streda 9. marca 2016

NÁVRH PROPOZÍCIÍ LIGOVEJ SÚŤAŽE JEDNOTLIVCOV 2016 - RAFFA

Ligová súťaž jednotlivcov 2016 - disciplína boccia - raffa 

Usporiadateľ: Slovenská asociácia boccie

Termín: 1.4. - 1.7.2016

Miesto: Lučenec

Štartovné: 5 €

Žrebovanie: 1.4.2016 o 9:00 hod. na bocciodrome v budove UK Bratislava

Zahájenie súťaže: podľa rozpisu

Riaditeľ súťaže a hlavný rozhodca bude určený po žrebovaní

Súťažná a odvolacia komisia: riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, hlavný organizátor

Podmienky účasti: členstvo v SAB, narodený pred 1.1.2001, e-mailová, telefonická, písomná prihláška zaslaná e-mailom na slovenska.asociacia.bocce@gmail.com, ktorá musí obsahovať: meno a priezvisko hráča s názvom klubu, ktorý bude reprezentovať – všetko s termínom uzávierky 20. marca 2016. Súťaž sa uskutoční bez rozdielu pohlavia.

Ceny: 1. miesto – titul Ligový majster Slovenska pre r. 2016 a právo reprezentovať Slovenskú  republiku na majstrovstvách Európy, medaila, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa.

TECHNICKÉ USTANOVENIA:

Predpis: hrá sa podľa Pravidiel boccie SAB 2012. Hrá sa na troch dráhach s kobercovým povrchom a syntetickej dráhe, podľa počtu prihlásených a počasia sa upresní systém a priebeh súťaže, hrá sa do 12 bodov každý s každým podľa možnosti 2x. Povolené sú dve pozretia a 1x time-aut počas každého zápasu. Čakacia doba je 10 min. + 5 min. po upozornení. Časový harmonogram bude urobený po prezentácii.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Turnaj riadi riaditeľ turnaja, jednotlivé zápasy rozhoduje rozhodca určený hlavným rozhodcom. Protest je možné podať v zápise o zápase. V odôvodnených prípadoch si organizátor vyhradzuje právo na zmeny v časovom a organizačnom rozpise súťaže.

Návrh propozícií súťaže bol zaslaný e-mailom dňa 2. marca 2016 všetkým predsedom klubov, ktoré mali uhradený členský poplatok v roku 2015 a ich členovia sa zúčastňovali súťaží poriadaných SAB.

Vypracoval: Ján Török, predseda ŠTK

0 comments:

Zverejnenie komentára