utorok 9. augusta 2016

NOVÉ STANOVY SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE

Slovenská asociácia boccie
Stanovy

Čl. 1
Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania

(1) Slovenská asociácia boccie (ďalej len „SAB“) je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim fyzické osoby a právnické osoby vo všetkých športových odvetviach (ďalej len „Športové odvetvia“) športu boccia (špecializácia boccia raffa, špecializácia boccia volo, špecializácia boccia beach).
     (2) Názov SAB v anglickom jazyku je „Slovak Association of bocce“.
(3) Sídlom SAB je Zvolenská 41, 985 59 Vidiná.
(4) V mene SAB vykonáva právne úkony prezident SAB samostatne. Prezident môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene SAB písomne splnomocniť inú osobu.
   (5) SAB je členom medzinárodných európskych a svetových federácií: C.B.I., E.B.A., F.I.B. a C.M.S.B..

Čl. 2
Poslanie

Poslaním SAB je najmä
a) organizovanie súťaží v boccii (raffa, boules lyonnaise, beach bocce) a rozvoj športových odvetví – (guľových športov) tohto športu na území Slovenskej republiky,
b) kompletná organizácia boccie na úrovni vrcholového, výkonnostného a rekreačného športu vo všetkých vekových kategóriách,
c) organizovanie a riadenie reprezentačných družstiev Slovenska vo všetkých kategóriách v rámci C.B.I., F.I.B., E.B.A., C.M.S.B.,
d) zabezpečuje finančné a materiálne zdroje, najmä pre činnosť reprezentačných družstiev, na rozvoj mládežníckej boccie a pre zabezpečenie výberu talentovaných hráčov a hráčok z hľadiska štátnej športovej reprezentácie,
e) koordinuje a metodicky usmerňuje činnosť trénerov, rozhodcov, hráčov a iných funkcionárov pôsobiacich v SAB.
b) zastupovanie združených športovcov a klubov voči medzinárodnej federácii boccie,
c) zabezpečovanie účasti združených športovcov na medzinárodných súťažiach v boccie.

Čl. 3
                                                          Členstvo právnickej osoby

(1) Členstvo právnickej osoby v SAB (ďalej len „Klub SAB“), vzniká prijatím do SAB Konferenciou na základe písomnej žiadosti Klubu SAB o členstvo v SAB.

(2) Klub SAB musí počas svojho členstva v SAB spĺňať všetky nasledovné podmienky:
a) je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
b) jeho poslanie súvisí so športom boccia,
c) jeho riadnym členom je najmenej 3 fyzických osôb.
                                                                      
(3) Klub SAB preukazuje podmienky podľa bodu 2 písm. a) a b) tohto článku predložením úradne overenej kópie registrovaných stanov, na ktorých je viditeľná pečiatka a podpis príslušného zamestnanca Ministerstva vnútra SR.

(4) Podmienku podľa bodu 2 písm. c) tohto článku overuje SAB nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe[1] a do Registra právnických osôb v športe[2]

(5) Členstvo Klubu SAB zaniká jeho
a) písomným oznámením o ukončení členstva doručeným na SAB,
b) zánikom jeho právnickej osoby,
c) vylúčením Konferenciou.

(6) Klub SAB má právo
a) účasti na Konferencii v zastúpení osobou oprávnenou konať v mene Klubu SAB,
b) na prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa SAB,
c) podieľať sa na činnosti SAB.

(7) Klub SAB má povinnosť
a) dodržiavať stanovy SAB, vnútorné predpisy SAB, rozhodnutia orgánov SAB,
b) platiť členské príspevky do SAB v sume a termíne schválených Konferenciou,
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SAB.

Čl. 4
Členstvo fyzickej osoby

(1) Členstvo fyzickej osoby v SAB (ďalej len „Člen SAB“), vzniká prijatím do SAB Konferenciou na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o členstvo v SAB, predloženej prostredníctvom Klubu SAB, v ktorom je fyzická osoba riadnym členom.

(2) Podmienkou členstva Člena v SAB je jeho riadne členstvo v práve jednom Klube SAB.

(3) Podmienku podľa bodu 2 overuje SAB nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe[3] a do Registra právnických osôb v športe[4].

(4) Členstvo člena SAB zaniká:
a) písomným oznámením doručeným Klubu SAB, alebo SAB,
b) úmrtím,
c) vylúčením Konferenciou.

(5) Člen SAB má právo                                                               
a) navrhovať kandidátov na členov volených orgánov,
b) navrhovať svojmu členskému Klubu SAB delegáta, ktorý bude zastupovať Klub SAB na Konferencii,
c) na všetky informácie týkajúce sa činnosti SAB,
d) podieľať sa na činnosti SAB,
e) byť volený do orgánov SAB,
f) námietky a sťažnosti podávať len písomnou listovou formou (doporučeným podaním) len na VV SAB. Nedodržanie daného postupu sa považuje za vážny disciplinárny priestupok.

(6) Člen SAB má povinnosť
a) dodržiavať stanovy SAB, vnútorné predpisy SAB a rozhodnutia orgánov SAB,
b) platiť členské príspevky do členského Klubu  SAB v sume a termíne schválených najvyšším orgánom Klubu SAB a do SAB v sume a termíne schválených Konferenciou,
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SAB,
d) dodržiavať Antidopingovú chartu a predpisy súvisiace s bojom proti dopingu, dodržiavať predpisy Antidopingovej agentúry SR, CBI, EBA, F.I.B., CMSB,
e) podporovať rozvoj mládežníckej boccie v zmysle predpisov MŠVVaŠ SR a na základe rozhodovania orgánov SAB realizovať systém výchovy a výberu talentovanej mládeže.

(7) Za a aktívneho člena SAB (ďalej len „Aktívny člen“) sa považuje taký člen Klubu SAB, ktorý aspoň jedenkrát v roku, ktorý bezprostredne predchádzal konaniu Konferencie:

a) ako športovec štartoval na súťaži organizovanej SAB,
b) ako rozhodca aspoň jedenkrát rozhodoval súťaž organizovanú SAB.

Čl. 5
Orgány SAB

(1) Orgánmi SAB sú:
a) Konferencia,
b) Výkonný výbor,
c) Kontrolná komisia.

(2) Orgány SAB sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra; ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko kontrolóra.

(3) Výkon funkcie volených členov orgánov SAB je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SAB, Klub SAB, alebo Člena SAB.

(4) Funkčné obdobie členov Výkonného výboru sú 4 roky, členov Kontrolnej komisie je to 4 roky.

3 §80 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4 §81 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov                                                                
(5) Formou rozhodovania orgánov SAB je uznesenie. Vo veci, ktorá nie je súčasťou schváleného programu podľa Čl. 6 bodu 13, písm. a), môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská.
                                                                      
     (6) Zápisnica z rokovania orgánu SAB
a) obsahuje všetky náležitosti podľa osobitného predpisu[5],
b) obsahuje uznesenie orgánu SAB,
c) sa zverejňuje na webovom sídle SAB do 15 dní odo dňa zasadnutia príslušného orgánu.


Čl. 6
Konferencia

(1) Konferencia je najvyšším orgánom SAB.

(2) Členovia Konferencie sú
a) delegáti Klubov SAB (ďalej len „Delegát“), ktorí sa preukazujú písomným splnomocnením na právny úkon zastupovania svojho Klubu SAB na Konferencii,
b) členovia Výkonného výboru,
c) členovia Kontrolnej komisie,
d) pracovníci sekretariátu,
e) predkladatelia žiadostí o členstvo právnických osôb v SAB,
f) hostia navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom Konferencie, prítomnosť ktorých musí schváliť Konferencia.

(3) Právo hlasovať má iba jeden delegát takého Klubu SAB, ktorý mal najmenej troch Aktívnych členov v kalendárnom roku, predchádzajúcom roku konania Konferencie.

 (4) Konferencia sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne dostupné obvyklým spôsobom najneskôr
a) do 15 dní od uplynutia jedného roka od konania poslednej Konferencie,
b) do 10 dní od doručenia žiadosti nadpolovičnej väčšiny Klubov SAB alebo Kontrolóra SAB o konanie Konferencie.

(5) Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov podľa Čl. 5 bodu 4,  a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, Konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SAB.

(6) Konferencia sa môže konať aj na základe rozhodnutia Výkonného výboru, pričom nesmú byť porušené ustanovenia bodu 4 tohto článku.

(7) Pre účely týchto stanov sa za zvolanie Konferencie považuje zaslanie písomnej informácie o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe Konferencie jej účastníkom a zverejnenie týchto informácií na webovom sídle SAB.
                                                                    
(8) Konferenciu zvoláva Výkonný výbor
a) najmenej 30 dní pred termínom jej konania v prípade ustanovení bodu 4 písm. a),
b) najmenej 7 dní pred termínom jej konania v prípade ustanovení bodu 4 písm. b) alebo bodu

(9) Ak Výkonný výbor nesplní ustanovenia bodu 8, Konferencia sa zíde po dohode nadpolovičnej väčšiny Klubov SAB.

(10) Konferenciu vedie osoba poverená zvolávateľom.

(11) Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná aspoň polovica Delegátov všetkých Klubov SAB.

(12) Ak nie je Konferencia uznášania schopná podľa bodu 11 tohto článku do 60 minút po stanovenom začiatku jej konania alebo po strate jej uznášaniaschopnosti, stáva sa uznášania schopnou bez ohľadu na počet prítomných Delegátov, pričom uznesenia je možné prijať len vo veciach, ktoré boli súčasťou programu zaslaného podľa bodu 7 tohto článku. V ostatných veciach, môže Konferencia prijať len odporúčania a stanoviská.

(13) Konferencia najmä
a) schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
b) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov SAB dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,
c) rozhoduje o zániku SAB dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,
d) schvaľuje súťaže SAB dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,
e) rozhoduje o žiadostiach o prijatie nových Klubov SAB a členov SAB a o ich vylúčení zo SAB nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
f) uznáva oblasti pôsobnosti SAB (ďalej len „Oblasť“), nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
g) volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá riadi voľby do orgánov SAB podľa písm. h) tohto bodu nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
h) volí a odvoláva
1. prezidenta SAB, hlavného rozhodcu SAB, hlavného trénera SAB, predsedu Kontrolnej komisie a jej členov nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
2. predsedu každého Športového odvetvia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov tých klubov, ktoré mali aspoň jedného Aktívneho člena v predmetnom Športovom odvetví,
3. predsedu Klubu SAB nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov tých klubov, ktoré vykonávajú činnosť na predmetnom území,

i) schvaľuje plán činnosti SAB a výročnej správy nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
j) schvaľuje rozpočet SAB, správu o hospodárení a výročnú správu SAB nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
k) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti[6] alebo nadobudnutie, zmenu či zánik majetkových práv v takejto spoločnosti dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov,
l) rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,
                                                                
(14) Voľby do orgánov SAB, hlasovanie o personálnych otázkach, alebo hlasovanie na požiadanie aspoň jednej štvrtiny prítomných Delegátov sa vykonávajú tajne. V ostatných prípadoch sa hlasovanie vykonáva verejne.

(15) Prezident SAB je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SAB požiadať Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.

Čl. 7
Výkonný výbor

(1) Výkonný výbor riadi činnosť SAB v čase medzi Konferenciami v súlade s uznesením Konferencie.

(2) Členmi Výkonného výboru sú:
a) prezident SAB,
b) hlavný rozhodca SAB,
c) hlavný tréner SAB,
d) predsedovia Športových odvetví (raffa, volo, beach)
e) zástupcovia Klubov SAB

(3) Členovi Výkonného výboru vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Výkonného výboru.

(4) Členovi Výkonného výboru zaniká mandát
a) uplynutím štyroch rokov odo dňa jeho zvolenia,
b) písomným vzdaním sa členstva vo Výkonnom výbore,
c) odvolaním Konferenciou, alebo
d) úmrtím.

(5) Členovia Výkonného výboru, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 4 písm. a) tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania SAB až do zvolenia nových členov Výkonného výboru.

(6) Zaniknutím mandátu člena Výkonného výboru podľa bodu 4 písm. b) až d) Výkonný výbor pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšej Konferencie. Na tejto Konferencii jej Delegáti zvolia nového člena Výkonného výboru v súlade s Čl. 6 bodom 13, písm. h).

(7) Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva prezident SAB.

    (8) Zasadnutie Výkonného výboru riadi prezident SAB alebo ním písomne poverená osoba.

(9) Na zasadnutí Výkonného výboru majú právo zúčastniť sa členovia Kontrolnej komisie.

(10) Výkonný výbor SAB
a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Konferencie,                                                                
b) zabezpečuje činnosť SAB podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu zasadnutí,
c) vytvára a zverejňuje súťažný poriadok, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach organizovaných SAB a ich hodnotenie.
d) vytvára a zverejňuje termínový kalendár súťaží,
e) vytvára a zverejňuje predpisy pre Športové odvetvia a oblasti pôsobnosti SAB,
f) je disciplinárnym orgánom, orgánom na riešenie sporov a licenčným orgánom SAB,
g) podľa potreby vytvára sekretariát SAB a určuje pracovné podmienky jeho pracovníkov.

(11) Výkonný výbor prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jeho zasadnutí.

Čl. 8
Kontrolná komisia

(1) Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov SAB a uznesení Konferencie orgánmi SAB, upozorňuje orgány SAB na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

(2) Členmi Kontrolnej komisie sú
a) predseda Kontrolnej komisie,
b) aspoň dvaja ďalší členovia Kontrolnej komisie.

(3) Predseda Kontrolnej komisie vykonáva funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu.[7] Ak predsedovi Kontrolnej komisie zanikne mandát, funkciu kontrolóra vykonáva iný člen Kontrolnej komisie na základe jej uznesenia.

(4) Členovi Kontrolnej komisie vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Kontrolnej komisie.

(5) Členovi Kontrolnej komisie zaniká mandát
a) uplynutím štyroch rokov od jeho zvolenia,
b) písomným vzdaním sa členstva v Kontrolnej komisii,
c) odvolaním Konferenciou, alebo
d) úmrtím.

(6) Členovia Kontrolnej komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 5 písm. a) tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie činnosti SAB až do zvolenia nových členov Kontrolnej komisie.

(7) Zaniknutím mandátu člena Kontrolnej komisie podľa bodu 4 písm. b) až d) Kontrolná komisia pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšej
                                                             
Konferencie. Na tejto Konferencii jej Delegáti zvolia nového člena Kontrolnej komisie v súlade s Čl. 6 bodom 13, písm. h).

(8) Kontrolná komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jej zasadnutí.

(9) Výkon funkcie člena Kontrolnej komisie je nezlučiteľné s výkonom funkcie člena iných orgánov SAB.

Čl. 9
Majetok a hospodárenie SAB

(1) Majetok SAB môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva.

(2) Zdrojom príjmov SAB sú členské príspevky, dotácie a príspevky z verejných zdrojov, dary, finančné a nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím osobám ako samostatná zárobková činnosť v rozsahu poslania SAB.

(3) S majetkom SAB hospodári Výkonný výbor v súlade s uznesením Konferencie.

Čl. 10
Zánik SAB

(1) Po rozhodnutí o zániku SAB zvolí Konferencia likvidátora a určí termín nasledujúcej Konferencie za účelom schválenia správy o likvidácii predloženej likvidátorom.

(2) Likvidátor vykoná možné vyrovnanie záväzkov a pohľadávok SAB a predloží o tom správu Konferencii.

(3) Postup uvedený v bode 1 a 2 tohto článku sa opakuje až do schválenia správy o likvidácii.

(4) Všetok majetok SAB, zostávajúci vo vlastníctve SAB po schválení správy o likvidácii, bude rovným dielom prevedený na všetky Kluby SAB.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

(1) Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva Výkonný výbor.
(2) Členovia SAB sú povinní dodatočne splniť podmienky členstva v SAB do 30. septembra 2016.
(3) Doterajší členovia SAB, ktorí nesplnia podmienky členstva v SAB ani do 31. decembra 2016, ich členstvo v SAB zaniká.
(4) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Konferenciou  a účinnosť ich registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Doterajšie stanovy SAB strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov.
                                                          

Zmena stanov vzatá na vedomie dňa 13.7.2016 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 
Číslo spisu: VVS/1-900/90-3119-5

JUDr. Jana Vallová, Phd., riaditeľka odboru všeobecnej správy


[1] §80 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[2] §81 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov


[5] § 21 ods. 2 a § 23 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
[6] Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
[7] Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

0 comments:

Zverejnenie komentára