utorok 7. apríla 2015

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SAB 20.3.2015

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE, konaného dňa 20. marca 2015 v Lučenci

Prítomní: Ondrej Garaj,  Ján Šnúrik, Ján Török
Ospravedlnený: Richard Sacher, Veronika Obročníková

PROGRAM:
1. Vyhodnotenie kvalifikácií usporiadaných k postupu na majstrovstvá sveta mužov, žien, juniorov do 21 rokov v boccii, športe raffa
2. Nominácia Slovenska na majstrovstvá sveta jednotlivcov v Ríme
3. Informácia o doručení otázok pre VV SAB od člena VV SAB Ondreja Garaja
4. Zverejnenie cenovej ponuky na podlahovú krytinu na prenosné ihrisko boccia
5. Žiadosť predsedu Športového klubu guľových športov v Bratislave Piera Paola Soresiho
6. Členský poplatok pre individuálnych členov SAB, deti do 9 rokov na rok 2015
7. Športovo – lekárska prehliadka členov Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže

K bodu č. 1.: Vyhodnotenie kvalifikácií usporiadaných k postupu na majstrovstvá sveta mužov, žien, juniorov do 21 rokov v boccii, športe raffa
Uznesenie č. 21/2015
VV SAB
Berie na vedomie
Vyhodnotenie kvalifikácií usporiadaných k postupu na majstrovstvá sveta mužov, žien, juniorov do 21 rokov v boccii, športe raffa, ktoré predložil organizátor Boccia klub Fortino Lučenec a ŠTK pri SAB s pripomienkou, doplniť do tabuliek a konečného umiestnenia informáciu, že Ondrej Garaj súťažil len jedno kolo. Vyhodnotenie, tabuľky a celkové poradie je zverejnené na oficiálnej stránke www.bocce.sk.
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 22/2015
VV SAB
Schvaľuje
Víťazov kvalifikácií: muži Ivan Stieranka (Boccia klub Lučenec), ženy Erika Kamenická (Športový klub guľových športov Bratislava), juniori do 21 rokov Lukáš Bolla (Boccia klub Lučenec).
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 2.: Nominácia Slovenska na majstrovstvá sveta jednotlivcov v Ríme
Uznesenie č. 23/2015
VV SAB
Schvaľuje
Nomináciu SR na majstrovstvá sveta jednotlivcov v Ríme v športe raffa v zložení:
Hráči: Ivan Stieranka, Erika Kamenická, Lukáš Bolla
Technická vedúca: Dagmar Luptáková
Vedúci výpravy: Ján Šnúrik
Náhradník: Peter Domok
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – Ján Šnúrik

Uznesenie č. 24/2015
VV SAB
Poveruje
Jána Šnúrika prípravou sústredenia pred MS (17. – 19.4.), zabezpečením dopravy, ubytovania, darčekov, oblečenia členov výpravy, účasťou na Svetovom kongrese C.B.I. a Európskom kongrese E.B.A. v Ríme.
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, (písomne V. Obročníková, písomne R. Sacher)
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – Ján Šnúrik

K bodu č. 3.: Informácia o doručení otázok pre VV SAB od člena VV SAB Ondreja Garaja
SAB obdržala poštou list od člena VV SAB O. Garaja (vyjadril sa J. Török a O. Garaj) v ktorom žiada o písomné odpovede na 4 otázky týkajúce sa doby pred kvalifikáciami a počas kvalifikácií jednotlivcov na majstrovstvá sveta jednotlivcov v Ríme.
Uznesenie č. 25/2015
VV SAB
Berie na vedomie
Obsah listu, ktorý zaslal Ondrej Garaj. SAB ukladá členom VV SAB odpovedať na obsah listu čo v najkratšej dobe.

K bodu č. 4. Zverejnenie cenovej ponuky na podlahovú krytinu na prenosné ihrisko boccia
Uznesenie č. 26/2015
VV SAB
Doporučuje
Zverejniť na www.bocce.sk  žiadosť o cenové ponuky na zakúpenie podlahovej krytiny na prenosné ihrisko boccia. Zároveň treba informovať predsedov klubov, trénerov, členov komisií o cenovej ponuke.
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 5.: Žiadosť predsedu Športového klubu guľových športov v Bratislave Piera Paola Soresiho
Predseda Športového klubu guľových športov v Bratislave Pier Paolo Soresiho žiada VV SAB o možnosť hlasovať na zasadnutiach VV SAB. V klube sú hráči, ktorí sa pravidelne zúčastňujú podujatí organizovaných SAB a jednotlivých klubov a v klube sú hráči, ktorí sa pripravujú na účasť na ďalších podujatiach.
Uznesenie č. 27/2015
VV SAB
Berie na vedomie
Žiadosť predsedu klubu.
Článok č. 7
Výkonný výbor (VV)
2. Na rokovaní VV sa zúčastňujú s hlasom poradným aj pozvaní ďalší členovia určení zväzom, resp. sekretári zväzov.

Na rokovanie VV SAB môžu byť pozývaní predsedovia klubov (alebo ich zástupcovia), ktorí nemajú vo VV SAB svojich zástupcov.
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie č. 28/2015
VV SAB
Doporučuje
Počas zasadnutí VV SAB robiť zápisnicu - uznesenia na počítači a schválené uznesenia budú dané po ukončenom zasadnutí v písomnej forme účastníkom (veríme, že nám technické podmienky dovolia vytlačiť schválené uznesenia).
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 6. Členský poplatok pre individuálnych členov SAB, deti do 9 rokov na rok 2015
Uznesenie č. 29/2015
VV SAB
Schvaľuje
Ročný členský poplatok SAB pre deti do 9 rokov na rok 2015 v sume 10 eur, ktoré je potrebné vložiť alebo zaslať na účet SAB: 8026782/5200 OTP Banka Slovensko s poznámkou: Členské meno a priezvisko do 30. apríla 2015.
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 7.: Športovo – lekárska prehliadka členov Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže
Uznesenie č. 30/2015
VV SAB
Schvaľuje
Športovo – lekársku prehliadku členov Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže podľa návrhu predsedu TCM Jána Töröka. Deti a mládež v 13. týždni absolvujú lekársko-športovú prehliadku u MUDr. Márii Gáfrikovej. SAB zabezpečí pre 16 športovcov do 18 rokov x 14,68 eur (platba v hotovosti - takmer polovicu vrátia zdrav. poisťovne na účet SAB),
nad 18 rokov 5 x 30 eur (faktúra), zoznam bol zaslaný predsedom klubov, trénerom TCM a členom VV SAB.
Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ondrej Garaj, Ján Šnúrik
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0
Vo Vidinej dňa 26.3.2015 zapísala Gabriela Vargová
Ján Šnúrik, prezident SAB

0 comments:

Zverejnenie komentára