pondelok 18. marca 2019

Pozvánka na VV SAB 23.3.2019

Pozvánka na zasadnutie orgánu s rozhodovacou právomocou

1) Náležitosti
Názov športovej organizácie: Slovenská asociácia boccie (SAB)
Názov zasadajúceho orgánu: Výkonný výbor SAB
Miesto konania zasadnutia: Lučenec              Deň konania zasadnutia: 23. 3. 2019
Čas začiatku zasadnutia: 10 : 45 predpokladaný čas ukončenia zasadnutia: 18:00
Predsedajúci :  Veronika Obročníková (návrh)      Zapisovateľ:   Pier Paolo Soresi (návrh)
Členovia orgánu pozvaní na zasadnutí (VV SAB) : Iveta Lukáčová, Ján Torok, Daniel Obročník, Peter Domok, Ján Brezňan, Pier Paolo Soresi
UZNÁŠANIA SCHOPNOSŤ: 4 členovia VV SAB
Počet členov/hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia : 4
                                             Navrhovaný PROGRAM ZASADNUTIA :
1. otvorenie                                                                                                         Obročníková
2. schvaľovanie a doplnenie programu                                                            Obročníková
3. voľba zapisovateľa                                                                                         Obročníková
4. návrh kandidátov na funkciu predsedu Boule lyonnaise                           Obročníková
5. rozpočet a plán činnosti na rok 2019                                                            Obročníková
6. aktualizácia smernice ŠTK                                                                            Domok
7.  nominácie reprezentantov SR na rok 2019                                                 Soresi                                                                                                                                                                                                    8. školenie trénerov                                                                                            Obročníková
9. plán komisií SAB                                      predsedovia
10. CTM – plán činnosti, rozpočet, realizačný tím, tréneri                              Brezňan
11. príprava Konferencie SAB 2019                                                                   Obročníková
12. činnosť Sekretariátu SAB - administratívna činnosť                                Torok
13. kontrola plnenia uznesení                                                                            Soresi
14 doplnok Interných predpisov SAB  - výchovné U12, U14, U18                 Obročníková 
15. správa zapisovateľa – prijatie uznesenia
16. záver

0 comments:

Zverejnenie komentára