pondelok 23. marca 2015

Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb

VÝZVA
na predloženie cenovej  ponuky
na poskytnutie služieb

Zadanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
 o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Slovenská asociácia boccie
Adresa organizácie: Zvolenská 41, 985 59 Vidiná
IČO: 00631655
DIČ: 202 293 80 27
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.bocce.sk
Kontaktné miesto: Zvolenská 41, 98559 Vidiná
Kontaktná osoba: Ján Šnúrik
Telefón: 0905 614 777
E-mail: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com
Ďalšie informácie budú poskytnuté na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
II. OPIS
Názov zákazky: Ochranná podlahová krytina na prenosné boccia ihrisko
Druh zákazky: TOVAR
Hlavné miesto poskytovania služieb: Slovenská republika, Lučenec
Opis zákazky: Vrchná vrstva ochrannej podlahovej krytiny počas záručnej doby od dátumu predaja musí zostať bez akýchkoľvek výrobných chýb a chýb materiálu, pokiaľ bude podlahová krytina uskladnená, namontovaná, udržiavaná a používaná správne a podľa odporúčaní spoločnosti, ktorá dodá krytinu. Spoločnosť musí poskytnúť informácie o správnom skladovaní, montáži, údržbe a používaní podlahy. Dĺžka podlahovej krytiny do 27 m, šírka od 4,00 do 4,20 m, hrúbka od 1,5 cm bude slúžiť ako vrchná ochranná krytina pre potreby športu boccia, ktorý sa hrá s kilovými guľami. Musí byť odolná voči dopadom gulí po celej ploche krytiny.

III. ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. (Akceptuje sa aj v jazyku českom.)
Predpokladaná hodnota zákazky: 1600 eur s DPH
Lehota na predkladanie ponúk: 15.4.2015.
Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode l. tejto výzvy. Na obálku sa vyžaduje uviesť "NEOTVÁRAŤ – cenová ponuka „Ochranná podlahová krytina na prenosné boccia ihrisko“, prípadne elektronicky na adresu: slovenska.asociacia.bocce@gmail.com
Lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.12.2015
IV. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklad (fotokópia) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).
2. Návrh ceny  vrátane DPH. Cena za celý predmet zákazky spolu. Neplatca DPH na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.
V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH alebo celková cena.
- samostatne vyčísliť dopravu
VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  OBJEDNÁVKY
Doba dodania predmetu zákazky: do 15.4.2015
Záväzok: Objednávka
Obchodné podmienky:
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného dodávateľom, (faktúry) splatnosť ktorého je do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu.
Obstarávateľ' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

Príloha č. 1 - Vypracovaná cenová ponuka ochrannej podlahovej krytiny 27x4,20 m bez dopravy.
Príloha č. 2 - Vypracovaná cenová ponuka ochrannej podlahovej krytiny 27x4,20 m s dopravou.

V Lučenci 23.3.2015

Ján Šnúrik, prezident Slovenskej asociácie boccie
Poznámka: Schvalené Výkonným výborom SAB dňa 20.3.2015

0 comments:

Zverejnenie komentára