piatok 2. júna 2017

Propozície Majstrovstiev Slovenskej republiky juniori do 14 raffa 2017

MAJSTROVSTVÁ SR 2017 – U14
I. Všeobecné ustanovenia
1.ZOV SÚŤAŽE
Majstrovstvá Slovenska v boccii šport Raffa U 14 pre rok 2017.
2.USPORIADATEĽ
Súťaž riadi  SAB a predseda CTM(Centrum talentovanej mládeže) v spolupci so Zväzom centrom
prípravy mládeže a  klubmi (členmi SAB)
3.PODMIENKY ÚČASTI
V súťaži štartusúťažiaci nominovaní predsedami klubov
4.PODMIENKY ŠTARTU
Súťaže sa môžu zúčastn členovia Zväzového centra prípravy mládeže(ZCPM).  Štartovať mapovolené športovcietkých výkonnostných kategórií. Súťažiaci nie sú organizátorom poistení a štartuna vlastnú zodpovednosť, pričom musia mať povolenie zákonho zástupcu (stačí ústne) .
5.ÚČASTNÍCI
V individuálnych športoch nominanti predsedov ŠK  a ZCPM. V kolektívnych športoch bery za športové kluby SAB
6. CESTOVNÉ
Hradí SAB, podľa pokynov  predsedu Komisie mládeže
7. UBYTOVANIE A STRAVA
Zabezpečí a hradí usporiadateľ (SAB- Centrum mládeže)
8.CENY
vecné ceny podľa možností usporiadateľa.
9. OTVÁRACÍ A  ZÁVEREĆNÝ CEREMONIÁL
1. Hymna CTM
2.Príhovor zástupcu CTM a otvorenie súťaže
3.Športovo-tecnické informácie
1.Zhodnotenie súťaže: predseda CTM,  riaditeľ súťaže
2.Medailový ceremoniál
3.Záverečný príhovor zástupcu CTM a ukončenie súťaže
II. Technické ustanovenia
Delegovanie rozhodcov: zabezpečí riaditeľ súťaže.
1. SÚŤAŽNÝ PORIADOK
Súťaž prebieha  podľa platných pravidiel daného športu a propozíc schválených riaditeľom súťaže
a predsedom sekcie Boccia.
2. SÚŤAŽNÝ SYSTÉM
Systém súťaže určuje riaditeľ súťaže  a predseda sekcie Boccia
3. PRIHLÁŠKY
Podľa propozícií, na základe nominačných listov  potvrdených predsedom sekcie Boccia
4. SPÔSOB PODÁVANIA MIETOK A PROTESTOV
Námietku alebo protest sa podáva písomne hneď na adresu riaditeľa súťaže, rieši ju riaditeľ súťaže, predseda ŠTK a hlavný rozhodca.


III: Záverečné ustanovenia
Víťaz skava titul   MAJSTER SR 2017


Boccia súťaž jednotlivcov      U14  Majstrovstvá Slovenska 2017


Usporiadateľ:   SAB


Termín:                           10. 6. 2017 (sobota)


Miesto:                            Bocciodrom, Novohradská 1, Lenec, Stredná zdravotcka škola, Lenec


Prezentácia:


09.30 - 10.00 prezentácia
meno, priezvisko a štartovné číslo.
Pozor! Žiadame pretekárov aby vo vlastnom záujme sa dostavili na prezentáciu
s dostatočnou časovou rezervou a rešpektovali čas určený na prezentáciu prpreteky!


Inforcie:


Nadežda Nagyová, tel.: 0915 879 514, e-mail:  nada@atlas.sk

Otvorenie súťaže:          10. 6. o 10,00 hod. kry bocciodrom Lenec


Ukončenie súťaže:         cca 15,00 hod. Riaditeľ súťaže:             Mgr.  n Brean Sekretariát:                    Nadežda Nagyová Technic delegát:         SAB
Hlavný rozhodca:           CTM
Prihlášky:


Prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, dátum narodenia.

Na klade žrebovania dosta nominovapretekári štartovné čísla

0 comments:

Zverejnenie komentára