sobota 25. januára 2014

ŠTATÚT CENTRA TALENTOVANEJ MLÁDEŽE

 ŠTATÚT

Zriadenie, činnosť a hodnotenie
Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže (ZCPTM)I. Hlavné úlohy ZCPTM
1.  Zväzové centrum prípravy talentovanej mládeže (ďalej len centrum) je útvar pre športovú prípravu talentovanej mládeže s predpokladmi výkonnostného rastu na vrcholovú úroveň vo vekovej kategórii juniorov do 18 a do 23 rokov.
2. Úlohou centra je skvalitniť prípravu športovo talentovanej mládeže. Zvýšiť efektivitu výberu športových talentov do 23 rokov a kvalitu ich prípravy pre potreby športovej reprezentácie SR a to diferencovane, so strategickým zámerom do roku 2020. Úlohou centra je realizácia tréningového procesu vybraných športovcov, zvyšovanie ich športovej výkonnosti na vrcholovú úroveň v príslušnom veku, ich príprava pre prechod do družstiev hrajúcich v najvyšších súťažiach dospelých, vychovať športového reprezentanta s vysokou športovou výkonnosťou.
3. Centrum sústreďuje talentovanú mládež zabezpečuje jej všestrannú prípravu a športovú činnosť na vysokej úrovni. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti centra je úzka spolupráca s rodičmi a školou.
4. Centrum spolupracuje s oddielovým - klubovým trénerom družstva dospelých a nižšími článkami výberu (tréneri juniorov) tak, aby bola zabezpečená náväznosť činnosti a vzájomná podmienenosť pri plnení úloh.
5. Za činnosť a výsledky centra zodpovedá oddiel - klub (ďalej len klub), pri ktorom je centrum zriadené.

II. Zriaďovanie, pozastavenie činnosti a zrušenie ZCPTM
a) Zriaďovanie ZCPTM:
1. ZCPTM sa zriaďuje v miestach, kde nie sú zriadené športové školy alebo športové triedy pre vekovú kategóriu juniorov 18 a 23 rokov.
2. Centrum sa zriaďuje pri klube, ktorý je samostatným právnym subjektom a pre jeho činnosť sú vytvorené vhodné finančné, tréningové, personálne, materiálne podmienky pre vekové kategórie žiackej základne.
3. Žiadosť o zriadenie centra predkladá klub, Slovenskej asociácii boccie. SAB v súlade so schválenou koncepciou práce s mládežou a po preverení podmienok pripraví celkový návrh. SAB priznáva klubu štatút ZCPTM.
4. Návrh schvaľuje Výkonný výbor SAB.
5. Pri zriaďovaní Zväzového centra prípravy talentovanej mládeže zúčastnené strany (SAB a Športový klub Novoker) uzatvárajú písomnú dohodu, v ktorej stanovia podmienky a podiel zúčastnených strán na činnosti ZCPTM.
V prípade nedodržania dohodnutých podmienok alebo zistenia nedostatkov v činnosti centra, môže SAB činnosť centra pozastaviť alebo zrušiť.

b) Pozastavenie činnosti
1. SAB môže pozastaviť financovanie ZCPTM, ak je činnosť ZCPTM v rozpore s touto smernicou alebo všeobecnými ekonomickými smernicami a zákonmi.
2. Súčasťou rozhodnutia o pozastavení činnosti a financovania alebo iba financovania musí byť návrh opatrení, ktoré špecifikujú zistené nedostatky a stanoví termín ich odstránenia.
3. K pozastaveniu činnosti alebo financovania centra dôjde i v tom prípade, ak je ukončený zmluvný vzťah trénera.
4. O pozastavení činnosti centra rozhoduje Výkonný výbor SAB.

c) Zrušenie činnosti
centra sa ruší rozhodnutím VV SAB na základe návrhu členov VV SAB:
- ak nie sú plnené podmienky pre činnosť ZCPTM a ZCPTM neplní svoje základné poslanie,
- ak výsledky nezodpovedajú stanoveným úlohám a cieľom,
- ak v stanovenej lehote sa neodstránia zistené nedostatky,
- ak dôjde rozhodnutím MŠVVaŠ SR ku zmene v systéme starostlivosti o športovo-talentovanú mládež.

III. Zaraďovanie a skončenie členstva v ZCPTM
1. Zaraďovanie do ZCPTM
- do ZCPTM sa zaraďujú talentovaní športovci, registrovaní v SAB , ktorí spĺňajú požiadavky stanovené pre zaradenie do ZCPTM,
- kritéria pre zaradenie športovca do ZCPTM schvaľuje VV SAB,
- zaradenie športovca do ZCPTM podlieha jeho súhlasu a súhlasu jeho zákonných zástupcov.
2. Ukončenie členstva
Ukončenie členstva v ZCPTM sa realizuje vyradením alebo preradením
a) v y r a d e n i e:
- z  ZCPTM je vyradený športovec, ktorý neplní úlohy uložené plánom športovej prípravy, trénerom, po schválení VV SAB,
- ak nie je u neho zaručený výkonnostný rast,
- ak sa zistí v priebehu pobytu v ZCPTM, že zaradený športovec nemá dostatočné morálno - vôľové predpoklady pre ďalší osobný rast (porušuje princípy morálky, disciplíny a etiky),
- zo zdravotných dôvodov na návrh lekára,
- ktorý vekovo presahuje hranicu stanovenú pre členstvo v ZCPTM,
- na základe vlastnej žiadosti, u neplnoletých športovcov žiadosti zákonných zástupcov,
- ktorý odmietne prechod do vyššej vekovej kategórie.

Ukončenie členstva vyradením predkladá tréner na prerokovanie výboru klubu a svoje stanovisko s odôvodnením prekladá na SAB.

b) p r e r a d e n i e
- návrh na ukončenie členstva v ZCPTM preradením do vyššej vekovej kategórie predkladá tréner a svoje stanovisko zasiela na SAB.

IV. Personálne zabezpečenie ZCPTM
1. Činnosť ZCPTM personálne zabezpečuje príslušný klub a je podmienené súhlasom SAB. Výkonný výbor SAB môže vo výnimočných prípadoch (dlhoročná úspešná práca trénera s mládežou a dosiahnuté výsledky) udeliť výnimku.
2. Športovú prípravu v ZCPTM zabezpečujú:
- vedúci trénerského centra a učitelia s aprobáciou predmetu telesná výchova,
- tréneri športov s minimálne 3. trénerskou triedou. Poznámka: Daný bod bude v platnosti po získaní akreditácie trénerov SAB.

Vedúci trénerského centra riadi športovú prípravu v centre, vedie tréningový proces, vytvára tím spolupracovníkov. Vedúceho trénera centra na návrh klubu schvaľuje VV SAB.
- zodpovedá za predloženie plánov športovej prípravy a spracovanie vyhodnotenia ukončeného roka do 31. januára,
- zabezpečuje prenos pokynov pre ZCPTM,
- usmerňuje a kontroluje športovú prípravu v ZCPTM, zodpovedá za účasť všetkých členov ZCTM na testovaní v termíne, podľa plánu športovej prípravy,
- zabezpečuje účasť trénerov na školeniach, kurzoch, seminároch usporiadaných SAB,
- zodpovedá za vedenie dokumentácie a prácu trénerov, za vedenie evidenčných listov hráčov ZCPTM,
- zodpovedá za účelné čerpanie finančných prostriedkov pre ZCPTM v zmysle pokynov SAB,
- zodpovedá za tréningový proces a jeho evidenciu,
- vedie evidenčný list hráča,
- vedie denník trénera športovej prípravy.

3. ZCPTM v kategórii junior do 18 a 23 rokov tvorí minimálne 9 športovcov.

V. Športová príprava
1. Športová príprava v ZCPTM sa uskutočňuje v súlade so zásadami športového tréningu v boccii. Realizuje sa formou športového tréningu, sústredení a účasťou na športových podujatiach. Jej súčasťou je regenerácia a pravidelná kontrola trénovanosti.
2. Tréningový proces sa realizuje na základe schválených tréningových plánov, ktoré vypracúvajú tréneri ZCPTM. Pre talentovaných hráčov a reprezentantov SR ZCPTM zabezpečí skupinové a individuálne tréningy podľa pokynov reprezentačných trénerov SR.
3. Všetci športovci ZCPTM musia absolvovať minimálne 1 krát v roku lekársku prehliadku aj s funkčnými testami, minimálne 1 hodinu v týždni regeneráciu síl (plaváreň, vodné procedúry, masáže a pod.).

VI. Finančné, materiálne a odborné zabezpečenie
1. Na činnosti ZCPTM sa podieľajú:
a) Klub:
- odmeňovaním trénerov po konzultácii so SAB, prípadne lekára, maséra a iných odborníkov,
- financovaním účasti jednotlivcov a družstiev v majstrovských a nemajstrovských súťažiach,
- zabezpečením tréningových priestorov,
- materiálnym vybavením ZCPTM.

b) Slovenská asociácia boccie, prostredníctvom trénersko, rozhodcovskej a metodickej komisie:
- metodickým usmerňovaním a odbornou pomocou pri riadení športovej prípravy,
- výchovou kvalifikovaných trénerov, ich doškoľovaním,
- oponentúrou tréningových plánov a kontrolou ich realizácie,
- organizovaním povinného testovania členov ZCPTM,
- pravidelným hodnotením činnosti ZCPTM,
- prípadne finančným príspevkom podľa možnosti SAB.

Zainteresované strany - hlavní partneri:
Financovanie:
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) - sekcia regionálneho školstva prostredníctvom Krajských školských úradov (KŠÚ),
- MŠVVaŠ SR - sekcia štátnej starostlivosti o šport prostredníctvom Národného programu
rozvoja športu - podprogram 02601 a 02603,
- športové zväzy a asociácie, športové kluby a telovýchovné jednoty, nadácie,
- inštitúcie verejného zdravia,
- samospráva - obce a samosprávne kraje,
- školy, učitelia telesnej a športovej výchovy, školské zariadenia,
- rodina,
- súkromný sektor – sponzori.

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podporuje činnosť ZCPTM, na základe odporúča Slovenskej asociácie boccie. Výšku príspevku stanovuje SAB (na činnosť, odmeny trénerov atď.), po predložení rozpočtu ZCPTM.

VII. Hodnotenie ZCPTM
Činnosť ZCPM bude hodnotená podľa kritérií:
- uplatnenie športovcov ZCPM v reprezentačných družstvách a jednotlivcoch SR juniorov,
- uplatnenie športovcov ZCPM v družstvách a jednotlivcoch v turnajoch vo vyššej vekovej kategórii,
- plnenie tréningových plánov na príslušný súťažný ročník a výsledky povinného testovania,
- dodržiavanie tejto smernice.

VIII. Kontrola ZCPTM
Kontrolu tréningového procesu v ZCPTM vykonávajú členovia VV SAB, zväzový tréner a tréneri reprezentačných družstiev juniorov i dospelých SR.

IX. Záverečné ustanovenia
1. V tejto smernici sú zapracované úlohy z koncepcie štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020 - príprava športovo talentovanej mládeže a kvalita  prípravy juniorov do 23 rokov, pre potreby športovej reprezentácie SR
2. Štatút SAB pre zriadenie, činnosť a hodnotenie ZCPTM nadobúda platnosť dňom schválenia VV SAB.

Schválené Výkonným výborom Slovenskej asociácie boccie dňa: 15. 5. 2013


Pripravené na základe úloh z Koncepcie štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, ktorú schválila Vláda SR v roku 2013.
Ján Šnúrik, prezident SAB                                        Ján Török, predseda ŠK Novoker Lučenec  

0 comments:

Zverejnenie komentára