utorok 16. mája 2017

Uznesenia z konferencie SAB konanej dňa 22.4.2017

 Uznesenie z konferencie Slovenskej asociácie boccie konanej dňa 22.apríla 2017 v Lučenci

Delegáti konferencie:    
                                                                                  
I.Volia:               
a/ mandátovú komisiu a volebnú komisiu v zložení        
    predseda: p. Košťál  
    členovia: pp.Čonka, Strehovská, Macko, Kollárová
b/ návrhovú komisiu v zložení          
    predseda: p. Bednár 
    členovia: pp.Kamenická,Vargová
zapisovateľka: Kamenická
overovatelia: Vargová, Bernát
                      
       II.Schvaľujú:            
a/ správu mandátovej a volebnej komisie
b/ správu návrhovej komisie
c/ volebný a rokovací program konferencie
d/ stanovy SAB
e/ správu o činnosti predsedu SAB za obdobie od predchádzajúcej konferencii
f/ správu o hospodárení SAB
g/ správu kontrolnej komisie
h/návrh výšky rozpočtu na rok 2017
i/ návrh VV SAB  
      1. za riadneho člena Boccia klub Bratislava                                     
      2. Mgr.J.Brezňana za individuálneho člena SAB
j/ p.Jána Šnúrika za čestného predsedu SAB
k/plán činnosti SAB na rok 2017
l/výkonný výbor SAB v zložení                                                             
     Predseda SAB: Iveta Lukáčová                                                       
     Členovia VV SAB: Veronika Obročníková, Daniel Obročník, Peter Domok, Ján Brezňan, Paolo Pier Soresi, Ján Torok 
                                      náhradník :           Lukáš Bolla
m/ ing. Czakovú za predsedu kontrolného orgánu
n/  predsedov a podpredsedov komisií:
     disciplinárna: Judr.Kurunczi  predseda
     pre riešenie sporov: 
           Ing. Šedivý         predseda
           Ing. Kováčik Zoltán      podpredseda
     licenčná a matričná: Mgr.Libiak  predseda

      III.Ukladajú:
1.Všetkým členom SAB dodržiavať Stanovy SAB.
Zodp.:  všetci členovia
Termín:priebežne
2.Určiť a zverejniť  termín , kedy budú vyhlásené umiestnenia a víťazi SL a MSR jednolivcov mužov a družstiev za rok 2016 v boccii raffa.
Zodp.: nový VV SAB
Termín: do 31.12.2017

0 comments:

Zverejnenie komentára