pondelok 3. apríla 2017

Zápisnica zo stretnutia trénerov a rozhodcov SAB dňa 2.4.2017

Zápisnica
zo stretnutia trénerov a rozhodcov SAB dňa 2.4.2017 od 16:00 hod. do 17:00 hod.
miesto konania :
Lučenec, bocciodrom, kancelária, SAB Novohradská 1
Evidenčné číslo zápisnice 3/2017
Prítomní : Veronika Obročníková viceprezident, zastupujúci prezident SAB, Ján Török, Jan Snurik
Prizvaní : Iveta Vilhanová, Ján Macko, Lydia Vargova, Patricia Kollarova, Patrik Pavco, Daniel Obrocnik, Svetlana Kyselova, Peter Domok, Dagmar Luptakova, Nadezda Nagyova
Záujmová skupina rozhodcov a záujmová skupina trénerov rokovala o návrhu delegáta s 1 hlasom na volebnú Konferenciu SAB.
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny zo školenia trénerov
Program:
1. Navrh kandidatky na konferenciu
2. Voľba zapisovateľa
3. Urcenie datumu, miesta konania konferencie
4. Urcenie kluca pre jednotlive kluby na hlasovani na konferencii 5. Urcenie clenstva pre kazdeho hraca v ramci SAB – zaradenie len do jedneho klubu
6. Navrh zastupcov trenerov a zastupcov rozhodcov ( 1 clen+ nahradnik)
7.. Rozprava
8. Správa návrhovej komisie – prijatie uznesenia
9. Záver
Schôdzu výkonného výboru SAB otvorila a viedla Veronika Obročníková.
Program bol jednohlasne schválený
1. Navrh Kandidatky na Konferenciu – kluby maju do 10.4.2017 termin nahlasit
2. zapisovateľom bola zvoleny Peter Domok, overovatel Ján Török a Iveta Vilhanova.
3. Datum bol zvoleny 22.4.2017, miesto Bocciodrom Novohradska 1, pod MsU
VVSAB rozposle pozvanky na konferenciu s programom a kandidatkou do jednotlivych funkcii a komisii predsedom klubov do 15.4.2017 (7 dni do zacatia konferenice v sulade s platnoymi stanovami SAB)
4. Klucom pre hlasovanie sa vychadza z platnych stanov SAB
5. Každý jeden športovec môže pôsobiť v rámci SAB len v jednom klube, dvojite clenstvo v kluboch je nepripustne
6. Ako zastupca trenerov bol navrhnuty: N.Nagyova (nahradnik – P.Pavco)
Ako zastupca rozhodcov bol navrhnuty: J.Torok (nahradnik – D.Luptakova)
Vsetci hore uvedeni v bode 6 boli jednohlasne prijatí po hlasovaní Určenie zapisovateľa: Erika Kamenická
Hlasovanie č.1: Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh predsedov disciplinárneho orgánu a orgánu na riešenie sporov Predsedu disciplinárneho orgánu navrhujeme : JUDr. Tibora Kuruncziho Za predsedu orgánu na riešenie sporov navrhujeme :
Ing. Ľuboša Šedivého
Hlasovanie č. 2: Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Uznesenie
Záujmová skupina rozhodcov a záujmová skupina trénerov schválila navrhnúť za predsedu komisie na riešenie sporov Ing. Ľuboša Šedivého a za predsedu disciplinárnej komisie JUDr. Tibora Kuruncziho Návrh člena mandátovej komisie
po spoločnej dohode za člena mandátovej komisie navrhujeme Pavlinu Kollárovú
Hlasovanie č.3: Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie
Za členku mandátovej komisie navrhujeme Paulinu Kollárovu. Návrh členov volebnej komisie
Za členov volebnej komisie navrhujeme, Kristiána Košťala, Magdalénu Strehovskú, Dagmar Luptákovú
Hlasovanie č.4: Za: 11
Proti: 0
Zdržal sa: 0 Uznesenie
za členov volebnej komisie : Kristiána Košťála, Magdalénu Strehovskú a Dagmar Luptákovú Návrh delegátov s hlasovacím právom 1 hlas za ZS tréneri a ZS rozhodcovia
Za delegáta záujmovej skupiny trénerov s hlasovacím právom 1 hlasu bol zvolený Nadežda Nagyová–8 hlasov,
náhradník Patrik Pavčo 2 hlasy a Richard Sacher 1 hlas
za záujmovú skupinu rozhodcov bol zvolený za delegáta Ján Török 7, Luptáková 4 hlasy
Hlasovanie č.5:
je nasledovné : za trénerov počet hlasov 11, za rozhodcov 12 hlasujúcich
Uznesenie
Za delegáta na Konferenciu SAB bola zvolená Nadežda Nagyová a Ján Török Návrh členov do VV SAB a predsedu Kontrolnej komisie
navrhujeme :
1. predseda SAB: Iveta Lukáčová
2. zástupca za šport boccia /raffa/: Veronika Obročníková
3. zástupca za šport boule lyonnaise: Ing. Ján Macko
4. zodpovedný za komisiu trénerov: Ján Török
5. zodpovedný za komisiu rozhodcov: Daniel Obročník
6. zástupca športovcov zodpovedný za športovo-technickú komisiu /ďalej len „ŠTK“/:
Ivan Stieranka
7. zástupca zodpovedný za činnosť centra talentovanej mládeže /ďalej len „CTM“/:
Mgr. Ján Brezňan
8. kontrolná komisia: Ing. Gabriela Czaková
Hlasovanie č. 7: Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie
1. Záujmová skupina rozhodcov navrhuje za členov VV SAB: Ivetu Lukáčovú, Veroniku Obročníková, Ing. Jána Macka, Ivana Stieranku, Daniela Obročníka, Jána Töröka, Mgr. Jána Brezňana a za Kontrolórku Ing. Gabrielu Czakovú

0 comments:

Zverejnenie komentára