sobota 15. apríla 2017

Zoznam delegátov konferencie 2017

Zoznam delegátov na volebnú Konferenciu konanú 22.apríla 2017

1)         Konferencie SAB sa za riadnych členov zúčastňuje delegát s príslušným počtom hlasov
a)    každý riadny člen s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou od 0 do 50 členov vrátane – 1 (jeden) hlas,
b)    každý riadny člen s počtom individuálnych členov s jeho príslušnosťou od 50 členov vrátane – 2 (dva) hlasy),
c)    každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý predchádza  kalendárnemu roku konania Konferencie aspoň  jedného individuálneho člena aktívneho športovca s jeho príslušnosťou – 1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a) alebo písm. b),
d)    každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v kalendárnom roku, ktorý predchádza  kalendárnemu roku konania Konferencie aspoň  jedného individuálneho člena aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil majstrovstiev Slovenskej republiky alebo najvyššej domácej súťaže v akejkoľvek vekovej kategórii – 1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a) alebo písm. c),
e)    každý riadny člen podľa písm. a) alebo písm. b), ktorý mal v období od poslednej volebnej  Konferencie aspoň jedného individuálneho člena aktívneho športovca s jeho príslušnosťou, ktorý sa zúčastnil najvyššej svetovej súťaže World Games /Svetové hry/, alebo získal medailové umiestenie na ME alebo MS v akejkoľvek vekovej kategórii – 1 (jeden) hlas naviac k počtom hlasov určeným podľa písm. a) alebo písm. d).    Delegáti za riadnych členov sú: DANIEL OBROČNÍK (Mocsáryho 30, Lučenec) počet hlasov 4, RUDOLF RÓŽA (Osloboditeľov 5, Lučenec), náhradník Ondrej Garaj (A. Bernoláka 3, Lučenec) počet hlasov  4, PIER  PAOLO SORESI (Záhradnícka 74, Bratislava) počet hlasov 3, PETER DOMOK (L. Svobodu 5, Lučenec) počet hlasov 3, TIBOR LIBIAK (Rúbanisko III/3, Lučenec) počet hlasov 3, LADISLAV MESZÁROŠ (I.P. Pavlova 11, Lučenec) počet hlasov 3
2)         Dvaja delegáti Konferencie /jeden muž a jedna žena/, každý s jedným hlasom, ktorí sú zástupcovia uznaného športu boccia. Delegátov navrhuje komisia pre daný šport alebo najmenej 50 športovcov. IVAN  STIERANKA (23. januára 13, Halič) a SVETLANA  KYSEĽOVÁ (Mýtna 182, Mýtna)
3)         Dvaja delegáti Konferencie /jeden muž a jedna žena/, každý s jedným hlasom, ktorí sú zástupcovia uznaného športu boule lyonnaise. Delegátov navrhuje komisia pre daný šport alebo najmenej 50 športovcov. RICHARD SACHER (Železničná 4, Lučenec)  a  IVETA  VILHANOVÁ (Osloboditeľov 11, Lučenec), náhradník DAGMAR LUPTÁKOVÁ (Nám. republiky 12, Lučenec)
4)         Delegát Konferencie s jedným hlasom je jeden zástupca trénerov, ak ho navrhne záujmová organizácia trénerov.  NAGYOVÁ  NADEŽDA (Osloboditeľov 12, Lučenec)
5)         Delegát Konferencie s jedným hlasom je jeden zástupca rozhodcov, ak ho navrhne záujmová organizácia rozhodcov.  JÁN  TÖRÖK (Pivničný rad 2, Lučenec)
6)         Delegát Konferencie s jedným hlasom je jeden zástupca talentovanej mládeže, ak ho navrhne záujmová organizácia zastupujúca talentovanú mládež.  PATRIK  PAVČO (Vajanského 26, Lučenec)
3.         Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo ich môže zastúpiť ich náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie SAB. Členom s právom  hlasovať nemôže byť funkcionár SAB len na základe výkonu funkcie v orgáne SAB.
4.         Delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Konferencie predložením:
a)         zápisnice o jeho zvolení, ak ide o volených delegátov,
b)         uznesenia príslušného orgánu športových klubov o ustanovení delegáta,
c)         písomného poverenia športovcov, športových odborníkov alebo ďalších členov SAB, ktorých zastupuje,

d)         písomného poverenia štatutárneho orgánu športovej organizácie, ktorú zastupuje,

0 comments:

Zverejnenie komentára