piatok 28. februára 2014

POZVANKA NA ZASADNUTIE VV SAB 3.3.2014

Titl.
Členom Výkonného výboru SAB
Predsedom klubov
Revíznej komisii
–––––––––––––-
V Lučenci dňa 28.2.2014

VEC: Pozvánka na zasadnutie VV SAB

            Vážení členovia SAB,

            na základe avizovaného pozvania na zasadnutie VV SAB Vám oznamujem, že sa stretneme dňa 3.3.2014 (pondelok) o 18.30 hod. v kancelárii Bocciadromu, Ulica novohradská 1, Lučenec.

Program:
1. Návrh a príprava Výročnej členskej schôdze SAB (dátum, obsah)
a) Správa o činnosti SAB za rok 2013
b) Správa o hospodárení SAB za rok 2013
c) Informácia o zasadnutí revíznej komisie SAB
d) Plán práce SAB a klubov na rok 2014
e) Rozpočet SAB na rok 2014
f) Správa o činnosti Tréningového centra prípravy talentovanej mládeže
g) Návrh rozpočtu Tréningového centra ...na rok 2014

2. Návrh ročného členského poplatku pre kluby na rok 2014

3. Návrh turnajov Aerogule 2014

4. Návrh realizácie účasti reprezentácie SR na európskych a svetových podujatiach v roku 2014

5. Žiadosť o prenájom priestorov (už zaslané)

6. Informácia zo zasadnutia – výročné členské schôdze: Klubu netradičných športov, ZO
Telesne postihnutých, ZO Reumatikov v Lučenci

7. Informácia o založení nového klubu boccie

8. Informácia o 2% dane

9. Informácia z MŠVVaŠ SR

10. Cenové ponuky na kúpu a dodanie povrchovej textílie alebo syntetiky

11. Návrh na oficiálne otvorenie bocciadromu

12. Rôzne

Verím, že sa zasadnutia aktivne zúčastníte a prispejete tak k činnosti SAB na rok 2014.


Ján Šnúrik, prezident SAB, vr.

0 comments:

Zverejnenie komentára