nedeľa 19. januára 2014

STANOVY SLOVENSKEJ ASOCIACIE BOCCIE

S T A N O V Y 

SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE


Článok č. 1
Všeobecné ustanovenia
1. Slovenská asociácia boccie (ďalej len SAB) je dobrovoľným občianskym združ
ením viacerých samostatných športových zväzov, klubov s právnou subjektivitou s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.
2. SAB je spoločenským športovým združením, vytvoreným na demokratických princípoch. Politická činnosť v nej je neprípustná.
3. Sídlom SAB je Vidiná, Zvolenská 41, 985 59.
Článok č. 2

Hlavné úlohy SAB
1. SAB vytvára podmienky pre rozvoj boccie v Slovenskej republike - športy RAFFA, LYONNAISE (VOLO)
2. Podieľa sa na vytváraní ekonomických, materiálnych, technických, metodických, servisných podmienok a služieb potrebných k činnosti zväzov, klubov.
3. Koordinuje činnosť medzi združenými zväzmi, klubmi.
4. Zabezpečuje po vzájomnej dohode prerozdeľovanie finančných prostriedkov pre kluby, zväzy z centrálnych a ďalších zdrojov.
5. Zastupuje bocciu (RAFFA, LYONNAISE/VOLO) nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (CBI, EBA, F.I.B, CMSB) deleguje svojich zástupcov na konferencie, kongresy.
6. Zabezpečuje športovú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných, európskych a svetových podujatiach.

Článok č. 3

Členstvo v SAB
1. Do SAB sa môžu dobrovoľne združovať športové a telovýchovné zväzy, ako aj iné záujmové športové organizácie a združenia s regionálnou pôsobnosťou.
2. Členstvo v SAB môže byť kolektívne a individuálne. Všetci členovia delegovaní klubmi majú pri schvaľovaní rozhodnutí a voľbách hlas rozhodujúci.
3. Členovia SAB sú povinní dodržiavať Stanovy SAB a ostatné predpisy, ako aj rozhodnutia orgánov SAB.

Článok č. 4

Práva a povinnosti členov
Členovia SAB majú nasledovné práva a povinnosti:
1. zúčastňovať sa na činnosti SAB prostredníctvom svojich zástupcov s právom hlasovať,
voliť a byť volený, predkladať návrhy a vyslovovať svoje názory a pripomienky,
vyžadovať správy o činnosti a upozorňovať na chyby a nedostatky v práci
2. zúčastňovať sa na akciách poriadaných SAB,
3. dodržiavať Stanovy a ostatné záväzné predpisy orgánov SAB, plniť ich uznesenia a rozhodnutia. Tieto však nesmú byť v rozpore so Stanovami jednotlivých združených členov,
4. platiť členské príspevky,
5. zabezpečovať všestranný rozvoj boccie (RAFFA, LYONNAISE) v územných regiónoch Slovenska.


 Článok č. 5

Štruktúra orgánov SAB
Orgánmi SAB sú:
a) Valné zhromaždenie (VZ)
b) Výkonný výbor (VV)
c) Kontrolná rada (KR)
Článok č. 6

Valné zhromaždenie (VZ)
1. Najvyšším orgánom SAB je VZ. Tvora ho delegáti zvolení vo zväzoch, kluboch, na
základe počtu stanoveného VV s prihliadnutím k členskej základni jednotlivých zväzov a organizácií.
2. VZ zvoláva VV. Schádza sa najmenej raz za štyri roky, prípadne podľa potreby. Priebeh rokovania sa riadi rokovacím poriadkom.
3. Rokovanie VZ riadi prezident SAB, alebo iný poverený člen zvolený VZ.
4. VZ má právomoc rozhodovaciu, normotvornú a kontrolnú:
a) volí a odvoláva prezidenta a členov VV, voľby a odvolanie sa vykonávajú tajným hlasovaním,
b) schvaľuje Stanovy, ich prípadné zmeny a doplnky,
c) prerokúva správy o činnosti SAB za uplynulé obdobie,
d) rozhoduje o vstupe a prípadne zrušení členstva SAB v iných združeniach a orgánoch a o prijatí alebo vylúčení zväzov, klubov zo SAB.
5. Voľby na VZ upravuje volebný poriadok. O ich spôsobe okrem volieb prezidenta a členov VV rozhodne VZ.

Článok č. 7

Výkonný výbor (VV)
1. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť SAB 5 - členný Výkonný výbor, zložený z prezidenta, viceprezidenta a ďalších troch členov, alebo predsedov klubov. Do výboru možno kooptovať maximálne troch členov z náhradníkov schválených na VZ, resp. na mimoriadnom VZ.
2. Na rokovaní VV sa zúčastňujú s hlasom poradným aj pozvaní ďalší členovia určení zväzom, resp. sekretári zväzov.
3. VV zvoláva a jeho rokovanie riadi prezident SAB, alebo ním poverený zástupca, spravidla viceprezident. Na základe požiadania nadpolovičnej väčšiny členov VV musí prezident zvolať do 14 dní rokovanie VV. VV sa schádza minimálne 4x ročne, prípadne podľa potreby.
4. Rokovanie VV sa riadi schváleným rokovacím poriadkom.
5. VV je uznášaniaschopný, ak je prítomných aspoň 50 % jeho členov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50 % prítomných členov výboru.
6. VV rozhoduje o zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti, majetku a hospodárenia SAB a ďalších otázkach, ktoré nepatria do výlučne kompetencie VZ.
7. VV rozdeľuje, po dohode medzi zväzmi, všetky finančné prostriedky podľa kritérií schválených VZ okrem prostriedkov, ktoré sú účelovo určené štátnymi orgánmi.
8. VV môže konať aj v iných činnostiach patriacich do pôsobnosti VZ, keď si to vyžaduje situácia a neznesie odklad. Takéto rozhodnutia sú platné do konania najbližšieho VZ.


Článok č. 8
Prezident SAB
1. Štatutárnym zástupcom SAB je prezident. Je v celom rozsahu zodpovedný členom SAB za činnosť SAB. Pri výkone svojej činnosti vystupuje v mene SAB. Bude konať a podpisovať v mene SAB samostatne.  K zastupovaniu môže prezident zmocniť v určenom rozsahu viceprezidenta (navrhuje, schvaľuje, odvoláva VV) z členov VV, ktorí boli zvolení VZ.
2. Prezident SAB a viceprezident SAB konajú a podpisujú obaja spoločne (dva podpisy) v jednaní s bankou, ktorá disponuje s účtom SAB.
3. Prezident môže svoju funkciu vykonávať aj ako profesionálny pracovník, keď o tom rozhodne VV, v tom prípade zodpovedá aj za činnosť sekretariátu SAB.
4. Prezidenta volí na 4 ročné obdobie Valné zhromaždenie.
5. Prezidenta odvoláva Valné zhromaždenie.

Článok č. 9

Kontrolná rada (KR)
1. KR je nezávislý orgán SAB oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti SAB.
2. KR je trojčlenná a spomedzi svojich členov si volí predsedu. Možno do nej kooptovať
maximálne jedného člena z náhradníkov schválených na VZ.
3. Predseda KR má právo byť prizývaný na zasadnutia VV s hlasom poradným.
4. KR zvoláva jej prezident.
5. KR volí Valné zhromaždenie na obdobie 4 rokov.
6. KR odvoláva Valné zhromaždenie.
Článok č. 10

Sekretariát SAB
1. VV si na základe konkurzu alebo výberu vytvára sekretariát SAB. Jeho právomoc, pôsobnosť, ako aj práva a povinnosti profesionálnych pracovníkov určuje VV SAB. Pracovný pomer so SAB uzatvárajú pracovníci formou pracovnej zmluvy v súlade so Zákonníkom práce.
2. Za činnosť sekretariátu zodpovedá a jeho činnosť riadi prezident, o jeho členstve v orgánoch rozhoduje VZ alebo VV.
Článok č. 11

Právna subjektivita
SAB je samostatnou záujmovou športovou organizáciou s právnou subjektivitou. Menom SAB koná VV, ktorý zastupuje prezident SAB, viceprezident alebo iný člen VV, prípadne poverený pracovník sekretariátu SAB v rozsahu určeného zamerania.

Článok č. 12

Majetok SAB a hospodárenie
1. Majetok SAB tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
2. Zdrojom majetku sú:
a) príspevky od vlastných členov,
b) dary od fyzických a právnických osôb,
c) príjmy z telovýchovnej činnosti a športových podujatí, náhrad za TV prenosy, príspevky od miest, obcí, podnikov a pod., príjmy z reklamnej a vlastnej činnosti.
3. SAB a jej sekretariát hospodári na základe schváleného finančného rozpočtu na kalendárny rok. Za spravovanie majetku a finančné náležitosti je zodpovedný prezident, ako aj príslušný člen VV.
4. VV predkladá VZ správu o hospodárení a návrh na rozdeľovanie finančných prostriedkov, resp. materiálového vybavenia.
5. Hospodárenie SAB sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu Valným zhromaždením a schvaľuje ho Valné zhromaždenie SAB. Rozpočet medzi 4 ročným obdobím navrhuje VV SAB a prezident, schvaľuje ho na kalendárny rok VV.

5. V prípade vystúpenia členov zo SAB sa vykonáva majetkové a finančné vysporiadanie v rozsahu majetku, s ktorým člen do asociácie vstúpil, prípade preukázateľne nadobudol počas svojej činnosti.
Článok č. 13

Záväzný výklad Stanov
1. O všetkých záležitostiach a postupoch riadenia, ktoré nie sú uvedené v Stanovách SAB rozhoduje VV, čo však musí následne schváliť VZ.
2. Záväzný výklad Stanov a ustanovení náleží VV a oprávnený je tlmočiť ho prezident.

Článok č. 14

Vystúpenie a vylúčenie zo SAB
1. Vystúpiť zo SAB môže ktorýkoľvek člen na základe vlastného rozhodnutia po podaní písomného oznámenia VV. VV súčasne rozhodne o majetkovom alebo finančnom vysporiadaní.
2. VZ môže vylúčiť zo SAB členov, ktorí porušili Stanovy SAB, alebo ďalšie predpisy pre činnosť SAB, alebo uznesenia a rozhodnutia orgánov SAB.

Článok č. 15

Ukončenie činnosti SAB
1. SAB zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
2. O zániku SAB rozhoduje VZ, ktoré súčasne vymenuje osobu likvidátora, ktorý vykoná majetkové vysporiadanie.
3. Zánikom SAB sa rušia aj prijaté stanovy.

Článok č. 16

Záverečné ustanovenia
1. Tieto Stanovy boli schválené Valným zhromaždením.
2. Stanovy SAB nadobúdajú účinnosť po schválení na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.


0 comments:

Zverejnenie komentára