sobota 14. januára 2017

Zápisnica z konania schôdze VV SAB dňa 9. januára 2017

Slovenská asociácia boccie

Z Á P I S N I C A

z konania  schôdze VV SAB  dňa 9. januára 2017 o 18:00 hod. vo Vidinej

Evidenčné číslo zápisnice 1/2017

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie, schvaľovanie programu
2. Voľba zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze VV SAB
4. Správa o činnosti, vrátane čerpania finančných prostriedkov
5. Schválenie predložených dokumentov, výsledkov súťaží, nominačných návrhov                              
6. Schválenie  plánu činnosti pre nasledujúce obdobie
7. Schvaľovanie výšky príspevkov na činnosť podľa žiadostí o príspevok
8. Rozprava
9. Zápis a schvaľovanie uznesenia
  10. Záver

K bodu č. 1.
Schôdzu otvoril prezident SAB Ján Šnúrik a potvrdil svoj písomný zámer, že sa od
2. januára 2017 vzdáva funkcie prezidenta SAB a členstva v Matričnej komisii SAB zo zdravotných dôvodov. Zároveň poveril podľa Stanov SAB vedením Slovenskej asociácie boccie viceprezidentku Veroniku Obročníkovú.
Predložený program VV SAB bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 2.
Za zapisovateľa bol zvolený Ján Török.

K bodu č. 3.
Viceprezidentka Veronika Obročníková prijala funkciu vedenia SAB s podmienkou pokračujúcej spolupráce s odstupujúcim prezidentom, VV SAB, predsedami klubov v zložení: V. Obročníková, J. Šnúrik, J. Török, J. Macko, R. Sacher, P. Domok do Volebnej Konferencie SAB.
- Úloha dokončenia výstavby prenosnej dráhy pod vedením Jána Macka splnená.
- Úloha vypracovania prevádzkového poriadku krytého bocciodromu splnená.
- Úloha zriadenia kancelárie SAB na Novohradskej ulici č.1 v Lučenci splnená.
- Úloha preberania písomností, materiálov SAB a ich uloženie v kancelárii Novohradská č. 1 splnená.
- Úloha vypracovania predbežného tréningového harmonogramu pre kluby a spôsob využitia voľných termínov zapisovaním do tréningovej evidencie splnená.

K bodu č. 4.
Správu o činnosti za rok 2016 vypracuje Ján Šnúrik, správu o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2016 a správu o hospodárení vypracuje Ján Macko, správu o činnosti Zväzové centra mládeže a Centra talentovanej mládeže vypracuje Ján Török, správu o činnosti Boule lyonnaise  za rok 2016 vypracuje Richard Sacher, správu o stave materiálno technického zabezpečenia vypracuje Iveta Vilhanová.
Termíny a zodpovedných uviesť v uznesení.

K bodu č. 5.
Účasťou na konzultačnom stretnutí ohľadne úpravy a doplnení Stanov SAB s hlavným kontrolórom ministerstva školstva... v Bratislave 14.1.2017 sa jednohlasným rozhodnutím poverujú Ján Macko a Kristián Košťál.
Podpísaním zmluvy o dotácii na rok 2017 s ministerstvom sa jednohlasne poveruje Veronika Obročníková.
Predbežný termín Volebnej konferencie sa dohodol na 25. marec 2017, schválenie a program konferencie budú dojednané na najbližšej schôdzi VV SAB.

K bodu č. 6.
VV SAB  poveril vypracovaním a zodpovednosťou za plán práce ŠTK, menovite Jána Töröka, ten určí ľudí, ktorí mu budú nápomocní v súvislosti s činnosťou ŠTK.
VV SAB rozhodol, že TMK dočasne prechádza do kompetencie ŠTK. VV SAB poveril ypracovaním rozpočtu na rok 2017 Ekonomickú komisiu, menovite Jána Macka.      
VV SAB poveril zodpovednosťou za Matričnú komisiu Petra Domoka a Jána Šnúrika (odovzdanie matriky). Termíny a zodpovedných uviesť v uznesení.

K bodu č. 7.
Tento bod sa pre nedostatok podkladových materiálov presúva na najbližšie zasadnutie VV SAB.

K bodu č. 8.
V prípade akceptácie rozpisu tréningov ŠTK určí zápasy halových  majstrovstiev SR, ktoré by pripadali na hrací víkend. Udeľuje sa výnimka, vzhľadom na prípravu reprezentačného tímu BK Lučenec na medzinárodný turnaj vo Francúzsku, keďže žiaden iný termín nepripadal do úvahy po zapracovaní všetkých požiadaviek klubov.
Ján Török navrhol  schválenie hracej doby pre I. mužskú a ženskú ligu a pre 2. ligu mužov (máj – august) základný hrací systém nasledovne:
Základná časť: do12 bodov bez časového limitu
Play off: do 12 bodov bez časového limitu
V prípade technického zabezpečenia možnosť zavedenia časového limitu 50 min + 1 nahodenie.
Vedením web stránky sa poveruje Kristián Košťál.

VV SAB schválil termín na predloženie súpisky dvojíc na halové majstrovstvá SR do 28.2.2017
Termín v texte, zodpovední predsedovia klubov

Uznesenie zo schôdze konanej dňa 9. januára 2017
Schôdza VV SAB

A/ BERIE NA  VEDOMIE:
- vyúčtovanie a správu o činnosti za predchádzajúce obdobie
- ukončenie prestavby bocciodromu
- odstúpenie Jána Šnúrika z funkcie predsedu SAB zo zdravotných dôvodov
Hlasovanie: za 6

B/ SCHVAĽUJE:
a) Veroniku Obročníkovú do funkcie zastupujúceho predsedu SAB,
b) Jána Töröka do funkcie zodpovedného za činnosť ŠTK, 
c) dočasný prechod kompetencie TMK na ŠTK,
d) Jána Macka do funkcie zodpovedného za ekonomickú a hospodársku činnosť,
e) Petra Domoka a Jána Šnúrika (odovzdanie tabuliek, matriky) za činnosť Matričnej komisie,
f) Kristiána Košťáľa vedením web stránky,
g) poverenie Veroniky Obročníkovej podpisovaním zmlúv s MŠVVaŠ,
h) delegovanie Jána Macka a Kristiána Košťála na školiace stretnutie s hlavným Kontrolórom MŠVVaŠ v Bratislave 14.1,2017.
Hlasovanie: za 6

C/ ÚLOHY:
1. Určiť termín Volebnej Konferencie.
Termín: do 28.2.2017
Zodpovední: Šnúrik, Obročníková
2. Zverejniť na web stránke SAB Správu o činnosti za rok 2016.
Termín: do 18.3.2017
Zodpovední: Šnúrik, Košťáľ
3. Zverejniť čerpanie dotácie MŠVVaŠ za rok 2016.
Termín: do 15.2.2017
Zodpovední: Macko, Košťáľ
4. Zverejniť na web stránke SAB Správu o hospodárení za rok 2016.
Termín: do 15.3.2017
Zodpovední: Macko, Košťáľ
5. Zverejniť na web stránke SAB správu činnosti Zväzového centra mládeže a Centra talentovanej mládeže za rok 2016.
Termín: do 15.3.2017
Zodpovední: Török, Košťáľ
6. Zverejniť na web stránke SAB správu o činnosti Boule lyonnaise za rok 2016.
Termín: do 15.3.2017
Zodpovední: Sacher, Košťáľ
7. Zverejniť na web stránke stav materiálne technického zabezpečenia.
Termín: do 15.3.2017
Zodpovední: Vilhanová, Košťáľ
8. Vypracovať a zverejniť plán práce na rok 2017.
Termín: do 15.3.2017
Zodpovední: Török, Košťáľ
9. Vypracovať a zverejniť rozpočet na rok 2017.
Termín: do 15.3.2017
Zodpovední: Macko, Košťáľ
10. Uzavrieť a zverejniť prestupy a hosťovania.
Termín: do 28.2.2017
Zodpovední: Domok, Sacher
11. Schvaľovanie výšky príspevkov na činnosť klubov prejednať na najbližšej schôdzi.
Termín: v texte
Zodpovedný: Obročníková
12. Vypracovať nový rozpis tréningov pre kluby rozdelený na hodiny.
Termín : 28.2.2017


0 comments:

Zverejnenie komentára