sobota 25. februára 2017

Zápisnica zo schôdze VV SAB konanej dňa 22.2.2017

Zápisnica

 zo schôdze VV SAB dňa 22.2.2017 od 16:00 hod. do 20:00 hod.

miesto konania :
 Lučenec, bocciodrom, kancelária, SAB Novohradská 1        

Evidenčné číslo zápisnice 2/2017

Prítomní: Veronika Obročníková viceprezident, zastupujúci prezident SAB, Ján Török, Richard Sacher
Prizvaní: Iveta Vilhanová, Peter Domok, Ján Macko

Program:
1. Otvorenie, schvaľovanie programu
2. Voľba zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze VV SAB
4. Správa o stave kontroly Stanov SAB.                                                                                     
5. Správa o kontrole  čerpania finančných prostriedkov
6. Schválenie predkladaných dokumentov na Volebnú konferenciu 2017
7. Prerokovanie termínu Volebnej konferencie 2017
8. Správa o výsledkoch jednania zo stretnutia na MŠVVaŠ SR.
9. Návrh systému súťaží, nominačných návrhov reprezentačných výberov
10. Schválenie  plánu činnosti pre nasledujúce obdobie
11. Schvaľovanie výšky príspevkov na činnosť podľa žiadostí o príspevok na základe pokynov vyplývajúcich zo zmluvy s MŠVVaŠ
12. Schvaľovanie účasti a nominácie na Junior day 17-20.5. Matera(Taliansko)
13. Schvaľovanie účasti v Európskom pohári klubov
14. Rozprava
15. Správa návrhovej komisie – prijatie uznesenia
  16. Záver

K bodu č. 1
Schôdzu výkonného výboru SAB otvorila a viedla Veronika Obročníková.
Program bol jednohlasne schválený

K bodu č. 2
Zapisovateľom bola zvolená Iveta Vilhanová, overovateľ Ján Török a Richard Sacher.

K bodu č. 3
Kontrola uznesenia: pôvodne plánovaný termín(25.3.) Volebnej Konferencie bol zmenený na 22.4.2017
Zdôvodnenie: v pôvodnom termíne nás reprezentuje BK Lučenec na medzinárodnom turnaji vo Francúzsku, zatiaľ neukončené konzultácie s MŠVVaŠ ohľadne implementácie súladu so zákonom o športe č.440/2015 (Stanovy, čerpanie a rozdelenie dotácií na rok 2017) 
Hlasovanie: za 5                                                                                      
Zverejnenie Správy o činnosti za rok 2016 ostáva v platnosti. Nový termín 31.3.2017, bod 3 splnený, body 4,5,6,7,8, 9 ostávajú v platnosti – nový termín 31.3.2017. Bod 10 ostáva v platnosti a rozširuje sa úlohu vyhotovovania členských preukazov - termín 15.3.2017. Bod 11 vyžaduje prísne dodržiavanie zákonom 440/2015 stanovených podmienok a Zmluvy o dotácii s MŠVVaŠ – úloha ostáva v platnosti. Termín: 31.3.2017. Bod  12 ostáva v platnosti a rozširuje sa o tréningy reprezentácie mužov (kontrola výkonnosti).

K bodu č. 4
Stanovy SAB boli prepracované podľa pokynov hlavnej kontrolórky SAB a odoslané na MŠVVaŠ na vyhodnotenie. Na obhajobu a odsúhlasenie budeme prizvaní podľa harmonogramu ministerstva.

K bodu č. 5
Ján Macko podrobne informoval o výsledkoch jednania na MŠVVaŠ, predložil dokumentáciu čerpania dotačného príspevku na činnosť a vysvetlil nutnosť prísneho dodržiavania všetkých pravidiel pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov do jednotlivých sfér plánu práce v roku 2017.

K bodu č. 6
Dokumenty, ktoré bude schvaľovať Volebná Konferencia budú zverejnené na web stránke SAB v návrhovej podobe do 28.2, pripomienky sa zapracujú do 31.3, konečnú podobu odsúhlasí VV SAB na svojom zasadnutí 12.4.2017.

K bodu č. 7
Je obsiahnutý v bode 3. Volebná Konferencia je stanovená na 22.4.2017

K bodu č. 8
Je obsiahnutý v bodoch 4 a 5. Implementácia nariadení a pokynov bude zapracovaná do Organizačného poriadku SAB v súlade so Stanovami SAB. Termín: 31.3.2017

K bodu č. 9
Halové súťaže, ligové súťaže, turnaje a majstrovstvá SR budú prebiehať podľa zverejneného Plánu činnosti na rok 2017 a Súťažného poriadku. Časový harmonogram a propozície budú postupne zverejňované s dostatočným predstihom podľa počtu prihlásených, kapacitných možností, počasia a pripomienok klubov.
Nominačné návrhy reprezentačných výberov predložia predsedovia klubov. Každý člen SAB má právo reprezentovať. Predsedovia klubov nahlásia mená členov, ktorí chcú reprezentovať a majú výkonnostný predpoklad pre zaradenie do širšieho reprezentačného výberu. Termín: 15.3.2017.

K bodu č. 10
Plán činnosti bol odsúhlasený s možnosťou doplňovania klubových aktivít do 15.3.2017.

K bodu č. 11
Schvaľovanie výšky príspevkov na činnosť podlieha spracovaniu podrobného rozpisu finančného rozpočtu na rok 2017. Termín: 15.3.2017

K bodu č. 12
Schválená účasť Junior day v Matera 17-20.5.2017   Hlasovanie: za 5

K bodu č. 13
Schválená účasť na Európsky pohár klubov apríl – máj 2017

K bodu č. 14
Predsedom klubov sa ukladá urýchlene zvolať členskú schôdzu, na ktorej sa formou zápisnice uvedú delegáti a ich náhradníci na Volebnú Konferenciu SAB, návrh (nominanta) na post prezidenta SAB, zástupcu športovcov, zástupcu trénerov, zástupcu rozhodcov a mená nominantov do reprezentačných výberov. Zápisnicu doručiť písomne poštou, alebo elektronicky na SAB, Moyzesova 57, 98401 Lučenec. Termín: 15.3.2017

Uznesenie zo schôdze konanej dňa 22. februára 2017


A/ VV SAB berie na vedomie :
- zmenu termínu konania Volebnej Konferencie
- správu o kontrole súladu prepracovaných Stanov SAB so zákonom o športe 440/2015
- správu o dodržaní finančnej disciplíny pri čerpaní dotácie poskytnutej MŠVVaŠ

B/ VV SAB Schvaľuje :
- účasť BK Novohrad na Európskom pohári klubov v apríli 2017  Hlasovanie: za 3
- účasť ZCTM na Junior day v Matera 17-20.máj2017                   Hlasovanie: za 3
- prerobenie web stránky SAB podľa zákona o športe 440/2015 o povinnosti zverejňovania údajov a oznamov podľa Stanov SAB                                                          Hlasovanie: za 3                   
- zmenu výrobcu a dodávateľa nových preukazov SAB                   Hlasovanie: za 3
- nákup nových súťažných dresov so štátnym znakom pre členov CTM
                                                                                                         Hlasovanie: za 3
- nákup videoprojektor(videokamera, prezentačný projektor         Hlasovanie: za 3
- halové majstrovstvá SR dvojíc  mužov a dvojíc žien                    Hlasovanie: za 3

C/ Úlohy :
1. Zaslať prihlášku na F.I.B pre 6-členné družstvo Novohrad Lučenec k Európskemu poháru klubov.                                                                                             
Termín: 28.2.2017
Zodpovedný: Obročníková 
                               
2. Zaslať prihlášku k účasti na Junior day Matera 17-20.2017.        
Termín: 28.2.2017
Zodpovedný: Obročníková

3. Zabezpečiť výrobcu a dodávateľa preukazov SAB                       
Termín: 15.3. 2017
Zodpovedný: Obročníková

4. Zabezpečiť dodávateľa - nákup reprezentač. dresov pre talentovanú mládež v počte 10ks.
Termín: 31.3.2017
Zodpovedný: Obročníková

5. Upraviť a zaktualizovať web stránku SAB                                   
Termín: 28.2. 2017
Zodpovední: Török, Košťál

6. Urobiť prieskum a pripraviť návrh na zakúpenie video projekčného zariadenia                 
Termín: 31.3.2017
Zodpovední:  Macko, Košťál a zástupcovia TM
                                                                                                                                                     
7. Doplnenie a úprava Plánu činnosti 2017 podľa požiadaviek  klubov
Termín: 15.3. 2017
Zodpovední:  predsedovia klubov

8. Doplnenie a podrobný rozpis rozpočtu na rok 2017, prerozdelenie dotačných príspevkov podľa pokynov MŠVVaŠ na kluby, mládež, reprezentáciu, a iné, rozpísané pre uznané športy boccia a Boule lyonnaise  
Termín: 15.3. 2017
 Zodpovedný: Macko      
    
9. Prihlášky na Halové majstrovstvá SR dvojíc mužov a dvojíc žien zasielať na e-mail : slovenska.asociacia.bocce@gmail.com                                             
Termín: 08.3. 2017
Zodpovední:  predsedovia klubov

10. Zverejniť propozície a časový harmonogram, ktorý bude rešpektovať účasť BK Lučenec na medzinárodnom turnaji vo Francúzsku                                        
Termín: 10.3. 2017    
Zodpovedný: Török

11. Kluby sú povinné doručiť  VV SAB  písomne formou zápisnice e-mailom, poštou, alebo osobne na adresu Š. Moyzea 57, 98401 Lučenec                                                                       
a/ zvolených delegátov na Volebnú Konferenciu a ich náhradníkov
b/ návrh kandidáta na predsedu (prezidenta) SAB
c/ návrh na 1 zástupcu športovcov, 1 zástupcu trénerov, 1 zástupcu rozhodcov
d/ návrh kandidátov do funkcií :   predseda sekcie boccia Raffa
                                                           predseda sekcie Boule lyonnaise
                                                           predseda Športovej a technickej komisie ŠTK
e/ návrh na predsedov :  Kontrolnej komisie
                                          Disciplinárnej komisie (nečlen SAB)
E-mail : slovenska.asociacia.bocce@gmail.com                              
Termín: 15.3.2017
Zodpovední:  predsedovia klubov

12. Zverejniť na web stránke:
Prepracované Stanovy SAB (podľa nich sa bude riadiť Volebná Konferencia)
Rokovací a Volebný poriadok, Súťažný poriadok, Disciplinárny poriadok, Ekonomické smernice, Sadzobník SAB, Štatút reprezentanta, Registračný poriadok, Plán činnosti 2017, Rozpočet na rok 2017, kalendár F.I.B, pozvánky na súťaže. Dokumenty a smernice budú zverejnené na pripomienkovanie.
Termín: 15.3.2017
Zodpovední: Obročníková, Török, Košťál  

                                                                       .
                       

0 comments:

Zverejnenie komentára