piatok 20. júna 2014

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VYKONNEHO VYBORU SLOVENSKEJ ASOCIACIE BOCCIE

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE, konaného dňa 11. júna 2014 v Lučenci

ČASŤ PRVÁ

Prítomní: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik, Ján Török, Richard Sacher
Ospravedlnený: Ing. Vojtech Sopko
Prizvaní: Ing. Ján Macko, Ing. Peter Domok, Iveta Vihlanová

PROGRAM:
1. Žiadosť o prijatie Boccia klubu guľových športov Bratislava do SAB
2. Žiadosť o prijatie Občianskeho združenia Za dôstojný život do SAB
3. Návrh nominácie na majstrovstvá sveta družstiev žien – raffa, Čína
4. Návrh rozpočtu na použitie financií na MS v Číne
5. Vyhodnotenie: Fortino Cup 2014, Aerogule 2014 (juniori, muži)
6. Príprava a schválenie výzvy: Majstrovstvá SR juniorov do 18 rokov, Majstrovstvá SR mužov a žien (všetko raffa)
7. Bodovanie Slovenský pohár 2014
8. Návrh na zmenu termínu III. ročníka O pohár Karlovho dvora – Cífer a návrh na bodovaný turnaj dvojíc, nový termín: 26.7.2014
9. Hospodárenie SAB a ZCPTM za mesiace január – máj 2014
10. Zväzové centrum prípravy talentovanej mládeže (financie, podujatia)
11. Návrh rozpočtu na sústredenie v Innsbrucku a účasť SR na majstrovstvách Európy juniorov do 18 rokov Zurich
12. Žiadosť o preplatenie PHM Turnaj Jacka Polulicha Varšava (osobné motorové vozidlo) cca 150 eur
13. Požiadavka na informácie predsedu BK Lučenec na VV SAB
14. Rôzne

K bodu č. 1. Žiadosť o prijatie Boccia klubu guľových športov Bratislava do SAB
Uznesenie č. 26/2014
VV SAB
Schvaľuje
Boccia klub guľových športov Bratislava za riadneho člena Slovenskej asociácie boccie so svojimi právami a povinnosťami voči členom i Slovenskej asociácie boccie.
Predsedom klubu sa stal Pier Paolo Soresi
Adresa klubu: Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava
Číslo registrácie v Ministerstve vnútra SR: VVS/1-900/90-43648 dňa 22.4.2014
IČO: 42361699
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 27/2014
VV SAB
Ukladá
Predložiť Valnému zhromaždeniu SAB na schválenie zaradenie Boccia klubu guľových športov Bratislava do Slovenskej asociácie boccie.
Termín: konanie VZ SAB
Zodpovedný: Ján Šnúrik
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 28/2014
VV SAB
Ukladá
Doplniť v elektronickom registri Ministerstva školstva SR nový klub a to Boccia klub guľových športov Bratislava so všetkými údajmi, ktoré požaduje systém registra.
Termín: 25.6.2014
Zodpovedný: Ján Šnúrik
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 29/2014
VV SAB
Ukladá
Predsedovi klubu Pierovi Paolovi Soresimu na základe Uznesenia č. 03/2014 zo dňa 3.3.2014 (Členský poplatok pre všetky činné kluby SAB na rok 2014 vo výške 70 eur.) zaplatiť túto sumu na účet Slovenskej asociácie boccie do 20.6.2014.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

K bodu č. 2. Žiadosť o prijatie Občianskeho združenia Za dôstojný život do SAB
Uznesenie č. 30/2014
VV SAB
Neschvaľuje
Prijatie Občianskeho združenia Za dôstojný život so sídlom Vajanského 71, Lučenec.
Dôvod: Napriek tomu, že v stanovách občianskeho združenia, ktoré boli v tom čase predložené členom VV SAB sa píše o cieľoch združenia (realizovať aktivity v oblasti záujmovej činnosti, kultúrnych a rôznorodých akcií) VV SAB prijatie OZ neschválil – chýbala oblasť športu!
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher
Proti – Ján Šnúrik
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 31/2014
VV SAB
Ukladá
Informovať riaditeľa a štatutára OZ PhDr. Kotrasovú Zdenku o doplnenie do stanov Občianskeho združenia Za dôstojný život o napĺňanie svojho cieľu o činnosť športu.
Termín: 30.6.2014
Zodpovedný: Ján Šnúrik
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

K bodu č. 3. Návrh nominácie na majstrovstvá sveta družstiev žien – raffa, Čína
Uznesenie č. 32/2014
VV SAB
Schvaľuje
Nomináciu žien na blížiace sa majstrovstvá sveta družstiev žien v boccii, športe raffa, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17. – 26. 10. 2014 v meste Kaihua v tomto šesťčlennom zložení:
SVETLANA KYSEĽOVÁ
5. miesto: Svetové hry neolympijských športov družstiev Cali – Kolumbia, 9. miesto: majstrovstvá sveta družstiev žien Bevagna (Taliansko), 10. miesto: majstrovstvá Európy družstiev žien Crema – Taliansko, 1. miesto: majsterka SR žien (2013).
VERONIKA OBROČNÍKOVÁ
5. miesto: Svetové hry neolympijských športov družstiev Cali – Kolumbia, 10. miesto: majstrovstvá Európy družstiev žien Crema - Taliansko, 9. miesto: majstrovstvá sveta družstiev žien Bevagna (Taliansko), 8. miesto: majstrovstvá sveta žien – jednotlivkyne Montreal (Kanada).
IVETA VILHANOVÁ
5. miesto: majstrovstvá Európy jednotlivkýň Crema – Taliansko, 9. miesto: majstrovstvá sveta družstiev žien Bevagna (Taliansko), 10. miesto: majstrovstvá Európy družstiev žien Crema – Taliansko, 1. miesto: majsterka SR žien 2006, 1. miesto: majsterka SR žien 2006.
DAGMAR LUPTÁKOVÁ
9. miesto: majstrovstvá sveta družstiev žien Bevagna (Taliansko)
NADEŽDA NAGYOVÁ
10. miesto: majstrovstvá Európy družstiev žien Crema – Taliansko
JOZEFA ŠNÚRIKOVÁ
9. miesto: majstrovstvá sveta jednotlivkýň Rím – Taliansko, 11. miesto: majstrovstvá Európy družstiev žien Augsburg – Nemecko.
Výkonný výbor SAB zároveň poveril prípravou na majstrovstvá sveta žien v Číne dvojicu trénerov so všetkými právami a povinnosťami v zložení: Ján Török,  Nadežda Nagyová.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

K bodu č. 4: Návrh rozpočtu na použitie financií na majstrovstvá sveta družstiev žien v Číne
Uznesenie č. 33/2014
VV SAB
Schvaľuje
Použitie 3314 (tritisíc tristoštrnásť) eur (najlacnejšia ponuka) na majstrovstvá sveta družstiev žien v boccii, športe raffa pre 6 účastníčok od 17. 10. – 26. 10. 2014 (500 eur na osobu) za účelom zaplatenia leteniek (faktúra č. 1FVL-39630/2014) spoločnosti ASIANA, spol. s r.o. Praha 6 z účtu ministerstva školstva sr  na trase Viedeň – Dubaj – Šanghaj a späť s odletom dňa 14.10.2014 a príletom do Viedne 27.10.2014.
Cenové ponuky leteniek:
Ponuka č. 1:
3. 6. 2014: Letenky student agency.sk: 592,37 eur
Viedeň – Šanghaj a späť
3. 6. 2014: Letenky student agency.sk: 703,60 eur
Budapešť – Hangzhou a späť
Ponuka č. 2:
3.6.2014: www.pelikán.sk: 6650,34 eur
Viedeň – Šanghaj - Viedeň
3.6.2014: www.pelikán.sk: 4488,66 eur
Viedeň – Hangzhou a späť
Ponuka č. 3
3.6.2014: Letuška.cz (ASIANA Praha): 3314 eur
Viedeň – Šanghaj a späť
Ponuka č. 4
3.6.2014: www.letenky.sk: 3566,22 eur
Viedeň – Šanghaj a späť
3.6.2014: www.letenky.sk: 4233,66 eur
Budapešť – Hangzhou a späť

Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 34/2014
VV SAB
Nariaďuje
Zaslať na účet Slovenskej asociácie boccie sumu 314 eur, ktorá prevyšuje sumu 3000 eur, čo schválila SAB na vyplatenie faktúry vo výške 3314 eur.
Termín: 30.8.2014
Zodpovední: 6 nominovaných
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0
Uznesenie č. 35/2014
VV SAB
Schvaľuje
Zaplatenie účastníckeho poplatku na majstrovstvá sveta žien družstiev v boccii v dňoch 17.10.-26.10.2014 vo výške 250 eur na účet CBI, Švajčiarsko.
Termín: 30.8.2014
Zodpovední: Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

K bodu č. 5. Vyhodnotenie: Fortino Cup 2014, Aerogule 2014 (juniori, muži)
Predseda BK Lučenec Ing. Ján Macko oznámil, že bude členov VV SAB informovať o priebehu turnajov Aerogule 2014 až po ich ukončení.
Uznesenie č. 36/2014
VV SAB
Berie na vedomie
Informáciu o priebehu a výsledkoch turnaja Slovenského pohára 2014, ktorý sa uskutočnil pod názvom Fortino Cup 2014.
VV SAB zároveň ďakujem všetkým organizátorom podujatia za dobre vykonanú prácu! Výsledky bolo zverejnené na oficiálne stránke www.bocce.sk a FB.
Uznesenie č. 37/2014
VV SAB
Doporučuje
Nemeniť stanovené pravidlá hry (čas, body) počas Slovenských bodovaných turnajov.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0


K bodu č. 6. Príprava a schválenie výzvy: Majstrovstvá SR juniorov do 18 rokov, Majstrovstvá SR mužov a žien (všetko raffa)
Uznesenie č. 38/2014
VV SAB
Súhlasí
So smenou termínu majstrovstiev SR mužov na 21. – 22. 6. 2014, Ulica Jána Bottu, Lučenec.

Uznesenie č. 39/2014
VV SAB
Ukladá
Členom VV SAB a predsedom klubov informovať členskú základňu, Ministerstvo školstva....SR, Antidopingovú agentúru SR o zmene termínu M-SR mužov v boccii, športe raffa.
Zodpovední: v texte
Termín: Ihneď
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 40/2014
VV SAB
Poveruje
Členov VV SAB, BK Fortino Lučenec, všetky zaregistrované členky SAB, komisiu ŠTK zorganizovaním M-SR mužov v dňoch 21. – 22. 6. 2014.
Termín a zodpovední: v texte
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 41/2014
VV SAB
Ukladá
Zabezpečiť na M-SR mužov, žien a juniorov do 18 rokov toalety, antidopingovú miestnosť a miestnosť na prezlečenie v areáli Materskej školy, ZŠ Kubínyiho Lučenec.
Zodpovedný: Ján Šnúrik
Termín: podľa rozpisu M-SR
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 42/2014
VV SAB
Ukladá
Zabezpečiť na základe objednávky SAB na M-SR diplomy, medaile, tašky na gule.
Zodpovední: Boccia klub Lučenec, Klub netradičných športov Lučenec, Slovenská asociácia boccie.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 43/2014
VV SAB
Schvaľuje
Termíny usporiadania M-SR juniorov do 18 rokov, jednotlivci: 28. 6. 2014,
M-SR žien, jednotlivkyne 12. – 13. 7. 2014, Lučenec.
Zodpovední: VV SAB a ŠTK komisia
Termín: v texte
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 44/2014
VV SAB
Schvaľuje
Nasledovné pravidlá pre organizovanie M-SR a Slovenského pohára 2014.
M-SR budú uznané ak na podujatie nastúpi 6 a viac športovcov, 6 a viac klubov (OZ) z 3 a viac športových klubov a občianskych združení zaregistrovaných v SAB.
Kluby musia mať preukázateľne zaplatený ročný členský poplatok do SAB na rok 2014.
Športovci musia mať zaplatený členský poplatok vo svojom klube, ktorý športovca vysiela na M-SR.
Športovec musí mať preukaz SAB vydaný na požiadanie predsedu klubu.
Hlasovanie:
ZA – Veronika Obročníková, Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
Proti – 0
Zdržal sa – 0

Uznesenie č. 45/2014
VV SAB
Ukladá
Športovo-technickej komisii pre SAB vypracovať Propozície M-SR (muži, ženy, juniori do 18 rokov) a zverejniť na oficiálnej stránke SAB: www.bocce.sk a rozoslať podľa e-mailových adries členom SAB.
Zodpovední: v texte
Termín: ihneď

OZNAM
Oznamujeme všetkým klubom, členom SAB, že naša oficiálna stránka je www.bocce.sk a je priebežne doplňovaná aktuálnymi rozhodnutiami, informáciami z diania boccie na Slovensku i v zahraničí.


Zapísal: Ján Šnúrik, prezident Slovenskej asociácie boccie

0 comments:

Zverejnenie komentára