. BOD – Voľba orgánov a pracovných komisií
A.)  Voľba predsedu SAB. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.
1.      Kandidát: Iveta Lukáčová
Navrhovateľ:
Klub:
2.      Kandidát: Ján Macko
Navrhovateľ:
Klub:


Výsledok hlasovania: Iveta Lukáčová: 20 hlasov
                                   Ján Macko: 5 hlasov
                                    Neodovzdané: 2 hlasy

Predsedkyňou SAB bola zvolená Iveta Lukáčová.


B.)  Voľba členov do výkonného výboru SAB. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.
1.         Kandidát: Tibor Bednár
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 5 hlasov
PROTI: 3 hlasy
ZDRŽAL SA: 19 hlasov

2.         Kandidát: Lukáš Bolla
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 6 hlasov
PROTI: 2 hlasy
ZDRŽAL SA: 19 hlasov

3.         Kandidát: Ján Brezňan
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 4 hlasy

4.         Kandidát: Richard Čonka
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 5 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 22 hlasov

5.         Kandidát: Peter Domok
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

6.         Kandidát: Daniel Obročník
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 4 hlasy

7.         Kandidát: Veronika Obročníková
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 27 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 0 hlasov

8.         Kandidát: Pier Paolo Soresi
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

9.         Kandidát: Rudolf Róža
Navrhovateľ:
Klub:

Neprijal kandidatúru.

10.      Kandidát: Ivan Stieranka
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 5 hlasov
PROTI: 2 hlasy
ZDRŽAL SA: 20 hlasov

11.      Kandidát: Ján Török
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 21 hlasov
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

Na základe hlasovania delegátov sa členmi výkonného výboru stávajú: Ján Brezňan, Peter Domok, Daniel Obročník, Veronika Obročníková, Pier Paolo Soresi, Ján Török. Náhradník: Lukáš Bolla

C.)  Voľba predsedu kontrolného orgánu. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.

1.         Kandidát: Ing. Czaková
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 4 hlasy

2.         Kandidát: Zuzana Čonková
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 8 hlasov
PROTI: 1 hlas
ZDRŽAL SA: 18 hlasov

3.         Kandidát: Ján Macko
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 5 hlasov
PROTI: 2 hlasy
ZDRŽAL SA: 20 hlasov

Na základe hlasovania delegátov sa predsedom kontrolného orgánu stala: Ing. Czaková

D.)  Voľba predsedu disciplinárnej komisie. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.

1.         Kandidát: JUDr. Kurunczi
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 0 hlasy
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

Na základe hlasovania delegátov sa predsedom disciplinárnej komisie stal: JUDr. Kurunczi

E.)  Voľba predsedu komisie na riešenie sporov. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.

1.         Kandidát: Ing. Šedivý
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 17 hlasov
PROTI: 5 hlasov
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

2.         Kandidát: Ing. Zoltán Kováčik
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 5 hlasov
PROTI: 5 hlasov
ZDRŽAL SA: 17 hlasov

Na základe hlasovania delegátov sa predsedom komisie na riešenie sporov stal: Ing. Šedivý, podpredsedom sa stal Ing. Kováčik.

F.)  Voľba predsedu licenčnej a matričnej komisie. Navrhnutí kandidáti. Navrhovatelia a kluby.

1.         Kandidát: Mgr. Tibor Libiak
Navrhovateľ:
Klub:

ZA: 22 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽAL SA: 5 hlasov

Na základe hlasovania delegátov sa predsedom licenčnej a matričnej komisie stal: Mgr. Tibor Libiak


17. BOD - Diskusia
A.) p. Lukáš Bolla sa spýtal za vyhodnotenie vyhlásenie umiestnenia víťazov SL a MSR jednotlivcov mužov, žien a družstiev za rok 2016 v boccii raffa
B.) p. Pier Paolo Soresi – spomenul hodnotu syntetiky v hodnote cca. 8000 € a zároveň    dobu priebežného jej riešenia s EBA na úrovni posledných 8 rokov
C.) p. Ing. Ján Macko – spomenul, že v správe od p. Šnúrika, nebolo spomenuté bezplatné využívanie boccia dromu vo vlastníctve Boccia Klub Lučenec členmi aj iných klubov ako BK Lučenec, nielen na trénovanie ale aj na organizovanie rôznych súťaží, zároveň aj starostlivosť o areál tiež o ktorí sa starajú členovia BK Lučenec, p. Šnúrik to uznal

18. BOD – Schválenie uznesení
Návrh uznesenia prečítala p. Vargová, členka návrhovej komisie.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje uznesenie z Volebnej konferencie Slovenskej asociácie bocce konanej dňa 22.4.2017 v Lučenci. Toto uznesenie bude pripojené k zápisnici.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
11                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       1

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

19. BOD – Rôzne
Veronika Obročníková predniesla návrh prijať Mgr. Jána Brezňana za individuálneho člena SAB

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje prijatie Jána Brezňana za individuálneho člena SAB.


HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ


Veronika Obročníková: návrh prijať BK Guľové športy Bratislava za riadneho člena SAB.

NÁVRH UZNESENIA: Volebná konferencia schvaľuje prijať BK Guľové športy Bratislava za riadneho člena SAB.

HLASOVANIE o návrhu:
ZA:                     
12                   
PROTI:                0
ZDRŽAL SA:       0

VÝSLEDOK HLASOVANIA:
     SCHVÁLENÉ

20. BOD - ZáverZOZNAM UZNESENÍ:
1.    NÁVRH UZNESENIA 1: Volebná konferencia navrhovaný program schvaľuje a  navrhovaných zmenách sa bude hlasovať v bode 19 – Rôzne. 
2.    NÁVRH UZNESENIA 2: Volebná konferencia schvaľuje návrh na zlúčenie mandátovej a volebnej komisie.
3.    NÁVRH UZNESENIA 3: Volebná konferencia schvaľuje mandátovú/volebnú a návrhovú komisiu v uvedenom zložení.
4.    NÁVRH UZNESENIA 4: Volebná konferencia schvaľuje požiadavku delegátov, že pánovi Stierankovi sa umožní hlasovať po oneskorenom príchode.
5.    NÁVRH UZNESENIA 5: Volebná konferencia schvaľuje správu mandátovej/volebnej komisie
6.    NÁVRH UZNESENIA 6: Volebná konferencia schvaľuje správu mandátovej/volebnej komisie pre naplnenie podmienok pre zvolanie konferencie
7.    NÁVRH UZNESENIA 7: Volebná konferencia schvaľuje volebný a rokovací program Konferencie SAB
8.    NÁVRH UZNESENIA 8: Volebná konferencia odsúhlasuje stanovy SAB
9.    NÁVRH UZNESENIA 9: Volebná konferencia schvaľuje správu o činnosti SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.
10. NÁVRH UZNESENIA 10: Volebná konferencia schvaľuje správu o hospodárení SAB a účtovnú uzávierku za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.
11. NÁVRH UZNESENIA 11: Volebná konferencia schvaľuje správu kontrolnej komisie SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencie. Táto správa bude pripojená k zápisnici.
12. NÁVRH UZNESENIA 12: Volebná konferencia schvaľuje návrh výšky rozpočtu pre Šport Raffa. Tento rozpočet bude pripojený k zápisnici.
13. NÁVRH UZNESENIA 13: Volebná konferencia schvaľuje návrh výšky rozpočtu pre Šport Volo. Tento rozpočet bude pripojený k zápisnici.
14. NÁVRH UZNESENIA 14: Výkonný výbor konferencie navrhuje Jána Šnúrika oceniť a schváliť ako čestného člena SAB.
15. NÁVRH UZNESENIA 15: Volebná konferencia schvaľuje uznesenie z Volebnej konferencie Slovenskej asociácie bocce konanej dňa 22.4.2017 v Lučenci. Toto uznesenie bude pripojené k zápisnici.
16. NÁVRH UZNESENIA 16: Volebná konferencia schvaľuje prijatie Jána Brezňana za individuálneho člena SAB.
17. NÁVRH UZNESENIA 17: Volebná konferencia schvaľuje prijať BK Guľové športy Bratislava za riadneho člena SAB.
POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia.

Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou neobsahuje povinné náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.


Zapisovateľ:                                                            Predsedajúci:

Mgr. Erika Kamenická                                             Veronika Obročníková
..............................                                                     ..............................     
meno a priezvisko                                                     meno a priezvisko
podpis                                                                        podpis


[1]) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.
[2]) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
[3]) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
[4]) Podľa § 21 ods. 1 písm. c) Zákona o športe program zasadnutia najvyššieho orgánu a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská. Pri iných orgánoch predpisy športovej organizácii môžu upraviť inú lehotu.
[5]) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
[6]) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
[7]) Podľa § 21 ods. 1 písm. c) Zákona o športe program zasadnutia najvyššieho orgánu a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská. Pri iných orgánoch predpisy športovej organizácii môžu upraviť inú lehotu.


0 comments:

Zverejnenie komentára