nedeľa 10. septembra 2017

Zápisnica z konania schôdze VV SAB dňa 12. augusta 2017


Slovenská asociácia boccie

Zápisnica
sobota 12 .8.201 7 o 16: 00  hod.
                                                                            miesto  konania :  Lučenec, Novohradská  1 
 E.č. pozvánky na VV SAB : 6/2017   zápisnica č.6/2017
Pozvaní:   Iveta Lukáčová, Veronika Obročníková, Daniel Obročník, Ján Török, Peter Domok, Ján Brezňan, Pier Soresi
Prizvaní: Tibor Libiak, Ján Macko
Ospravedlnení : Tibor Libiak , Peter Domok - odcestovaní
Program:
1. bod otvorenie
Predsedníčka SAB, Iveta Lukáčová, privítala prítomných, vyhlásila schôdzu za uznášaniaschopnú( prítomní 6 zo 7členov + 1 prizvaný) a otvorila  schôdzu VV SAB                                                                                                                         
2. bod schvaľovanie programu
- schválenie programu: - neprítomní Peter Domok a Tibor Libiak, body informačný systém športovcov a športových odborníkov pri ktorých je ich účasť nevyhnutná budú prejednané na mimoriadnej schôdzi VV SAB 15.8.2017 – pozvaní sú : Obročníková, Domok, Šnúrik, Libiak, Macko, Košťáľ, Torok, Brezňan
hlasovanie : 6 za proti 0 .
3. bod voľba zapisovateľa – Nadežda Nagyová, hlasovanie: za 6 proti 0
4. bod prejednanie záležitostí písomnej žiadosti Jána Macka, predsedu BK Lučenec
Akceptujeme výsledky volieb , klub BK Lučenec chce, aby uznané športy boli pod SAB
podal písomnú konštruktívnu kritiku práce útvarov SAB, ktoré neplnia literu zákona 440/2015 o športe. Nie je funkčný IS ale ministerstvo poslalo informácie o zverejňovaní (povinnosti NŠZ uznaných športov, ktoré musia byť splnené). Klub BK ide robiť súťaže – Boule lyonnaise U14 a U18 - nedostal odpoveď
Súťaže: zatajená skupina ľudí a nominácie, organizovanie M Slovenska, ktoré turnaje sú dotované SAB, disciplinárny priestupok pre kluby -  vysvetlenie ktoré je.
Bocciodrom na ul. Bottu – činnosť a účasť zostáva podľa poriadku, ktorý je na bocciodrome, trénerské oprávnenia –odborníci v športe, zaplatenie  v kluboch – členské, Raffa  sept.a októbe, talianska stránka- raffa precíz – republika súťaž
pán Macko podal projekt Návrh brožúrky pre guľové športy
World Games- chabá organizácia súťaží v guľových športoch,  OH Paríž 2024
Olympijské disciplíny v rámci guľových športov by mali kopírovať súťaže World Games Wroclav 2017
Bocciodrom (krytý) do kedy bude k dispozícii sa pýta p. ing,Macko, do volieb národnej rady. Písomné vyjadrenie pána Macka je prílohou zápisnice. Písomné vyjadrenie k prílohe, na základe vyjadrenia kompetentných členov SAB zverejní predsedníčka  Iveta Lukáčová a založí sa ako príloha č.2 k zápisnici
Obročníková - prejdenie bodov p.Macka
Lukáčová - dôležité veci - p.Domok neprítomný a veci týkajúce sa IS  sa dotiahnu do15.9.  termínu kontroly.
pani Fisterová  - kontakt nahlásený do Bratislavy na stretnutie
Nahlásenie členskej základne klubov a plánované aktivity nahlásiť na SAB, aby sa vedelo, že sa čo a kedy koná
Veronika Obročníková - od klubov  je potrebné nahlásiť prezenciu v systéme
Brezňan – rozposlal pre  kluby prezentáciu členov CTM  (15.augusta upresnenie)
členská základňa mládeže do 23 rokov v KNŠ (klub netradičných športov - Peter Mojžita  kontaktné údaje
Zástupca IS a predsedovia klubov do štvrtka(17.8.) aj športových odborníkov
Torok - stránka VV SAB je základ a údaje požadované zákonom o športe sa nadiktujú na web stránku, doriešiť problémy s doménou a celkovým vzhľadom a obsahom stránky,
 Macko – IS nefunguje,  opraviť nesprávne údaje na ministerskej stránke.
Úloha vypožičať od Maďarov pomôcky pre prezentáciu guľových športov (hru od pána Bizzariho pre deti od7 do 11 rokov. Pán  Breznan privolá učiteľov na ukážky
zjednotenie systému zapisovania športových odborníkov do Zdrojovej evidencie a ISŠ.
Schvaľovanie menoslovu športových odborníkov s predsedom Licenčnej a matričnej komisie Tiborom Libiakom a ich zverejňovanie na www, stránke SAB.- odložené
kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze VV SAB
Od 1.septembra - všetci členovia a tréneri CTM majú povinnosť viesť denník športovca(športové aktivity počas dňa) a evidenciu účasti na tréningoch
Breznan –spracuje príručku pre školenie trénerov bocce. Spracuje do septembra 2017
Vydať  osvedčenie  športového odborníka  (školiteľ): navrhnutí, Libiak Tibor
Všeobecná a odborná časť vzorové hodiny s deťmi.
Zodpovedný Soresi
Členovia z Košíc  do doriešenia klubových stanov (prijatia za člena SAB) môžu byť s príslušnosťou k Fortinu - navrhla Obročníková Veronika.                                      
Riešenie strány www,bocce.sk - Soresi povedal, že by jednoduché veci by prihlasoval na stránku. Rozdelenie úloh pre Koštala a Soresiho.
Stránka na facebooku a prístup -  logo schválenie na stránke na facebooku                    
VV SAB schvaľuje pôvodné logo
Prístup Košťal, Soresi Obročník,Domok stránka aj facebook
Macko –prerobenie stránky ako do budúcna, balík peňazí  pre odborníka
5. bod
Rozpočet – dané podklady rozposlané a rozdané. SAB dostal dotáciu na účet od mesta 1000 eur - zverejniť
Za vlaňajší rok rozpočet - Výročná správa má byt zverejnená aj s účtovným dodatkom termín bol 31.júl) za rok 2016
Organizácia, vedenie
Úloha Výročná správa zodpovedný Macko a Obročníková rok 2016
Metodika – odovzdaná na ministerstvo  splnené
Reprezentanti podľa rozhodnutia z predchádzajúcich udaní zo  zasadnutia VV SAB
Popis funkcie pri reprezentačných výjazdoch
6. bod schvaľovanie nominácie na medzinárodné trojstretnutie Maďarsko, Slovensko, Srbsko v Terényi (Maďarsko) –Boule lyonnaise a technicko-materiálneho zabezpečenia (príkazu na cestu vrátane)
Sopko, Sacher, Obročník, Torok, Domok, Pavčo, Kamenická, Nagyová
Dve autá –poverenie od SAB vodiči Sacher a Nagyová
Nocľah ,  strava – hradené kartou boule lyonnaise a príkaz na cestu vopred prevziať
hlasovanie : za 6 proti 0
7. bod schvaľovanie nominácie na ME juniorov U 18 Bologna
Soresi- Pavčo Štolc Strehovská – hráči na mieste výber pre jednotlivcov
Soresi ako tréner  Lukáčová –vedúci výpravy, Šnúrik- ako druhí tréner
 Treba platit pre šiestu osobu – Šnúrik
Zmluva - na 9 miestne auto, 55 eur sa platí za jeden deň navyše
Soresi – ísť o deň skôr a platba ubytovania navyše
Šnurik si má splniť povinnosti ohľadom IS. plus zdrojová evidencia a KNŠ(zápisnica o zvolení nového predsedu a vyplatenie členského za rok 2017
  hlasovanie: za 5 zdržal sa 1                                                                                      
Brezňan – Soresi má dať  vedieť dopredu nominácie
8. bod schvaľovanie nominácie na ME žien – Boule lyonnaise a technicko-materiálneho zabezpečenia (príkazu na cestu vrátane)
Kamenická, Vilhanova, Nagyova  Torok
hlasovanie: za 6 proti 0
9. bod schválenie nominácie na MS mužov v Casablanke -  Boule lyonnaise     a technicko-materiálneho zabezpečenia (príkazu na cestu vrátane)   
Sacher, Obročník, Pavčo, Sopko, vedúci výpravy Lukáčová
hlasovanie: za 5  proti 0 zdržal sa 1
10. bod  schvaľovanie systému vyhodnocovania výsledkov súťaží -rebríček (bodovanie) zverejnenie nominačných kritérií   
Zodpovedný ŠTK,  termín do ďalšieho VV SAB  
11. bod Štatút reprezentanta dať podpísať všetkým nominovaným reprezentantom,  povinná lekárska prehliadka 
štatút podpísať a Obročník na starosti lekárske prehliadky u Mudr. Gáfrikovej
deti do 15.septembra 2017 okrem Pavčo Štolc,Strehovská
12. bod plnenie úloh z listu hlavnej kontrolórky MŠVVaŠ
Obročníková informovala o kontrole od 15.sept.2017
31.8. stretnutie v Bratislave u Fisterovej –Lukáčová, Obročníková Soresi
vyhodnotenie úplnosti povinne zverejňovaných údajov a kvality web stránky SAB   
vyhodnotenie zdrojovej evidencie pri spustení systému ISŠ
vyhodnotenie stavu Stanov členských klubov   
Obročníková – do konca septembra všetky kluby majú  preposlať svoje prerobené stanovy, na ministerstvo a podstránku SAB  (napr. www.fortino.bocce.sk)
Soresi –mal dotaz o kapacite  web stránky SAB
Obročníková – odpovedala. že podľa Košťala sa zmestia všetky kluby                                         13. bod Obročníková Turnaj 55 plus – prečo nie aj nižšia hranica
Brezňan – je rozdiel mladšia veková kategória ako starí páni
Macko – aspoň 6 družstiev
Aká bude definícia Soresi sa pýta či Macko chce dotáciu od SAB
Macko – ceny pre víťazov
Brezňan ak sú to M SR  rozpočet do súťaží v rámci SAB
Odsuhlasenie M SR 55 plus
hlasovanie: za 6  proti 0
14. bod Soresi - krátke nohavice sú povolené s podmienkou, že úbory musia byť jednotné
Brezňan- Sacher kontakt na firmu pre nákup jednotných úborov pre reprezentantov
Brezňan poďakovanie pre Macka za sústredenie v Bologni
15. bod - Stredoeurópsky pohár- zatiaľ Košťál a Bolla tvoria základ tímu CTM, ďalší členovia(môžu byť aj muži) budú nominovaní podľa výberu Košťála
Stolc-  z CTM nominácie vypadol a bol nominovaný pre BK Lučenec
Pavčo- uprednostnil nomináciu na medzinárodné trojstretnutie  Boules lyonnaise v Terényi ako prípravu na MS v Casablance
16. bod Brezňan navrhoval zakúpenie video techniky, ktorá by sa využívala pri tréningoch mládeže aj dospelých reprezentantov
Soresi   s týmto nesúhlasí, ale navrhuje WIFI
17. bod Soresi –pripomenul, aby sa pri nomináciách dalo avízo aj vedúcim klubov nie len hráčom, (do budúcnosti je potrebné nahlásiť predsedom klubov)
18. bod Matera a aj S. Giovanni sa budú účtovať aj z raffy aj boules lyonnaise približne
  50 : 50, lebo deti reprezentovali Slovensko v oboch športoch
VV SAB schváli 5 sád gúľ –zakúpenie Soresi 150 eur CTM
19. bod Obročníková –navrhla vzor na cestovný príkaz, čo má na starosti vedúci výpravy, a celkový postup pri služobných cestách a športových výpravách o použití súkromného auta  a jednotný systém účtovania cestovných nákladov  zodpovedá členka sekretariátu Nagyová
Torok - povinnosť preukázať tankovanie pri zahraničnej ceste ,  uvádzať a prikladať dané doklady k vyúčtovaniu
Macko – mal dotaz či sa účtuje  podľa starej smernice alebo sa rozhodne po novom .Členovia výboru sa rozhodli, že do konca roku sa bude účtovať kilometrovné.
hlasovanie : za 5 zdržal sa 1
20. bod Macko – spýtal sa na svoj  trénerský certifikát , ktorý poslal  p. Libiakovi ako  predsedovi matričnej komisie a ten bol odovzdaný na Sekretariát SAB .Nakoľko p. Libiak nebol prítomný, odpoveď dostane do dvoch týždňov
21. bod Nagyová – mala na starosti zaplatenie členského príspevku klubov avizovala že KNŠ nemá zaplatené do SAB . P. Brezňan si vzal na starosť jednanie  s p. Šnúrikom a Petrom  Mojžitom . KNŠ je povinný predložiť zápisnicu o zasadnutí Rady KNŠ , kde bol zvolený za nového predsedu p. Mojžita ,
22. bod Poverila sa p.predsedníčka Lukáčová jednaním s p. Casarinim o zakúpení jedného setu od p.Bizzariho, ktorý by sa doniesol pri príchode zo S. Giovanni
23. bod Lukáčova –navrhla odpis poškodených gúľ –zodpovedná p. Strehovská a rozdelenie nových gúľ- sa poveruje Brezňan a . Nagyova
24. bod World Games – p. Obročníková poslala správu na Konfederáciu športových zväzov a správa sa pošle  aj členom výboru a poďakovala  p. Mackovi za účasť a povzbudzovanie počas turnaja WG
25. bod Lukačova – návrhla platbu za účtovnícke  práce v pomere 50: 50 za obidva uznané športy
Záverom predsedníčka SAB poďakovala prítomným za spoluprácu a popriala veľa elánu do ďalšej spoločnej práce.

VV SAB schvaľuje  :  1. program zasadnutia  - jednohlasne
2. voľbu zapisovateľa Nadeždu Nagyovú a overovateľa Jána Brezňana a Daniela Obročníka   jednohlasne
3. nomináciu reprezentácie Boule lyonnaise na trojstretnutie Slovensko-Maďarsko-Srbsko
hlasovanie:  za 6 proti 0
4.nomináciu reprezentantov na ME juniorov U18 v Bologni (Taliansko), zapožičanie 9 miestneho auta a ubytovanie za deň navyše 55 eur / osoba
hlasovanie : za 5 zdržal sa 1
5.nomináciu reprezentácie žien Boule lyonnaise na ME v Saluzzo (Taliansko)
hlasovanie : za 6 proti 0
6. nomináciu reprezentantov mužov Boule lyonnaise na MS v Casablanke (Maroko)
hlasovanie : za 5 zdržal sa 1
7. nákup 5 sád boccia gúľ pre U – 14 do CTM
 hlasovanie :za 6 proti 0
8. doklad o použití súkromného motorového vozidla, účtovanie kilometrovného ( podlieha schvaľovaniu VV SAB ), excel tabuľka príkaz a vyúčtovanie podľa vzoru ktorý nám poslala vedúca sekretariátu SAB p. Vargová
 hlasovanie :za  : 6 proti 0
9. logo SAB – bude platné pôvodné
 hlasovanie :za 6 proti 0
10.Lukáčová ,Obročníková a Soresi stretnutie 31.8.2017 v Bratislave , kde bude  prejednávane povinne zverejňovanie udajov NŠZ
hlasovanie :za 6 proti 0
11.Schvaľuje učtovanie cestovných nákladov pre jazdu sukromným motorovým vozidlom sadzbou O,183 / km a o vyplácaní amortizácie, stravnom  rozhoduje a schvaľuje VV SAB do konca roku 2017 
hlasovanie :za 5 proti :0 zdržal sa 1
12. zakupenie jedneho setu treningových pomocok od p. Bizzariho
  UZNESENIE
bod. 1
Riešenie problematiky okolo ISŠ a zdrojovej evidencie sa bude riešiť za prítomnosti p. Domoka, p. Libiaka, p.Šnúrika a predsedami uznaných športov boccia a boules lyonnaise
Termín :15.9.2017
Zodpovedný Obročníková, Torok
bod. 2
Predsedníčka SAB p. Lukáčová dá písomné vyjadrenie k listu predsedu BK Lučenec p. Macka na základe vyjadrení kompetentných členov SAB,
Termín  : 1.september2017
bod 3  
Určiť presný termín predvádzania ukážok boccie a boule lyonnaise pre učiteľov Zš a telocvikárov  
Termín : september 2017-08-16
Zodpovedný . Brezňan                                                                                                                   
bod 4
Ukladá sa zorganizovať M SR mužov 55 +
Termín : september 2017-08-16
 Zodpovedný  : :p.  Macko
bod.5
Ukladá sa organizovať  M SR  U 18 a U 23  v športe boule lyonnaise
Termín : október 2017
Zodpovedný : p. Macko
bod 6
Ukladá sa organizovať M SR v novej disciplíne precíz raffa
Termín : december 2017
Zodpovedný : p. Macko
bod. 7
Preveriť zmluvu  o prenájme priestorov krytého bocciodromu s UK Bratislava a predĺžiť ju  podľa možnosti na viacej rokov
Termín : 1. október
Zodpovedný : Lukáčová a Obročníková
bod. 8
Predsedom klubov sa  ukladá  nahlásiť na Sekretariát SAB zdrojovú evidenciu športovcov a športových  odborníkov  a vyplniť excel tabuľku, ktorú dostanú na svoj
e  mail 
Termín : 10. september 2017
Zodpovedný : Macko, Obročníková, Vojtek, Mojžita, Soresi, Sacher
bod. 9
Ukladá sa predsedovi CTM  nahlásiť na Sekretariát SAB zdrojovú evidenciu športovcov a športových odborníkov
Termín : 10. september 2017
Zodpovedný : p. Brezňan
bod. 10
Ukladá sa  zladiť  web stránku  SAB s požiadavkami povinného zverejňovania údajov
Termín : 1,september 2017
Zodpovedný : Košťál, Torok
bod .11
Ukladá sa trénerom CTM  viesť evidenciu tréningov  do rozdaných zápisníkov od p. Brezňana a deťom CTM  zapisovaním svojich denných športových aktivít a tréningov . 
Termín : od 1. septembra do konca školského roku
Zodpovedný : v texte
bod .12
Spracovať príručku pre trénerov boccie
Termín : 1. október 2017
Zodpovedný : Brezňan
bod . 13
Ukladá sa vydať osvedčenie školiteľa pre p, Tibora Libiaka, Ervina Mészárosa
Termín : ihneď
Zodpovední : Lukáčová, Obročníková
bod. 14
Ukladá sa klubu Fortíno zapísať do zdrojovej evidencie  IS členov Košického klubu do schválenia stanov ministerstvom
Termín : 10.septembra 2017-08-16
Zodpovední : Lukáčová, Obročníková
bod. 15
Ukladá sa rozšíriť prístup a ukladanie  údajov a informácií  na web stránku  SAB a stránku na facebooku  pre : Lukáčová, Obročník, Soresi,, Domok  a zmeniť prístupové heslá .
Termín : ihneď
Zodpovedná : Lukáčová , Košťál
bod. 16
Ukladá sa  dopracovať účtovnú agendu , ktoré neboli vo výročnej správe 2016
Termín . ihneď
Zodpovední : Lukáčová, Obročníková, Macko
bod.17
Ukladá sa pri reprezentačných výjazdoch  schvaľovať VV SAB  realizační tím  ( vedúci výpravy, tréner)
Termín : ihneď
Zodpovední : Obročníková, Torok
bod.18
Ukladá sa  zverejnenie dotácie od Mesta
Termín : ihneď
Zodpovední : Lukáčová, Obročníková
Bod.19
Ukladá sa J.Šnúrikovi  splniť si povinnosť ohľadom IS , zdrojovej evidencie a odovzdávania funkcie v KNŠ (zápisnica o zvolení nového predsedu) a vyplatenie členského za rok 2017 do SAB.Brezňan si vzal na starosť jednanie s p. .Šnurikom a  p.Mojžitom
Termín : do15.9.2017
Zodpovedný : v texte
Bod 20
Ukladá sa osobám pri organizovaní sutaži, informovať aj veduceho klubu, nie len nominovaneho hráča
Termín : ihneď a trvalý
Zodpovední : v texte
Bod 21
Ukladá sa ŠTK SAB vytvoriť system vyhodnocovania vysledkov sutazí ( rebriček, bodovanie) a zverejnenie nominačných kritérií pre zaradenie do reprezentačných výberov
Termín : 15.09.2017
Zodpovední : v texte
Bod 22
Kontrola a vyhodnotenie podpisovanie Štatutu reprezentanta
Termín : 15.9.2017
Zodpovedný : Sekretariát SAB
Bod.23
Ukladá sa Danielovi Obročníkovi dojednať lekárske prehliadky u  Mudr. Gáfrikovej  a odovzdať harmonogram mien lekárskych prehliadok detí CTM
Termín : 15.9.2017
Zodpovední : Obročník, Brezňan
Bod 24
Poveriť členov VV SAB ulohami vyplývajucimi  z listu p. Fisterovej hlavnej kontrolorky MŠVVaŠ
Termín : ihneď
Zodpovední : Lukáčová, Obročníková
Bod 25
Poveruje sa p. Lukáčová s p. Casarinim o zakupení jedneho setu treningových pomocok pre CTM
Termín : 1.september 2017

V Lučenci 18.8.2017


Zapísal : Nadežda Nagyová


Zápisnicu overil : Daniel Obročník, Ján Brezňan

0 comments:

Zverejnenie komentára