piatok 10. júna 2016

UZNESENIA VV SAB - 6.6.2016

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA VÝKONNÉHO VÝBORU
SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BOCCIE, PREDSEDOV KLUBOV SAB, KONTROLNEJ RADY
6. júna 2016 o 18.00 hod.
v kancelárii Bocciodromu, Ulica novohradská 1, Lučenec


Prítomní: Veronika Obročníková, Ján Macko, Peter Domok, Iveta Vilhanová,  Ján Šnúrik, Ján Török
Ospravedlnení: Richard Sacher, Pier Paolo Soresi, Lýdia Vargová

PROGRAM:
1. Príprava návrhu stanov SAB
2. Nadspotreba PHM
3. Majstrovstvá SR mužov, raffa
4. Pozvánky k Zákonu a športe

K bodu č. 1.: Príprava návrhu stanov SAB

Pri stretnutí prítomní vychádzali zo zaslaných a predložených stanov SAB, ktoré sú doposiaľ plané. Vzorových stanov, ktoré navrhla pracovná skupina pripravujúca Zákon o športe. Stanov SAB, ktoré navrhol Ján Török a z návrhu doplnkov do stanov, ktoré vyhotovil Ján Macko.

Uznesenie
VV SAB a predsedovia klubov SAB doporučujú novo vypracované stanovy SAB predložiť na schválenie konferencii SAB s pripomienkami.

Hlasovanie VV SAB + predsedovia + KR:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková, Ján Macko, Peter Domok, Iveta Vilhanová
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

Uznesenie
VV SAB ukladá doplniť stanovy SAB o bod antidopingového programu – povinnosti členov SAB. Zároveň poveruje Jána Šnúrika zaslať stanovy na pripomienkovanie Kontrolórke športu na MŠVVaŠ SR.
Termín: 10.6.2016
Zodpovedný: Ján Šnúrik

Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková, Ján Macko, Peter Domok, Iveta Vilhanová
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0                                                                      

K bodu č. 2: Nodspotreba PHM
Na základe skúseností účastníkov sústredení a turnajov v zahraničí z roku 2015 a 2016 bolo potrebné rozhodnúť o nadspotrebe, ktorá pri osobných motorových vozidlách vychádzala pri plnom zaťažení auta. Keďže hospodárske smernice neumožňujú preplatiť nadspotrebu auta podľa technického preukazu, bolo potrebné rozhodnutie.

Uznesenie
VV SAB schvaľuje preplatenie rozdielu (nadspotreby) osobného motorového vozidla z financií, ktoré nie sú z dotácie MŠVVaŠ, za predpokladu, že všetky doklady sú doložené k cestovnému príkazu a platí aj stav najazdených kilometrov.

Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 3: Majstrovstvá SR mužov

Majstrovstvá SR mužov jednotlivcov prebehnú podľa stanoveného harmonogramu na rok 2016 v dňoch 18. a 19. júna 2016. Vyhlasovateľom a organizátorom je SAB, predsedovia klubov SAB a juniori Tomáš Štolc, Patrik Pavčo.

Uznesenie
VV SAB ukladá vypracovať propozície M-SR mužov jednotlivcov v športe raffa a rozoslať ich predsedom klubov SAB, zverejniť na oficiálnej stránke SAB www.boccie.sk do 10.6.2016.
Zodpovedný: Ján Šnúrik

Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

K bodu č. 4: Pozvánky Zákon o športe

SAB obdržala dve pozvánky na rokovania v Bratislave.
Dňa 13.6.2016 sa uskutoční pracovné stretnutie za účelom prezentáciu informačného systému v Bratislave. Vedia nám ponúknuť spoluprácu pri zadávaní údajov. Prezentácia  sa uskutoční od 9.30 hod. do 10.30 hod. alebo na Galvaniho ulici č. 17/B Biznis centrum, 5. poschodie, firma Launcher, volať p. Koreňová 0907 757 655 (odparkovať pri OD Kika) v Bratislave.

Dňa 15.6.2016 sa uskutoční pracovné stretnutie sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež so zástupcami športových zväzov.
Téma: Výpočet príspevku uznanému športu na rok 2017
Dátum: 15. júna 2016 (streda)
Miesto: Hanulova 5/b (Bratislava, Dúbravka), veľká zasadačka na prízemí v ľavej časti budovy
Čas: od 10:00 do 13:00 hod.
                                                                       -3-

Uznesenie
VV SAB schvaľuje preplatenie PHM na osobné motorové vozidlo (13.6. a 15.6.2016) alebo preplatenie cestovných lístkov. Zároveň doporučuje účasť Jána Macka, Kristiána Košťála, Milana Vojteka, Jána Šnúrika, prípadne iným záujemcom. Z rokovaní žiadame vypracovať spoločné vyhodnotenie stretnutí.

Hlasovanie:
ZA – Ján Török, Ján Šnúrik, Veronika Obročníková
PROTI – 0
ZDRŽAL SA – 0

V Lučenci dňa 9.6.2016

Zapísal: Ján Šnúrik, prezident SAB


0 comments:

Zverejnenie komentára