streda 26. februára 2014

DODANIE PODLAHOVEJ TEXTILIE ALEBO SYNTETIKY

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov: Slovenská asociácia boccie                           
IČO: 00631655
DIČ: 202 293 80 27
IBAN: SK6052000000000000485140
OTB Banka, pobočka Lučenec
Kontaktná osoba: Ján Šnúrik
Sídlo: Zvolenská 41, 985 59 Vidiná
Telefón: +421905614777, slovenska.asociacie.bocce@gmail.com

2. Typ: Zákazka na dodanie tovaru

3. Názov predmetu obstarávania:  Dodanie podlahovej textílie – koberec celopodlahový alebo syntetický koberec celopodlahový na bocciu s rýchlou vlasovou vrstvou

4. Opis predmetu obstarávania: Predmetom obstarávania je dodanie 1 ks podlahovej textílie kobercu, syntetiky

5. Rozsah: dĺžka 27 metrov, šírka 4 metre

6. Miesto dodania predmetu obstarávania: Dodávky budú realizované na základe konkrétnej objednávky do 10 dní od doručenia objednávky

7. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: Ceny zostávajú platné počas trvania dodávky

8. Platba - Faktúra vystavená po dodaní  tovaru podľa objednávky.

9. Lehota na predkladanie ponúk: 20.3.2014 do 12:00 hod.
Adresa, na ktorú majú ponuky doručiť: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Cenová ponuka - koberec, syntetika - neotvárať“ poštou na adresu: : Slovenská asociácia boccie, Zvolenská 41, 985 59 Vidiná

10. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena, rýchlosť gule na podklade
Dátum: 26.2.2014


0 comments:

Zverejnenie komentára