streda 23. apríla 2014

UZNESENIA Z VYROCNEJ CLENSKEJ SCHODZE SAB - 21. 3. 2014

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE, konaná dňa 21. marca 2014 v Lučenci

 Prítomní: podia prezenčnej listiny

PROGRAM

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti SAB za rok 2013
4. Správa o činnosti Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže za rok 2013
5. Diskusia
6. Hospodárenie SAB za rok 2013
7. Hospodárenie TCPTM za rok 2013
8. Plán akcií a podujatí SAB a klubov na rok 2014
9. Plán akcií a podujatí TCPTM na rok 2014
10. Rozpočet SAB na rok 2014
11. Rozpočet TCPTM na rok 2014
12. Informácia o kluboch SAB
13. Rôzne
14. Návrh na uznesenie

 VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE, konaná dňa 21. marca 2014 v Lučenci

Berie na vedomie:

1. Správu o činnosti SAB za rok 2013
2. Správu o činnosti Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže za rok 2013

Schvaľuje:


1. Hospodárenie SAB za rok 2013
2. Hospodárenie TCPTM za rok 2013
3. Plán akcií a podujatí SAB a klubov na rok 2014
4. Plán akcií a podujatí Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže na rok 2014 s pripomienkou (plán pripraviť podia reálneho stavu financií počas roka 2014)
5. Rozpočet SAB na rok 2014
6. Rozpočet Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže na rok 2014 s pripomienkou (rozpočet pripraviť na reálny stav financií počas roka 2014)


Ukladá:

Zaslať predsedom všetkých klubov SAB na Slovensku:

a) Pripraviť rozpis využitia dvojdráhy na Ulici Jána Bottu v Lučenci so zodpovednosťou počas tréningov raffa (muži, ženy, juniori, veteráni, TCPTM, krúžok boccie)
b) Všetky schválené materiály z výročnej členskej schôdze SAB
c) Prerozdeliť dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2014 podľa priorít na reprezentáciu SR a talentovanú mládež
d) Zverejniť materiály na www.bocce.sk
e) Doplniť do Strávy o činnosti za rok 2013 podujatie Aerogule 2013
f) Vyhlásiť výberové konanie na reprezentačných trénerov na rok 2014: muži, ženy, juniori
g) Zaplatiť klubom v SAB členský poplatok 70 eur na rok 2014 (podľa rozhodnutia VV SAB)
h) Uskutočniť inventarizáciu majetku SAB (hlavne dresy, oblečenie, gule…)
ch) Ihneď vrátiť do SAB gule, ktoré boli darované SAB pri ME, MS. Všetky podujatia platila SAB!
i) Na základe Trénerského poriadku SAB uzatvoriť trénerské zmluvy pre trénerov (podmienka minimálne jednoročná dokázateľná trénerská činnost v športe boccia) TCPTM a určiť kompetencie pre vymenovanie reprezentačných trénerov (Valné zhromaždenie, Trenérsko-metodická komisia pri SAB), VV SAB …) a aj pre nomináciu hráčov do reprezentačných výberov.

Ján Šnúrik, prezident SAB

0 comments:

Zverejnenie komentára