pondelok 10. februára 2014

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE, konaného dňa 11. decembra 2013 v Lučenci 

Prítomní: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik, Ján Török 
Ospravedlnený: Ing. Vojtech Sopko 
Prizvaní: Richard Sacher, Ing. Ján Macko, Ján Hronček 

PROGRAM: 
1. Žiadosť o poverenie Richarda Sachera zastupovaním Ing. Vojtecha Sopka
2. Vyhodnotenie MS mužov Bahia Blanca (Ján Šnúrik)
3. Vyhodnotenie MS juniorov Martigues (Ján Hronček)
4. Informácia o spoločnom stretnutí priaznivcov športu VOLO (Ján Šnúrik, Richard Sacher) 
5. Bocciadrom (budova UK Bratislava – mestský úrad) – (Ján Šnúrik)
6. Plán podujatí na rok 2014 boccia (raffa, volo) – (Ján Šnúrik)
7. Žiadosť o dotáciu na MŠVVaŠ SR na rok 2014 (Ján Šnúrik)
8. Rôzne
- 2 % pre SAB do 13.12.2013
- Cali – hotel
- výročná členská schôdza v januári 2014, doporučujeme valné zhromaždenia alebo členské schôdze
- rok 2013 časopis?
- cestovné Aerogule 2013
- cestovné MŚVVaŠ SR

K bodu č. 1: Žiadosť o poverenie Richarda Sachera zastupovaním 
Ing. Vojtecha Sopka
UZNESENIE č. 97
VV SAB
SCHVAĽUJE
Zastupovanie Ing. Vojtecha Sopka predsedom ŠKBN (zodpovednosť za šport lyonnaise/volo) Richardom Sacherom počas rokovaní VV SAB so všetkými právami a povinnosťami člena VV SAB.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

K bodu č. 2: Vyhodnotenie majstrovstiev sveta mužov, boccia, lyonnayse/volo, Bahia Blanca, Argentína
Vyhodnotenie účasti slovenských hráčov na MS tvorí prílohu zápisnice, ale Ján Šnúrik poďakoval všetkým štyrom hráčom: Vojtech Sopko, Richard Sacher, Marcel Sarvaš, Ján Török za úspešnú reprezentáciu slovenskej boccie na MS. Zároveň poďakoval VV SAB za dotáciu na cestu do Argentíny. Výdavky na MS:
Letenky: 2859,76 eur
Auto: Lučenec – Schwechat: 60 eur
Autobus: Schwechat – Lučenec: 83 eur
Ubytovanie: Buenos Aires: 120 eur
Taxík: Buenos Aires 2x: 100 eur
Reprezentačné dresy SR: 50 eur
Strava počas cesty a pobytu v Buenos Aires: 150 eur
Slovenská asociácia boccie uhradila z týchto výdavkov 2500 eur, zvyšné financie pomohol uhradiť Športový klub boules Novohrad (Sarvaš, Sopko, Sacher), zvyšní dvaja Šnúrik, Török si výdavky hradili z vlastných súkromných zdrojov. Dresy SR zaplatila firma Mediapress s.r.o.
KONGRES CSMI (účastníci Ján Šnúrik, Ing. Vojtech Sopko)
- schválený kalendár podujatí F.I.B. na rok 2014
- prísľub od F.I.B. zorganizovať školenie rozhodcov a organizátorov za podmienok, že sa 3 osobám z F.I.B. preplatí SAB pobyt (strava, ubytovanie), F.I.B. si preplatí letenky. Máme navrhnúť termín školenia (4-5 dní) a zároveň zorganizovať majstrovstvá SR (lyonnaise/volo) v roku 2014.
- pripomienka SAB: nebola vo svetovom zozname na lyonnaise/volo.
UZNESENIE č. 98
VV SAB
BERIE NA VEDOMIE
Správu a vyhodnotenie z majstrovstiev sveta v lyonnaise/volo
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: Ján Šnúrik

K bodu č. 3: Vyhodnotenie majstrovstiev sveta juniorov do 18 a 23 rokov, boccia, lyonnayse/volo, Martigues, Francúzsko
Výdavky:
PHM + diaľničné známky: Lučenec – Martigues a späť = 503,59 eur (karta SAB), 65 eur (hotovosť).
Zároveň vedúci výpravy Ján Hronček požiadal VV SAB o preplatenie výdavkov na použitie súkromného motorového vozidla VW Sharon TDI LC 837CG a to vo výške 240 eur (40 eur/deň) – kilometrovné podľa dohody!
UZNESENIE č. 99
VV SAB
BERIE NA VEDOMIE
Správu a vyhodnotenie z majstrovstiev sveta v lyonnaise/volo juniorov do 18 a 23 rokov
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

UZNESENIE č. 100
VV SAB
SCHVAĽUJE
Preplatenie výdavkov na použitie súkromného motorového vozidla VW Sharon TDI LC 837CG a to vo výške 240 eur (40 eur/deň) na trase Lučenec – Martigues a späť vo forme kilometrovného podľa dohody. Zároveň oznamujeme, že Ján Hronček a Tomáš Magera zabezpečili bezpečnú jazdu a šťastný príchod na Slovensko.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: Ján Šnúrik

K bodu č. 4: Informácia o spoločnom stretnutí priaznivcov športu VOLO 
UZNESENIE č. 101
VV SAB
UKLADÁ
Jánovi Hrončekovi preveriť výšku financií na zapožičanie rotačného taniera na zbrúsenie
asfaltu.
Zodpovedný: Ján Hronček
Termín: 15.1.2014
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

K bodu č. 5: Bocciadrom (budova UK Bratislava – mestský úrad)
UZNESENIE č. 102
VV SAB
SCHVAĽUJE
Zaplatenie alikvotnej čiastky za nájom nebytových priestorov pre SAB (bocciadrom) za
mesiace november, december 2013 vo výške 34,19 eur.
Zodpovední: Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
Termín: podľa dňa platnosti faktúry
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
UZNESENIE č. 103
VV SAB SCHVAĽUJE
Rozpis využitia – tréningov v prenajatých priestoroch – bocciadrom na rok 2014:

Pondelok: tréningy individuálne
Utorok: Juniori 16.00 – 21.00 hod.
Streda: Ženy 16.00 – 21.00 hod.
Štvrtok: Muži 16.00 – 21.00 hod.
Piatok: tréningy individuálne
Sobota: rezerva pre celoslovenskú ligu a turnaje, ak nie sú – tréningy individuálne
Nedeľa: tréningy individuálne.

PODMIENKA
Každý hráč musí dodržiavať prevádzkový poriadok, ktorý bol zaslaný každému členovi klubov na Slovensku, dochádzku: odchod – príchod + podpis.
Kto chce trénovať mimo spoločných tréningových hodín, už mu slúži kalendár (diár), ktorý je k dispozícii na bocciadrome. Maximálne však dva týždne vopred.
Kľúče od areálu prevzali: Veronika Obročníková, Ing. Ján Macko, Ondrej Garaj, Ján Török, Ján Šnúrik. Jeden kľúč je k dispozícii na Mestskom úrade v Lučenci pre prípad požiaru, či poruchy na zariadení!
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
UZNESENIE č. 104
VV SAB
ĎAKUJE
Všetkým členom Slovenskej asociácie boccie, predsedom klubov, ktorí pomáhali pri riadení
a zariaďovaní bocciadromu materiálom na hranie (podklad, mantinely, lavičky, stoličky...)
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

K bodu č. 6: Plán podujatí na rok 2014 boccia (raffa, volo)
UZNESENIE č. 105
VV SAB
SCHVAĽUJE
Predložený plán – kalendár podujatí Slovenskej asociácie boccie a klubov boccie na Slovensku na rok 2014 bez pripomienok.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

UZNESENIE č. 106
VV SAB
UKLADÁ
Zaslať plán SAB na rok 2014 Antidopingovej agentúre SR, Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj všetkým členom SAB, ktorí majú e-mailové adresy a vyvesiť na oficiálnej nástenke na novom bocciadrome.
Zodpovedný: Ján Šnúrik
Termín: do 22.12.2013
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

K bodu č. 7: Žiadosť o dotáciu na MŠVVaŠ SR na rok 2014
Ján Šnúrik informoval, že zaslal na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosť na dotáciu pre deti, mládež a reprezentáciu SR vo výške 38000 eur. K tomuto bolo potrebných 9 potvrdení, ktoré boli súčasťou žiadosti + stanovy SAB a ďalšie doklady, napríklad ešte umiestnenie slovenských reprezentantov na ME, MS, Svetových hrách za posledné 4 roky!
UZNESENIE č. 107
VV SAB
SCHVAĽUJE
Navrhnutú výšku dotácie zaslanú na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

K bodu č. 8: Rôzne
- Ján Šnúrik informoval o možnosti získať príjem 2% z daní, keď termín uzávierky pre
notárov je 13.12.2013.
UZNESENIE č. 108
VV SAB
SCHVAĽUJE
Použitie sumy 53,80 eur (poplatok za notársku zápisnicu) pre potreby 2% z daní.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Veronika Obročníková, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto
UZNESENIE č. 109
VV SAB
UKLADÁ
Zabezpečiť potrebné doklady pre notára a vybaviť možnosť získať príjem z 2% daní za rok
2013.
Zodpovedný: Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
Termín: 13.12.2013
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Veronika Obročníková, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

SVETOVÉ HRY CALI (KOLUMBIA)
UZNESENIE č. 110
VV SAB
SCHVAĽUJE A UKLADÁ
Vyplatiť sumu 157 eur za ubytovanie Veroniky Obročníkovej, Svetlany Kyseľovej za jednu
noc v hoteli počas Svetových hier v Cali. Financie zaslala Konfederácia športových zväzov 
SR, ktorá zabezpečovala účasť slovenských športovcov v Cali.
Zodpovedný: Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
Termín: 22.12.2013
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: Veronika Obročníková

Výkonný výbor SAB doporučuje všetkým klubom, aby do 17.1.2014 (Členská schôdza SAB
za rok 2013) zorganizovali svoje členské schôdze.

Výkonný výbor SAB doporučuje opäť vydať časopis SPORT BOCCIE 2013 (podujatia SAB
v roku 2013).

- UZNESENIE č. 111
VV SAB
SCHVAĽUJE A UKLADÁ
Vyplatiť sumu 50 eur (len náklady PHM) za použitie súkromného osobného motorového vozidla Ľuboša Kopáča (Citroen Xara Picaso NR288FX) na trase Nitra – Lučenec a späť na podujatie AEROGULE 2013, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 17. – 18.8.2013 v Lučenci. Účastníkom podujatia bol člen ZCPTM Timojej Kopáč.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

- UZNESENIE č. 112
VV SAB
SCHVAĽUJE A UKLADÁ
Vyplatiť sumu 11,81 eur (len náklady PHM) za použitie súkromného osobného motorového vozidla Jána Šnúrika (KIA RIO LC086CG) na trase Lučenec - Banská Bystrica a späť za účelom potvrdení pre MŠVVaŠ SR.
Hlasovanie
ZA: Ondrej Garaj, Ján Török, Richard Sacher, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
PROTI: nikto
ZDRŽAL SA: nikto

V Lučenci dňa 6.1.2014 
Ján Šnúrik, prezident SAB

0 comments:

Zverejnenie komentára