štvrtok 23. mája 2019

Propozície M-SR Raffa Muži 2019


                    PROPOZÍCIE  MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
                                                    2019 Boccia – Raffa Muži - jednotlivci
                                   
Vyhlasovateľ:                                     Slovenská asociácia boccie (SAB)
Usporiadateľ:                                     BK  Fortino
Riaditeľ súťaže:                                  Dagmar Luptáková
Hlavný rozhodca:                               Nadežda Nagyová, Veronika Obročníková
Termín súťaže:                                   22. – 23. jún 2019
Miesto konania:                                 -    krytý bocciodrom, Novohradská 1, Lučenec
-       bocciodrom Strednej zdravotníckej školy, Lúčna 2, Lučenec
-       bocciodrom Bottova 1, Lučenec
Prihlášky:                                         zasielajte e-mailom na adresu: 88dagmar@gmail.com
-       najneskôr do  13.júna 2019 do 24:00 hod.
-       podmienka vyplatený členský príspevok na rok 2019
Štartovné:                                           0,00 Eur
Prezentácia a  žrebovanie:                 21. júna 2019  o 18:00 hod. na bocciodrome MsÚ
Systém súťaže:                                   určí usporiadateľ súťaže podľa počtu prihlásených
Strava a občerstvenie:                       hradí SAB
Ceny:                                                   1.-3. miesto získa diplom a vecné ceny
Víťaz získava TITUL Majster SR za rok 2019
TECHNICKÉ  USTANOVENIA
Predpis: Hrá sa podľa Pravidiel C.B.I. Usporiadateľ si vyhradzuje právo určiť spôsob a systém hry podľa počtu prihlásených.
Spôsob a systém  hry bude oznámený na webovej stránke SAB najneskôr do 19. júna 2019 do 24:00 hod.
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA
Turnaj riadi riaditeľ podujatia, jednotlivé zápasy si rozhodujú hráči sami. V prípade potreby bude prizvaný hlavný rozhodca, ktorý rozhodne.
Poznámka: Propozície boli zaslané predsedom klubov SAB, zverejnené na oficiálnej webovej stránke SAB.
V Lučenci, dňa 15.05.2019                                         Dagmar Luptáková, riaditeľ

0 comments:

Zverejnenie komentára