nedeľa 23. júla 2017

Zápisnice z konania VV SAB 13.5.2017 a 16.6.2017

Slovenská asociácia boccie

                              P O Z V Á N K A

Pozvánka na VV SAB  dňa  13.5.2017  o 10: 00  hod.
miesto  konania :  Lučenec, Novohradská  1 
 E.č. pozvánky na VV SAB : 5/2017  
Pozvaní:   Iveta Lukáčová, Veronika Obročníková, Daniel Obročník, Ján Török, Peter Domok, Ján Brezňan, Pier Soresi

Program:
1. otvorenie, schvaľovanie programu
2. voľba zapisovateľa
3. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze VV SAB
4. schvaľovanie pracovných komisií
5. voľba predsedu pre šport Boccia Raffa a voľba predsedu pre šport Boule lyonnaise
6. voľba štatutárnych zástupcov SAB
7. schvaľovanie pracovných komisií – Kontrolnej, Disciplinárnej, Komisie na riešenie sporov, Licenčnej a matričnej, Športovo technickej, Trénerskej a metodickej, Komisie mládeže
8.   schválenie  dokumentov: disciplinárny, organizačný a súťažný poriadok. Štatúty a smernice pracovných komisií  výsledkov súťaží, nominačných návrhov
9.  schválenie zloženia sekretariátu SAB, ekonomickej smernice, smernice hlasovania per rollam a používanie tlačív SAB
10.  schvaľovanie systému vyhodnocovania výsledkov súťaží -rebríček (bodovanie)
11. voľba reprezentačných trénerov
12. návrh a nominácia reprezentačných výberov, schválenie Štatútu reprezentanta, zverejnenie nominačných kritérií                                                                                                            13. schválenie  plánu činnosti, určenie dátumov súťaží, turnajov a spôsob prihlasovania, členské a licenčné poplatky
14. schvaľovanie rozpočtu na rok 2017
15. vyhodnotenie úplnosti povinne zverejňovaných údajov a kvality web stránky SAB            16. vyhodnotenie zdrojovej evidencie pri spustení systému ISŠ
17.vyhodnotenie stavu Stanov členských klubov
18. rozprava
19. správa  zapisovateľa – prijatie uznesenia
  20. záver


Odsúhlasenie prejednávaných bodov dna 10.5.2017 a na plánovanom zasadnutí VV SAB 13.5.2017

Prítomní: :Mgr. Ján Brezňan, Veronika Obročnikova, Ján Török, Ing.  Peter Domok, Daniel Obročník, Iveta Lukáčová
Zapisovateľ : Ing. Peter Domok, Nadežda Nagyová

Plnenie úloh z uznesení VV SAB 2017
Výrobca členských preukazov  - L-Lúč, o.z., Štefana Moyzesa 57, 984 01  Lučenec, IČO: 45 015 376.
Áno, súhlasíme s týmto návrhom
7  reprezentačných súprav a dresov už zakúpené , treba hľadať dodávateľa za výhodne ceny
WEB stránka SAB – OK.......zodpovedá požiadavkám
 Video projekcia – ostáva naďalej otvorená téma
                Podpredseda SAB  a predseda Boccia  Raffa– Veronika Obročniková
     Predseda Boule Lyonnaise  – Jan Török
     Za štatutárnych zástupcov SAB boli zvolení :
     Predseda SAB Iveta Lukáčová,
Hlavné medzinárodné súťaže Boule lyonnaise na rok.2017
A.)  ME žien ( ITA)
B.)  MS juniorov U18/U23 (ALŽIRSKO)
C.)  MS mužov – Casablanca (MAR) nominačné kritériá , účasť a rozpočet bude schvaľovať VV SAB na najbližšom zasadnutí
CTM – vytvorenie pod účtu -  prevod  finančných prostriedkov z účtov Boccia  Raffa a Boule Lyonnaise
Komisia mládeže: Mgr. Ján Brezňan
                              Nadežda Nagyova
                              Richard Sacher
ŠTK: predseda :Ing. Peter Domok
         členovia : Richard Sacher
          Tibor Libiak
          Kristián Košťál
Trénerská komisia: Pier Paolo Soresi
 členovia : Mgr. Erika Kamenická, Mgr .Ján Brezňan, Mgr. Tibor Libiak, Ján Török, Richard Sacher. Daniel Obročník, Nadežda Nagyová
                                                                                                                                                                    Licenčná a matričná komisia : predseda Mgr.Tibor Libiak
                                                  podpredseda Ing.Peter Domok
                                  členovia : Mgr. Ervin Mészáros, Ján Šnúrik,  Dagmar Luptáková
                                                Richard Sacher, Ján Török , Mgr .Ján Brezňan  
Komisia na riešenie sporov :predseda Ing.Luboš Šedivý
                                             podpredseda Ing. Zoltán Kováčik
                                             právny poradca  Ing. JuDr. Janka Bariaková
Kontrolná Komisia :  predseda  Ing. Gabriela Czaková
                                 Iveta Vilhanová
                                 Ing.Zuzana  Volentierová Čonková
Disciplinárna Komisia : predseda JuDr. Tibor Kurunczi
                                     podpredseda JuDr.Vladimíra Houtek Biehalová
                                                                    Anton Mlynárik
Trénerská  a metodická komisia : predseda  Pier Soresi
                                                      podpredseda Mgr. Ján Brezňan
členovia : Daniel Obročník, Ján Török, Iveta Vilhanová, Richard Sacher
                Mgr..Erika Kamenická, Nadežda Nagyová, Patrik Pavčo, Ing,.Peter Domok
               Ján Šnúrik, Dagmar Luptáková, Mgr.Tibor Libiak, Ing..Kristián Košťál
Rozhodcovská komisia :  predseda Daniel Obročník
                                         podpredseda    Ing. .Kristián Košťál
členovia : Iveta Vilhanová, Lýdia Vargová, Ing. Svetlana Kyseľová

Sekretariát SAB  sa schválil: predbežne v nasledovnom zložení
Magdaléna Strehovská – hospodárka za vedenie evidencie majetku SAB( dresy, gule, atd.)
Nadežda Nagyova – spracovanie prvotných účtovných dokladov a dokumentov
Kristián Košťál – vedenie WEB stránky a aktualizácia súťaží, výsledkov súťaží a aktuálnych informácií
Ingrid Vargová – vedúca sekretariátu SAB
Pokračovanie,  prejednanie, doriešenie ďalších bodov programu a aktuálne otázky sa uskutoční po uzdravení predsedníčky SAB  začiatkom júna 2017 .
Zapísal : Ing. Peter Domok

Jednanie dňa 16..6. za účasti predsedníčky SAB a zapisovateľky Nadeždy Nagyovej

Členovia výboru sa zhodli na zlepšení efektivity priebehu  zasadnutí VV SAB na rozpise programu a spracovaní navrhnutých tém a ich zjednocovanie formou per rollam vopred.
.
Ján Brezňan v spolupráci s trénermi CTM navrhuje na Stredoeurópsky  pohár nasledujúcich hráčov : Tomáš Štolc, Patrik Pavčo, Kristián Košťál a Mário Šnúrik.

Schvaľuje sa požiadavka Jána Brezňana na zakúpenie evidenčných zošitov pre trénerov.

VV SAB poveruje Jána Brezňana a Nadeždu Nagyovú jednaním na mestkom úrade odbor školstva  s pani. Káčeríkovou a pánom  viceprimátorom Baculíkom zavedením novej športovej aktivity pre deti od 6 -12 rokov, kde sa spája šport s matematickými základmi žiakov ( sčitovanie, násobenie, základy geometrie)

Ján Brezňan požaduje väčší počet tréningových hodín,  spresnenie a rozpis  tréningových hodín na jednotlivých ihriskách.                                                                                                      Ján Brezňan predniesol požiadavku BK Lučenec na zakúpenie kobercov na 2 dráhy na ulici J.Bottu. Poveruje sa predsedníčka Boccia Raffa Veronika Obročníková  v spolupráci s predsedom klubu BK Lučenec s Ing. Jánom Mackom urobiť prieskum nákupu koberca, ktorý by vydržal aj vonkajšie poveternostné podmienky aj počas zimného obdobia

VV SAB súhlasí s obsahom navrhnutých  dokumentov::Disciplinárny poriadok, Organizačný poriadok SAB , Poriadok na riešenie sporov, Súťažný poriadok SAB pre rok 2017. Odsúhlasil sa aj štatút licenčnej a matričnej komisie s odkladom licenčnej povinnosti hráčov na rok 2018. 
VV SAB schvaľuje pre rok 2017 trénerské poverenia pre prihlásených trénerov zo dňa Tréneri a rozhodcovia, ktorí podali prihlášky dňa 2.4.2017 a priebežne sa vzdelávajú v rámci vzdelávacieho programu SAB  na trénera I. kvalifikačného stupňa 17 hodín všeobecná časť, 33 hodín špeciálna časť a. 10 hodín  Zákon  o športe 440/2015  formou prezentačných programov MŠVVaŠ  dostanú osvedčenie a preukazy platné do konca roka 2018.:
Kristián Košťál, Ján Šnúrik, Peter Domok, Patrik Pavčo, Daniel Obročník, Erika Kamenická, Iveta Vilhanová, Pier Soresi, Richard Sacher,  Nadežda Nagyová , Ján Török, Tibor Libiak. Ján Brezňan

Peter Domok navrhol nevyhnutnosť rozšírenia  členskej základne najmä Boule lyonnaise .Predsedníčka SAB Iveta Lukáčová v rámci Košíc Ján Török zaktivovať aspoň jeden klub v Nitre a oblasť Žiliny a Ján Brezňan spolupráca s základnými a strednými školami v Lučenci.

VV SAB schválil štatút elektronického hlasovania per rollam

VV SAB odsúhlasil bodované turnaje pre rok 2017 menovite : Majstrovstvá SR muži, ženy, juniorské kategórie , Elident cup, Fortino cup, a Pelikán cup. Zodpovedný predseda ŠTK Peter Domok. pre obidva uznané športy.

VV SAB schválilo štatút reprezentanta SR . Nominovaný a klubmi  a trénermi navrhovaní reprezentanti sú povinní podpísať tento štatút.( napr. povinné lekárske prehliadky, účasť na testoch výkonnosti atď.)

VV SAB menovalo za hlavné trénera  reprezentácie Boccia  Raffa Piera Soresiho a Richarda Sachera za Boule lyonnaise

Z výročnej správy na konferencii SAB vyplynulo, že u mužov je predbežný rebríček najlepších hráčov : Tomáš Štolc, Peter Domok, Patrik Pavčo, Lukáš Bolla , Ivan Stieranka , Richard Sacher a Daniel Obročník bez udania poradia.U žien  Veronika Obročníková, Svetlana Kyseľová, Dagmar Luptáková Erika Kamenická bez udania poradia .V kategórii seniorov u žien Lýdia Vargová a u mužov Ondrej Garaj.            V kategórii do U – 15 Magdaléna Strehovská, . U – 14 Martina Grexová, Miroslav Dováľ, Hugo Bagó, Samuel Markovič, bez udania  poradia.

Rozhodcovské poverenia    udelí VV SAB záujemcom z klubov  na základe vyplnenej prihlášky a následnom absolvovaní vzdelávacieho cyklu .

VV SAB poveruje Ivetu Lukáčovú zabezpečením  pána Bizzariho na 22. septembra 2017 na ukážky športov v meste Lučenec

Plán činnosti schválený Konferenciou SAB bude postupne doplňovaný podľa aktuálnych zverejňovaných  medzinárodných turnajov v obidvoch uznaných športoch.

Schválený rozpočet Konferenciou bol spresnený a predložený na schválenie,  viď tabuľka č. 1 č. 2  č. 3 č.4   priložené k zápisnici. Po pripomienkovaní a prípadnom doplnení do 30.6.2017 bude VV SAB schválený..Zodpovedná predsedníčka sekretariátu SAB pani Ingrid Vargová

VV SAB schválil sumu 70 eur splatnú do 17.6.2017 pre kluby SAB pre obidva uznané
športy.

Komunikácia na medzinárodnej úrovni podlieha výhradne VV SAB . Kluby sú povinné nahlasovať všetky medzinárodné aktivity VV SAB alebo sekretariátu SAB. :
e-mail slovenska.asociacia.bocce@gmail.com . Nenahlásenie podlieha disciplinárnemu konaniu.

Do 30.júna máme povinnosť zverejniť a písomne doručiť na MŠVVaŠ  metodiku tréningového centra a zverejnenie na WEB stránke SAB menoslov reprezentačných výberov podľa Zákona 440 / 2015 s uvedením požadovaných údajov každého člena.


VV SAB berie na vedomie : 
WEB stránka SAB – OK.......zodpovedá požiadavkám
Video projekcia – ostáva naďalej otvorená téma
Hlavné medzinárodné súťaže Boule lyonnaise na rok.2017
A.)  ME žien ( ITA)
B.)  MS juniorov U18/U23 (ALŽIRSKO)
C.)  MS mužov – Casablanca (MAR) nominačné kritériá , účasť a rozpočet bude schvaľovať VV SAB na najbližšom zasadnutí
a Majstrovstvá Európy juniorov do 18 rokov Boccia Raffa v Bologni
                  .
Členovia výboru sa zhodli na zlepšení efektivity priebehu  zasadnutí VV SAB na rozpise programu a spracovaní navrhnutých tém a ich zjednocovanie formou per rollam vopred
                                                                                                                                          VV SAB 16.6.2017 schvaľuje :                                                                                                  Zo dňa 13.5.2017– L-LÚČ, o.z., Štefana Moyzesa 57, 984 01 Lučenec, IČO: 45 015 376 za dodávateľa tovarov a služieb pre SAB (športový národný zväz) v zmysle § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(výrobou členských preukazov , osvedčení SAB, poverovacích listín SAB, trénerských a rozhodcovských preukazov, diplomov, listín SAB).

Tajné hlasovanie : 5 za; zdržal sa 1; proti 0 (Veronika Obročníková neprítomná - § 20 ods. 2 zákona o športe)
Zo dňa 13.5.2017  bolo zakúpených 7  reprezentačných súprav a dresov  pre výpravu Junior Day v Matera, pre ďalšie reprezentačné vrcholové podujatia (MS, ME) treba hľadať dodávateľa za výhodne ceny. VV SAB predbežne schvaľuje nákup 10 súprav reprezentačných súprav podľa požiadaviek predsedov sekcií Boccia  Raffa a Boule lyonnaise.
 Hlasovanie : 7 za (Soresi audio)
Zo dňa 13.5.2017 za podpredsedu SABpredsedu sekcie Boccia RaffaVeroniku Obročnikovú
      za predseda sekcie Boule Lyonnaise  – Jána Töröka
Za štatutárnych zástupcov SAB boli zvolení a schválení :
 Predseda SAB   Iveta Lukáčová,
 predseda sekcie  Boccia Raffa  a  podpredseda SAB Veronika Obročníková
 Hlasovanie : 7 za ( Soresi audio)
CTM – vytvorenie pod účtu -  prevod  finančných prostriedkov z účtov Boccia Raffa a Boule Lyonnaise
Neschvaľuje : hlasovanie za 3 ( Brezňan ,Török, Soresi)
 4 proti (Lukáčová,  Obročníková,  Domok,  Obročník )
Komisia mládeže:  predseda Mgr. Ján Brezňan
                               členovia : Nadežda Nagyová
                               Richard Sacher
Schválená hlasovením : 7 za
ŠTK:  Predseda :Ing. Peter Domok
          členovia : Richard Sacher
                          Tibor Libiak
                           Kristián Košťál
Schválená hlasovaním : 7 za
Licenčná a matričná komisia : predseda : Mgr.Tibor Libiak
                                                   podpredseda : Ing.Peter Domok
                                                  členovia : Mgr. Ervin Mészáros, Ján Šnúrik,                         Dagmar Luptáková,   Richard Sacher, Ján Török , Mgr .Ján Brezňan 
 Hlasovanie :7 za
 Komisia na riešenie sporov :predseda :  Ing.Luboš Šedivý
                                             podpredseda  :I ng. Zoltán Kováčik
                                             právny poradca  : Ing. JuDr. Janka Bariaková
Hlasovanie : 7 zaKontrolná Komisia :  predseda  : Ing. Gabriela Czaková
                                    členovia :           Iveta Vilhanová
                                                        Ing.Zuzana  Volentierová Čonková
Hlasovanie 7 za

Disciplinárna Komisia : predseda :    JuDr. Tibor Kurunczi
                                     podpredseda  :JuDr.Vladimíra Houtek Biehalová
                                                              Anton Mlynárik
Hlasovanie : 7 za

Trénerská  a metodická komisia : predseda   :Pier Soresi
                                                          podpredseda  :Mgr. Ján Brezňan
                                                         členovia : Daniel Obročník, Ján Török, Iveta Vilhanová, Richard Sacher,   Mgr.Erika Kamenická, Nadežda Nagyová, Patrik Pavčo, Ing.Peter Domok ,Ján Šnúrik, Dagmar Luptáková, Mgr.Tibor Libiak, Ing.Kristián Košťál
Hlasovanie : 7 za

Rozhodcovská komisia :  predseda Daniel Obročník
                                            podpredseda    Ing.Kristián Košťál
                                            členovia : Iveta Vilhanová, Lýdia Vargová, 
                                                            Ing. Svetlana Kyseľová
Hlasovanie  :7 za                 

Sekretariát SAB  sa schválil: predbežne v nasledovnom zložení
Magdaléna Strehovská – hospodárka za vedenie evidencie majetku SAB( dresy, gule, atd.)
Nadežda Nagyova – spracovanie prvotných účtovných dokladov a dokumentov
Ing.Kristián Košťal – vedenie WEB stránky a aktualizácia súťaží, výsledkov súťaží a aktuálnych informácií
Hlasovanie  :7 za
Schvaľuje Ingrid Vargovú za  vedúcu sekretariátu SAB
Hlasovanie : 7 za

Bod 1 zo dňa 16.6.2017
 Ján Brezňan v spolupráci s trénermi CTM navrhuje na Stredoeurópsky  pohár nasledujúcich hráčov : Tomáš Štolc, Patrik Pavčo, Kristián Košťál a Mário Šnúrik
Hlasovanie : 7 za
Bod 2  zo dňa 16.6.2017
Schvaľuje sa požiadavka Jána Brezňana na zakúpenie evidenčných zošitov pre trénerov.
Bod 3 zo dňa 16.6.2017
VV SAB súhlasí s obsahom navrhnutých  dokumentov:
Disciplinárny poriadok, Organizačný poriadok SAB , Poriadok na riešenie sporov, Súťažný poriadok SAB pre rok 2017. Odsúhlasil sa aj štatút licenčnej a matričnej komisie s odkladom licenčnej povinnosti hráčov na rok 2018.  .
Hlasovanie : 7 za.
Bod 4
VV SAB schválil štatút elektronického hlasovania per rollam.
Hlasovanie : 7 za
Bod 5
VV SAB odsúhlasil a schvaľuje  bodované turnaje pre rok 2017 menovite : Majstrovstvá SR muži, ženy, juniorské kategórie , Elident cup, Fortino cup, a Pelikán cup.
Hlasovanie : 7 za 
VV SAB schválilo štatút reprezentanta SR . Nominovaní a klubmi,  alebo trénermi navrhovaní reprezentanti sú povinní podpísať tento štatút.( napr. povinné lekárske prehliadky, účasť na testoch výkonnosti atď.)
Hlasovanie : 7 za
VV SAB menovalo  a schválilo za  hlavného trénera  reprezentácie Boccia  Raffa Piera Soresiho a Richarda Sachera za Boule Lyonnaise
Hlasovanie 7 za
Z výročnej správy na konferencii SAB vyplynulo, že u mužov je predbežný rebríček najlepších hráčov : Tomáš Štolc, Peter Domok, Patrik Pavčo, Lukáš Bolla , Ivan Stieranka , Richard Sacher, Ľuboš Kopáč a Daniel Obročník bez udania poradia.     U žien  Veronika Obročníková, Svetlana Kyseľová, Dagmar Luptáková, Erika Kamenická a Iveta Vilhanová bez udania poradia .V kategórii seniorov u žien Lýdia Vargová a u mužov Ondrej Garaj. V kategórii do U – 15 Magdaléna Strehovská, . U – 14 Martina Grexová, Miroslav Dováľ, Hugo Bagó, Samuel Markovič, bez udania  poradia
Nový rebríček vypracuje ŠTK na základe výsledkov M – SR všetkých kategórií na rok 2017. Výsledkov ligových súťaží jednotlivcov a ligových súťaží družstiev a bodovaných turnajov 2017.
Hlasovanie  :7 za
Schválený rozpočet Konferenciou bol spresnený a predložený na schválenie viď tabuľka č. 1 č. 2  č. 3 č.4   priložené k zápisnici. Po pripomienkovaní a prípadnom doplnení do 30.6.2017 bude VV SAB schválený..Zodpovedná predsedníčka sekretariátu SAB pani Ingrid Vargová
Predbežne bol rozpočet schválený.
Hlasovanie : 7 za
VV SAB: schvaľuje reprezentačné a  realizačné teami  pre prípravu a reprezentáciu SR  :
U 14 – Samuel Markovič, Simona Fehérová, Ema Ostrihoňová, Filip Zauška,  Kristián KelemenTomáš Kašiar pre šport Boccia Raffa
tréneri : Patrik Pavčo, Daniel Obročník, Nadežda Nagyová,
šéftréner : Ján Brezňan
U 14 – Miroslav Dováľ, Martina Grexová , Filip Zauška ,Kristián Kelemen Samuel Markovič  pre šport Boule lyonnaise
tréneri : Richard Sacher, Daniel Obročník Patrik Pavčo
šéftréner : Tibor Libiak
U 18 – Martina Grexova, Miroslav Dováľ, Hugo Bago, Magdalena Strehovská,Tomáš Štolc pre šport Boccia Raffa
tréneri : Pier Soresi, Nadežda Nagyová, Ján Török
šéftréner : Ján Brezňan
U – 18 Magdaléna Strehovská, Miroslav Dováľ, Martina Grexová pre Boule Lyonnaise
tréneri : Daniel Obročník , Richard Sacher
šéftréner : Tibor Libiak
U – 23 Kristian Košťál, Patrik Pavčo, Mário Šnúrik, Lukáš Bolla, pre šport Boccia Raffa
tréneri : Pier Soresi, Nadežda Nagyová
šéftréner : Ján Brezňan
U – 23  , Jerguš Radačovský, Mário Šnurik. Lukáš Bolla,Patrik Pavčo, Dominik Ľudvik, Daniel Horotek  pre šport Boule Lyonnaise
tréneri : Dagmar Luptáková, Richard Sacher
šéftréner : Tibor Libiak
Celkový počet hráčov zaradených do CTM je 18.
Reprezentačný výber mužov : Ivan Stieranka, Richard Sacher, Daniel Obročník, Patrik Pavčo, Peter Domok, Lukáš Bolla, Kristán Košťál, Ľuboš Kopáč pre šport Boccia Raffa
tréneri : Pier Soresi
šéftréner Ján Brezňan
Reprezentačný výber mužov :Daniel Obročník Patrik Pavčo, Vojtek Sopko, Daniel Horotek,Dominik Ľudvik , Milan Vojtek, Richard Sacher ,Peter Domok pre šport Boule Lyonnaise
tréneri : Tibor Libiak, Dagmar Luptáková
šéftréner : Tibor Libiak
Reprezentačný výber žien : Veronika Obročníková, Svetlana Kyseľová, Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Erika Kamenická pre šport Boccia Raffa
tréneri : Pier Soresi, Ján Török
šéftréner : Ján Brezňan
Reprezentačný výber žien : Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Jozefa Šnúriková, Erika Kamenická, Nadežda Nagyová pre šport Boule Lyonnaise
tréneri : Richard Sacher
šéftréner : Tibor Libiak
 Hlasovanie : Za 6
Zdržal sa : 1

UZNESENIE VV SAB zo dňa 16.6.2017
Bod 1
Nahlásiť usporiadanie Stredoeurópskeho pohára na MŠVVaŠ  do 30. júna 2017. Zodpovedný  :Veronika Obročníková  , termín v texte.
Bod 2
Zakúpenie evidenčných zošitov pre trénerov CTM podľa požiadavky p.Brezňana.
Zodpovedný : Veronika Obročníková, Termín do 25.6.2017
Bod 3
VV SAB poveruje Jána Brezňana a Nadeždu Nagyovú jednaním na Mestskom úrade odbor školstva  s pani. Káčeríkovou a pánom  viceprimátorom Baculíkom zavedením novej športovej aktivity pre deti od 6 -12 rokov, kde sa spája šport s matematickými základmi žiakov ( sčitovanie, násobenie, základy geometrie
Zodpovední : v texte   termín22.6.2017
Bod 4
Ján Brezňan požaduje väčší počet tréningových hodín a spresnenie  tréningových hodín na jednotlivých ihriskách. Ukladá sa trénerom menovite : Torok, Nagyová, Obročník, Pavčo, Vilhanová, Sacher, Luptáková zvýšiť  počet tréningových jednotiek v týždni, podľa možností vo všetkých juniorských vekových kategóriách.
Zodpovedný v texte, termín  trvalý
Bod 5
Ján Brezňan predniesol požiadavku BK Lučenec na zakúpenie kobercov na 2 dráhy na ulici J.Bottu. Poveruje sa predsedníčka Boccia Raffa Veronika Obročníková  v spolupráci s predsedom klubu BK Lučenec s Ing. Jánom Mackom urobiť prieskum nákupu koberca, ktorý by vydržal aj vonkajšie poveternostné podmienky aj počas zimného obdobia. Ukladá sa písomné stanovisko ( vyjadrenie ) predsedu BK Lučenec p. Macka o potrebe nákupu kobercov.
Zodpovedná : Obročníková  termín : 30.6.2017
Bod 6
VV SAB schvaľuje pre rok 2017 trénerské poverenia pre prihlásených trénerov zo dňa 2.4.2017 , ktorí sa priebežne vzdelávajú v rámci vzdelávacieho programu SAB  na trénera I. kvalifikačného stupňa 17 hodín všeobecná časť, 33 hodín špeciálna časť a. 10 hodín  Zákon  o športe 440/2015 formou prezentačných programov MŠVVaŠ :
Kristián Košťál, Ján Šnúrik, Peter Domok, Patrik Pavčo, Daniel Obročník, Erika Kamenická, Iveta Vilhanová, Pier Soresi, Richard Sacher,  Nadežda Nagyová , Ján Török, Tibor Libiak. Ján Brezňan, Dagmar Luptáková
Ukladá sa vydanie trénerských osvedčení a trénerských preukazov pre prihlásených záujemcov o trénerstvo a pre Tibor Libiak - školiteľ, Erika Kamenická – školiteľ
.Ervin Mészároš – školiteľ,
Trénerské poverenia a trénerský preukaz pre Kristia Košťál, Peter Domok, Patrik Pavčo, Daniel Obročník, Iveta Vilhanová Pier Soresi, Nadežda Nagyová
Trénerstvo Boccia raffa a Boules lyonnaise sa považujú za príbuzné športy . Kvalifikácia školiteľov aj trénerských adeptov platí pre obidva športy.
Ukladá sa : Ing. Petrovi Domokovi a Jánovi Šnúrikovi zapísať menovaných do ISŠ  ( zatiaľ web. stránka SAB ) so všetkými náležitosťami podľa zákona o športe 440/ 2015
Zodpovedný : sekretariát SAB
termín : 30.7.2017
Bod 7
Peter Domok navrhol nevyhnutnosť rozšírenia  členskej základne najmä boule lyonnaise .Predsedníčka SAB Iveta Lukáčová v rámci Košíc ,Ján Török zaktivovať aspoň jeden klub v Nitre a oblasť Žiliny a Ján Brezňan spolupráca s základnými a strednými školami v Lučenci
Zodpovední : v texte termín trvalý
 Bod 8
Vyhotovenie rozhodcovských osvedčení a rozhodcovských preukazov  pre prihlásených rozhodcov menovite : Ing. Kristián Košťál, Ing. Peter Domok, Patrik Pavčo, Daniel Obročník, Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Lýdia Vargová, Paulína Kollárová, Veronika Obročníková, Svetlana Kyseľová, Ján Török, Erika Kamenická.
 Ukladá sa : Ing. Petrovi Domokovi a Jánovi Šnúrikovi zapísať menovaných do ISŠ  ( zatial web. stránka SAB ) so všetkými náležitosťami podľa zákona o športe 440/ 2015
Zodpovedný : sekretariát SAB
termín 30.7.2017
Bod 9
Nový rebríček vypracuje ŠTK na základe výsledkov M – SR všetkých kategórií na rok 2017. Výsledkov ligových súťaží jednotlivcov a ligových súťaží družstiev a bodovaných turnajov 2017.
Zodpovední : Peter Domok a Richard Sacher
termín : priebežne do konca roka 2017
Bod 10
VV SAB poveruje Ivetu Lukáčovú zabezpečením  pána Bizzariho na 22. septembra 2017 na ukážky športov v meste Lučenec
Zodpovedný  : v texte
termín : 15.9.2017
Bod 11
Plán činnosti schválený Konferenciou SAB bude postupne doplňovaný podľa aktuálnych zverejňovaných  medzinárodných turnajov v obidvoch uznaných športoch.
Zodpovední za priebežné doplňovanie plánu práce : Török . Obročníková  ,Košťál
Bod 12
Schválený rozpočet Konferenciou bol predložený na schválenie viď tabuľka č. 1 č. 2  č. 3 č.4   priložené k zápisnici. Po pripomienkovaní a prípadnom doplnení do 30.6.2017 bude VV SAB schválený..Zodpovedná predsedníčka sekretariátu SAB pani Ingrid Vargová
Predbežne bol rozpočet schválený.
Zodpovední : predsedovia sekcie Boccia Raffa a Boules lyonnaise a predsedníčka sekretariátu
termín :15.7.2017
Bod 13
VV SAB schválil sumu 70 eur splatnú do 17.6.2017 pre kluby SAB pre obidva uznané športy. Kontrolou sa poveruje sekretariát SAB .
Termín 17.6.2017
Zodpovedný : Nadežda Nagyová
Bod 14
Komunikácia na medzinárodnej úrovni podlieha výhradne VV SAB . Kluby sú povinné nahlasovať všetky medzinárodné aktivity VV SAB alebo sekretariátu SAB. :
e-mail slovenska.asociacia.bocce@gmail.com . Nenahlásenie podlieha disciplinárnemu konaniu.
Zodpovední : predsedovia klubov
termín : trvalý
Bod 15
Do 30.júna máme povinnosť zverejniť a písomne doručiť na MŠVVaŠ  metodiku tréningového centra mládeže a zverejnenie na WEB stránke SAB menoslov reprezentačných výberov podľa Zákona 440 / 2015 s uvedením požadovaných údajov každého člena. Zodpovední predsedovia Boccia  Raffa a Boule lyonnaise
Bod 16
VV SAB: schvaľuje reprezentačný a  realizačný team  pre prípravu a reprezentáciu SR  :
U 14 – Samuel Markovič, Simona Fehérová, Ema Ostrihoňová, Filip Zauška,  Kristián KelemenTomáš Kašiar pre šport Boccia Raffa
tréneri : Patrik Pavčo, Daniel Obročník, Nadežda Nagyová,
šéftréner : Ján Brezňan
U 14 – Miroslav Dováľ, Martina Grexová , Filip Zauška ,Kristián Kelemen Samuel Markovič  pre šport Boule lyonnaise
tréneri : Richard Sacher, Daniel Obročník Patrik Pavčo
šéftréner : Tibor Libiak
U 18 – Martina Grexova, Miroslav Dováľ, Hugo Bago, Magdalena Strehovská,Tomáš Štolc pre šport Boccia Raffa
tréneri : Pier Soresi, Nadežda Nagyová, Ján Török
šéftréner : Ján Brezňan
U – 18 Magdaléna Strehovská, Miroslav Dováľ, Martina Grexová pre Boule Lyonnaise
tréneri : Daniel Obročník , Richard Sacher
šéftréner : Tibor Libiak
U – 23 Kristian Košťál, Patrik Pavčo, Mário Šnúrik, Lukáš Bolla, pre šport Boccia Raffa
tréneri : Pier Soresi, Nadežda Nagyová
šéftréner : Ján Brezňan
U – 23  , Jerguš Radačovský, Mário Šnúrik. Lukáš Bolla, Patrik Pavčo, Dominik Ľudvik, Daniel Horotek  pre šport Boule Lyonnaise
tréneri : Dagmar Luptáková, Richard Sacher
šéftréner : Tibor Libiak
Celkový počet hráčov zaradených do CTM je v počte 18.
Reprezentačný výber mužov : Ivan Stieranka, Richard Sacher, Daniel Obročník, Patrik Pavčo, Peter Domok, Lukáš Bolla, Kristián Košťál, Ľuboš Kopáč pre šport Boccia Raffa
tréneri : Pier Soresi
šéftréner Ján Brezňan
Reprezentačný výber mužov :Daniel Obročník Patrik Pavčo, Vojtek Sopko, Daniel Horotek,Dominik Ľudvik , Milan Vojtek, Richard Sacher ,Peter Domok pre šport Boule Lyonnaise
tréneri : Tibor Libiak, Dagmar Luptáková
šéftréner : Tibor Libiak
Reprezentačný výber žien : Veronika Obročníková, Svetlana Kyseľová, Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Erika Kamenická pre šport Boccia Raffa
tréneri : Pier Soresi, Ján Török
šéftréner : Ján Brezňan
Reprezentačný výber žien : Iveta Vilhanová, Dagmar Luptáková, Jozefa Šnúriková, Erika Kamenická, Nadežda Nagyová
tréneri : Richard Sacher
šéftréner : Tibor Libiak
Celkový počet hráčov zaradených do centra talentovanej mládeže a reprezentačných výberov SR zároveň je spolu 18.
Celkový počet reprezentantov mužov je v počte 11 a žien 7.
Reprezentanti v športe Boccia Raffa muži  8.Boule Lyonnaise – 8 . Niektorí hráči  hrajú a zároveň reprezentujú obidva športy.
Celkový počet žien reprezentantky SR je v športe Boccia Raffa 5, a v športe Boule Lyonnaise 5 . Niektoré ženy sa  prezentujú v obidvoch športoch.
Do 30.6. 2017  je potrebné nahlásiť menovite  hráčov talentovanej mládeže, a reprezentačné výbery mužov a žien na MŠVVaŠ, a zároveň zverejniť na web stránke SAB menovitý zoznam členov, zaradených do centra talentovanej mládeže a reprezentačné výbery v rozsahu údajov požadovaných zákonom o športe 44O/2015.
Zodpovední : sekretariát SAB , Kristián Košťál, Peter Domok a Ján Šnúrik
termín :do 30.6.2017
Bod 17
Do 30.júna máme povinnosť zverejniť a písomne doručiť na MŠVVaŠ  metodiku tréningového centra a zverejnenie na WEB stránke SAB menoslov reprezentačných výberov podľa Zákona 440 / 2015 s uvedením požadovaných údajov každého člena. Zodpovední : sekretariát SAB , Kristián Košťál, Peter Domok, Ján Šnúrik

 V Lučenci : 22.6.2017                                         Zapisovateľ : Nadežda Nagyová
Overovateľ : Veronika Obročníková
                     Ján Török
16 comments:

Unknown povedal(a)...


I am sure this paragraph has touched all the internet people, its really really pleasant piece of writing on building up new website. americanexpress.com login

Unknown povedal(a)...

Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog. Any suggestions would be greatly appreciated. outlook email login

Cecilia povedal(a)...

Some coastal states are homes to metro areas with higher property prices which qualify the county they are in like a HERA designated high-cost areas. mortgage payment calculator canada Mortgage brokers and certain lenders can charge different mortgage rates of interest depending around the province. canada mortgage calculator

Turkey tourism povedal(a)...

Great post again! great job. And I am satisfied to read your article. Turkey tourism.You can check all Turkey tourism Guidelines Turkey through Turkey e-Visa website.

Roman povedal(a)...

Hello friends, this is really great.Many people ask how to fill out a Turkish visa application. You can fill online your Turkey visa application form within 5 to 10 minutes. You can read all the info on our Turkey visa website.

apply for Indian visa from Australia online povedal(a)...

Hello! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this article to him. Fairly certain he will have a good read. Good article! We will be linking to this particularly great article on our website. Keep up the great writing. Thank you for sharing!

How to get visa to Ethiopia from Sweden? povedal(a)...

I must say, this blog post has truly resonated with me! The manner in which you have elucidated intricate ideas in such a straightforward and captivating way is truly commendable. I especially appreciated how you dissected each point with clear examples, making it accessible even to someone like me who is new to the subject. Your writing style is incredibly inviting, as if we are engaged in a friendly conversation rather than reading a dull instructional guide. Please continue your exceptional work, as I will certainly return for more enlightening content. Thank you for making the process of learning such a delightful and enjoyable experience!

Johanson povedal(a)...
Tento komentár bol odstránený autorom.
Turkish visa for Afghan povedal(a)...

Browsing your website was like embarking on a digital adventure! The captivating design and seamless navigation instantly captured my interest. Your content is a wealth of valuable insights, presented with finesse and clarity. The intuitive interface facilitated effortless exploration, enabling me to find what I needed with ease. Kudos on creating such an exceptional platform; I'll definitely be returning for more discoveries and delight

Saudi visa fee from USA povedal(a)...

Your blog is a true masterpiece of knowledge and inspiration! The way you delve into various topics with depth and clarity is truly commendable. Each post is like a journey of enlightenment, leaving me enriched and motivated. Your dedication to sharing valuable insights is evident, making your blog an invaluable resource for anyone seeking wisdom. Thank you for consistently delivering thought-provoking content that uplifts and educates!

Egypt visa requirements UK povedal(a)...

Reading this post was like peering into a mirror reflecting the inner workings of my mind. Each word felt like a piece of a puzzle, gradually unveiling the intricacies of my own thoughts. It's fascinating how writing can evoke such introspection, reminding us of the depth within ourselves. Thank you for crafting a piece that feels like a conversation with the self.

How long is Kenya eTA valid for? povedal(a)...

I am continually astounded by the caliber and variety of content on your blog. From thought-provoking analyses to heartfelt reflections, each post exemplifies your dedication to storytelling and knowledge dissemination. Your ability to engage readers and stimulate curiosity is truly remarkable. Thank you for enriching our online experience with your distinct perspective and expertise.

India tourist visa for US citizens povedal(a)...

Absolutely stellar! Within this blog post lies a wealth of actionable advice, artfully condensed for easy consumption! Its ability to demystify complex concepts into bite-sized portions is truly remarkable. I'm excited to integrate these pearls of wisdom into my own ventures.

Turkey tourist visa requirements for Bangladeshi povedal(a)...

Your explanation makes it seem easy, but I'm finding this subject quite challenging and exceedingly broad. It appears too complex and overwhelmingly vast for my comprehension. I eagerly anticipate your next post, and I'll endeavor to grasp it! Incredible, what an incredible website it is! This blog provides valuable insights; keep up the excellent work.

How long does it take for a Cameroon visa to be approved? povedal(a)...

Such an amazing read! The post is teeming with unique perspectives and fresh insights. Your skill in making complex concepts easy to grasp is commendable. The addition of visuals and examples enhanced comprehension. I’ve learned so much and believe others will find it just as beneficial. Keep up the outstanding work; your blog is a hub of excellent content. Looking forward to your future posts. Thanks for the insightful read!

Cost of Ethiopian e-Visa for Greek Citizens povedal(a)...

Your blog is a breath of fresh air. The writing is fluid and accessible, making it a joy to read for everyone. Your clear and imaginative approach to the topic was captivating. The examples resonated well with me. Your insights opened my mind to new viewpoints. Keep shining bright—I look forward to your future posts!

Zverejnenie komentára